Number of found documents: 788
Published from to

Dignostika varroózy a možnosti selekce včely medonosné na varroatoleranci
Lukášek, Dominik
2014 - Czech
Tato práce se zabývá varoózou včely medonosné, její diagnostikou, tlumením a možností vzniku přirozené odolnosti včelstev. Je zde popsán vývoj roztoče a jeho slabá místa v reprodukci. Následně zde jsou popsány jednotlivé metody odhadu zamoření včelstva kleštíkem, včetně jejich výhod a úskalí. Další část práce je věnována jednotlivým faktorům zodpovědným za přirozenou odolnost včelstev vůči varroóze. Jedná se především o aktivní odstraňování napadeného plodu, tzv. VSH chování a aktivní odstraňování roztoče z vlastních těl a úlového prostředí označované jako grooming. Důležitý je také plodový režim včelstva a poměr dělničího a trubčího plodu. V práci jsou stručně charakterizována opatření chemického tlumení s důrazem na organické kyseliny. V praktické části vyhodnocuji spad, smyv a hygienické testy provedené na univerzitní včelnici. Následná diskuze se zabývá využitelností jednotlivých metod odhadu varroatolerance a vhodností jejich využití v praxi. This work deals with the varroose of honey bees, its Diagnostics, control and the possibility of the formation of the natural resistance of the beehives. Here is described the evolution of mite and its weak spots in the reproduction. Then there are described the various methods of estimation of contamination by the presence of Varroa, including their benefits and pitfalls. Another part of the work is devoted to each of the factors responsible for the natural resistance of the hives to varroose. This is primarily about the active removal of contested the fetus. VSH behavior and active elimination of mites from their own bodies and hive environment known as grooming. Important is also the birthing colony mode and the ratio of worker bees and drone of the fetus. In the work are briefly characterized by chemical control measures, with an emphasis on organic acids. In the practical part of evaluating the fallout, washes off and sanitary tests carried out at University honey bee Apiary. The subsequent discussion deals with the utility of the individual methods Varroatolerance and estimate the adequacy of their use in practice. Keywords: grooming; kleštík; selekce; varroa destructor; varroóza; VSH chování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Dignostika varroózy a možnosti selekce včely medonosné na varroatoleranci

Tato práce se zabývá varoózou včely medonosné, její diagnostikou, tlumením a možností vzniku přirozené odolnosti včelstev. Je zde popsán vývoj roztoče a jeho slabá místa v reprodukci. Následně zde ...

Lukášek, Dominik
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Realizace výstavby čerpací stanice pro společnost Galur, s.r.o.
Živný, David
2014 - Czech
Živný, D. Realizace výstavby čerpací stanice pro firmu Galur, s. r. o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Bakalářská práce se zabývá výběrem dodavatele na výstavbu vnitropodnikové čerpací stanice pro firmu Galur, s. r. o. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a vlastní práci. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky, které souvisí s praktickou částí. V druhé části práce je provedena situační analýza firmy Galur, s. r. o. stanovena kritéria a aplikovány metody, které jsou uvedeny v teoretické části pro hodnocení dodavatelů. Hlavním cílem této práce je provést výběr dodavatele techniky pro realizaci výstavby čerpací stanice. Živný, D. Implementation construction of gas pump for company Galur, s. r. o. Bachelor thesis. Brno. Mendel University in Brno, 2014. This Bachelor thesis deals with selection of suppliers on construction of internal gas pump for company Galur, s. r. o. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. In the first part are summarized the most important theoretical insights which are related to the practical part. In the second part is performed an analysis of the environment of the firm, established criteria and applied methods, which are mentioned in theoretical part. The aim of thesis is focused on the selection system of suppliers of the technology for the construction of gas pump. Keywords: analýza; dodavatel; hodnocení; kritéria; metoda; nákup; společnost; výběr Available to registered users in the Library of Mendel University.
Realizace výstavby čerpací stanice pro společnost Galur, s.r.o.

Živný, D. Realizace výstavby čerpací stanice pro firmu Galur, s. r. o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Bakalářská práce se zabývá výběrem dodavatele na výstavbu ...

Živný, David
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Hodnocení environmentálních aspektů hospodaření firmy FORMSERVIS, spol. s.r.o.
Szlauer, Ladislav
2014 - Czech
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy informací o hospodaření společnosti FORMSERVIS, spol. s r. o. vyhodnotit potenciální přínos tohoto podniku pro udržitelný rozvoj regionu. Na základě provedené literární rešerše je navržena metodika analýzy udržitelného rozvoje společnosti s přihlédnutím k charakteru její činnosti a dostupnosti relevantních dat. V praktické části je provedeno hodnocení vybraných indikátorů v oblastech ekonomické, environmentální a sociální. Dále jsou výsledky diskutovány a je posouzen přínos firmy k udržitelnému rozvoji regionu, jsou vyvozeny závěry a doporučení. The objective of this bachelor thesis is to analyze information of the company FORMSERVIS, Ltd. and to evaluate the potential benefits of this firm for sustainable development of the region. The methodology to analyze the sustainable development of the company with account to the nature of its activities and the availability of relevant data is proposed on the basis of the literature review. The practical part is an evaluation of selected indicators from economical, environmental and social points of view. Further results are discussed and contribution of the company to sustainable development of the region is assessed, conclusions and recommendations are suggested. Keywords: ekonomické aspekty hospodaření; Environmentální aspekty hospodaření; finanční analýza; likvidace odpadů; sociální aspekty hospodaření; spotřeba energií; systém environmentálního managementu; udržitelný rozvoj Available to registered users in the Library of Mendel University.
Hodnocení environmentálních aspektů hospodaření firmy FORMSERVIS, spol. s.r.o.

Cílem bakalářské práce je na základě analýzy informací o hospodaření společnosti FORMSERVIS, spol. s r. o. vyhodnotit potenciální přínos tohoto podniku pro udržitelný rozvoj regionu. Na základě ...

Szlauer, Ladislav
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Vybrané personální činnosti v nadnárodní společnosti
Holíková, Petra
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vybranými personálními činnostmi v nadnárodní společnosti, konkrétně náborem, výběrem, odchody a fluktuací zaměstnanců. Práce je rozdělena na literární přehled a vlastní práci. V rámci literárního přehledu jsou obecně popsány činnosti spojené s náborem, výběrem, odchody a fluktuací zaměstnanců. Cíl práce je obsažen v rámci kapitoly vlastní práce, kde byly na základě analýzy personálních procesů identifikovány silné a slabé stránky. Na základě získaných poznatků byly formulovány závěry a doporučení ke zlepšení procesu. The bachelor thesis is about selected personnel activities in multinational company, specifically hiring, choosing, leaving and fluctuation of employees. The paper is divided into literary overview and individual work. The literary overview consists of general description of activities linked with hiring, choosing, leaving and fluctuation of employees. The goal of this work is contained in the individual work part, where the strong and weak points were identified based on analysis of personnel processes. Based on the findings, conclusions and recommendations for better process were formulated. Keywords: fluktuace; nábor zaměstnanců; odchod zaměstnanců; řízení lidských zdrojů; výběr zaměstnanců Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vybrané personální činnosti v nadnárodní společnosti

Bakalářská práce se zabývá vybranými personálními činnostmi v nadnárodní společnosti, konkrétně náborem, výběrem, odchody a fluktuací zaměstnanců. Práce je rozdělena na literární přehled a vlastní ...

Holíková, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Ekologické zemědělství ve Zlínském kraji a charakteristika ekologických aktivit obce Hostětín
Hromadová, Marcela
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem ekologického zemědělství ve Zlínském kraji a charakteristikou ekologických aktivit obce Hostětín. V první části práce je vymezen pojem ekologické zemědělství, historie, principy a platná legislativa ekologického zemědělství v České republice. Je zde definován pojem udržitelný rozvoj a popsány jeho principy, tedy principy, ze kterých vychází ekologické aktivity obce Hostětín. V druhé části je zpracován aktuální přehled ekologických podnikatelů a výměr půd registrovaných v ekologickém zemědělství ve Zlínském kraji. Součástí práce je i dotazníkové šetření, které je zaměřeno na povědomí obcí ve Zlínském kraji, jež mají počet obyvatel nižší než 1000, o modelových ekologických projektech v Hostětíně. The bachelor's thesis deals with the issue of current state of organic agriculture in the Zlín Region and characteristics of environmental activities in town of Hostětín. The first part of the thesis describes and contextualizes the concept of organic agriculture, the history, principles and the valid legislation of organic farming in the Czech Republic. The concept of sustainable development is defined and its principles underlying the environmental activities of Hostětín are described. The second part presents an up-to-date list of organic farmers and a land area registered in organic farming in particular districts. A survey is a part of the thesis. It focuses on awareness of municipalities in the Zlín Region, having population of less than 1 000 residents, about model projects of sustainable development in Hostětín and their attitude to environmental matters within community projects. Keywords: ekologické zemědělství; Hostětín; modelové ekologické projekty; udržitelný rozvoj; Zlínský kraj Available to registered users in the Library of Mendel University.
Ekologické zemědělství ve Zlínském kraji a charakteristika ekologických aktivit obce Hostětín

Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem ekologického zemědělství ve Zlínském kraji a charakteristikou ekologických aktivit obce Hostětín. V první části práce je vymezen pojem ekologické ...

Hromadová, Marcela
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Ekologické zemědělství v Olomouckém kraji a možnost založení vlastní ekofarmy
Štěrbová, Lýdie
2014 - Czech
Cílem této bakalářské práce je stručná charakteristika ekologického zemědělství v České republice. První část této práce se zabývá základními informacemi a definicemi o ekologickém zemědělství. Obsahuje základy vzniku ekologického zemědělství a vymezení některých pojmů, popisuje výrobu biopotravin a povinnosti jejich označování. Dále je zde vyzdvižen stručný přehled stavu ekologického zemědělství v České republice od počátků po současnost s detailnějším zaměřením na strukturu ekologického zemědělství v Olomouckém kraji a podrobnějším přehledem jednotlivých okresů. Hlavní kapitoly jsou zaměřeny na postup při zahájení činnosti v ekologickém zemědělství. Je zde popsán stručný postup při získání registrace a potřebné dokumenty pro zahájení vlastní činnosti. Na tuto část navazuje návrh pro založení vlastní farmy se zaměřením na živočišnou produkci s výrobou vlastních výrobků a distribuci včetně malé části rostlinné produkce. Theaimofthis thesis is a briefdescriptionoforganicfarming in the Czech Republic. Thefirst part dealswiththe basic information and thedefinitionoforganicfarming. Includesthebasicsoforganicfarming and ofcertainterms, describes the productionoforganicfoods and theirlabelingobligations. Thereisalsolifted a briefoverviewofthestateoforganicfarming in the Czech Republic fromthebeginning to thepresentwith a more detailedfocus on thestructureoforganicfarming in the Olomouc Region and a more detailedoverviewoftheindividualdistricts. Themainchapters are focused on theprocessofsetting up organicfarming. Thereis a briefdescribestheprocedureforobtainingregistration and thenecessarydocuments to start theirown business. This part isfollowed by a proposalforthe establishment oftheirownfarmswithfocus on livestockproductionwiththeproduction and distributionofitsownproducts, including a small part ofthecropproduction. Keywords: bio; biopotraviny; ekologická farma; ekologické zemědělství Available to registered users in the Library of Mendel University.
Ekologické zemědělství v Olomouckém kraji a možnost založení vlastní ekofarmy

Cílem této bakalářské práce je stručná charakteristika ekologického zemědělství v České republice. První část této práce se zabývá základními informacemi a definicemi o ekologickém zemědělství. ...

Štěrbová, Lýdie
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Environmentální management ve výrobním podniku
Šrámková, Tamara
2014 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na implementaci environmentálního systému řízení prostřednictvím normy ISO 14001 ve sklářském závodu. V práci je kladem důraz především na vyjádření ekonomického přínosu dosaženého zlepšením jednoho z výrobních procesů. Teoretická část objasňuje problematiku integrovaného systému managementu, EMS a dobrovolné nástroje pro jeho uplatňování, ISO 14001 a Program EMAS. Uveden je jejich stručný postup zavedení s důrazem na normu ISO 14001. Nástroje jsou navzájem porovnány a obecně jsou zmíněny přínosy EMS. Teoretická část uvádí, mj., finanční podporu implementace EMS ze strany státu. Praktická část rozšiřuje problematiku na sklářském závodu, který nemá certifikován EMS. Potřebné informace byly získány konzultacemi a z firemní dokumentace. Uvedena je charakteristika společnosti, demonstrován postoj k ochraně životního prostředí a na něj navazující důvody zavedení EMS. Nadefinovány jsou nejdůležitější požadavky normy ISO 14001 a stanoven cíl, kterého by v rámci zlepšování procesů mohla společnost dosáhnout. Uvedeny jsou náklady na implementaci normy, náklady i úspory plynoucí ze zlepšení procesu a z toho výpočty zjištěn ekonomický přínos. Zmíněn je i mimoekonomický přínos. This bachelor thesis is focused on implementation the environmental management system by ISO 14001 standard in a glassmaking factory. The thesis puts emphasis mainly on expressing the economic benefits achieved by an improvement of one of production processes. The theoretical part elucidates the issue of integrated management system, environmental management system and voluntary instruments for its implementation, ISO 14001 and EMAS. Stated is a brief introduction of the implementation process with emphasis on ISO 14001 standard. Instruments are compared with each other and generally are discussed the benefits of EMS. Among others, the theoretical part introduces the financial support of implementation of EMS from the state. As far as the practical part is concerned, it extends the issue in a glassmaking factory in which EMS is not certificated. The necessary information was obtained by consultations and from the company documentation. The characteristic of the company, its attitude to the environment and reasons for the implementation EMS are described. The most important requirements of ISO 14001 are defined and the goal that could be achieved with the help of the improvement processes is determined. Also costs of implementation and costs and savings resulting from the improvement of the process are introduced. With the help of calculations, the economic benefits are ascertained. Lately, also non-economic benefits are mentioned. Keywords: environmentální systém řízení; ISO 14001; program EMAS; zlepšování procesů; životní prostředí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Environmentální management ve výrobním podniku

Bakalářská práce je zaměřena na implementaci environmentálního systému řízení prostřednictvím normy ISO 14001 ve sklářském závodu. V práci je kladem důraz především na vyjádření ekonomického přínosu ...

Šrámková, Tamara
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Med - jeho původ a označování v tržní síti
Bakrlíková, Veronika
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá původem medu a jednotlivými způsoby označování druhů medu a částečně i jeho falšováním. Práce je rozdělena do několika částí: na stručný popis základních pojmů a definice medu, na hodnocení, původ a označování medu, dále na přípravu medu na prodej a požadavky zákazníků. Ve výsledcích práce pojednává o nedostatcích stávající legislativy při určování druhů medu a důležitosti označování pro informovanost zákazníka. Moje práce zahrnuje také příklady nejčastějších vad z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V závěru práce se snažím navrhnout možné řešení toho, jak upřesnit označování medů na etiketách pro jednotnost a přesnost informací. The bachelor thesis deals with the origin of honey and different ways of labeling types of honey and even some of its falsification. The work is divided into several parts: a brief description of the basic concepts and definitions of honey, evaluation, origin and labeling of honey, as well as the preparation of honey on sale and customer requirements. In the results of the thesis discusses the shortcomings of the existing legislation in determining the types of honey and the importance of labeling for consumer informations. My work also includes examples of the most common defects of the control of the State Agricultural and Food Inspection Authority. In conclusion, I try to suggest possible solutions for to specify the labeling of honey on the label for uniformity and accuracy of information. Keywords: falšování; med; označení; původ medu; zkoušení medu Available to registered users in the Library of Mendel University.
Med - jeho původ a označování v tržní síti

Bakalářská práce se zabývá původem medu a jednotlivými způsoby označování druhů medu a částečně i jeho falšováním. Práce je rozdělena do několika částí: na stručný popis základních pojmů a definice ...

Bakrlíková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu
Hadravová, Kristýna
2014 - Czech
Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které jsou důležité pro výslednou jakost pekařského výrobku. Zmiňují se zde škodlivé látky vznikající v pečivu při pečení. Dále je zde srovnána nor-ma Český med a vyhláška Pekařský med. Druhá část je zaměřena na základní metody hodnocení kvality medu a rozbor pekařských medů. Praktická část se zabývá mikrosko-pickou analýzou pekařského medu a zpracováním výsledků prováděné analýzy. V této části je také zmíněn výzkum monitorující výrobu českého tradičního medového pečiva. Čtyři dotázaní výrobci popsali nejnovější trendy a postupy ve výrobě pečiva. Závěr je věnován výsledkům hodnocení prováděných výzkumů a srovnání s normou. Bachelor thesis describes the parameters of honey quality and the effects of varying quality. In the first part there is defined honey and its quality parameters. Describes the physical properties and composition of honey which is important for the final quality of the bakery product. They are mentioned here harmful substances resulting in bread du-ring baking. There is also compared to standard Czech honey and bakery honey decree. The second part focuses on the basic methods of evaluating the quality of honey and bakery honey analysis. The practical part deals with the microscopic analysis of bakery honey and processing the results of the analysis. In this part is also mentioned research monitoring the production of the traditional Czech pastry with honey. Four respondents described the manufacturers of the latest trends and practices in the production of past-ry. The conclusion is devoted to the evaluation results of implementing research and comparison with the standard. Keywords: jakostní parametry; med; pekařský med; pylová analýza; tradiční medové pečivo Available to registered users in the Library of Mendel University.
Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu

Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které ...

Hadravová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu
Hadravová, Kristýna
2014 - Czech
Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které jsou důležité pro výslednou jakost pekařského výrobku. Zmiňují se zde škodlivé látky vznikající v pečivu při pečení. Dále je zde srovnána nor-ma Český med a vyhláška Pekařský med. Druhá část je zaměřena na základní metody hodnocení kvality medu a rozbor pekařských medů. Praktická část se zabývá mikrosko-pickou analýzou pekařského medu a zpracováním výsledků prováděné analýzy. V této části je také zmíněn výzkum monitorující výrobu českého tradičního medového pečiva. Čtyři dotázaní výrobci popsali nejnovější trendy a postupy ve výrobě pečiva. Závěr je věnován výsledkům hodnocení prováděných výzkumů a srovnání s normou. Bachelor thesis describes the parameters of honey quality and the effects of varying quality. In the first part there is defined honey and its quality parameters. Describes the physical properties and composition of honey which is important for the final quality of the bakery product. They are mentioned here harmful substances resulting in bread du-ring baking. There is also compared to standard Czech honey and bakery honey decree. The second part focuses on the basic methods of evaluating the quality of honey and bakery honey analysis. The practical part deals with the microscopic analysis of bakery honey and processing the results of the analysis. In this part is also mentioned research monitoring the production of the traditional Czech pastry with honey. Four respondents described the manufacturers of the latest trends and practices in the production of past-ry. The conclusion is devoted to the evaluation results of implementing research and comparison with the standard. Keywords: jakostní parametry; med; pekařský med; pylová analýza; tradiční medové pečivo Available to registered users in the Library of Mendel University.
Med jako součást pečiva a kvalita pekařského medu

Bakalářská práce popisuje jakostní parametry medu a vlivy měnící jeho kvalitu. V první teoretické části je definován med a jeho jakostní parametry. Popisuje fyzikální vlastnosti a složení medu, které ...

Hadravová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases