Number of found documents: 26692
Published from to

Karel Hradil a Tomáš Hradil, biografie sportovní osobnosti, analýza vývoje rychlostní kanoistiky od r. 1950 - do r. 2020
2023 -
Tato práce obsahuje seznámení s rychlostním kanoistou Karlem Hradilem a jeho účasti na Olympijských hrách v Melbourne roku 1956. Dále obsahuje analýzu sportovních tréninků rychlostní kanoistiky od roku 1950 do roku 2020. Zabývá se ranou specializací, novinkami v rychlostní kanoistice a také sportovními tréninky Karlova vnuka Tomáše Hradila Keywords: rychlostní kanoistika; sportovní osobnost; karel hradil; oh melbourne; sportovní trénink; analýza; tomáš hradil; oh mládeže buenos aires Available in digital repository of ZČU.
Karel Hradil a Tomáš Hradil, biografie sportovní osobnosti, analýza vývoje rychlostní kanoistiky od r. 1950 - do r. 2020

Tato práce obsahuje seznámení s rychlostním kanoistou Karlem Hradilem a jeho účasti na Olympijských hrách v Melbourne roku 1956. Dále obsahuje analýzu sportovních tréninků rychlostní kanoistiky od ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Využití prvků Show dance v taneční průpravě dětí předškolního věku - webové stránky
2023 -
Práce se zabývá využitím prvků Show dance v taneční průpravě dětí předškolního věku. Dále je práce zaměřená na tvorbu webových stránek spolu s videi, které slouží jako příručka pro učitele mateřských škol a také i pro širokou veřejnost. Dále se věnuje pojmům jako pohyb v předškolním věku, tanec, tanec v předškolním věku a Show dance. Keywords: tanec; předškolní věk; show dance; webové stránky Available in digital repository of ZČU.
Využití prvků Show dance v taneční průpravě dětí předškolního věku - webové stránky

Práce se zabývá využitím prvků Show dance v taneční průpravě dětí předškolního věku. Dále je práce zaměřená na tvorbu webových stránek spolu s videi, které slouží jako příručka pro učitele mateřských ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Úroveň sportovní gymnastiky na 2. stupni základních škol
2023 -
V mé bakalářské práci jsem se věnoval zjištění a srovnání úrovně sportovní gymnastiky žáků druhého stupně základních škol. Do testování se celkem zapojilo 60 žáků ze dvou základních škol v Plzeňském kraji. Každý žák byl otestován ze tří gymnastických tvarů. Výkony každého probanda byly poté hodnoceny podle hodnotící škály dle Darwishe (1987). Následně jsem vypočítal průměrné výkony jednotlivců i výkon celé školy. Pro porovnání výsledků obou škol jsem zvolil výpočet dle Mann - Whitneyho U Testu, kde jsem podle hodnoty p - levelu zjišťoval, zda je rozdíl ve výkonech obou škol statisticky významný, či nikoliv. Statistickou významnost jsem zjišťoval u všech tří gymnastických tvarů a po výpočtu se ukázalo, že ani v jednom ze tří testovaných cviků rozdíl statisticky významný nebyl. U všech gymnastických tvarů však lepších výsledků dosáhla testovaná škola "B". Výsledky mého testování ukázali, že úroveň osvojení gymnastických dovedností žáků druhého stupně základních škol je nízká a gymnastice ve školní tělesné výchově by mělo být věnováno více času. Keywords: tělesná výchova; gymnastika; druhý stupeň zš; motorická dovednost Available in digital repository of ZČU.
Úroveň sportovní gymnastiky na 2. stupni základních škol

V mé bakalářské práci jsem se věnoval zjištění a srovnání úrovně sportovní gymnastiky žáků druhého stupně základních škol. Do testování se celkem zapojilo 60 žáků ze dvou základních škol v Plzeňském ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

HOMMAGE
2023 -
V diplomové práci píšu o zabýváni analýzou hommage v reportážní a portrétní fotografii. Jak se tento fenomén projevuje v dnešní době a jaké jsou jeho důsledky na vývoj a praktiky v reportážní a portrétní fotografii. V práci jsou analyzovány konkrétní příklady, které ilustrují tento koncept a jeho vliv na současný umělecký svět. Keywords: hommage; reportažní fotografie; portrétní fotografie; umělecké dílo; bakalářská práce; umění; závislost; činnost; tvorba. Available in digital repository of ZČU.
HOMMAGE

V diplomové práci píšu o zabýváni analýzou hommage v reportážní a portrétní fotografii. Jak se tento fenomén projevuje v dnešní době a jaké jsou jeho důsledky na vývoj a praktiky v reportážní a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA
2023 -
Pro toto téma jsem si vybrala autobiografii pana Jana Kamíra. Jeho příběh vypráví o komplikované době druhé poloviny 20. století, ale zmiňuje i zábavné historky z prostředí radiomechanikovi dílny. Protože mé téma bylo autorská kniha, zvolila jsem velmi intuitivní přístup. Hlavní vizuální element na obálce je grafický tisk destičky plošných spojů. Tiskla jsem ji podobným způsobem, jako se tiskne grafický lept. Také jsem přidala krátké faktické poznámky, jenž dovysvětlují původní text. Vytvořila jsem i fotografický medailonek autora, který je umístěn na konci knihy. Rozměry knihy jsou 150×200 mm, zvolila jsem šitou vazbu V4. Tato práce mě bavila a s jejím výslednou formou jsem spokojená. Keywords: autorská kniha; knižní grafika; sazba; typografie; autobiografie; kniha Available in digital repository of ZČU.
AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA

Pro toto téma jsem si vybrala autobiografii pana Jana Kamíra. Jeho příběh vypráví o komplikované době druhé poloviny 20. století, ale zmiňuje i zábavné historky z prostředí radiomechanikovi dílny. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Adaptace vizuálních stylů světových automobilek na aktuální trendy
2023 -
Ve své bakalářské práci se zabývám vizuálním stylem současných automobilových společností, a hodnotím jejich vzhled dle současných grafických trendů. Za posledních pár let se v tomto průmyslovém odvětví odehrálo mnoho změn týkajících se redesignu loga automobilek. Vlastní teoretickou analýzu jsem provedla na základě celosvětově dostupných dat na témata logo a jeho význam, redesign a jak ho docílit, loga automobilového průmyslu od historie až po současnost a trendy elektromobility. Tato témata jsou následně graficky zpracována v interaktivním prototypu webové aplikace, která by v budoucnu mohla sloužit jako edukativní platforma. Interaktivní verze praktické části je zpracována v programu Figma. Keywords: grafický design; interaktivní design; web design; automobilový průmysl; vizuální styly; redesign; teoretická analýza; edukativní platforma; webová aplikace Available in digital repository of ZČU.
Adaptace vizuálních stylů světových automobilek na aktuální trendy

Ve své bakalářské práci se zabývám vizuálním stylem současných automobilových společností, a hodnotím jejich vzhled dle současných grafických trendů. Za posledních pár let se v tomto průmyslovém ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Projednání skutku, který má znaky přestupku, osob vyloučených z působnosti přestupkového zákona
2023 -
Bakalářská práce se zabývá projednáváním skutku, který má znaky přestupku, s osobami, které jsou vyloučené z působnosti přestupkového zákona. V práci též pojednávám o jaké skupiny osob se jedná, jak se s každou skupinou skutek projednává a jakou jim lze udělit možnou sankci. V závěru je provedeno porovnání s obecnou úpravou přestupkového zákona. Keywords: přestupek; správní disciplinární delikt; jednání mající znaky přestupku; správní delikt; osoby vyloučené z přestupkového zákona; disciplinární řízení poslanců a soudců; kárné řízení; řízení o jednání mající znaky přestupku; kázeňské řízení; kázeňský přestupek; zamlčení příslušnosti; kázeňská odpovědnost. Available in digital repository of ZČU.
Projednání skutku, který má znaky přestupku, osob vyloučených z působnosti přestupkového zákona

Bakalářská práce se zabývá projednáváním skutku, který má znaky přestupku, s osobami, které jsou vyloučené z působnosti přestupkového zákona. V práci též pojednávám o jaké skupiny osob se jedná, jak ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Pracovní podmínky mladistvých
2023 -
Bakalářská práce se věnuje historii a současnosti právní úpravy týkající se pracovních podmínek mladých lidí. V jednotlivých kapitolách je postupně rozebrána mezinárodní a vnitrostátní právní úprava, odchylky v pracovních podmínkách dětí a mladistvých a srovnání české a slovenské právní úpravy. Keywords: mladiství; děti; zaměstnanec; zaměstnavatel; práce; pracovní podmínky Available in digital repository of ZČU.
Pracovní podmínky mladistvých

Bakalářská práce se věnuje historii a současnosti právní úpravy týkající se pracovních podmínek mladých lidí. V jednotlivých kapitolách je postupně rozebrána mezinárodní a vnitrostátní právní úprava, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Okamžité zrušení pracovního poměru
2023 -
Bakalářská práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru. Práce obsahuje základní pojmy, popisuje okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, včetně neplatného zrušení pracovního poměru a judikatury. Práce také obsahuje zahraniční exkurz, kde je porovnávána právní úprava okamžitého zrušení pracovního poměru se Slovenskem. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku a přispět k větší informovanosti a ochraně práv zaměstnanců a zaměstnavatelů. Keywords: pracovní právo; skončení pracovního poměru; okamžité skončení pracovního poměru; zaměstnanec; zaměstnavatel; neplatné skončení pracovního poměru Available in digital repository of ZČU.
Okamžité zrušení pracovního poměru

Bakalářská práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru. Práce obsahuje základní pojmy, popisuje okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, včetně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Investování do investičních nástrojů
2023 -
Bakalářská práce se zabývá tématem investování do investičních nástrojů. Práce se skládá ze čtyř částí, které se věnují obecnému vymezení pojmu investice, finančnímu trhu, jednotlivým investičním instrumentům a právní úpravě investic v České republice. Cílem práce je představit různé formy investování, podrobněji je rozebrat a seznámit čtenáře s fungováním finančních trhů a poskytnout základní popis právní úpravy investování v České republice. Práce využívá deskriptivní metodu a odbornou literaturu, aktuální legislativu a internetové zdroje. Keywords: dluhopisové cenné papíry; finanční trhy; investiční nástroje; investování; majetkové cenné papíry; právní úprava investic. Available in digital repository of ZČU.
Investování do investičních nástrojů

Bakalářská práce se zabývá tématem investování do investičních nástrojů. Práce se skládá ze čtyř částí, které se věnují obecnému vymezení pojmu investice, finančnímu trhu, jednotlivým investičním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases