Number of found documents: 1108
Published from to

Procurement Automation
Cizner, Pavel; Vinš, Marek; Jirsák, Petr
2017 - English
Cílem výzkumu bylo zjistit současnou úroveň automatizace nákupu a její přispění na méně rutinní a kreativní zaměstnání. Cíl byl dosažen rešerší literatury a dotazníkovým šetřením. Získaná data zhodnotila situaci v rozvojových a rozvinutých zemích. Hypotéza, že rozvojové země automatizují více než země rozvinuté nebyla podpořena získanými daty, které byly otestovány Mann-Whitney U testem. Získaná data byla od 146 respondentů z celého světa. Proto existují určitá omezení závěrů. Diplomová práce a provedené dotazníkové šetření přispívá ke znalosti o automatizaci nákupu. The research goal was to find out the current and possible level of procurement automation and its contribution to less routine and more creative jobs. The goal was accomplished by literature review and data collection via survey. The data collected evaluated enterprises in developing and developed countries. The research hypothesis of developing countries automating more than developed ones was not supported by the data tested via Mann-Whithey U test. The data collected was from 146 respondents from all around the world. Therefore, there are limitations of the conclusions. The thesis and its survey contributes to the knowledge about the level of procurement automation. Keywords: blockchain; automatizace; katalog; big data; ERP; nákup; získávání; big data; automation; catalog; soucing; blockchain; procurement; ERP Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Procurement Automation

Cílem výzkumu bylo zjistit současnou úroveň automatizace nákupu a její přispění na méně rutinní a kreativní zaměstnání. Cíl byl dosažen rešerší literatury a dotazníkovým šetřením. Získaná data ...

Cizner, Pavel; Vinš, Marek; Jirsák, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Direct sales and its impact on Automotive distribution
Belinger, Jan; Král, Petr; Müller, Josef
2017 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na možnou implementaci modelu přímého prodeje v rámci automobilového průmyslu. Cílem práce je navrhnout možnou distribuční strategii pro výrobce automobilů, na základě modelu přímé distribuce. Teoretická část práce je založena na sekundárním výzkumu. V rámci sekundárního výzkumu jsou mimo jiné použity i případové studie, ukazující praktické využití tohoto modelu. Konkrétní aspekty modelu přímé distribuce jsou poté založeny na hloubkových expertních rozhovorech s odborníky z automobilového průmyslu. Navržená distribuční strategie se skládá z kombinace několika jednotlivých modelů přímé distribuce. Různé modely jsou použity z důvodu široké škály produktů, které musí být zohledněny při návrhu nové distribuční strategie. Implementace tohoto modelu by dávala výrobci větší kontrolu nad distribučním procesem a také pomohla vytvořit celkově efektivnější distribuční systém. This masters thesis aims to explore the possible implementation of the direct distribution model within the automotive industry. The goal is to outline the possible distribution strategy, using the direct distribution model, for an auto manufacturer. The theoretical background and cases that are used to describe the practical usage of the model are based on a secondary research. More specific aspects of the distribution model are then based on interviews conducted with professionals from the automotive industry. The proposed distribution strategy consists of combination of several direct distribution models. Different models are used due to the distinct nature of the products, considered in the process of new distribution model design. The implementation would allow the OEM to gain more control over the distribution process and create more efficient distribution system. Keywords: Přímý prodej; Automobilový průmysl; Distribuce; Automotive; Direct sales; Distribution Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Direct sales and its impact on Automotive distribution

Tato diplomová práce se zaměřuje na možnou implementaci modelu přímého prodeje v rámci automobilového průmyslu. Cílem práce je navrhnout možnou distribuční strategii pro výrobce automobilů, na základě ...

Belinger, Jan; Král, Petr; Müller, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analysis of entry into different mystery shopping markets within a global company
Čubová, Lenka; Hnilica, Jiří; Sieber, Patrik
2017 - English
Tématem diplomové práce je interní outsourcing managementu mystery shoppingových aktivit v rámci mezinárodní společnosti Ipsos. Tato společnost nedávno založila globální podpůrné centrum pro mystery shopping v Praze (GSC). GSC by v budoucnu mělo zřídit shopperské panely (tzn. skupiny mystery shopperů, kteří budou pracovat na daném území) v několika zemích světa a koordinovat je z pražského GSC. Cílem této práce je nalezení zemí vhodných pro stavbu těchto panelů. Trhy, které byly v práci předvybrány jako nejvhodnější, byly podrobeny hlubší analýze využitím CAGE a Porterovy analýzy pěti sil. Výsledkem bylo vyhodnocení Francie jakožto nejvhodnějšího trhu ke stavbě shopperského panelu. This thesis deals with the topic of internal outsourcing of mystery shopping management within the multinational company Ipsos. The company has currently set up a Global Support Center for mystery shopping in Prague. The Global Support Center is supposed to create shopper panels (i.e. groups of mystery shoppers available to conduct mystery shopping tasks in a given country) in as many countries as possible and manage mystery shopping projects in these countries from the Czech Republic. The goal of this thesis is to find the most suitable market for the shopper panel construction, the market where panel construction is a priority over other markets.After analysing the different markets worthy of consideration through an application of the CAGE analysis and the Porter´s Five Forces, France has been chosen as the most reasonable market to pursue when constructing the shopper panels. Keywords: mystery shopping; marketingový výzkum; strategie; market research; strategy; mystery shopping Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analysis of entry into different mystery shopping markets within a global company

Tématem diplomové práce je interní outsourcing managementu mystery shoppingových aktivit v rámci mezinárodní společnosti Ipsos. Tato společnost nedávno založila globální podpůrné centrum pro mystery ...

Čubová, Lenka; Hnilica, Jiří; Sieber, Patrik
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

How Internet of Things changes business model of Microsoft OEM team
Hruška, Jan; Andera, Michal; Urbík, Jan
2017 - English
Hlavním cílem této práce je zjistit, jak vznikající technologický megatrend, Internet věcí, mění obchodní model Microsoft OEM týmu. OEM je plně závislé na prodeji licencí systému Windows; Trh s počítači však klesá a celá společnost Microsoft se přesouvá do nabídky cloudových služeb, zatímco je financována výnosy z OEM. Strategie toho, jak tým OEM zapadá do dlouhodobé strategie, nicméně chybí. Abychom zjistili, jaké změny by měly být provedeny v rámci stávajícího obchodního modelu, bylo provedeno a analyzováno 13 rozhovorů s manažery v rámci společnosti Microsoft. Identifikovaná témata byla přidělena stavebním blokům obchodního modelu, seřazená podle důležitosti a podpořena příslušnými citacemi z rozhovorů i teoretickým zázemím. Nejdůležitějšími subjekty změn byly identifikovány jako: partneři, aktivity a value proposition; Změny se však projeví v každém aspektu podnikání OEM. V důsledku toho jsou popsány konkrétní změny stavebních bloků a byly navrženy první kroky směrem k strategii Internetu Věcí. To zajistí relevanci konzervativního týmu OEM v budoucnosti společnosti Microsoft. The main goal of this thesis is to discover how an emerging technological megatrend, the Internet of Things, changes the business model of the Microsoft OEM team. OEM business is fully dependent on sales of Windows licenses; however, the PC market is declining and whole Microsoft is shifting into offering of cloud services while being financed by the OEM revenues. Nevertheless, the strategy of how the OEM team fits into the future of cloud offerings is clearly missing. To discover what changes should be made inside the current business model, 13 interviews with managers across Microsoft were conducted and analyzed. Identified themes were assigned to business model building blocks, ranked by the importance, and supported by relevant quotes from interviews as well as the theoretical background. The most important subjects of changes were identified as partners, activities and value proposition; however, changes will be seen in every aspect of the OEM business. As a result, specific changes in building blocks are described and the first steps towards the Internet of Things strategy suggested. That will ensure the relevance of the conservative OEM team in the connected future. Keywords: IoT; Internet Věcí; Business Model; IoT; Internet of Things; Business Model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
How Internet of Things changes business model of Microsoft OEM team

Hlavním cílem této práce je zjistit, jak vznikající technologický megatrend, Internet věcí, mění obchodní model Microsoft OEM týmu. OEM je plně závislé na prodeji licencí systému Windows; Trh ...

Hruška, Jan; Andera, Michal; Urbík, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Benefits and Challenges of Enterprise Architecture Use in Organizations
Mansurova, Dinara; Šebesta, Michal; Bruckner, Tomáš
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním přínosů a možných výzev při použití Podnikové Architektury (PA) v organizacích. Hlavním cílem této práce je kritická analýza potenciálního využití procesu PA ve vybraném reálném podniku. Analýza je provedena metodou zkoumání přínosů a výzev spojených s použitím PA, což vede k výsledkům ve formě doporučení nezbytných pro efektivní řízení podniku. Na začátku seznamuje táto práce čtenáře s pojmem PA a vysvětluje jeho hlavní koncepty a principy. Pak autor této práce diskutuje o typických scénářích využití a důvodech, které nutí firmy k zavedení PA. Autor také identifikuje a klasifikuje přínosy a výzvy, jak jsou uvedené v odborné literatuře z oblasti PA. Získané výsledky jsou dále porovnávané s případem praktického využití PA v rámci vybrané organizace. Autor se pokouší aplikovat PA v dané organizaci tím, že modeluje současný stav struktury organizace (as-is) a navrhuje možné architektonické řešení (solution architectures). Hlavním přínosem tohoto pokusu je poskytnutí kritické analýzy použití PA v rámci dané organizace a identifikace přidaných hodnot a výzev PA. Nálezy objevené během experimentálního pokusu jsou pak shrnuty ve formě doporučení pro budoucí rozvoj informačních systémů v dané organizaci. This thesis deals with the topic of benefits and challenges of Enterprise Architecture (EA) use in organizations. The main objective of this thesis is the critical analysis of EA potential use in sample organization by examining its benefits and challenges, which results in form of recommendations necessary for efficient management of the organization using EA. Firstly, the thesis introduces the topic of EA along with its core concepts and principles. Then, the author discusses main drivers for EA and its typical application. Perceived in the field of EA benefits and challenges are identified and classified. The result is then confronted with a practical case study, which describes EA application in a sample organization. The author conducts the experimental EA initiative in that organization, by modeling current state (as-is) and potential solution architectures. The main deliverable of this initiative for the organization is the critical analysis of potential EA use within the organization with the identification of its added value and challenges. The findings are then summarized in form of recommendations for the future development of information systems of the organization. Keywords: ArchiMate; Podniková Architektura; TOGAF; přínosy a výzvy; České vysoké učení technické v Praze; ArchiMate; TOGAF; benefits and challenges; Enterprise Architecture; Czech Technical University in Prague Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Benefits and Challenges of Enterprise Architecture Use in Organizations

Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním přínosů a možných výzev při použití Podnikové Architektury (PA) v organizacích. Hlavním cílem této práce je kritická analýza potenciálního využití procesu PA ...

Mansurova, Dinara; Šebesta, Michal; Bruckner, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Revenue Recognition in Software Industry: Apple Inc. Case Study
Farkašová, Anna; Roe, Jana; Procházka, David
2017 - English
Rychlá digitalizace a automatizace podnikových procesů a využívaní softwarových aplikací v každodenních rutinních aktivitách podporují neustálý vývoj a rostoucí počet softwarových prodejů. Na základě tohoto trendu se práce zabývá uznáváním výnosů ze softwarových dohod podle US GAAP, dominantního rámce finančního výkaznictví softwarového průmyslu. Práce rozebírá první průmyslově-specifickou úpravou SOP 97-2, její nástupce ASC 605 a její cílem je identifikovat důsledky přijetí nového US GAAP/ IFRS konvergovaného standardu ASC 606/ IFRS 15 na případové studii. Pěti-stupňový model uznávaní výnosů, který ASC 606 představuje je aplikován na amerického výrobců technologií a softwarových produktů Apple. Rapid digitization of enterprise processes and software applications simplifying daily-life routines enhance the need for software arrangements. Based on this growing trend, the underlying thesis discusses revenue recognition for software arrangements under US GAAP, the lingua franca of financial reporting framework in software industry. The thesis examines the first industry-specific guidance - SOP 97-2, its successor ASC 605 and aims at capturing the main implications resulting from the new converged US GAAP/ IFRS revenue recognition standard ASC 606/ IFRS 15 on a case study. The five-step revenue recognition model introduced by ASC 606 is applied to the US-based technology and software seller Apple Inc. and its wide range of product portfolio including software. Keywords: Apple Inc.; případová studie; Software; výnos; ASC 606; US GAAP; US GAAP; Software; Revenue recognition; Apple Inc.; ASC 606; Case Study Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Revenue Recognition in Software Industry: Apple Inc. Case Study

Rychlá digitalizace a automatizace podnikových procesů a využívaní softwarových aplikací v každodenních rutinních aktivitách podporují neustálý vývoj a rostoucí počet softwarových prodejů. Na základě ...

Farkašová, Anna; Roe, Jana; Procházka, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Business intelligence application in online retail
Haloun, Petr; Pour, Jan; Šedivá, Zuzana
2017 - English
Diplomová práce se zabývá aplikací business intelligence (BI) v prostředí online retailu. Práce popisuje hlavní přínosy využití BI a poskytuje přehled odvětví úloh z e-commerce, kde se BI a Analytics nejčastěji využívá. Dále tato diplomová práce zahrnuje teoretický průzkum se zaměřením na metriky k hodnocení business výkonnosti v prostředí online retailu a popisuje leadery na trhu BI. Teoretický průzkum výkonnostních metrik je podpořen dotazníkovým šetřením v globální online retailové společenosti, který autor vypracoval a vyhodnotil. Mimo jiné, práce obsahuje popis praktického designu a implementaci BI řešení, které bylo vypracováno pro onu globální online retailovou společnost. Hlavní přidaná hodnota diplomové práce spočívá převážně v autorově návrhu a implementaci daného řešení, které bylo úspěšně zavedeno do společnosti jako hlavní BI systém pro reporting. Popis daného řešení se sestává z popisu integrační vrstvy, vrstvy datového modelingu a z prezentační vrstvy. Práce také obsahuje praktické příklady některých výstupů založených na konečném BI řešení. Přínosný je i autorův průzkum z praxe. The thesis focuses on application of business intelligence in online retail. The work summarizes the benefits of BI usage in online retail and provides an overview of the areas, where BI and Analytics is commonly used. Further, the thesis includes theoretical research with primary focus on business performance evaluation metrics and describes BI market leaders. The performance metrics theoretical research is supported by a survey in a global online fashion retail company that author conducted and summarized. Moreover, a practical design and implementation of a specific real-life BI solution is proposed and presented. The thesis added value is mainly author s proposal of BI solution design and its implementation for a global online retail company, which was successfully deployed as a main BI reporting system of the company. The description includes data integration part, data modelling part and the presentation layer. Thesis includes also practical examples of the outputs based on the final solution. Besides, highly valuable is also author s theoretical research in the field. Keywords: Business Intelligence; Online Retail; E-Commerce; Výkonnostní metriky; Microsoft Business Intelligence Stack; E-Commerce; Performance Metrics; Business Intelligence; Microsoft Business Intelligence Stack; Online Retail Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Business intelligence application in online retail

Diplomová práce se zabývá aplikací business intelligence (BI) v prostředí online retailu. Práce popisuje hlavní přínosy využití BI a poskytuje přehled odvětví úloh z e-commerce, kde se BI a Analytics ...

Haloun, Petr; Pour, Jan; Šedivá, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Education of employees with an emphasis on coaching
Kundrát, Miloš; Lorencová, Hana; Jarošová, Eva
2017 - English
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání s důrazem na koučink zaměstnanců v konzultantské společnosti. Jejím cílem je zmapovat tento systém. Pro naplnění cíle je v práci použita SWOT analýza na zhodnocení jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Práce je rozdělena na 3 části, konkrétně na teoretickou, metodickou a praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s podnikovým vzděláváním a koučinkem. Metodická část blíže popisuje cíle této práce a metody použité při výzkumu. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu vzdělávání ve společnosti XY s důrazem na koučink. This diploma thesis deals with the issue of education with emphasis on the coaching of employees in the consulting company. Its purpose is to map this system. To accomplish the goal, SWOT analysis is used to evaluate its strengths and weaknesses, opportunities and threats. thesis is divided into 3 parts, namely the theoretical, methodical and practical. The theoretical part defines basic concepts related to corporate education and coaching. The methodical part details the aims of this work and the methods used in the research. The practical part is focused on the analysis of the current state of education in the company XY with an emphasis on coaching. Diplomová práca sa zaoberá problematikou vzdelávania s dôrazom na koučing zamestnancov v konzultantskej spoločnosti. Jej cieľom je zmapovať tento systém. Pre naplnenie cieľa je v práci použitá SWOT analýza na zhodnotenie jeho silných a slabých stránok, príležitosti a hrozieb. Práca je rozdelená na 3 časti, konkrétne na teoretickú, metodickú a praktickú. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy súvisiace s podnikovým vzdelávaním a koučingom. Metodická časť bližšie popisuje ciele tejto práce a metódy použité pri výskume. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasného stavu vzdelávania v spoločnosti XY s dôrazom na koučing. Keywords: podnikové vzdělávání; koučink; rozvoj; kouč; coach; development; coaching; Corporate education Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Education of employees with an emphasis on coaching

Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání s důrazem na koučink zaměstnanců v konzultantské společnosti. Jejím cílem je zmapovat tento systém. Pro naplnění cíle je v práci použita SWOT analýza ...

Kundrát, Miloš; Lorencová, Hana; Jarošová, Eva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Financial support of SMEs in the European Union between 2007 and 2016
Mestická, Kamila; Ševčíková, Michaela; Pekárek, Štěpán
2017 - English
Malé a Střední podniky představují páteř ekonomiky a rovněž hrají stěžejní roli ve vývoji regionů. Podpora MSP v ekonomice je důležitá a může být prováděna formou finanční podpory. Cílem této práce je přiblížit aktuální prostředí MSP v Evropské Unii a určit různé úrovně, kde mohou společnosti získávat finanční zdroje. Proces získávání prostředků na evropské úrovni je analyzován na dvou reálných projektech, které jsou financovány z prostředků Evropské Unie. Small and Medium-sized enterprises represent the backbone of the economy and they play a crucial role in the development of regions. Promoting position of SMEs within the economy may be done through their financial support. The aim of this work is to depict the current SME environment in the European Union and to determine different levels where the companies may acquire funding. The European level process is analysed on two different real projects with the EU funding. Keywords: Programy financování; Finanční podpora; Malé a Střední podniky; Regionální Politika; Projekty; Projects; Funding Programmes; Small and Medium-sized Enterprises; Regional Policy; Financial Support Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Financial support of SMEs in the European Union between 2007 and 2016

Malé a Střední podniky představují páteř ekonomiky a rovněž hrají stěžejní roli ve vývoji regionů. Podpora MSP v ekonomice je důležitá a může být prováděna formou finanční podpory. Cílem této práce je ...

Mestická, Kamila; Ševčíková, Michaela; Pekárek, Štěpán
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Business Intelligence Implementation in the MVNO Company
Kamenchshikova, Alena; Pour, Jan; Basl, Josef
2017 - English
Cílem této diplomové práce je implementace Business Intelligence řešení pro virtuálního mobilního operátora Erbia Mobile, s.r.o. První část je rozdělena do popisu a analýzy konceptů a architektury spojené s nasazením Business Intelligence. Druhá část se zabývá technickými aspekty zavedení BI do společnosti. Řešení je sestaveno na základě požadavků, které byly zjištěné od managementu společnosti během několika pohovorů. Implementace se začíná analýzou datových zdrojů, kterými společnost disponuje a detailním popisem atributů podstatných pro telekomunikační oblast. Na základě požadavků a analýzy datových zdrojů se popisuje sestavená multidimenzionální analýza. Další část popisuje řešení jednotlivých komponentů (datový sklad, datovou pumpu a OLAP kostky), včetně použitých optimalizačních metod. Dané komponenty vyvíjené na platformě od Microsoft pomoci Integration, Analysis a Reporting Services. Finální reporty a vizualizace dashboardů jsou sestavené pomoci nástrojů MS Excel a Power BI. The goal of this paper is to implement Business Intelligence solution for mobile virtual network operator Erbia Mobile. The first part is devoted to description and analysis of concepts and architecture associated with BI implementation. The second part deals with technical aspects of BI introduction to the company based on listed requirements gathered from series of interviews with management. Implementation is initiated by analysis of company data sources and detailed description of attributes essential to the telecommunication industry. Based on requirements and data source examination outputs, multidimensional analysis is created and described in detail. Next part describes individual components (Data Warehouse, ETL, OLAP cubes) implementation as well as different optimization techniques. Given components created on Microsoft platform using Integration, Analysis and Reporting Services. Final reports and dashboard visualizations are created using MS Excel and Power BI software tools. Keywords: SSIS; OLAP; ETL; Reporting; Business Intelligence; Virtuální mobilní operátor; Datová kvalita; SSAS; Datový sklad; Power BI; ETL; Business Intelligence; SSAS; Data Quality; OLAP; Reporting; SSIS; Mobile virtual network operator; Data Warehouse; Power BI Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Business Intelligence Implementation in the MVNO Company

Cílem této diplomové práce je implementace Business Intelligence řešení pro virtuálního mobilního operátora Erbia Mobile, s.r.o. První část je rozdělena do popisu a analýzy konceptů a architektury ...

Kamenchshikova, Alena; Pour, Jan; Basl, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases