Number of found documents: 952
Published from to

Spokojnosť zahraničných návštěvníkov v destinácii Jižní Morava
Blažeková, Lenka
2023 - Slovak
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu faktorů spokojenosti v turistické destinaci Jižní Morava. Na základě osobního výzkumu v terénu v 5 oblastech regionu Jižní Morava byla v měsících červen až září 2022 sbírána primární data dotazníkovým šetřením, ze kterého bylo pro účely této práce použito 370 dotazníků. Cílem práce je porovnat spokojenost v oblastech Brno a okolí, Slovácko, Pálava a Lednicko-valtický areál, Moravský kras a Znojmo a Podyjí. Dále byla zkoumána závislost celkového hodnocení spokojenosti na hodnocení jednotlivých faktorů. Na základě výsledků výzkumu jsou uvedeny návrhy na zlepšení faktorů způsobujících nespokojenost návštěvníků. Blažeková, L. The satisfaction of foreign visitors in destination South Moravia. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor thesis focuses on the analysis of satisfaction factors in the tourist destination Jižní Morava. A face-to-face field research was conducted in 5 areas of the region of South Moravia. The questionnaire survey took place in the months of June to September 2022 to collect primary data, of which 370 questionnaires were used for the purpose of this work. The aim of the work is to compare the satis-faction in the areas of Brno and surroundings, Slovácko, Pálava and Lednice-Valtice Area, Moravian Karst and Znojemsko and Podyjí. Furthermore, the correla-tion of the rating of overall satisfaction with the rating of individual factors was examined. On the basis of the research results, suggestions for improving the factors causing visitor dissatisfaction are made. Keywords: faktory spokojenosti; Jižní Morava; kvalita; spokojenost návštěvníků; turistická destinace; quality; satisfaction factors; South Moravia; tourist destination; visitor satisfaction Available in digital repository of Mendel University.
Spokojnosť zahraničných návštěvníkov v destinácii Jižní Morava

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu faktorů spokojenosti v turistické destinaci Jižní Morava. Na základě osobního výzkumu v terénu v 5 oblastech regionu Jižní Morava byla v měsících červen až září ...

Blažeková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Manažérske prístupy vedenia zamestnancov v odvetví Výroby lekařskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Myjavcová, Monika
2023 - Slovak
Myjavcová, M. Manažerské přístupy vedení zaměstnanců v odvětví Výroby lékařských a dentálních nástrojů a potřeb. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské přístupy vedení zaměstnanců v odvětví Výroby lékařských a dentálních nástrojů a potřeb. První polovina práce popisuje v textu management, manažery a manažerské přístupy vedení. Druhá polovina je praktická část, která je aplikována na společnost v daném odvětví. Myjavcová, M. Managerial approaches to the management of employees in the industry of manufacturing medical and dental instruments and supplies. Bachelor's thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor´s thesis focuses on managerial approaches to the management of employees in the industry of manufacturing medical and dental instruments and supplies. The first half of the thesis describes in the text the management, managers and managerial approaches. The second half is a practical part which is applied to the company in the given industry. Keywords: management; manažerské přístupy; motivace; vedení; zaměstnanci; employees; leadership; managerial approaches; motivation Available in digital repository of Mendel University.
Manažérske prístupy vedenia zamestnancov v odvetví Výroby lekařskych a dentálnych nástrojov a potrieb

Myjavcová, M. Manažerské přístupy vedení zaměstnanců v odvětví Výroby lékařských a dentálních nástrojů a potřeb. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zaměřuje ...

Myjavcová, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Lesné požiare v Českej republike a na Slovensku
Kľuchťáková, Katarína
2023 - Slovak
Práca pozostáva z dvoch častí, ktoré sa zaoberajú problematikou lesných požiarov na území Českej republiky a Slovenska. Prvá je teoretická, získaná z dostupných odborných štatistík. Všeobecne charakterizuje lesný požiar v našich podmienkach a jeho vlastnosti a dopady na lesný ekosystém. Znázorňuje stav početnosti a rozsahu lesných požiarov za posledné desaťročia v oboch krajinách, aplikované systémy požiarnej ochrany, vplyv klimatických a stanovištných pomerov na vznik lesných požiarov. Vymedzuje najviac ohrozené regióny a porovnáva situáciu v rámci krajín strednej Európy. Druhá časť je zameraná na územný prieskum, ktorý prebiehal v ohrozenej lokalite Staré Hory v pohorí Veľkej Fatry (Slovenská republika), ktorá bola v minulosti opakovane zasiahnutá lesnými požiarmi. Charakterizuje špecifiká a chránené prírodné hodnoty v tejto oblasti, ktoré ovplyvňujú voľbu hospodárskych a ochranných opatrení proti predchádzaniu vzniku lesných požiarov. Definuje okolnosti vzniku ničivých udalostí, popisuje stav požiarísk a vývoj lesných porastov po požiaroch. Za pomoci lesníckeho informačného geografického systému mapuje lokálny výskyt požiarov a predkladá návrh opatrení lesného managementu využiteľný v praxi pre predchádzanie vzniku požiarov v tejto lokalite. The thesis consists of two parts dealing with the problem of forest fires on the territory of the Czech Republic and Slovakia. The first part is theoretical, based on the available statistical data. It describes a forest fire in our conditions in general, its characteristics and consequences for forest ecosystems. It presents the occurrence and the extent of forest fires over the last decades in both countries, the applied systems of fire protection and the effects of climatic and site conditions on the emergence of forest fires. The most threatened regions are determined and the situation in the Central European countries is compared. The second part focuses on the field research carried out at the Staré Hory fire prone locality in the Veľká Fatra mountains (Slovakia), which was repeatedly affected by forest fires in the past. It characterizes the specific features and the protected natural values of this area that affect the choice of the management and protective measures aimed at forest fire prevention. It defines the circumstances of the emergence of forest fires, describes the state of the fire-affected sites and subsequent development of forest stands after the fires. Using the forestry geoinformation system, it maps the local occurrence of forest fires and brings a proposal of forest management measures applicable in practice for fire prevention in this locality. Keywords: Česká republika; lesní požár Staré Hory; lesní požáry; protipožární opatření; Slovensko; systémy požární ochrany; Czech Republic; fire prevention measures; fire protection systems; forest fires; Slovakia; Staré Hory forest fire Available in digital repository of Mendel University.
Lesné požiare v Českej republike a na Slovensku

Práca pozostáva z dvoch častí, ktoré sa zaoberajú problematikou lesných požiarov na území Českej republiky a Slovenska. Prvá je teoretická, získaná z dostupných odborných štatistík. Všeobecne ...

Kľuchťáková, Katarína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aktuálna problematika zrenia mäsa vo vzťahu k očakávaniam a požiadavkám zo strany spotrebiteľa
Gago, Branislav
2023 - Slovak
Tato práce zkoumá vliv stárnutí na kvalitu masa. Rešerše je založena na přehledu současné vědecké literatury včetně studií o biochemických a senzorických změnách, které se vyskytují během stárnutí. Porovnával jsem zejména účinky zrání na mramorování, jemnost, chuť a obsah vlhkosti. Dále se diskutovalo o účincích různých procesů stárnutí, jako je stárnutí za sucha a stárnutí za mokra. Kromě toho byly zkoumány i ekonomické a zdravotní přínosy vyzrálého hovězího masa. Výsledky ukázaly, že zrání může mít pozitivní vliv na kvalitu a chuť masa, což vede ke zvýšené jemnosti a mramorování, jakož i ke zlepšení chuti a šťavnatosti. Kromě toho bylo zjištěno, že zrání za sucha je účinnější při zvyšování kvality hovězího masa v porovnání se zráním za mokra. Nakonec byly zdůrazněny ekonomické a zdravotní přínosy zrání. This work investigates the effect of aging on meat quality. The research is based on a review of current scientific literature, including studies on biochemical and sensory changes that occur during aging. In particular, i compared the effects of aging on marbling, tenderness, flavor and moisture content. Further, the effects of different aging processes such as dry aging and wet aging were discussed. In addition, the economic and health benefits of aged beef were also investigated. The results showed that aging can have a positive effect on the quality and flavor of the meat, leading to increased tenderness and marbling, as well as improved flavor and juiciness. Additionally, dry aging has been found to be more effective in increasing beef quality compared to wet aging. Finally, the economic and health benefits of ripening were emphasized. Keywords: maso; surovina; zrání; aging; meat; raw material Available in digital repository of Mendel University.
Aktuálna problematika zrenia mäsa vo vzťahu k očakávaniam a požiadavkám zo strany spotrebiteľa

Tato práce zkoumá vliv stárnutí na kvalitu masa. Rešerše je založena na přehledu současné vědecké literatury včetně studií o biochemických a senzorických změnách, které se vyskytují během stárnutí. ...

Gago, Branislav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vláknité mikromycety (plísně) a jejich biotechnologické využití
Beniačová, Michaela
2023 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřena na vláknité mikromycety a jejich biotechnologické využití. Je zde popsána výživa, morfologie, pohlavní a nepohlavní rozmnožování vláknitých mikromycet a jsou uvedeny optimální podmínky pro jejich růst a výskyt. Dále je uvedeno taxonomické rozdělení a charakteristika hlavních rodů spolu se stručným morfologickým popisem. V druhé části bakalářské práce jsou obecně popsány a klasifikovány biotechnologie. Tato část se zabývá především využitím vláknitých mikromycet v potravinářském, zemědělském a farmaceutickém průmyslu. Dále je zde popsáno jejich využití v ochraně životního prostředí a využití průmyslově vyráběných látek produkovaných metabolismem hub. The bachelor thesis focuses on filamentous micromycetes and their biotechnological utilization. This paper describes the nutrition, morphology, sexual and asexual reproduction of filamentous micromycetes and the optimal conditions for their growth and habitat. Following sections also contain the taxonomic distribution and characteristics of important species along with their short morphological description. The second part of the thesis categorizes and describes biotechnologies, following usage of filamentous micromycetes in the food, agricultural and pharmaceutical industries. Furthermore, this part touches utilization for environmental protection and use of industrially made substances produced by the metabolism of fungi. Keywords: antibiotika; biotechnologie; fermentované potraviny; mykoinsekticidy; vláknité mikromycety; vláknité plísně; antibiotics; biotechnology; fermented foods; filamentous micromycetes; filamentous mold; mycoinsecticides Available in digital repository of Mendel University.
Vláknité mikromycety (plísně) a jejich biotechnologické využití

Bakalářská práce je zaměřena na vláknité mikromycety a jejich biotechnologické využití. Je zde popsána výživa, morfologie, pohlavní a nepohlavní rozmnožování vláknitých mikromycet a jsou uvedeny ...

Beniačová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Logistický informačný systém v prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.
Kizivatová, Ľubomíra
2023 - Slovak
V současnosti je logistika považována za jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejích odvětví. Cílem práce je popsat a zhodnotit logistický informační systém v přepravní společnosti Paketa a poukázat na důležitost nových komunikačních možností a trendů s využitím softwérových nástrojů na podporu v budoucnosti. Práce bude rozdělená do dvou částí. První část bude obsahovat teoretická východiska problematiky, jako například definování pojmů z oblasti logistiky a přepravy, online marketingové komunikace a podstaty logistických informačních systémů (telematický přístup). Druhá, praktická část, bude zaměřena na charakteristiku digitální e-commerce platformy společnosti Packeta, na aktuální informační podporu její činnosti a způsoby marketingové komunikace se zákazníky s využitím softwérových nástrojů. V závěrečné části budou zformulovány inovativní doporučení a návrhy, resp. jejich optimalizace, prostřednictvím kterých přepravní společnost Packeta poskytne kvalitní informační a komunikační nástroj na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů pro uspokojení potřeb svých zákazníků. Currently, logistics is considered one of the most dynamically developing industries. The aim of the thesis is to describe and evaluate the logistics information system in the transport company Packeta and to point out the importance of new communication possibilities and trends with the use of software tools for support in the future. The thesis will be divided into two parts. The first part of the thesis will contain the theoretical basis of the issue, such as defining concepts in the field of logistics and transportation, online marketing communication, and the principles of logistics information systems (telematic approach). The second, practical part of the work will focus on the characteristics of the digital e-commerce platform of the company Packeta, on the current information support of its activities, and ways of marketing communication with customers using software tools. In the final part, innovative recommendations and proposals will be formulated, their optimization, through which the transport company Packeta will provide a quality information and communication tool to support planning and decision-making processes to meet the needs of customers. Keywords: digitalizace; ekonomika; informační techologie; komunikační nástroj; logistika; optimalizace; communication tool; digitalization; economy; economics; information technology; logistics; optimization Available in digital repository of Mendel University.
Logistický informačný systém v prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.

V současnosti je logistika považována za jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejích odvětví. Cílem práce je popsat a zhodnotit logistický informační systém v přepravní společnosti Paketa a poukázat na ...

Kizivatová, Ľubomíra
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Webová aplikácia pre efektívnu správu lesa
Kriššák, Juraj
2023 - Slovak
Tato práce spočívá ve vývoji geografického informačního systému určeného pro správu lesů a efektivní řízení zaměstnanců. Součástí práce je také návrh umělé inteligence schopné rozpoznat a změřit objem dřeva z poskytnuté fotografie. This thesis consists of the development of a geographic information system designed for forest management and efficient staff management. The thesis also includes the design of an artificial intelligence capable of recognizing and measuring the volume of timber from a provided photograph. Keywords: informační systém; mapa; umělá inteligence; artificial intelligence; information system; map Available in digital repository of Mendel University.
Webová aplikácia pre efektívnu správu lesa

Tato práce spočívá ve vývoji geografického informačního systému určeného pro správu lesů a efektivní řízení zaměstnanců. Součástí práce je také návrh umělé inteligence schopné rozpoznat a změřit objem ...

Kriššák, Juraj
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kreatívna ekonomika a meranie kreativity
Holíčková, Angelika
2023 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá tématem kreativní ekonomiky a měřením kreativity. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s kreativní ekonomikou a následně jsou přiblížené taky způsoby měření kreativní ekonomiky, a to především prostřednictvím indexu kreativity. Index kreativity se skládá ze 3 oblastí – talentu, technologie a tolerance. V praktické části je vypočítán index kreativity upraven pro Slovenskou republiku na roky 2011 a 2021. Výsledky indexu kreativity jsou také porovnávány s dalšími měřeními kreativity, dále se pak vyhodnotí kreativita Slovenska a její přínosy. The bachelor thesis deals with the topic of the creative economy and the measurement of creativity. In the theoretical part, the concepts related to the creative economy are first defined, then the ways of measuring the creative economy are presented, primarily through the creativity index 3T. The creativity index consists of 3 areas -talent, technology and tolerance. In the practical part, the creativity index is calculated and modified for the Slovak Republic for the years 2011 and 2021. The results of the creativity index are also compared with other measurements of creativity, and then the creativity of Slovakia and its contributions are evaluated. Keywords: index kreativity 3T; kreativita; kreativní ekonomika; měření kreativity; creative economy; creativity; creativity index 3T; measurement of creativity Available in digital repository of Mendel University.
Kreatívna ekonomika a meranie kreativity

Bakalářská práce se zabývá tématem kreativní ekonomiky a měřením kreativity. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s kreativní ekonomikou a následně jsou přiblížené taky způsoby měření ...

Holíčková, Angelika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pracovný stres zaměstnancov v službách vybraných podnikov
Pramuková, Lívia
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá pracovným stresom a vplyvom stresu na zamestnancov v službách podnikov mesta Brna. Cieľom práce je navrhnúť zamestnancom spôsoby pre zníženie vplyvu stresu pri pracovnom výkone. Znížením stresu zamestnancov bude zvýšená spokojnosť a motivácia zamestnancov. Literárna rešerš sa zaoberá odbornou literatúrou o pracovnom strese, druhoch stresu, a dôsledkoch na osobný aj pracovný život (Work-Life balance). Analytická časť je rozdelená na dve celky. Prvá časť pozostáva z kvantitatívneho výskumu zameraného na pracovný stres u zamestnancov v nižších úrovniach pohostinstiev. Druhá časť pozostáva z kvalitatívnych rozhovorov so štyrmi majiteľmi/vedúcimi rôznych gastronomických podnikov mesta Brno. This bachelor’s thesis deals with stress and the impact of stress on employees in the services of companies in the city of Brno. The goal of this thesis is to pro-pose methods for employees to reduce the impact of a work stress during their duty. Reducing employee stress will increase work satisfaction and motivation. The literary research of the thesis utilizes professional literature on work stress, types of stress, and consequences on personal and work life (work-life bal-ance). The analytical part is divided into two units. The first part consists of a quantitative solution focused on work stress among employees in lower levels of hospitality. The second part consists of qualitative interviews with four owners or managers of various gastronomic establishments in the city of Brno. Keywords: gastronomie; motivace; pracovní stres; pracovní výkon; stres; work-life balance; gastronomy; motivation; stress; work performance; work stress Available in digital repository of Mendel University.
Pracovný stres zaměstnancov v službách vybraných podnikov

Táto bakalárska práca sa zaoberá pracovným stresom a vplyvom stresu na zamestnancov v službách podnikov mesta Brna. Cieľom práce je navrhnúť zamestnancom spôsoby pre zníženie vplyvu stresu pri ...

Pramuková, Lívia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Dlhová pasca
Žišková, Veronika
2023 - Slovak
Žišková, V. Dluhová past. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá problematikou dluhové pasti v zemích eurozóny (EU19) v období let 1995-2023. V minulosti se země dostaly do dluhové pasti, příkladem byla globální finanční krize v roce 2008, kdy se narušila udržitelnost veřejných financí. Práce obsahuje identifikaci jednotlivých faktorů, které způsobují pád do dluhové pasti. Zaměřuje se na podrobnou analýzu vztahu úrokových sazeb z dluhu a ekonomického růstu. Ke splnění cíle práce je použita hierarchická shluková analýza a časové řady. Identifikování států eurozóny, které se mohou dostat ve střednědobém výhledu do dluhové pasti, bylo s použitím fiskální aritmetiky a scénářů budoucího vývoje. Žišková, V. Debt trap. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This thesis analyses the issue of a debt trap in the euro area countries (EU19) in the period 1995-2023. In the past, countries fell into a debt trap, an example was the financial crisis in 2008, when the public finance sustainability was disrupted. The thesis indicates factors, which causes countries to fall in a debt trap. It focuses on a detailed analysis of the relationship between interest rates on debt and economic growth. To fulfill the objective of the document, hierarchical cluster analysis and time series analysis are used. The members of eurozone, who may fall into a debt trap in the medium term outlook were determined by using fiscal arithmetic and future development scenarios. Keywords: dluhová past; fiskální aritmetika; predikce; debt trap; fiscal arithmetic; prediction Available in digital repository of Mendel University.
Dlhová pasca

Žišková, V. Dluhová past. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá problematikou dluhové pasti v zemích eurozóny (EU19) v období let 1995-2023. V minulosti ...

Žišková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases