Number of found documents: 3645
Published from to

Netradiční výroba vinných nápojů
Zelenka, Martin
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá technologickou úpravou vstupního vína s následnou aplikací pro výrobu aromatizovaných vinných nápojů. Klíčovým prvkem jsou teoretické znalosti chemického složení vína s jeho praktickým patentovým zpracováním až do reálné podoby finálních produktů, které mohou být uvedeny na trh. Součástí diplomové práce je legislativní náhled nad danou problematikou, senzorické a analytické vyhodnocení v grafické i tabelární podobě. The thesis deals with the treatment of the input of the wine with the subsequent applications to the manufacture of aromatized wine-based drinks. A key element is the theoretical knowledge of the chemical composition of wine with his practical patent processing up to the real form of the final products, which can be placed on the market. Part of the thesis is a legislative preview over the issue and sensory and analytical evaluation in graphical and tabular form. Keywords: analýza; kvalita; legislativa; oxidace; postup; redox potenciál; redox systém; redukce; senzorika; stabilita Available to registered users in the Library of Mendel University.
Netradiční výroba vinných nápojů

Diplomová práce se zabývá technologickou úpravou vstupního vína s následnou aplikací pro výrobu aromatizovaných vinných nápojů. Klíčovým prvkem jsou teoretické znalosti chemického složení vína s jeho ...

Zelenka, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Realizace roubené dřevostavby
Papst, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem souboru čtyř stejných roubených dřevostaveb umístěných na konkrétním pozemku a vypracováním dokumentace pro provádění. Objekty budou sloužit pro rekreační ubytování na ekofarmě. Jeden objekt je navrhován s kapacitou pro minimálně 6 osob. Projekt podrobně řeší jeden typový objekt, pro který jsou vypracovány stavební výkresy potřebné pro stavební povolení. Práce je dále zaměřená na výrobní dokumentaci a výstupy z modelovacího programu pro dřevěné konstrukce firmy DIETRICHS. Pro potřeby investora jsou v práci navrženy varianty skladby obvodové konstrukce, pro které je, také vypočítán součinitel prostupu tepla U. Součástí práce je provedena kalkulace domu a zhotovena projektová dokumentace. Vzhledem ke zvolené technologii výstavby, jsou v první části zpracovány informace o roubených dřevostavbách z pohledu historie až po současnost. Jsou zde popsány také možnosti rohových spojů takovýchto staveb. The thesis describes the design of complex of identical four timber houses disposed over a particular area. The thesis also contains documentation for the implementation. Objects will be used for recreational accommodation purpose on an organic farm. One building is designed for a capacity of at least 6 people. Project is focused on one type object for which are developed construction drawings needed for construction permit check. The thesis is mainly focused on manufacturing documentation and output from modelling software for timber constructions made by DIETRICHS company. For the needs of an investor, for possible design of composition of timber construction were proposed, for which were performed calculations of coefficient of heat transfer and calculations of the house constructions project documents. Due to chosen construction technology, the first part of the thesis is focused on basic information related to timber constructions from the perspective of history. Description of possibilities of corner joints are also included in thesis. Keywords: DIETRICHS; kalkulace; projektová dokumentace; rohové spoje; roubená dřevostavba; součinitel prostupu tepla Available to registered users in the Library of Mendel University.
Realizace roubené dřevostavby

Diplomová práce se zabývá návrhem souboru čtyř stejných roubených dřevostaveb umístěných na konkrétním pozemku a vypracováním dokumentace pro provádění. Objekty budou sloužit pro rekreační ubytování ...

Papst, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Vývoj pokročilých materiálů pro bionanotechnologické aplikace
Zítka, Ondřej
2017 - Czech
Keywords: nanotechnologie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vývoj pokročilých materiálů pro bionanotechnologické aplikace

Zítka, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2017

,,Bioplasty" a životní prostředí
Adamcová, Dana
2017 - Czech
Keywords: plasty; životní prostředí; odpad; kompostování; degradace Available to registered users in the Library of Mendel University.
,,Bioplasty" a životní prostředí

Adamcová, Dana
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Metody měření a hodnocení výstupu přirozeného oxidu uhličitého do atmosféry
Geršl, Milan
2017 - Czech
Keywords: skleníkové plyny Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metody měření a hodnocení výstupu přirozeného oxidu uhličitého do atmosféry

Geršl, Milan
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Řízkování vybraných kultivarů konopí v řízených podmínkách
Jakešová, Kristýna
2017 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je obecný popis konopí (Cannabis sativa) a rešerše na téma řízkování, které výrazně ovlivňuje produkci konopí. Dále vypracování rešerše na fytohormonální stimulaci a pěstování v řízených podmínkách. Předmětem výzkumu bylo zjištění vlivu fytohormonů v určitých poměrech a koncentracích na zakořenění dvou genotypů (Bedrocan a Bedrolite), které byly dovezeny z holandské společnosti Bedrocan. Použity byly auxiny jako je kyselina indol-3-octová (IAA), kyselina indol-3-máselná (IBA), kyselina 1-naftyloctová (NAA). The work subject is a general description of hemp (Cannabis sativa) and research on the practice of cutting, which greatly affects the production of hemp. The object of the research was to determine the effect of auxins in certain proportions and concentrations on rooting of cuttings of two varieties (Bedrocan and Bedrolite), which were imported from the Dutch company Bedrocan. We used auxins as indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA) and 1-naphthaleneacetic acid (NAA). Keywords: auxin; fytohormony; konopí; pěstování v řízených podmínkách; řízkování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Řízkování vybraných kultivarů konopí v řízených podmínkách

Tématem mé bakalářské práce je obecný popis konopí (Cannabis sativa) a rešerše na téma řízkování, které výrazně ovlivňuje produkci konopí. Dále vypracování rešerše na fytohormonální stimulaci ...

Jakešová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Kvalitativní ukazatele vstupních surovin a jejich vliv na provoz bioplynové stanice
Pohanková, Lenka
2017 - Czech
Sledování provozních parametrů bioplynových stanic je zatím jediným nástrojem, který se používá k řízení procesu anaerobní fermentace biologicky rozložitelných materiálů. Ve většině případů jsou sledovány parametry, pH, obsah sušiny, produkce a kvalita vznikajícího bioplynu, parametr FOS / TAC. Práce, které se zabývají sledováním a vyhodnocením provozních parametrů zemědělských bioplynových stanic v delším časovém úseku zcela chybí. Předložená práce se zabývá ročním sledováním a vyhodnocením provozních parametrů zemědělské bioplynové stanice, která zpracovává typické vstupní suroviny (kukuřičná siláž a prasečí kejda). Cílem práce bylo zjistit, zda existují korelace provozních parametrů, které by bylo možno aplikovat u zemědělských bioplynových stanic a možný vliv těžkých kovů na proces.Právní doložka:Nesouhlasím se zveřejněním práce dle Směrnice č. 3/2017- Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací z důvodu ochrany obchodního tajemství a citlivých dat firmy v plném rozsahu tj. jak v elektronické, tak tištěné formě na maximálně možnou dobu 3 let. Monitoring of operating parameters for biogas plants is currently the only tool that is used to control the process of anaerobic fermentation of biodegradable materials.. At biogas plant pH, dry matter content, production of methane, FOS/TAC are monitored usually. Work that is monitoring parameters changes over long time period is missing. Present work deals with annual monitoring and evaluation of the operational parameters of agricultural biogas plant that is process typical input materials (maize silage and pig manure). The aim of the study was to determine whether there is a correlation operating parameters, which could be applied in agricultural biogas plants and possible effect of heavy metals on the process.Formula clause:I do not agree with the publication of the work in accordance with Directive no. 3 / 2017- Publishing undergraduate theses in order to protect trade secrets and sensitive data of the company in its entirety ie. Both in electronic and printed form to the maximum possible period of 3 years. Keywords: anaerobní fermentace; bioplynová stanice; pH; sušina; těžké kovy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Kvalitativní ukazatele vstupních surovin a jejich vliv na provoz bioplynové stanice

Sledování provozních parametrů bioplynových stanic je zatím jediným nástrojem, který se používá k řízení procesu anaerobní fermentace biologicky rozložitelných materiálů. Ve většině případů jsou ...

Pohanková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Modifikace standardizované metodiky řízení projektů ve vybraném podniku
Szlauer, Ladislav
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti FORMSERVIS, spol. s r.o., identifikaci a navržení možností jeho zdokonalení. Při modifikaci standardizované metodiky projektového řízení se zdůrazňuje využití vhodného programového vybavení pro řízení projektů a jeho přínosy. Na základě literární rešerše je navržena metodika projektového řízení s přihlédnutím k charakteru činnosti společnosti a dostupnosti relevantních dat. V praktické části je provedeno hodnocení současného stavu a je navržena forma implementace nového standardu. Jako vhodná metoda je vybrána metodika PRINCE2 s využitím programového vybavení MS Project. V diskusi a závěru jsou shrnuty a vyhodnoceny možné obtíže a přínosy standardizace projektového řízení ve firmě. The thesis is focused on analyzing the current situation of project management in the company FORMSERVIS, Ltd., identifying and proposing methods for its improvement. While modifying a standardized project management methodology, the use of appropriate software for project management and its benefits is emphasized. The methodology for modification of project management support with regard to the nature of its activities and the availability of relevant data is proposed on the basis of the literature review. In the practical part, an assessment of the current situation is performed and the form of implementation of the new standard is designed. As the most suitable method PRINCE2 methodology is selected with the use of MS Project software. The possible problems and advantages of standardization of project management in the company are summarized and evaluated in the discussion and conclusion. Keywords: Microsoft Project; PRINCE2; projekt; projektová dokumentace; projektové řízení; RACI matice; řízení rizik; řízení zdrojů; standardy; systém managementu kvality Available to registered users in the Library of Mendel University.
Modifikace standardizované metodiky řízení projektů ve vybraném podniku

Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti FORMSERVIS, spol. s r.o., identifikaci a navržení možností jeho zdokonalení. Při modifikaci standardizované ...

Szlauer, Ladislav
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong
Fryčová, Klára
2017 - Czech
FRYČOVÁ, Klára. Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong. Bakalářská práce. Brno, 2016 Cílem bakalářské práce je analyzovat hrozby a rizika spojená s hydroenergetickými projekty v povodí řeky Mekong a navrhnou změnu politik vedoucí ke stabilizaci bezpečnosti v regionu a udržení regionálního rozvoje. Zaměřím se především na státy Vietnam, Kambodžu a Laos s důrazem na sociální, ekonomickou a environentální bezpečnost. FRYČOVÁ, Klára. Security standard transformation in Mekong delta region. Bachelor thesis. Brno, 2016 The aim of this bachelor thesis is to analyze threats and risks of hydropower projects in Mekong delta region and to propose changes in policies that would lead to security stabilization and preservation of regional development. In this thesis I will focus mainly on Vietnam, Cambodia and Lao PDR with ephasis on social, ekonomic and environmental security. Keywords: bezpečnost; hydroenergie; jihovýchodní Asie; Kambodža; Laos; Mekongská říční komise; Vietnam; vodní přehrady Available to registered users in the Library of Mendel University.
Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong

FRYČOVÁ, Klára. Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong. Bakalářská práce. Brno, 2016 Cílem bakalářské práce je analyzovat hrozby a rizika spojená s hydroenergetickými projekty v povodí řeky ...

Fryčová, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Návrh skladby kompozitního materiálu s využitím akrylátového skla
Kolomazník, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na návrh skladby a výroby kompozitního materiálu s dřevěnými lístkovými třískami a akrylátového skla. Celá práce je postavena na vývoji skladby kompozitního materiálu od počátku výroby po výsledný přijatelný vzhled a příznivých vlastností vzniklé akrylátotřískové desky. V práci je stanoven podíl jednotlivých komponentů. Akrylátotřísková deska je podrobena zkouškám pro zjištění fyzikálních a mechanických vlastností: odolnost povrchu proti oděru dle ČSN 910276, odolnost proti nárazům dle BS 3962, odolnost povrchu proti vodě dle ČSN 492120, drsnost povrchu ČSN 490211, zjištění bobtnání po uložení ve vodě ČSN 49 0166, stanovení pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky ČSN EN 319, stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu dle ČSN EN 310, stanovení hustoty dle ČSN EN 323 a vlhkosti ČSN EN 13183-1 a jejich následné vyhodnocení. V závěru budou u akrylátotřískové desky porovnány vlastnosti s jinými kompozitními materiály a návrh použití desky v praxi. Thesis focuses on the proposal of the structure and production of composite material from wooden sliver leaves and acrylic glass. The thesis contains information about the development of the structure of composite material from the very beginning till the final acceptable appearance and promising characteristics of created acrylic panel. There is described a ratio of individual components and the acrylic-sliver panel undergoes examinations to find physical and mechanical characteristics: resistance of the surface against abrasion according to ČSN 910276, impact resistance according to BS 3962, surface water resistance according to ČSN 492120, surface roughness ČSN 490211, finding swelling values when stored in water according to ČSN 49 0166, finding flexural modulus according to ČSN EN 310, determining density according to ČSN EN 323 and humidity ČSN EN 13183-1 and following assessment. In the Conclusion there is a comparison of acrylic-sliver panel characteristics with other composite materials and proposal of the panel use in practice. Keywords: akrylátotřísková deska; dřevo; kompozitní materiál; lístková tříska; OSB deska; plexisklo; polymethylmethakrylát; roztřískování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh skladby kompozitního materiálu s využitím akrylátového skla

Diplomová práce je zaměřena na návrh skladby a výroby kompozitního materiálu s dřevěnými lístkovými třískami a akrylátového skla. Celá práce je postavena na vývoji skladby kompozitního materiálu od ...

Kolomazník, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases