Number of found documents: 72
Published from to

Frazeologismy s komponenty - somatismy v ruštině a češtině
Vašíčková, Anastázie; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
2016 - Russian
The object of the work are phraseological units with somatic components «head» and «heart». Phraseological units of each group are analyzed by a semantic and structural perspective. An etymologic explanation is introduced and then phraseological units are illustrated within a Russian context. The foundations of the Russian and Czech languages are deduced by exploration of the differences and similarities of the phraselogical units. Předmětem této práce jsou somatické frazeologické jednotky s komponenty «hlava» a «srdce». V rámci každé skupiny s jednotlivými komponenty se analyzují jednotlivé frazeologismy z hlediska sématického a strukturního. Dále se vysvětluje případná etymologie frazeologismů, sleduje se jejich fungování v ruských kontextech. Porovnání ruských a českých frazeologismů pomáhá stanovit shody a odlišnosti ve frazeologických fondech obou jazyků. Keywords: frazeologie; frazeologická jednotka; strukturně-sémantický model; hlava; srdce; phraseology; phraseological unit; structural and semantic model; head; heart Available in a digital repository NRGL
Frazeologismy s komponenty - somatismy v ruštině a češtině

The object of the work are phraseological units with somatic components «head» and «heart». Phraseological units of each group are analyzed by a semantic and structural perspective. An etymologic ...

Vašíčková, Anastázie; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2016

Obraz cizince v moskevských textech o Smutě 17. století
Leshkova, Olga; Příhoda, Marek; Čermák, Václav
2015 - Russian
The objective of the master's thesis is to analyze the image of foreigners in Moscovian texts written during the Time of Troubles and soon after it in early 17th century. The thesis will also focus on the perception of foreign influence on political and cultural development of Russian state and society. Due to the fact that the perception of foreigners in Muscovite Russia can be regarded in many aspects as a result of traditional religious and historical thinking concepts which had been widespread in the country by the end of the 16th century, we will pay particular attention to the formation of medieval Moscovian thinking. By means of discourse and comparative analysis we will try to fulfil the following goals: 1) to study the religious and historical thinking formation process in medieval Russia up to the beginning of the 17th century; 2) to analyze various specific features of Moscovian texts from early 17th century in terms of foreigners' perception; 3) to put the issue of foreigners' perception into a wider cultural and historical context, especially with regard to appropriate literature and thinking tradition. This study is based on Moscovian texts of different nature, which reflect the Time of Troubles. We also use a wide range of appropriate secondary literature. Key Words: Time of... Diplomová práce se zabývá otázkami obrazu cizinců v moskevských textech ze 17. století, popisujících Období zmatků (tzv. Smuty), a specifickými rysy soudobého vnímání vlivu cizinců na duchovní a politický vývoj Moskevského státu v kontextu ideje pravoslavného carství. Jelikož soudobý pohled na cizince je bezprostředně ovlivněn náboženským a historickým myšlením Moskevské Rusi, v práci se rovněž uvádí přehled geneze jeho klíčových konceptů. Pomoci diskurzivní a komparativní analýzy autorka se snažila naplnit následující cíle: 1) rekonstruovat proces geneze náboženského a historického myšlení v Moskevské Rusi do začátku 17. století; 2) pečlivě zanalyzovat různé aspekty vybraných moskevských textů o Smutě z první poloviny 17. století z hlediska pohledu na cizince; 3) zařadit problematiku vnímání cizinců na Rusi do širšího kulturního a historického kontextu, zejména s ohledem na soudobou písemnou a myšlenkovou tradici. Práce se zakládá na pramenech sepsaných během samotné Smuty a pozdějších textech (až do poloviny 17. století), reflektujících události Období zmatků s určitým časovým odstupem, což umožňuje uplatnění komparativního přístupu. Zároveň se používá relevantní sekundární literatura zaměřená na uvedenou problematiku. Klíčová slova: Smuta, Období zmatků, cizineс, literární památky, Moskevská... Keywords: Smuta; Období zmatků; cizineс; literární památky; Moskevská Rus; cizí vliv; 17. století; pravoslavné carství; Ivan Timofejev; Avraamij Palicyn; Ivan Chvorostinin; Time of Troubles; foreigner; literary monuments; Muscovite Russia; foreign influence; 17th century; Orthodox tsardom; Ivan Timofeyev; Avraamy Palitsyn; Ivan Khvorostinin Available in a digital repository NRGL
Obraz cizince v moskevských textech o Smutě 17. století

The objective of the master's thesis is to analyze the image of foreigners in Moscovian texts written during the Time of Troubles and soon after it in early 17th century. The thesis will also focus on ...

Leshkova, Olga; Příhoda, Marek; Čermák, Václav
Univerzita Karlova, 2015

Obraz cizince v moskevských textech o Smutě 17. století
Leshkova, Olga; Příhoda, Marek; Čermák, Václav
2015 - Russian
The objective of the master's thesis is to analyze the image of foreigners in Moscovian texts written during the Time of Troubles and soon after it in early 17th century. The thesis will also focus on the perception of foreign influence on political and cultural development of Russian state and society. Due to the fact that the perception of foreigners in Muscovite Russia can be regarded in many aspects as a result of traditional religious and historical thinking concepts which had been widespread in the country by the end of the 16th century, we will pay particular attention to the formation of medieval Moscovian thinking. By means of discourse and comparative analysis we will try to fulfil the following goals: 1) to study the religious and historical thinking formation process in medieval Russia up to the beginning of the 17th century; 2) to analyze various specific features of Moscovian texts from early 17th century in terms of foreigners' perception; 3) to put the issue of foreigners' perception into a wider cultural and historical context, especially with regard to appropriate literature and thinking tradition. This study is based on Moscovian texts of different nature, which reflect the Time of Troubles. We also use a wide range of appropriate secondary literature. Key Words: Time of... Diplomová práce se zabývá otázkami obrazu cizinců v moskevských textech ze 17. století, popisujících Období zmatků (tzv. Smuty), a specifickými rysy soudobého vnímání vlivu cizinců na duchovní a politický vývoj Moskevského státu v kontextu ideje pravoslavného carství. Jelikož soudobý pohled na cizince je bezprostředně ovlivněn náboženským a historickým myšlením Moskevské Rusi, v práci se rovněž uvádí přehled geneze jeho klíčových konceptů. Pomoci diskurzivní a komparativní analýzy autorka se snažila naplnit následující cíle: 1) rekonstruovat proces geneze náboženského a historického myšlení v Moskevské Rusi do začátku 17. století; 2) pečlivě zanalyzovat různé aspekty vybraných moskevských textů o Smutě z první poloviny 17. století z hlediska pohledu na cizince; 3) zařadit problematiku vnímání cizinců na Rusi do širšího kulturního a historického kontextu, zejména s ohledem na soudobou písemnou a myšlenkovou tradici. Práce se zakládá na pramenech sepsaných během samotné Smuty a pozdějších textech (až do poloviny 17. století), reflektujících události Období zmatků s určitým časovým odstupem, což umožňuje uplatnění komparativního přístupu. Zároveň se používá relevantní sekundární literatura zaměřená na uvedenou problematiku. Klíčová slova: Smuta, Období zmatků, cizineс, literární památky, Moskevská... Keywords: Smuta; Období zmatků; cizineс; literární památky; Moskevská Rus; cizí vliv; 17. století; pravoslavné carství; Ivan Timofejev; Avraamij Palicyn; Ivan Chvorostinin; Time of Troubles; foreigner; literary monuments; Muscovite Russia; foreign influence; 17th century; Orthodox tsardom; Ivan Timofeyev; Avraamy Palitsyn; Ivan Khvorostinin Available in a digital repository NRGL
Obraz cizince v moskevských textech o Smutě 17. století

The objective of the master's thesis is to analyze the image of foreigners in Moscovian texts written during the Time of Troubles and soon after it in early 17th century. The thesis will also focus on ...

Leshkova, Olga; Příhoda, Marek; Čermák, Václav
Univerzita Karlova, 2015

Aktivizující metody ve výuce ruského jazyka na základní škole
Smékalová, Marie; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2015 - Russian
The objective of this diploma thesis is to explore the possibilities of using Learner- centred methods in teaching Russian language. The thesis deals with Learner-centred methods in teaching Russian language at elementary schools and offers a didactic material based on this methodology. Withn the theoretical framework of the thesis the basic concepts are defined as well as the Communicative approach towards language teaching is characterised and discussed. Learner-centedred methods are viewed not only as a useful tool for more effective language learning, but also as an unseparable part of Communicative Language Teaching (CLT). Drawing on CLT, the communicative criterion is applied in the following classification of Learner- centered methods. Using the Learner-centered methodology, the practical part of the thesis offers a didactic material. The materiel is intended for Rusisan language students and was tested in Elementary schools. In the last part of the thesis the material is analyzed. On the basis of this analysis conclusions are drawn and possibilities of Learner-centered methods in Russian language teaching are described. KEYWORDS: teaching methods, Learner-centered teaching methods, foreign language teaching, Russian language teaching, didactic material Cílem předkládané diplomové práce je prozkoumat možnosti, které aktivizující metody nabízejí ve výuce ruského jazyka. Práce se zabývá aktivizujícími metodami v oblasti výuky ruského jazyka na základních školách a zpracovává výukový materiál, který využívá dané metody v praxi. Práce vychází z teoretického vymezení základních termínů a věnuje se současným tendencím ve výuce cizích jazyků. Aktivizující metody jsou zde charakterizovány ne jen jako prostředek napomáhající k efektivnějšímu osvojení jazykového materiálu, ale také jako nepostradatelná část komunikativního učení celkově. Následuje klasifikace aktivizujících metod, ve které je uplatněno kritérium komunikativnosti. Praktická část práce předkládá výukový materiál s využitím aktivizujích metod určený pro žáky ruského jazyka základních škol. Daný materiál byl otestován v základních školách a je v práci podroben podrobné analýze. Na základě této analýzy jsou vyvozeny závěry o možnostech využití aktivizujích metod při výuce ruského jazyka na začátečnické úrovni. KLÍČOVÁ SLOVA: výukové metody, aktivizující výukové metody, výuka cizích jazyků, výuka ruského jazyka, didaktický materiál Keywords: преродавание русского языка; методы обучения; активные методы обучения; дидактический материал; Russian language teaching; teaching methods; activating (learner-centred) teaching methods; didactic material Available in a digital repository NRGL
Aktivizující metody ve výuce ruského jazyka na základní škole

The objective of this diploma thesis is to explore the possibilities of using Learner- centred methods in teaching Russian language. The thesis deals with Learner-centred methods in teaching Russian ...

Smékalová, Marie; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2015

Aktivizující metody ve výuce ruského jazyka na základní škole
Smékalová, Marie; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2015 - Russian
The objective of this diploma thesis is to explore the possibilities of using Learner- centred methods in teaching Russian language. The thesis deals with Learner-centred methods in teaching Russian language at elementary schools and offers a didactic material based on this methodology. Withn the theoretical framework of the thesis the basic concepts are defined as well as the Communicative approach towards language teaching is characterised and discussed. Learner-centedred methods are viewed not only as a useful tool for more effective language learning, but also as an unseparable part of Communicative Language Teaching (CLT). Drawing on CLT, the communicative criterion is applied in the following classification of Learner- centered methods. Using the Learner-centered methodology, the practical part of the thesis offers a didactic material. The materiel is intended for Rusisan language students and was tested in Elementary schools. In the last part of the thesis the material is analyzed. On the basis of this analysis conclusions are drawn and possibilities of Learner-centered methods in Russian language teaching are described. KEYWORDS: teaching methods, Learner-centered teaching methods, foreign language teaching, Russian language teaching, didactic material Cílem předkládané diplomové práce je prozkoumat možnosti, které aktivizující metody nabízejí ve výuce ruského jazyka. Práce se zabývá aktivizujícími metodami v oblasti výuky ruského jazyka na základních školách a zpracovává výukový materiál, který využívá dané metody v praxi. Práce vychází z teoretického vymezení základních termínů a věnuje se současným tendencím ve výuce cizích jazyků. Aktivizující metody jsou zde charakterizovány ne jen jako prostředek napomáhající k efektivnějšímu osvojení jazykového materiálu, ale také jako nepostradatelná část komunikativního učení celkově. Následuje klasifikace aktivizujících metod, ve které je uplatněno kritérium komunikativnosti. Praktická část práce předkládá výukový materiál s využitím aktivizujích metod určený pro žáky ruského jazyka základních škol. Daný materiál byl otestován v základních školách a je v práci podroben podrobné analýze. Na základě této analýzy jsou vyvozeny závěry o možnostech využití aktivizujích metod při výuce ruského jazyka na začátečnické úrovni. KLÍČOVÁ SLOVA: výukové metody, aktivizující výukové metody, výuka cizích jazyků, výuka ruského jazyka, didaktický materiál Keywords: преродавание русского языка; методы обучения; активные методы обучения; дидактический материал; Russian language teaching; teaching methods; activating (learner-centred) teaching methods; didactic material Available in a digital repository NRGL
Aktivizující metody ve výuce ruského jazyka na základní škole

The objective of this diploma thesis is to explore the possibilities of using Learner- centred methods in teaching Russian language. The thesis deals with Learner-centred methods in teaching Russian ...

Smékalová, Marie; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2015

Josif Brodskij a Čechy
Stashevska, Kateryna; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Lenka
2014 - Russian
The thesis follows the emergence of Joseph Brodsky`s work in the Czech Republic, it comments on the very first publications. The author enumerates and describes all of the Czech translations: poetic and prosaic (essays, dramas and dialogues) . Present work proposes very detailed analysis of translated poetry (translations were made by different authors from 1960`s till nowadays), characterizes stylistic approaches, methods of translation and provides comparison. The author gives information about Saint-Petersburg`s meetings of Joseph Brodsky and Václav Daněk - Czech poet and his further translator. On the basis of interviews, dialogues and memoires of the contemporaries the work illustrates poet`s attitude to famous people of Czech culture; it also mentions poetic translations of Joseph Brodsky made from Czech language. The work demonstrates Brodsky`s opinion on the creation of good translation. Also the author presents a number of Czech articles devoted to Josepf Brodsky and his work. Práce sleduje průnik díla Josifa Brodského do české překladové literatury, komentuje první a pozdější publikace. Zaznamenává všechny překlady do češtiny, tedy básnícké i prozaické (eseje, dramata, rozhovory). Přináší podrobnou analýzu básnicných překladů, vytvořených různými autory od 60. let 20. století po dnešní dobu, charakterizuje stylistické přístupy, metodiku překladu a také tyto české překlady srovnává. Autor popisuje petrohradská setkání Josifa Brodského a Václava Daňka - českého básníka a pozdějšího překladatele Brodského. Na zakladě interview, rozhovorů a vzpomínek současníků je ilustrován vztah Brodského k významným osobnostem české kulturní veřejnosti. Práce rovněž pojednává o ruských překladech Josifa Brodského z češtiny, nabízí básníkův názor na vytváření kvalitního překladu, uvádí i české články a eseje, dílu Josifa Brodského věnované. Keywords: Иосиф Бродский; Вацлав Данек; чешские переводчики; Světová literatura; русская поэзия XX века; русские поэты-эмигранты; Joseph Brodsky; Václav Daněk; Czech translators; Světová literatura; Russian poetry of the 20th century; Russian emigrant poets Available in a digital repository NRGL
Josif Brodskij a Čechy

The thesis follows the emergence of Joseph Brodsky`s work in the Czech Republic, it comments on the very first publications. The author enumerates and describes all of the Czech translations: poetic ...

Stashevska, Kateryna; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Lenka
Univerzita Karlova, 2014

Josif Brodskij a Čechy
Stashevska, Kateryna; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Lenka
2014 - Russian
The thesis follows the emergence of Joseph Brodsky`s work in the Czech Republic, it comments on the very first publications. The author enumerates and describes all of the Czech translations: poetic and prosaic (essays, dramas and dialogues) . Present work proposes very detailed analysis of translated poetry (translations were made by different authors from 1960`s till nowadays), characterizes stylistic approaches, methods of translation and provides comparison. The author gives information about Saint-Petersburg`s meetings of Joseph Brodsky and Václav Daněk - Czech poet and his further translator. On the basis of interviews, dialogues and memoires of the contemporaries the work illustrates poet`s attitude to famous people of Czech culture; it also mentions poetic translations of Joseph Brodsky made from Czech language. The work demonstrates Brodsky`s opinion on the creation of good translation. Also the author presents a number of Czech articles devoted to Josepf Brodsky and his work. Práce sleduje průnik díla Josifa Brodského do české překladové literatury, komentuje první a pozdější publikace. Zaznamenává všechny překlady do češtiny, tedy básnícké i prozaické (eseje, dramata, rozhovory). Přináší podrobnou analýzu básnicných překladů, vytvořených různými autory od 60. let 20. století po dnešní dobu, charakterizuje stylistické přístupy, metodiku překladu a také tyto české překlady srovnává. Autor popisuje petrohradská setkání Josifa Brodského a Václava Daňka - českého básníka a pozdějšího překladatele Brodského. Na zakladě interview, rozhovorů a vzpomínek současníků je ilustrován vztah Brodského k významným osobnostem české kulturní veřejnosti. Práce rovněž pojednává o ruských překladech Josifa Brodského z češtiny, nabízí básníkův názor na vytváření kvalitního překladu, uvádí i české články a eseje, dílu Josifa Brodského věnované. Keywords: Иосиф Бродский; Вацлав Данек; чешские переводчики; Světová literatura; русская поэзия XX века; русские поэты-эмигранты; Joseph Brodsky; Václav Daněk; Czech translators; Světová literatura; Russian poetry of the 20th century; Russian emigrant poets Available in a digital repository NRGL
Josif Brodskij a Čechy

The thesis follows the emergence of Joseph Brodsky`s work in the Czech Republic, it comments on the very first publications. The author enumerates and describes all of the Czech translations: poetic ...

Stashevska, Kateryna; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Lenka
Univerzita Karlova, 2014

Slova staroslověnského původu v ruském jazyce
Peschel, Jitka; Nazarenko, Liliya; Žofková, Hana
2013 - Russian
TITLE: Words of Old Church Slavonic Origin in Contemporary Russian Language AUTHOR: Jitka Peschel DEPARTMENT: Department of Russian studies and didactics SUPERVISOR: doc. PhDr. Lilia Nazarenko, CSc. ABSTRACT: This diploma thesis researches words of Old Church Slavonic origin in contemporary Russian language. The aim is to provide a comprehensive analysis of these words in the Russian language. The diploma thesis is divided into three parts. The first part describes the origin of the Old Church Slavonic language, its arrival in Russia, its influence on the Russian language, the penetration of the Old Church Slavonic words in the Russian language, as well as the development of the Russian standard language. The other two parts are dedicated to words of Old Church Slavonic origin in contemporary Russian language. The second part analyses the phonetic, morphological, semantic and stylistic aspects of these words. The third part is focused on the differences in meaning of Old Church Slavonic words having Russian equivalents and semantic processes by which words of Old Church Slavonic origin passed. The appendix includes a list of words occurring in the thesis. KEYWORDS: lexikology, loanword, Old Church Slavonic, Russian language NÁZEV: Slova staroslověnského původu v současném ruském jazyce AUTOR: Jitka Peschel KATEDRA: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Lilia Nazarenko, CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá slovy staroslověnského původu v současném ruském jazyce. Jejím cílem je podat jejich komplexní rozbor. Práce se dělí na tři části. První část pojednává o vzniku staroslověnského jazyka, jeho příchodem na Rus, jeho vlivem na ruský jazyk, pronikáním staroslověnských slov do ruského jazyka a dále vznikem ruského spisovného jazyka. Další dvě části se bezprostředně věnují slovům staroslověnského původu v současném ruském jazyce. Druhá část je analyzuje z hlediska fonetického, morfologického, semantického a stylistického, třetí část se pak zaměřuje na rozdíly ve významu staroslověnských slov, majících ruské ekvivalenty, a na semantické procesy, kterými slova staroslověnského původu prošla. V příloze je zařazen seznam slov, vyskytujících se v práci. KLÍČOVÁ SLOVA: lexikologie, přejaté slovo, staroslověnština, ruský jazyk Keywords: lexikologie; přejaté slovo; staroslověnština; ruský jazyk; lexicology; loanword; Old Church Slavonic; Russian language Available in a digital repository NRGL
Slova staroslověnského původu v ruském jazyce

TITLE: Words of Old Church Slavonic Origin in Contemporary Russian Language AUTHOR: Jitka Peschel DEPARTMENT: Department of Russian studies and didactics SUPERVISOR: doc. PhDr. Lilia Nazarenko, CSc. ...

Peschel, Jitka; Nazarenko, Liliya; Žofková, Hana
Univerzita Karlova, 2013

Jakubův list jako žido-křesťanská halacha: teologické, sociální a etické aspekty
Tarasenko, Olexandr; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
2013 - Russian
This graduation thesis contains analysis of various aspects of the Epistle of James as Judeo- Christian halakhah addressed to the Diaspora Jews.according to an author's opinion, the author of the Epistle (traditionally, the bishop of Jerusalem church James the Just) wrote his encyclical to those readers who already knew the teachings of other Judaic and Christian missionaries. A Jew-rigorist from Palestine presented to co-brothers (who a priori were considered to be less religious) his understanding of holiness through temptations and deliberate poverty. In this paper, theological, social, and ethical aspects of the Epistle are researched through historical context of the author, i. e. his Sitz im Leben. Tato diplomová práce se týká analýzy různých aspektů Listu Jakubova jako židovsko-křesťanské halachy určené Židům v diaspoře. Podle názoru autora práce list byl napsán těm čtenářům, kteří učili ostatní židovské a křesťanské misionáře. Autor práce zkoumá teologické, sociální a etické aspekty listu prostřednictvím historického kontextu autora, tj. e. Sitz im Leben. Keywords: Послание Иакова; галаха; теологиa; The Epistle of James; Halakhah; Theology Available in a digital repository NRGL
Jakubův list jako žido-křesťanská halacha: teologické, sociální a etické aspekty

This graduation thesis contains analysis of various aspects of the Epistle of James as Judeo- Christian halakhah addressed to the Diaspora Jews.according to an author's opinion, the author of the ...

Tarasenko, Olexandr; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2013

Model světa v textech dětského folkloru a zvláštnosti jeho působení v současné dětské literatuře (na příkladu poezie Grigorije Ostera)
Lopatina, Elena; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
2013 - Russian
(in English): Abstract for thesis on the topic "The model of the world in the texts of children's folklore and peculiarities of its functioning in modern children's literature (the poetry of G. Oster)." The study examined the texts of rhymes and sadistic rhymes identified among pupils of junior classes, in order to identify the main features of modeling the world which are shown in the analyzed texts. Then the features of that models considered by the example of the texts of modern children's literature, in particular texts of G. Oster. The work performes next tasks: 1) to reveal the specifics of child's consciousness, reflected in studied children's folklore genres; 2) to compare the main features of modeling the world in the texts of rhymes and sadistic rhymes; 3) to identify the features of the functioning world's systems in modern children's literature (in the texts by G. Oster). An analysis of 70 text units, which function in the modern children's subculture, identified a specific children's picture of the world and its reflection in the texts of studied genres and texts of modern children's literature (for example the poetry of G.Oster). Finally, there are conclusions which characterize systems of modeling the world in studied genres, which are different from each other by the universal... (česky) Tématem diplomové práce je "Model světa v textech dětského folkloru a zvláštnosti jeho působení v současné dětské literatuře (na příkladu poezie Grigorije Ostera)". Studie se zaměří na texty rýmů a satirickou poezii žáků uvedených v průzkumu studentů v nižších ročnících a studijní materiály on-line zdrojů. Pracovní plán pro splnění těchto úkolů: 1) identifikovat specifičnost dětského vědomí, které se odráží ve studovaném žánru dětského folkloru; 2) porovnat vlastnosti modelů světa v rýmu a satirické poezii; 3) zvážit, jak je tento problém identifikován v dílech současných autorů pro děti (především na básních G. Ostera). Analýza textových jednotek odhalí konkrétní dětský pohled, vytváření nových slov a jejich reflexi v textech těchto žánrů. Budou učiněny závěry charakterizující žánry dětského folkloru jako modelů světa, představující odlišná univerzální sémantická pole, která mají řadu specifických lingvokulturních a lingvopsychologických funkcí. V závěrečné kapitole bude také posouzena Osterova poezie pro děti jako příklad použití prvků dětských folklorních textů. Keywords: folklor; folklor pro děti; dětské psychologie; rýmy; černý humor; básně; model světa; Grigorij Oster; folklore; children's folklore; children's psychology; rhymes; black humor; poems; world model; Grigory Oster Available in a digital repository NRGL
Model světa v textech dětského folkloru a zvláštnosti jeho působení v současné dětské literatuře (na příkladu poezie Grigorije Ostera)

(in English): Abstract for thesis on the topic "The model of the world in the texts of children's folklore and peculiarities of its functioning in modern children's literature (the poetry of G. ...

Lopatina, Elena; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases