Number of found documents: 58081
Published from to

Srovnání přístupů k udržitelnému rozvoji univerzitních kampusů v Česku a Kalifornii - případové studie ZČU a CSUSB
2024 -
Tato práce zkoumá přístupy univerzitních kampusů v České republice a Kalifornii k udržitelnému rozvoji se zaměřením na případové studie ZČU a CSUSB. Výzkum podtrhuje rostoucí význam udržitelnosti ve vysokoškolském vzdělávání, který je dán environmentálními, ekonomickými a sociálními požadavky. Na základě srovnávací analýzy studie hodnotí efektivitu postupů udržitelnosti a jejich začlenění do provozu kampusů a strategických rámců. Z metodologického hlediska práce využívá smíšený přístup kombinující kvalitativní data a kvantitativní analýzu dat. Terénní měření a dotazníkové šetření na obou univerzitách poskytly základ pro pochopení diferencovaných postupů jednotlivých kampusů. Zjištění výzkumu ukazují, že ačkoli obě instituce usilují o implementaci udržitelných opatření, existují výrazné rozdíly v implementaci a výsledcích způsobené kulturním, ekonomickým a regulačním prostředím. Studie vyzdvihuje úspěšné postupy a identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a nabízí poznatky o tom, jak mohou univerzity posílit své úsilí o udržitelnost. Keywords: udržitelný rozvoj; udržitelné univerzitní kampusy; případová studie Available in digital repository of ZČU.
Srovnání přístupů k udržitelnému rozvoji univerzitních kampusů v Česku a Kalifornii - případové studie ZČU a CSUSB

Tato práce zkoumá přístupy univerzitních kampusů v České republice a Kalifornii k udržitelnému rozvoji se zaměřením na případové studie ZČU a CSUSB. Výzkum podtrhuje rostoucí význam udržitelnosti ve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Volnočasové chování studentů středních škol ve městě Plzeň
2024 -
Tématem této bakalářské práce je volnočasové chování studentů středních škol konkrétně v západočeském městě Plzeň. Cílem této práce je zanalyzovat jak, kde a s kým středoškoláci volný čas tráví a navrhnout řešení na případná zlepšení v tématice volného času. Práce se skládá ze dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je definovaný pojem volného času, jeho historie, jak se dělí. Dále také sociální vlivy v rámci skupiny, negativní dopady a také vliv digitálních technologií. Posledním větším celkem teoretické části jsou konkrétní místa v Plzni, kde je možné volný čas trávit a zároveň, jak je možné se v Plzni dopravovat. Praktická část se zabývá zpracováním informací, které byly zjištěny v rámci dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření je nejenom zanalyzovat informace, ale také z výsledků zjistit, jak by studenti sami zlepšovali možnosti trávení volného času v Plzni a které aktivity nejvíce podporují. Keywords: volný čas; střední školy; studenti; volnočasové aktivity Available in digital repository of ZČU.
Volnočasové chování studentů středních škol ve městě Plzeň

Tématem této bakalářské práce je volnočasové chování studentů středních škol konkrétně v západočeském městě Plzeň. Cílem této práce je zanalyzovat jak, kde a s kým středoškoláci volný čas tráví a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Variabilita pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů v Čechách
2024 -
Tato bakalářská práce poukazuje na rozsáhlou variabilitu pohřebního ritu v období kultury nálevkovitých pohárů na území Čech. Řeší kontexty v hrobových jamách, sídlištních kontextech, pod mohylami a v příkopovém ohrazení v závislosti na pohřbeném jedinci společně s jeho pohřební výbavou. Keywords: kulturanalevkovitychpoharu; eneolit; pohrebniritus; pohrbivani; smrt; hrob Available in digital repository of ZČU.
Variabilita pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů v Čechách

Tato bakalářská práce poukazuje na rozsáhlou variabilitu pohřebního ritu v období kultury nálevkovitých pohárů na území Čech. Řeší kontexty v hrobových jamách, sídlištních kontextech, pod mohylami a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Archeologie tzv. "Norimberské cesty" v úseku mezi Prahou a Plzní.
2024 -
Cílem bakalářské práce je lokalizace a odborné posouzení reliktů "Norimberské cesty" a "Řezenské cesty" v dosud nezpracovaném úseku mezi Prahou a Plzní. K tomu budou využity především metody nedestruktivního archeologického výzkumu a bude proveden detektorový průzkum vybrané části této cesty. Součástí práce bude odborná mapa definující jasně nejen dochování jednotlivých částí cesty, ale i její celkový průběh. Definována bude spojitost významné komunikace na sídelní, vojenské, hospodářské a další aktivity v jejím bezprostředním okolí v průběhu středověku a raném novověku. Keywords: řezenská cesta; norimberská cesta; říšská cesta; středověk; raný novověk; cesta mezi prahou a plzní. Available in digital repository of ZČU.
Archeologie tzv. "Norimberské cesty" v úseku mezi Prahou a Plzní.

Cílem bakalářské práce je lokalizace a odborné posouzení reliktů "Norimberské cesty" a "Řezenské cesty" v dosud nezpracovaném úseku mezi Prahou a Plzní. K tomu budou využity především metody ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Implementace nového zařízení v provozním oddělení ve vybrané společnosti
2024 -
Diplomová práce se zabývá implementací nového zařízení v provozním oddělení ve vybrané společnosti. Konkrétně zavedením nové tiskárny na etikety na třetinkové lahve Pilsner Urquell. Výstupem práce je za pomoci odborné literatury stanovení prodejní ceny, navržení nejefektivnějšího využití stroje a vyhodnocení návratnosti investice. V závěru práce jsou výsledky porovnány s aktuálními prodeji nového výrobku a z dostupných dat lze říci, že je projekt v reálném čase úspěšný. Keywords: projekt; proces; implementace; cenotvorba; návratnost investice Available in digital repository of ZČU.
Implementace nového zařízení v provozním oddělení ve vybrané společnosti

Diplomová práce se zabývá implementací nového zařízení v provozním oddělení ve vybrané společnosti. Konkrétně zavedením nové tiskárny na etikety na třetinkové lahve Pilsner Urquell. Výstupem práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Hodnocení vybraných personálních procesů ve vybraném podniku
2024 -
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vybraných personálních procesů ve vybraném podniku. Cílem diplomové práce je zhodnotit vybrané personální procesy z pohledu technickohospodářských zaměstnanců společnosti Doosan Škoda Power s.r.o., kteří do společnosti nastoupili v průběhu roku 2023, a formulovat případné návrhy k zefektivnění těchto procesů. Teoretická část práce je zpracována na základě odborné literatury a zaměřuje se na vymezení řízení lidských zdrojů a vybraných personálních procesů, tedy získávání, výběr, přijímání a adaptaci zaměstnanců ve společnosti. V praktické části práce je charakterizována společnost Doosan Škoda Power s.r.o. Následně jsou popsány vybrané personální procesy ve společnosti, které byly zvoleny na základě požadavku úseku Personalistika, a jsou zde představeny výsledky dotazníkového šetření. Na základě zjištěných skutečností z dotazníkového šetření jsou formulovány návrhy, které by společnosti pomohly optimalizovat vybrané personální procesy. Keywords: řízení lidských zdrojů; personální procesy; získávání; výběr; přijímání; adaptace; organizace Available in digital repository of ZČU.
Hodnocení vybraných personálních procesů ve vybraném podniku

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vybraných personálních procesů ve vybraném podniku. Cílem diplomové práce je zhodnotit vybrané personální procesy z pohledu technickohospodářských zaměstnanců ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
2024 -
Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací, vybraných podnikových procesů ve společnosti ROC - Galvanik s.r.o., kde teorie a praxe nejsou rozděleny, ale prolínají se v celém obsahu. Cílem práce je zvýšit efektivitu vybraných procesů.V práci je představena společnost, definovány základní pojmy procesního řízení a popsán význam optimalizace. Analytická část využívá nástroj ARIS Architect & Designer pro modelování a analýzu procesů, což vede k praktickým návrhům na zlepšení. Hlavním výstupem je soubor opatření, která zefektivňují vybrané procesy a snižují náklady. Tyto změny demonstrují, jak integrace teoretických znalostí s praktickou aplikací přispívá k trvalému zlepšení výkonnosti podniku. Keywords: analýza; model; metodika aris; optimalizace; proces; sklad Available in digital repository of ZČU.
Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů

Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací, vybraných podnikových procesů ve společnosti ROC - Galvanik s.r.o., kde teorie a praxe nejsou rozděleny, ale prolínají se v celém obsahu. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Cirkulární ekonomika ve vybraném ekonomickém odvětví
2024 -
Tato diplomová práce se zabývá konceptem cirkulární ekonomiky a implementací jeho principů v odvětví pivovarnictví. Cílem této práce je identifikovat, jakou úroveň znalostí mají o cirkulární ekonomice analyzované minipivovary, jaké postoje ke konceptu zachovávají a jaké cirkulární principy konkrétně ve svých provozech aplikují. Nejprve je v souvislosti s konceptem provedena důkladná literární rešerše zaměřující se zejména na jeho teoretické vymezení, historii, principy a související cirkulární business modely. Následně je pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zástupci podniků a expertem proveden kvalitativní výzkum zaměřující se na zodpovězení výzkumných otázek souvisejících s cíli práce. Na základě zjištěných informací jsou poté formulována obecná doporučení k oblastem, ve kterých ještě dle autora existuje prostor pro zlepšení. Keywords: cirkulární ekonomika; cirkulární business model; recyklace; udržitelnost Available in digital repository of ZČU.
Cirkulární ekonomika ve vybraném ekonomickém odvětví

Tato diplomová práce se zabývá konceptem cirkulární ekonomiky a implementací jeho principů v odvětví pivovarnictví. Cílem této práce je identifikovat, jakou úroveň znalostí mají o cirkulární ekonomice ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Diversity management a jeho využití v podnikové praxi
2024 -
Tato diplomová práce představuje diversity management a jeho vyžití v podnikové praxi u třech vybraných firem. Téma je díky globalizovanému světu a celkové rozmanitosti obyvatelstva velmi aktuální. V teoretické části je popsána základní terminologie daného tématu jako je diverzita, diversity management, jeho výhody a nevýhody nebo možnosti implementace, jednotlivé dimenze či skupiny diverzity a další. V práci je mimo jiné zmiňována inkluze nebo diskriminace. V praktické části jsou porovnány vybrané firmy. Konkrétně pomocí dotazníkového šetření se zaměstnanci a polostrukturovaného rozhovoru s HR. V práci je porovnáván názor zaměstnanců a HR dané firmy, tedy soulad nebo nesoulad této tematiky a dále také implementace, procesy, postupy a celková míra využití jednotlivých firem. Výsledkem je zhodnocení výstupů a předání zpětné vazby zkoumaným firmám. Byly také zodpovězeny dvě stanovené výzkumné otázky. V každé z firem byly zjištěny soulady i nesoulady mezi zaměstnanci a HR. Stejně tak se v jednotlivých firmách liší míra využití diversity managementu. Keywords: diverzita; řízení diverzity; diversity management; diskriminace; gender; skupiny diversity; inkluze Available in digital repository of ZČU.
Diversity management a jeho využití v podnikové praxi

Tato diplomová práce představuje diversity management a jeho vyžití v podnikové praxi u třech vybraných firem. Téma je díky globalizovanému světu a celkové rozmanitosti obyvatelstva velmi aktuální. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Efektivní metody získávání a výběru zaměstnanců
2024 -
Předložená diplomová práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců, který je pro každou společnost klíčový, neboť žádná organizace by nemohla efektivně fungovat bez osvědčených zaměstnanců. Nejprve byla definována teoretická východiska tématu. Dále následuje charakteristika zvolené společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s, její historie a organizační struktura. Cílem práce bylo provést analýzu procesu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. a zhodnotit jeho účinnost. Pro výzkumnou část byla použita metoda rozhovoru s pracovnicí náborového oddělení a dotazníkové šetření mezi zaměstnanci podniku. Výstupem analýzy bylo zjištění, že výběrový proces ve zkoumané společnosti je poměrně efektivní s drobnými nedostatky. Z toho důvodu bylo v práci navrhnuto několik návrhů a doporučení, které by mohly tento proces ve společnosti více zefektivnit. Keywords: získávání zaměstnanců; výběr zaměstnanců; účinnost procesu; dopravní podnik hl. m. prahy; a. s. Available in digital repository of ZČU.
Efektivní metody získávání a výběru zaměstnanců

Předložená diplomová práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců, který je pro každou společnost klíčový, neboť žádná organizace by nemohla efektivně fungovat bez osvědčených zaměstnanců. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases