Number of found documents: 99093
Published from to

Vytápění bytového domu
Choutka, Martin; Horká, Lucie; Počinková, Marcela
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická, výpočtová a projektová. Teoretická část se zabývá předávacími stanicemi a centrálním zásobováním tepla. Výpočtová část zahrnuje návrh otopné soustavy a přípravu teplé vody. Zdrojem tepla jsou dvě horkovodní předávací stanice. Projektová část obsahuje projektovou dokumentaci a technickou zprávu. The bachelor's thesis deals with the design of heating and hot water preparation. The thesis consists of three parts. Theoretical part, calculation part, and project part. The theoretical part addresses transfer stations and central heat supply. The calculation part includes the design of the heating system and hot water preparation. The heat source consists of two hot water transfer stations. The project part contains project documentation and a technical report. Keywords: Vytápění; podlahové vytápění; tepelné ztráty; přirozené větrání; příprava teplé vody; předávací stanice tepla; Heating; floor heating; heat loss; natural ventilation; hot water preparation; heat transfer station Available in a digital repository NRGL
Vytápění bytového domu

Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická, výpočtová a projektová. Teoretická část se zabývá předávacími stanicemi a centrálním ...

Choutka, Martin; Horká, Lucie; Počinková, Marcela
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Generování rodokmenů z archivních záznamů
Haltmar, Adam; Zbořil, František; Rozman, Jaroslav
2024 - Czech
Tato práce popisuje funkci již existujícího programu pro zpracování, porovnání a propojení archivních matričních záznamů o osobách do struktury vhodné pro uložení do grafové databáze s vedlejším účinkem tvorby rodokmenů. Dále se věnuje jeho optimalizaci a zlepšení přesnosti výsledků propojování. Ukazuje nevhodné postupy a jejich alternativní řešení pro zrychlení výpočetní doby běhu programu a rozšiřuje program o další funkce jako například standardizaci jmen pro navýšení úspěšnosti propojování. Výsledkem těchto postupů je dosažení zrychlení přes 5000 %. This thesis is about optimalization and increasing precision of already existing program for processing, comparing and linking archive records about people in a way to store them in a graph database while constructing family pedigrees as a side effect. It shows where the algorithm was approached badly and makes better alternatives for lowering the computation time. It also presents new methods for increasing the precision of record linking like name standardization and compares tests with the original program. Result of these changes is accelerating the program by more than 5000 %. Keywords: genealogie; tvorba rodokmenů; propojování záznamů; grafová databáze; optimalizace; genealogy; pedigree creation; record linking; graph database; optimalization Available in a digital repository NRGL
Generování rodokmenů z archivních záznamů

Tato práce popisuje funkci již existujícího programu pro zpracování, porovnání a propojení archivních matričních záznamů o osobách do struktury vhodné pro uložení do grafové databáze s vedlejším ...

Haltmar, Adam; Zbořil, František; Rozman, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hydropneumatické systémy vozidel
Ševčík, Michal; Míša, Jiří; Blaťák, Ondřej
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá hydropneumatickými systémy odpružení. Jedná se o úzkou vývojovou větev odpružení, jež má na současném trhu stabilní pozici. Přináší s sebou totiž řadu klíčových funkcí, které mohou být zásadní pro hlavní pracovní náplň určitých strojních zařízení. Daní těchto funkcí je často konstrukční a finanční náročnost systému. Z tohoto důvodu je systém v práci porovnáván hlavně s klasickou koncepcí konvenčních systémů odpružení s ocelovými pružinami. Je zde popsána také široká škála funkcí, kterými tento systém může disponovat. Na základě teoretických poznatků je navržena koncepce hydropneumatického systému odpružení na vozidlo Ford TRUCKS 1833 DC. Je provedena série výpočtů určujících základní parametry systému. Získané výsledky jsou využity pro volbu komponentů systému ze současné nabídky na trhu. Hydraulické válce, jež patří mezi hlavní komponenty hydropneumatických jednotek, jsou na základě pevnostních výpočtů konstrukčně navrženy konkrétně po dané vozidlo. This work deals with hydropneumatic suspension systems. It is a narrow development branch of suspension that has a stable position in the current market. It brings with it a number of key functions that can be essential to the main workload of certain machinery. The downside of these features is often the design and financial complexity of the system. For this reason, the system is mainly compared with the classical concept of conventional suspension systems with steel springs. The wide range of functions that the system can provide is also described. Based on the theoretical knowledge, the concept of a hydropneumatic suspension system for the Ford TRUCKS 1833 DC is proposed. A series of calculations are performed to determine the basic parameters of the system. The obtained results are used to select system components from the current market offer. The hydraulic cylinders, which are one of the main components of the hydropneumatic units, are designed specifically for the vehicle based on strength calculations. Keywords: hydropneumatika; odpružení; hydraulický válec; hydropneumatická jednotka; hydropneumatics; suspension; hydraulic cylinder; hydropneumatic unit Available in a digital repository NRGL
Hydropneumatické systémy vozidel

Tato bakalářská práce se zabývá hydropneumatickými systémy odpružení. Jedná se o úzkou vývojovou větev odpružení, jež má na současném trhu stabilní pozici. Přináší s sebou totiž řadu klíčových funkcí, ...

Ševčík, Michal; Míša, Jiří; Blaťák, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Trasovací studie modernizace trati České Budějovice - Horní Dvořiště, 1. část
Andrlová, Monika; Vukušič, Ivan; Říha, Tomáš
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novou trasu železniční trati České Budějovice – Horní Dvořiště v úseku Roudné u Českých Budějovic – Netřebice. Návrh trasy byl proveden variantně pro různé traťové rychlosti s cílem nalezení vhodného kompromisu mezi maximálním zrychlením jízdních dob a využitím stávajícího zemního tělesa. Následně byla vyhodnocena nejvhodnější varianta, která je zpracována v podrobnosti studie. The aim of the bachelor´s thesis was to design a new route of the railway route Ceske Budejovice – Horni Dvoriste in the section Roudne u Ceske Budejovice – Netrebice. The design of the railway route was carried out for different line speeds with the aim of finding a suitable compromise between the maximum acceleration of travel times and the use of the existing earth body. Subsequently, the most suitable variant eas evaluated and is elaborated in the study details. Keywords: Trasa; studie; modernizace; varianta; železniční trať; Route; study; modernization; variant; railway Available in a digital repository NRGL
Trasovací studie modernizace trati České Budějovice - Horní Dvořiště, 1. část

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novou trasu železniční trati České Budějovice – Horní Dvořiště v úseku Roudné u Českých Budějovic – Netřebice. Návrh trasy byl proveden variantně pro různé ...

Andrlová, Monika; Vukušič, Ivan; Říha, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené odléváním do měděné kokily
Zabloudilová, Eva; Němec, Karel; Adam, Ondřej
2024 - Czech
Nemísitelné slitiny jsou charakteristické kladnou entalpií mísení. Výsledná mikrostruktura těchto slitin je díky tomu tvořena separovanými fázemi. Mikrostrukturu a mechanické vlastnosti materiálu lze ovlivňovat nejen rychlostí ochlazování vzorku při odlití, ale také přidáním legujících prvků. Tato bakalářská práce se věnuje slitinám na bázi Cu-Fe, které se vyznačuje přítomností mezery mísitelnosti. Jako legující prvky byly vybrány Ni, Mn, Co a Cr. Slitiny byly připraveny pomocí kalení z taveniny odlitím do měděné kokily a následně byla hodnocena jejich mikrostruktura, chemické složení a tvrdost. Následně byl zhodnocen vliv jednotlivých legur na výsledné vlastnosti slitin. Immiscible alloys are characterized by a positive enthalpy of mixing. The resulting microstructure of these alloys is therefore made up of separated phases. The microstructure and mechanical properties of the material can be influenced not only by the cooling rate of the sample during casting, but also by the addition of alloying elements. This bachelor's thesis is devoted to alloys based on Cu-Fe, which is characterized by the presence of a miscibility gap. Ni, Mn, Co and Cr were selected as alloying elements. The alloys were prepared using Rapid solidification by casting into a copper mold and their microstructure, chemical composition and hardness were subsequently evaluated. Subsequently, the influence of individual elements on the resulting properties of the alloys was evaluated. Keywords: Mezera mísitelnosti; kalení z taveniny; nemísitelné slitiny; ThermoCalc; Miscibility gap; Rapid Solidification; immiscible alloys; ThermoCalc Available in a digital repository NRGL
Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené odléváním do měděné kokily

Nemísitelné slitiny jsou charakteristické kladnou entalpií mísení. Výsledná mikrostruktura těchto slitin je díky tomu tvořena separovanými fázemi. Mikrostrukturu a mechanické vlastnosti materiálu lze ...

Zabloudilová, Eva; Němec, Karel; Adam, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Aplikace mravenčích algoritmů
Olszar, Patrik; Sedlák, David; Bidlo, Michal
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje implementaci a optimalizaci mravenčích algoritmů v jazyce C++ pro řešení problému obchodního cestujícího (TSP) s desítkami až statisíci měst. Vzhledem k vysokým nárokům na paměť, které tradiční metody v mravenčích algoritmech přinášejí kvůli exponenciálnímu rozšiřování matice feromonů, byla implementována omezená feromonová matice. Tato technika efektivně omezuje velikost paměti potřebnou pro feromonovou matici a zvyšuje tak škálovatelnost algoritmu. Dále práce využívá techniky jako MAX–MIN, paralelizace mravenců, dynamické upravování parametrů alpha a beta, seznam nejbližších sousedů a VCSS. Podařilo se dosáhnout výsledné cesty, která je do 3.5-5% od nejlepšího řešení. This bachelor’s thesis focuses on the implementation and optimization of the ant colony algorithm in C++ for solving the traveling salesman problem (TSP) involving tens of thousands to hundreds of thousands of cities. Due to the high memory demands of traditional ant colony algorithms, which have a exponential expansion of the pheromone matrix, a restricted pheromone matrix was implemented. This technique effectively limits the memory size needed for the pheromone matrix and thus enhances the scalability of the algorithm. Additionally, the work uses techniques such as MAX–MIN, ant parallelization, dynamic adjustment of alpha and beta parameters, a nearest neighbor list, and VCSS. The results achieved a final path that is within 3.5-5% of the optimal solution. Keywords: mravenčí algoritmy; paralelizace; VCSS; omezená feromonová matice; MAX–MIN; ACO; ACS; TSP; C++; ant algorithms; parallelization; VCSS; restricted pheromone matrix; MAX–MIN; ACO; ACS; TSP; C++ Available in a digital repository NRGL
Aplikace mravenčích algoritmů

Tato bakalářská práce se věnuje implementaci a optimalizaci mravenčích algoritmů v jazyce C++ pro řešení problému obchodního cestujícího (TSP) s desítkami až statisíci měst. Vzhledem k vysokým nárokům ...

Olszar, Patrik; Sedlák, David; Bidlo, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům
Kadlecová, Lucie; Lavický, Miloš; Matějka, Libor
2024 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového domu, jež bude splňovat nároky a podmínky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Tento bytový dům byl navržen tak, aby svým provozem nijak nenarušoval či neomezoval provoz přilehlých bytových domů na sousedních pozemních v blízkém okolí. Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V bytovém domě jsou dimenzovány skladovací prostory, technická zázemí příslušných technologií, společenské prostory sloužící jako místo rekreace obyvatelů BD a samostatné bytové jednotky. Celkový počet bytových jednotek je 12. The goal of this bachelor's thesis is the preparation of project documentation for a new building apartment building, which will meet the requirements and conditions for a building with almost zero consumption energy. This apartment building was designed so that its operation does not disturb or did not restrict the operation of adjacent apartment buildings on neighboring land in the immediate vicinity. The apartment building is designed as four floors, partially with a basement. They are in an apartment building dimensioned storage spaces, technical background of relevant technologies, social premises serving as a place of recreation for BD residents and separate housing units. Total the number of housing units is 12. Keywords: Bytový dům; budova s téměř nulovou spotřebou energie; projektová dokumentace pro provedení stavby; jednoplášťová vegetační plochá střecha; částečně podsklepený; čtyřpodlažní; monolitická konstrukce; zděná konstrukce; tepelně izolační tvárnice nosný systém; stěnový konstrukční systém; střešní terasa; Apartment building; building with almost zero energy consumption; project documentation for design of the building; single-layer vegetated flat roof; partially basement; four-storey; monolithic construction; brick construction; heat-insulating block bearing system; wall construction system; roof terrace Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového domu, jež bude splňovat nároky a podmínky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Tento bytový dům byl navržen ...

Kadlecová, Lucie; Lavický, Miloš; Matějka, Libor
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza cen ve stavebnictví v uplynulých letech
Papoušek, Lukáš; Hanák, Tomáš; Tuscher, Martin
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou trendů v cenách bytů, domů a stavebních materiálů v České republice v posledních deseti letech. Tato analýza zkoumá, jak makroekonomické podmínky, legislativní změny a významné ekonomické události ovlivnily tyto ceny, čímž poskytuje hlubší porozumění dynamice a závislostem ve stavebním sektoru. Výsledky analýzy poskytují hlubší pochopení dynamiky a závislostí cen v různých oblastech stavebnictví a mohou sloužit jako cenný podklad pro strategické rozhodování stavebních firem, developerů, investorů, politických a ekonomických rozhodovatelů. Práce tak přispívá k širšímu pochopení cenových trendů ve stavebnictví a jejich dopadu na celkovou ekonomiku. The Bachelor's thesis deals with the analysis of trends in the prices of apartments, houses, and construction materials in the Czech Republic over the past ten years. This analysis examines how macroeconomic conditions, legislative changes, and significant economic events have influenced these prices, thereby providing a deeper understanding of the dynamics and dependencies in the construction sector. The results of the analysis provide a deeper understanding of the dynamics and dependencies of prices in various areas of construction and can serve as a valuable basis for the strategic decision-making of construction companies, developers, investors, political and economic decision-makers. The thesis thus contributes to a broader understanding of price trends in construction and their impact on the overall economy. Keywords: stavebnictví; ceny; analýza; byty; domy; stavební materiály; makroekonomické ukazatele; legislativní změny; ekonomické události; construction; prices; analysis; apartments; houses; construction materials; macroeconomic indicators; legislative changes; economic events Available in a digital repository NRGL
Analýza cen ve stavebnictví v uplynulých letech

Bakalářská práce se zabývá analýzou trendů v cenách bytů, domů a stavebních materiálů v České republice v posledních deseti letech. Tato analýza zkoumá, jak makroekonomické podmínky, legislativní ...

Papoušek, Lukáš; Hanák, Tomáš; Tuscher, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sledování osob na základě jejich oblečení v multikamerových systémech
Sivak, Mykyta; Přinosil, Jiří; Číka, Petr
2024 - Czech
Daná bakalářská práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro sledování osob v multikamerových systémech na základě analýzy vzoru oblečení. Cílem bylo navrhnout systém, který by byl schopen sledovat osobu v různých pozicích a záběrech, využívající techniky Region of Interest (RoI). Práce začíná rozsáhlým studiem literatury zaměřené na existující metody sledování objektů ve videosekvenčních datech, se speciálním důrazem na techniky sledování RoI. V rámci výzkumu byl navržen a implementován nový algoritmus, který využívá vzory oblečení jako hlavní identifikační prvek pro sledování a re-identifikaci osob v různých kamerových záběrech. Algoritmus byl experimentálně ověřen na datasetech obsahujících videosekvence z několika prostředí, což umožnilo detailně analyzovat jeho účinnost a spolehlivost. Výsledky experimentů ukazují, že navrhovaný systém dosahuje výrazné přesnosti a efektivity ve srovnání s tradičními metodami, a je zvláště účinný v náročných situacích, kde jiné metody selhávají. Na závěr práce jsou prezentovány hodnocení provedených experimentů spolu s doporučeními pro budoucí rozšíření a zlepšení systému. Diskutovány jsou také potenciální výzvy a etické aspekty, včetně otázek soukromí a zpracování osobních údajů. This bachelor thesis focuses on the development and implementation of an algorithm for tracking individuals in multi-camera systems based on clothing pattern analysis. The aim was to design a system capable of tracking an individual in various positions and frames, using the Region of Interest (RoI) technique. The study begins with a comprehensive review of the existing literature on object tracking in video sequences, with a special focus on RoI tracking techniques. During the research, a new algorithm was developed and implemented that utilizes clothing patterns as the primary identification element for tracking and re-identifying individuals across different camera shots. The algorithm was experimentally validated on datasets containing video sequences from various environments, allowing for a detailed analysis of its effectiveness and reliability. The experimental results demonstrate that the proposed system achieves significant accuracy and efficiency compared to traditional methods and is particularly effective in challenging situations where other methods fail. The thesis concludes with an evaluation of the conducted experiments along with recommendations for future extensions and improvements of the system. Potential challenges and ethical aspects, including issues of privacy and personal data processing, are also discussed. Keywords: Počítačové vidění; neuronové sítě; hluboké učení; YOLO; Deep SORT; DeepMAR; ResNet; ReID; Python; PyTorch; ROI.; Computer vision; neural networks; deep learning; YOLO; Deep SORT; DeepMAR; ResNet; ReID; Python; PyTorch; ROI. Available in a digital repository NRGL
Sledování osob na základě jejich oblečení v multikamerových systémech

Daná bakalářská práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro sledování osob v multikamerových systémech na základě analýzy vzoru oblečení. Cílem bylo navrhnout systém, který by byl schopen ...

Sivak, Mykyta; Přinosil, Jiří; Číka, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Kytarové efekty typu Wah-Wah
Kramný, Bořivoj; Koton, Jaroslav; Kubánek, David
2024 - Czech
Práce pojednává o kytarovém efektu typu Wah-Wah. Rozebírá teorii filtru a analogové prvky pro jejich vytvoření. Na základě simulací práce popisuje funkci a chování částí, nebo jednotlivých prvků zapojení na základě obvodu od firmy VOX. Dále je zde popsána konstrukce a simulace laboratorního přípravku, umožňujícího měření a poznání fungování efektu. This paper deals with kind of guitar effects called Wah-Wah. It explains the theory of filter and analog components to form the filter. Based on simulations, this paper describes functions and nature of parts or particular components of the schematic, based on the circuit made by the VOX company. Next, there is described the design simulation of a laboratory preparation, enabling to measure and to learn the function of the effect. Keywords: efekt; Wah-Wah; filtr; pásmová propust; rezonanční; effect; Wah-Wah; filter; bandpass; rezonant Available in a digital repository NRGL
Kytarové efekty typu Wah-Wah

Práce pojednává o kytarovém efektu typu Wah-Wah. Rozebírá teorii filtru a analogové prvky pro jejich vytvoření. Na základě simulací práce popisuje funkci a chování částí, nebo jednotlivých prvků ...

Kramný, Bořivoj; Koton, Jaroslav; Kubánek, David
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases