Number of found documents: 74014
Published from to

Krása jako cesta k Bohu i ke světu v díle Simony Weilové
Staňková, Klára; Roreitner, Robert; Jirsa, Jakub
2024 - Czech
This thesis deals with the concept of beauty in the philosophy of the French author Simone Weil. Beauty is described in the context of other concepts of Weil's philosophy, namely imagination and void, decreation and attention. These concepts are confronted with Immanuel Kant's aesthetics, which Weil both draws on and, in many ways, transcends. The thesis seeks to show beauty in Weil's philosophy as a mediator between God and the world and as one form of implicit love for God. Necessity is an important concept for describing beauty, through which Weil also points to the painful aspect of beauty. Weil's understanding of beauty is illustrated in the work by her metaphor of the labyrinth, in which beauty acts both as a trap and as a result of passing through the labyrinth. The work also explores the concrete manifestations of beauty in the world through which beauty can be loved. These, according to Weil, are primarily art, science, and nature. Tato práce se zabývá konceptem krásy ve filosofii francouzské autorky Simony Weilové. Krása je v práci popsána v kontextu dalších pojmů filosofie Weilové, totiž představivosti a prázdna, odstvoření a pozornosti. Tyto pojmy jsou konfrontovány s estetickou teorií Immanuela Kanta, ze které Weilová vychází a zároveň ji v mnoha ohledech překračuje. Práce se snaží ukázat krásu ve filosofii Weilové jako prostřednici mezi Bohem a světem a jako jednu z forem implicitní lásky k Bohu. Důležitým pojmem pro popsání krásy bude nutnost, skrze kterou Weilová poukazuje také na bolestný aspekt svého pojetí krásy. Weilové chápání krásy je v práci ilustrováno její metaforou labyrintu, ve kterém krása vystupuje jako past, i jako výsledek průchodu labyrintem. Práce také zkoumá konkrétní projevy krásy ve světě, skrze které je možné krásu milovat. Těmi jsou podle Weilové především umění, věda a příroda. Keywords: Simona Weilová|krása|svět|Bůh|nutnost|Immanuel Kant|umění; Simone Weil|beauty|world|God|necessity|Immanuel Kant|art Available in a digital repository NRGL
Krása jako cesta k Bohu i ke světu v díle Simony Weilové

This thesis deals with the concept of beauty in the philosophy of the French author Simone Weil. Beauty is described in the context of other concepts of Weil's philosophy, namely imagination and void, ...

Staňková, Klára; Roreitner, Robert; Jirsa, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Svazování ženských nohou: srovnání postojů Číňanů a západních misionářů v Číně
Chobotská, Eva; Hudeček, Jiří; Lomová, Olga
2024 - Czech
The bachelor thesis evaluates the influences that missionaries and activists, mainly from Great Britain, had on the Chinese anti-footbinding movements. Its particular focus is on the works of writer and activist Alicia Little, and missionaries Timothy Richard and John MacGowan, comparing their positions and arguments with the writings of Chinese reformers and activists Liang Qichao and Kang Youwei. The purpose of the thesis is to highlight, based on contemporary sources, that Western criticism was primarily and mostly voiced by women who sought to improve conditions for their Chinese counterparts, while Chinese criticism was formulated by men as part of reforms and efforts to modernize China. Bakalářská práce zhodnocuje vlivy, které na čínská hnutí proti svazování nohou měli misionáři a aktivisté především z Velké Británie. Zaměřuje se zejména na díla spisovatelky a aktivistky Alicie Little a misionářů Timothyho Richarda a Johna MacGowana, srovnává jejich postoje a argumentaci se spisy čínských reformátorů a aktivistů Liang Qichaa a Kang Youweie. Účelem práce je ve světle dobových pramenů poukázat na to, že západní kritika byla vznášena převážně ženami, které se snažily zlepšit podmínky svým čínským protějškům, zatímco čínská kritika byla formulována muži jako součást reforem a snahy o modernizaci Číny. Keywords: svazování ženských nohou|Čína za dynastie Qing|západní misionáři v Číně|Timothy Richard|Alicia Little|Liang Qichao|John MacGowan|Kang Youwei|zlaté lilie|modernizace|feminismus; female footbinding|Qing dynasty China|Western missionaries in China|Timothy Richard|Alicia Little|Liang Qichao|John MacGowan|Kang Youwei|Golden Lillies|modernization|feminism Available in a digital repository NRGL
Svazování ženských nohou: srovnání postojů Číňanů a západních misionářů v Číně

The bachelor thesis evaluates the influences that missionaries and activists, mainly from Great Britain, had on the Chinese anti-footbinding movements. Its particular focus is on the works of writer ...

Chobotská, Eva; Hudeček, Jiří; Lomová, Olga
Univerzita Karlova, 2024

Co znamená interpretovat text? Rozumění a výklad v Heideggerově hermeneutice fakticity
Větrovský, Jaroslav; Čapek, Jakub; Němec, Václav
2024 - Czech
(in English): The bachelor thesis aims to explore the concept and possibilities of text interpretation in the light of Heidegger's hermeneutics of facticity. The guiding question is simple in its structure: what does it mean to interpret a text? What does the act of such interpretation consist in, and what do we do when we interpret? The locus in which questions related to the interpretation of a text have traditionally been raised is hermeneutics. Heidegger's hermeneutics of facticity differs from traditional hermeneutics in that, roughly speaking, the central notion of interpretation is not understood as a relation of an interpreting subject to another subject (author) or object (text), but as a relation of such a subject to its own possibilities. Accordingly, interpretation is always interpretation of one's own existence (Dasein), one's way of being, regardless of a particular being to which it is oriented. It follows that the interpretation of a text is, in terms of the hermeneutics of facticity, only one of many instances of interpretation in general. Heidegger therefore deals with this question only sporadically, even though the hermeneutics of facticity radically transforms its traditional form. This thesis is an attempt to reflect such a transformation and to project it back into the notion... (česky) Bakalářská práce si klade za cíl zkoumat pojem a možnosti interpretace textu ve světle Heideggerovy hermeneutiky fakticity. Vůdčí otázka zkoumání je co do své struktury jednoduchá: co znamená interpretovat text? V čem akt takové interpretace spočívá a co tedy děláme, jestliže interpretujeme? Místem, v němž byly otázky spojené s interpretací textu tradičně pokládány, je hermeneutika. Od tradiční hermeneutiky se Heideggerova hermeneutika fakticity liší v tom, zhruba řečeno, že ústřední pojem výkladu zde není chápán jako vztah interpretujícího subjektu k jinému subjektu (autorovi) či objektu (textu), ale jako vztah takového subjektu k jeho vlastním možnostem. Výklad vztažený k jakémukoliv jsoucnu je vždy výkladem vlastní existence (Dasein), způsobem bytí. Z toho také plyne, že interpretace textu je z hlediska hermeneutiky fakticity pouze jednou z mnoha instancí výkladu vůbec. Heidegger se proto zabývá touto otázkou jen výjimečně, přestože hermeneutika fakticity radikálně proměňuje její tradiční podobu. Bakalářská práce představuje pokus tuto proměnu reflektovat a promítnout jí zpět do pojmu a možností výkladu zaměřeného na text. Keywords: Heidegger|Bytí a čas|hermeneutika|fakticita|rozumění|výklad|interpretace textu; Heidegger|Being and Time|Hermeneutics|Facticity|Understanding|Interpretation|Text interpretation Available in a digital repository NRGL
Co znamená interpretovat text? Rozumění a výklad v Heideggerově hermeneutice fakticity

(in English): The bachelor thesis aims to explore the concept and possibilities of text interpretation in the light of Heidegger's hermeneutics of facticity. The guiding question is simple in its ...

Větrovský, Jaroslav; Čapek, Jakub; Němec, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Specifické rysy lexika madeirské portugalštiny
Kohoutová, Kamila; Svobodová, Petra; Válová, Karolina
2024 - Czech
The aim of the present thesis is to describe lexical characteristics of Portuguese spoken in the island of Madeira and to study proliferation of lexical regionalisms among its users whose speech is not as likely to carry dialectal traits. We first introduce the Madeiran dialects in the context of the European Portuguese variant and observe their evolution not only from the perspective of Portugal's past and present, but also the history of Portuguese linguistics. Chapter 2 focuses on describing commonly recognized characteristic traits of the Madeiran dialects on all planes of language - phonetic, morphosyntactic, and lexical. The lexical aspect comes into focus in the final part of the thesis where we present our own research regarding knowledge and use of regionalisms among Portuguese speakers in Madeira who have concluded secondary or college education. Their speech is typically perceived to be less likely to exhibit traits of dialects in comparison to their less educated counterparts. As societies develop and change however, they may play an essential role in preserving the dialects so typical for Madeira. Our research was therefore designed to find out how alive regionalisms are among these speakers. Cílem této práce je představit specifické rysy lexika portugalštiny mluvené na Madeiře a zkoumat rozšíření lexikálních regionalismů mezi mluvčími, kteří nejsou běžně považováni za zjevné nositele nářečních rysů. Nejprve přiblížíme madeirské dialekty v kontextu evropské portugalštiny a budeme pozorovat jejich vývoj nejenom z pohledu portugalské minulosti a současnosti, ale také z pohledu historie portugalské dialektologie. Druhá kapitola se soustředí na popis obecně uznávaných charakteristik madeirských dialektů ve všech jazykových plánech - fonetickém, morfosyntaktickém a lexikálním. Právě lexikální aspekt je středem pozornosti ve finální části této práce, kde představujeme náš výzkum týkající se znalosti a užívání regionalismů mluvčími portugalského jazyka na Madeiře, kteří dokončili středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Je běžnou domněnkou, že jejich jazykový projev nevykazuje rysy typické pro dialekty tak často jako k tomu dochází u méně vzdělaných mluvčích. S vývojem a změnami procházející společností ale právě oni mohou hrát zásadní roli v uchování dialektů tak typických pro Madeiru. Náš výzkum byl proto navržen tak, abychom zjistili, nakolik jsou dnes regionalismy živé v povědomí těchto mluvčích. Keywords: portugalština|Madeira|dialekt|jazyková variace|regionalismy; Portuguese|Madeira|dialect|language variation|regionalism Available in a digital repository NRGL
Specifické rysy lexika madeirské portugalštiny

The aim of the present thesis is to describe lexical characteristics of Portuguese spoken in the island of Madeira and to study proliferation of lexical regionalisms among its users whose speech is ...

Kohoutová, Kamila; Svobodová, Petra; Válová, Karolina
Univerzita Karlova, 2024

Letterboxd: Horečka digitálních databází
Skočdopolová, Anna; Svatoňová, Kateřina; Szczepanik, Petr
2024 - Czech
Digital technologies have been able to impact many areas of our lives in a relatively short time. With the advent of the internet and the widespread ownership of personal computers and smartphones, many of our everyday activities have moved into the online world. The nature of much human activity has been significantly transformed by the move to the web servers. Due to the modern obsession with recording and digitizing various activities (from counting calories and miles walked, collecting data on menstrual cycles, books read to financial spendings), with a few clicks and the work of algorithms, we are now able to analyze an incredible amount of information that we would not otherwise have such an easy access to. At the same time, under the influence of social networks, we have become accustomed to turning many of these records of our everyday activities into data that we can present ourselves with on the internet. One of these recording tools is also the film database/social network Letterboxd, which I explore in this text. In my thesis Letterboxd: Digital Database Fever, I focus on what the socio-historical context of this phenomenon of recording and sharing information is, and what are the possible consequences of this behaviour for film spectatorship. Digitální technologie byly v relativně krátkém čase schopné ovlivnit mnoho oblastí našeho života. S nástupem internetu a rozšířením vlastnictví osobních počítačů a chytrých telefonů se mnoho našich všedních aktivit přesunulo do virtuálního světa. Povaha značné části lidských úkonů byla po přesunu na webové servery výrazně proměněna. Díky novodobé posedlosti zaznamenávat a převádět do digitální podoby rozličné činnosti (od počítání kalorií a ušlých kilometrů po sběr dat o menstruačním cyklu, přečtených knihách či finančních výdajích) jsme nyní s pomocí pár kliknutí a práci algoritmů schopni analyzovat neuvěřitelné množství informací, ke kterým bychom jinak neměli tak snadný přístup. Zároveň jsme si pod vlivem sociálních sítí zvykli mnoho těchto záznamů o našich aktivitách přeměňovat v data, kterými je možné se na internetu prezentovat. Jedním z těchto nástrojů zaznamenávání je také filmová databáze / sociální síť Letterboxd, jejímuž zkoumání se v textu věnuji. Ve své práci Letterboxd: Horečka digitálních databází se zaměřuji na to, jaký je společensko-historický kontext tohoto fenoménu zaznamenávání a sdílení informací, a jaké jsou možné dopady tohoto našeho chování na filmové diváctví. Keywords: Letterboxd|databáze|sociální sítě|algoritmy|technologie|seznam|filtrační bublina; Letterboxd|database|social networks|algorithms|technology|list|filter bubble Available in a digital repository NRGL
Letterboxd: Horečka digitálních databází

Digital technologies have been able to impact many areas of our lives in a relatively short time. With the advent of the internet and the widespread ownership of personal computers and smartphones, ...

Skočdopolová, Anna; Svatoňová, Kateřina; Szczepanik, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Analýza seriálu Hannibal skrze queer masochistickou teorii a masochistickou estetiku
Spišáková, Karin; Česálková, Lucie; Svatoňová, Kateřina
2024 - Slovak
This bachelor thesis is a theoretical analysis of the TV series Hannibal, which was broadcasted on American television NBC from 2013 to 2015. Hannibal has gained a dedicated fandom coming up with various interpretations and theories, but it also got the attention of academic scholars from various disciplines. It has become popular for its queer-coded characters, including the main characters Hannibal and Will, despite the fact, that their relationship had never been explicitly depicted as romantic or sexual. Later in the story, the respected psychiatrist Hannibal Lecter is revealed as a serial killer and a cannibal. Hannibal could be considered a stereotypical sadistic psychopath, who only sees his victims as pigs. Nevertheless, I will analyse his relationship with Will through the prism of the masochistic world, and I will argue why. The aim of this paper is not creating a psychological profile either of Hannibal or Will, nor answering the question whether one of them is a sadist or a masochist. Instead, I am focusing on the development of the relationship dynamics between Will and Hannibal, while framing it within masochistic narrative and formal structure and queer theories. My primary starting point will be Deleuze's critique of complementary vision of sadomasochism by psychoanalysis and his... Táto bakalárska práca je teoretickou analýzou televízneho seriálu Hannibal, vysielaného na americkej stanici NBC v rokoch 2013-2015. Hannibal si okolo seba získal dedikovanú skupinu fanúšikov prichádzajúcich s rôznymi interpretáciami a teóriami, ale zaujal aj nemálo akademikov z rôznych odborov. Obľúbeným sa stal pre svoje queer kódované postavy, vrátane hlavných postáv Hannibala a Willa, napriek tomu, že sa v seriáli ich vzťah v žiadnom momente nestal explicitne sexuálnym. Uznávaný psychiater Hannibal Lecter je neskôr v príbehu odhalený ako sériový vrah a kanibal. Hannibal by na prvý pohľad mohol spĺňať stereotyp sadistického psychopata, ktorý vidí svoje obete len ako prasatá. Ja však budem v mojej práci analyzovať jeho vzťah s Willom cez prizmu masochistického sveta, a pokúsim sa objasniť, prečo. Cieľom tejto práce nie je vytvárať psychologický profil Hannibala či Willa ani odpovedať na otázku, či je niektorý z nich sadistom alebo masochistom. Namiesto toho sa v nej zameriavam na vývoj dynamiky ich vzťahu, ktorý rámcujem masochistickou naratívnou a formálnou štruktúrou a queer teóriami. Mojím primárnym východiskom bude Deleuzova kritika komplementárneho ponímania sadomasochizmu v psychoanalýze a jeho obsiahle charakterizovanie estetiky masochistického sveta v diele Leopolda von Sacher-Masocha. Na... Keywords: Hannibal|Leopold von Sacher Masoch|Gilles Deleuze|masochismus|sadomasochismus|queer masochismus|stávání-se; Hannibal|Leopold von Sacher Masoch|Gilles Deleuze|masochism|sadomasochism|queer masochism|becoming Available in a digital repository NRGL
Analýza seriálu Hannibal skrze queer masochistickou teorii a masochistickou estetiku

This bachelor thesis is a theoretical analysis of the TV series Hannibal, which was broadcasted on American television NBC from 2013 to 2015. Hannibal has gained a dedicated fandom coming up with ...

Spišáková, Karin; Česálková, Lucie; Svatoňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Krizová intervence u mužských obětí sexuálního násilí
Bendová, Lucie; Záplatová, Klára; Vítek, Petr
2024 - Czech
This bachelor's thesis is devoted to crisis intervention for male victims of sexual violence. Crisis services function as crisis intervention centers for a wide group of clients. They may also include men with a history of sexual violence. Thus, this work explores sexual violence among men and crisis work with them. The theoretical part defines the concept of sexual violence and indicates its prevalence among men in society. It also describes the consequences of sexual violence and discusses the differences in the experience and consequences between women and men. The theoretical part describes the issue of reporting sexual violence and mentions the barriers that can prevent it from being reported. The last chapter focuses on the definition of crisis intervention and its form, it also focuses on the specifics of work with sexual violence and maps Prague crisis centers and crisis lines. The theoretical part also discusses possible shortcomings of crisis intervention when working with male victims of sexual violence. The empirical part follows on from the presented findings from the theoretical part and presents a research proposal that aims to find out the attitudes of crisis intervention workers regarding effective work with male victims of sexual violence. The proposed research is inspired by the... Tato bakalářská práce se věnuje krizové intervenci u mužských obětí sexuálního násilí. Krizové služby fungují jako centra krizového zásahu pro širokou skupinu klientů. Mezi nimi mohou být také muži s historií sexuálního násilí. Tato práce tedy prozkoumává sexuální násilí u mužů a krizové práci s nimi. Teoretická část definuje pojem sexuálního násilí a udává jeho prevalenci u mužů ve společnosti. Věnuje se také popsání následků sexuálního násilí a diskutuje rozdíly v prožívání a následcích mezi ženami a muži. Teoretická část popisuje problematiku oznámení sexuálního násilí a zmiňuje bariéry, které mohou bránit v jeho sdělení. Poslední kapitola se zaměřuje na definici krizové intervence, její formy, zaměřuje se taktéž na specifika práce u sexuálního násilí a mapuje pražská krizová centra a krizové linky. Teoretická část rovněž diskutuje možné nedostatky krizové intervence při práci s mužskými oběťmi sexuálního násilí. Empirická část navazuje na předložené poznatky z teoretické části a představuje návrh výzkumu, který si pokládá za cíl zjistit postoje krizových interventů ohledně efektivní práce s mužskými oběťmi sexuálního násilí. Navrhovaný výzkum se inspiruje výzkumem Paula & Paula (2016), kteří zkoumali postoje terapeutů ohledně efektivní práce s mužskými oběťmi sexuálního násilí v dlouhodobé... Keywords: Sexuální násilí|krizová intervence|muži|oběť sexuálního násilí|postoj krizových interventů k mužským obětem sexuá; Sexual violence|crisis intervention|men|victim of sexual violence|attitudes of crisis intervention workers towards m Available in a digital repository NRGL
Krizová intervence u mužských obětí sexuálního násilí

This bachelor's thesis is devoted to crisis intervention for male victims of sexual violence. Crisis services function as crisis intervention centers for a wide group of clients. They may also include ...

Bendová, Lucie; Záplatová, Klára; Vítek, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Obraz koně v předislámské poezii. Srovnání obrazu koně v básních ʻAntara ibn Šaddāda a Imruʼu ʼl-Qajse.
Galíková, Michaela; Ondráš, František; Provazníková, Adéla
2024 - Czech
(in English): The aim of the bachelor thesis is the analysis of the image of the horse in the poems in a collection of Muʻallaqāt of two important representatives of pre-Islamic poetry - ʻAntar ibn Shaddād and Imruʼu ʼl-Qays. In their verses, the poetic representation of the horse reached its peak form, while each of the two poets is characterized by a very individual approach to the representation of the horse not only as a companion of the pre-Islamic knight and warrior, but also as a subject of nature lyric. On the basis of selected verses, an analysis of poetic images characterizing horses was carried out both in the context of the poet's emotions and the tribal relations of pre-Islamic society. (česky) Cílem bakalářské práce je analýza obrazu koně v básních ve sbírce Muʻallaqāt dvou významných představitelů předislámské poezie - ʻAntara ibn Šaddāda a Imruʼu ʼl-Qajse. V jejich verších dosáhlo poetické ztvárnění koně vrcholné podoby, přičemž každý z obou básníků se vyznačuje velmi osobitým přístupem ke ztvárnění koně nejen jako druha předislámského rytíře a válečníka, ale i jako téma přírodní lyriky. Na základě vybraných veršů byl proveden rozbor poetických obrazů charakterizujících koně jak v kontextu básníkových emocí, tak i kmenových vztahů předislámské společnosti. Keywords: předislámská poezie|ʻAntar ibn Šaddād|Imruʼu ʼl-Qajs|kůň|předislámská společnost; Pre-islamic Poetry|ʻAntar ibn Shaddād|Imruʼu ʼl-Qays|horse|Pre-islamic society Available in a digital repository NRGL
Obraz koně v předislámské poezii. Srovnání obrazu koně v básních ʻAntara ibn Šaddāda a Imruʼu ʼl-Qajse.

(in English): The aim of the bachelor thesis is the analysis of the image of the horse in the poems in a collection of Muʻallaqāt of two important representatives of pre-Islamic poetry - ʻAntar ibn ...

Galíková, Michaela; Ondráš, František; Provazníková, Adéla
Univerzita Karlova, 2024

Školní motivace u dětí z dětského domova
Žižková, Aneta; Janošová, Pavlína; Mazáčová, Nataša
2024 - Czech
Keywords: Motivace; Školní motivace; dětský domov; potřeby; Maslowova pyramida potřeb; dospívající; Motivation; school motivation; children's home; needs; Maslow's hierarchy of needs; adolescence Available in a digital repository NRGL
Školní motivace u dětí z dětského domova

Žižková, Aneta; Janošová, Pavlína; Mazáčová, Nataša
Univerzita Karlova, 2024

Nahlížení sociálních pracovníků OSPOD na studenty docházející na odborné praxe
Křivánková, Kateřina; Drahoňovský, Jan; Novák, Petr
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Nahlížení sociálních pracovníků OSPOD na studenty docházející na odborné praxe

Křivánková, Kateřina; Drahoňovský, Jan; Novák, Petr
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases