Number of found documents: 11938
Published from to

Světlo-tavená skleněná plastika
Nela Paldusová; vedoucí práce Oldřich Plíva
2014 - Czech
Výtvarným záměrem mé bakalářské práce bylo zhotovit soubor několika skleněných objektů, které budou esteticky poutavé a zároveň praktické a budou se vzájemně doplňovat. Práce je inspirována polární září, jejími světelnými a barevnými efekty. Tyto efekty byly vytvořeny tavbou více barev skla dohromady. Jako materiál bylo použito bezolovnaté sklo. Tvary objektů a jejich barevnost se dotvářela podle možností techniky a materiálu. Všechny objekty byly vytvořeny pomocí technologie zvané skleněná tavená plastika. Keywords: design; skleněné výrobky; sklářské technologie; polární záře Available to registered users in the Library of TUL
Světlo-tavená skleněná plastika

Výtvarným záměrem mé bakalářské práce bylo zhotovit soubor několika skleněných objektů, které budou esteticky poutavé a zároveň praktické a budou se vzájemně doplňovat. Práce je inspirována polární ...

Nela Paldusová; vedoucí práce Oldřich Plíva
Technická univerzita v Liberci, 2014

Analýza fit parků a venkovních posiloven v Praze
Tomáš Hlavatý; vedoucí práce Tomáš Dohnal
2014 - Czech
Pohybová aktivita je důležitým faktorem životního stylu, proto se práce zabývá problematikou fitparků a venkovních posiloven na území hlavního města Prahy. Práce si klade za cíl sestavit analýzu těchto zařízení. Jednotlivé fitparky a venkovní posilovny jsou fyzicky navštíveny, fotograficky zdokumentovány a ohodnoceny. Hodnocení probíhá na základě pasportizačního archu dle jednotlivých kritérií hodnocení. Praktickou částí této práce je zhodnocení jednotlivých zařízení a hodnocení dle správních obvodů. Závěr práce se zabývá navrhovanými opatřeními pro zlepšení kvality, obsahu a dostupnosti pro obyvatele. Keywords: pohybová aktivita; rekreace; tělesná výchova; posilovny Available to registered users in the Library of TUL
Analýza fit parků a venkovních posiloven v Praze

Pohybová aktivita je důležitým faktorem životního stylu, proto se práce zabývá problematikou fitparků a venkovních posiloven na území hlavního města Prahy. Práce si klade za cíl sestavit analýzu ...

Tomáš Hlavatý; vedoucí práce Tomáš Dohnal
Technická univerzita v Liberci, 2014

Filosofické pojetí duchovní vědy Rudolfa Steinera
Vojtěch Kosprd; vedoucí práce Michal Podzimek
2014 - Czech
Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v sobě slučuje spiritualitu s vědeckým přístupem. Cílem práce je ukázat filosofická východiska duchovní vědy, charakterizovat její hlavní myšlenky a v závěru postihnout vztah mezi duchovní a přírodní vědou. První část práce je věnována pojetí přírody a přírodovědy J. W. Goetheho, na kterého Steiner v mnohém navazoval. Další část se věnuje analýze Steinerova hlavního filosofického díla Filosofie svobody, jež představuje důležitý myšlenkový základ duchovní vědy. Druhá polovina práce je zaměřena přímo na duchovní vědu a její pojetí člověka a světa. V závěru jsou ukázány hlavní rozdíly mezi duchovní a přírodní vědou. S tím pak souvisí zejména kritika vědeckého materialismu, se kterým Steinerova duchovní věda polemizuje. Keywords: filozofie; svoboda Available to registered users in the Library of TUL
Filosofické pojetí duchovní vědy Rudolfa Steinera

Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována ...

Vojtěch Kosprd; vedoucí práce Michal Podzimek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Rovné příležitosti žen na pracovním trhu v České republice
Lucie Pražáková; vedoucí práce Helšusová Lenka Václavíková
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rovnými příležitostmi na pracovní trhu v České republice z genderové perspektivy. Jednotlivé kapitoly popisují situaci žen na pracovním trhu. Na přístup žen na pracovní trh je nahlíženo z hlediska profesí a z hlediska struktury. Jedním z cílů je odpovědět na otázku, jak zpřístupnit pracovní trh ženám. V práci jsou rozebrány mezinárodní instituce a jejich funkce vzhledem k pracovnímu trhu v České republice. Druhým cílem je objasnit roli Evropské unie v procesu implementace mechanismů. Keywords: trh práce; ženy Available to registered users in the Library of TUL
Rovné příležitosti žen na pracovním trhu v České republice

Bakalářská práce se zabývá rovnými příležitostmi na pracovní trhu v České republice z genderové perspektivy. Jednotlivé kapitoly popisují situaci žen na pracovním trhu. Na přístup žen na pracovní trh ...

Lucie Pražáková; vedoucí práce Helšusová Lenka Václavíková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Netradiční tapety s využitím nových technologií - digitální tisk a laser
Michaela Berková; vedoucí práce Jan Heger
2014 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je navrhnout sérii netradičních tapet s vlastním vzorem a využít nových technologií - digitální tisk a laser. Inspirací pro námět se stala flóra, ze které postupně s pomocí počítačové grafiky vznikaly vzory. Pro nosiče motivů byly použity tradiční textilní i netextilní materiály. Účelem celé práce je získat nový pohled na tapety jako takové s využitím inspirace přírody, propojení použitých technologií a různých povrchových materiálů. V průběhu celého procesu bylo zjištěno, že ne všechny povrchy jsou vhodné pro aplikaci. Výsledkem bakalářské práce je vzorník textilních tapet pro další využití na trhu. Keywords: textilní design; digitální tisk; lasery; tapety Available to registered users in the Library of TUL
Netradiční tapety s využitím nových technologií - digitální tisk a laser

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout sérii netradičních tapet s vlastním vzorem a využít nových technologií - digitální tisk a laser. Inspirací pro námět se stala flóra, ze které postupně s ...

Michaela Berková; vedoucí práce Jan Heger
Technická univerzita v Liberci, 2014

Pronájem bazénů pro projekt České triatlonové asociace s názvem Triatlon děti
Petra Kuříková; vedoucí práce Jindřich Martinec
2014 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je navržení realizace pronájmu bazénů pro plaveckou část projektu České triatlonové asociace s názvem Triatlon děti. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny od obecného ke konkrétnímu. Úvodní část práce charakterizuje triatlon, shrnuje základní pravidla a seznamuje s historií i současností tohoto sportovního odvětví. Druhá kapitola pojednává o významu triatlonu pro děti mladšího a staršího školního roku. Třetí kapitola rozebírá fungování České triatlonové asociace. Zbylé kapitoly se zaměřují na samotný projekt, praktická část tak řeší organizaci plaveckých tréninků na bazénech v České republice. Pro liberecký kraj bylo použito anketní šetření. Jeho vypovídací hodnota byla špatná, protože odpovědělo málo respondentů. Pronájem bazénu se vyplatil při organizaci plaveckého tréninku pro více tréninkových skupin současně. Celkové suma byla po rozpočítání mezi jednotlivce výhodnější než samotný vstup na bazén. Keywords: triatlon; sportovní management Available to registered users in the Library of TUL
Pronájem bazénů pro projekt České triatlonové asociace s názvem Triatlon děti

Hlavním cílem bakalářské práce je navržení realizace pronájmu bazénů pro plaveckou část projektu České triatlonové asociace s názvem Triatlon děti. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny od obecného ke ...

Petra Kuříková; vedoucí práce Jindřich Martinec
Technická univerzita v Liberci, 2014

Ověřování a certifikace životního cyklu softwaru podle normy ISO/IEC 12207
Jiří Janovec; vedoucí práce David Kubát
2014 - Czech
Tématem této práce je certifikace softwaru z hlediska procesů souvisejících s jeho životními cykly dle normy ISO/IEC 12207:2008 - Systems and software engineering - Software life cycle processes. V první části práce se věnuji normalizaci jako takové a pojmům s ní souvisejícími, různým životním cyklům softwaru a definicím samotné normy ISO/IEC 12007:2008. V praktické části se pak zaměřuji na tvorbu metodiky/check-listu využitelného pro potřeby certifikace dle této normy certifikačním orgánem EZÚ, s.p. Keywords: certifikace; software Available to registered users in the Library of TUL
Ověřování a certifikace životního cyklu softwaru podle normy ISO/IEC 12207

Tématem této práce je certifikace softwaru z hlediska procesů souvisejících s jeho životními cykly dle normy ISO/IEC 12207:2008 - Systems and software engineering - Software life cycle processes. V ...

Jiří Janovec; vedoucí práce David Kubát
Technická univerzita v Liberci, 2014

Informatická podpora, uvedení na trh a propagace měřiče alfa beta gamma záření MX10
Luboš Tomešek; vedoucí práce Petr Weinlich
2014 - Czech
Bakalářská práce popisuje návrh postupů a procesů pro jednotlivé druhy vývoje částicové kamery MX-10 od společnosti JABLOTRON ALARMS. Cílem práce je zvýšení konkurenceschopnosti produktu, zlepšení softwarové funkčnosti uživatelského modulu SimplePreview a také návrh tvorby webové prezentace zaměřené přímo na daný produkt. V první části práce je popsána historie vzniku samotného produktu a jeho specifikace. V další části je věnován prostor procesu uvedení na trh, kdy na základě teoretických poznatků dochází k praktickým návrhům řešení jednotlivých problematik. Ve třetím oddílu práce lze nalézt popis funkcionality ovládacího programu Pixelman včetně vysvětlení možností rozšíření pomocí pluginu SimplePreview. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány marketingovým doporučením a také možnosti dotací do škol, které by tak částicovou kameru MX-10 mohly levně zakoupit pro své potřeby. Keywords: marketingový management; reklama a propagace; kamery Available to registered users in the Library of TUL
Informatická podpora, uvedení na trh a propagace měřiče alfa beta gamma záření MX10

Bakalářská práce popisuje návrh postupů a procesů pro jednotlivé druhy vývoje částicové kamery MX-10 od společnosti JABLOTRON ALARMS. Cílem práce je zvýšení konkurenceschopnosti produktu, zlepšení ...

Luboš Tomešek; vedoucí práce Petr Weinlich
Technická univerzita v Liberci, 2014

Rekreační potenciál příměstské krajiny v modelovém území obce Rádlo
Zuzana Fólová; vedoucí práce Pavel Branda
2014 - Czech
Práce je zaměřena na využití příměstské krajiny v těsné blízkosti statutárních měst Jablonce nad Nisou a města Liberce, přesněji na přilehlém území obce Rádlo. Využitím těchto ploch k rekreačnímu účelu se naskýtá možnost rozvoje území v oblasti cestovního ruchu a s tím spojených doprovodných jevů. Práce obsahuje nejprve všeobecnou teoretickou část, kde se zabývám důležitými pojmy a jejich definováním se zaměřením na krajinu kulturní, příměstskou a její využití včetně definování pojmů zaměřených na rekreaci a volný čas. Další část je již praktickou analýzou území, v níž hodnotíme biotické a abiotické prvky krajiny zájmového území. Vyhodnocuji současné zastoupení prvků rekreace v zájmovém území a navrhuji nové druhy volnočasových aktivit, které budou vyhovovat potenciálním rekreantům i samotné obci. Nedílnou součástí práce je dotazníkový průzkum, na jehož základě je analyzován zájem veřejnosti. Keywords: rekreační oblasti; příměstské zóny Available to registered users in the Library of TUL
Rekreační potenciál příměstské krajiny v modelovém území obce Rádlo

Práce je zaměřena na využití příměstské krajiny v těsné blízkosti statutárních měst Jablonce nad Nisou a města Liberce, přesněji na přilehlém území obce Rádlo. Využitím těchto ploch k rekreačnímu ...

Zuzana Fólová; vedoucí práce Pavel Branda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Hodnocení útlumu elektromagnetického pole transparentním materiálem
Jiří Buřič; vedoucí práce Petr Louda
2014 - Czech
Tato práce je zaměřena na možnosti stínění elektromagnetického pole s ohledem na několik parametrů - cena, schopnosti tlumit elektromagnetické pole a transparentnost stínění. Součástí práce byla také rešerše v oblasti elektromagnetického pole. Metody jak to dělají a z jakých materiálu. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout nové možnosti u transparentního stínění elektromagnetického pole. Keywords: elektromagnetické pole Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení útlumu elektromagnetického pole transparentním materiálem

Tato práce je zaměřena na možnosti stínění elektromagnetického pole s ohledem na několik parametrů - cena, schopnosti tlumit elektromagnetické pole a transparentnost stínění. Součástí práce byla také ...

Jiří Buřič; vedoucí práce Petr Louda
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases