Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 297394
Published from to

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce
Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
2024 - Czech
Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným podkrovím. K objektu přiléhají garáže pro údržbu a parkování výjezdové techniky. Ve sklepení se nachází sklady a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je navržena nová dispozice. Vznikly zde prostory pro serverovnu, kancelář velitele stanice, zasedací místnost, sklady a nové hygienické zázemí. Jelikož předchozí dispozice postrádala některé místnosti potřebné pro práci zaměstnanců je zde navržena chemická dílna, sklad hasiv a sorbentů, plnění tlakových lahví a mokrý provoz. Z garáží je navržen vstup do nově navržené přístavby, kde se nachází špinavé sprchy, prádelna, špinavé šatny, sklad PHM a diesel agregát. V druhém nadzemním podlaží jsou ze stávající dispozice navrženy školící místnost, hygienické zázemí, čisté šatny a kuchyň s jídelnou. V tomto patře je navržena nástavba nad stávajícími garážemi, kde se nachází zázemí pro zaměstnance – společenská místnost, kanceláře, ložnice s hygienickým zázemím. Přístavba je založena na základových pasech v nezámrzné hloubce a ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce přístavby jsou u keramických bloků a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Celá přístavba je oddělena od stávajících konstrukcí. Svislé nosné konstrukce u nástavby jsou navrženy z keramických bloků s minerální izolací. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z keramického montovaného stropu. Na nástavbě je navržena provětrávaná fasáda s hliníkovými kazetami. Přístavba a nástavba je zastřešena plochou střechou. The diploma thesis deals with building modifications, extension and superstructure in the existing free-standing fire station in Dobruška. It is a two-story administrative building with a partial basement and a used attic. Adjacent to the building are garages for maintenance and parking of exit equipment. In the basement there are warehouses and a technical room. A new layout is proposed on the first floor. There were spaces for a server room, the station commander's office, a meeting room, warehouses and new sanitary facilities. As the previous layout lacked some of the rooms needed for the work of employees, a chemical workshop, a warehouse for fire extinguishers and sorbents, filling of pressure cylinders and a wet operation are proposed here. An entrance to the newly designed extension is proposed from the garage, where there are dirty showers, a laundry room, dirty changing rooms, a PHM warehouse and a diesel generator. On the second above-ground floor, a training room, hygienic facilities, clean changing rooms and a kitchen with a dining room are designed from the existing layout. On this floor, a superstructure is designed above the existing garages, where there are facilities for employees - a living room, offices, bedrooms with sanitary facilities. The extension is based on foundation passes in the unfrozen depth and lost formwork. The vertical supporting structures of the extension are made of ceramic blocks and insulated with the ETICS contact insulation system. The entire extension is separated from the existing structures. The vertical supporting structures of the superstructure are designed from ceramic blocks with mineral insulation. The horizontal structures are designed from a ceramic mounted ceiling. A ventilated facade with aluminum cassettes is designed on the superstructure. The extension and superstructure are covered with a flat roof. Keywords: Hasičská stanice; částečně podsklepený; keramické bloky; keramický montovaný strop; základové pasy; plochá střecha; hliníková fasáda; stavební úpravy; Fire Station; Partial Basement; Ceramic Blocks; Ceramic Suspended Ceiling; Foundation Passes; Flat Roof; Aluminum Facade; Building Modifications Available in a digital repository NRGL
Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce

Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným ...

Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Kancelářská budova
Štros, Jakub; Pilinszki, Martin; Beneš, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro atypickou administrativní budovu s pracovním názvem ,”Hodkovičky Office”. Objekt leží na více pozemcích, který se sjednotí do dvou parcelních čísel. Administrativa má 6 nadzemních podlaží a 1. a 6. podzemní podlaží, kde se nachází technické části objektu. Podzemní podlaží dale disponuje parkovacími stání. Vstup se nachází v jihozápadní části pozemku. V 1.NP bude vstup do nadzemních podlaží skrz turniket, nebo ostrahu. Zároveň se bude moct prostory využít pro velké shromáždění lidí, nebo soukromé schůzky. 2-4.NP jsou kancelářské plochy, oddělených místností nebo tzv. Open space. 5.NP jsou kancelářské prostory pro vyšší management. Objekt je monolitická železobetonová kombinovaná konstrukce, která má hlavní ztužující jádro. Stropy jsou řešeny železobetonové monolitické. Objekt má 3 ploché střechy. The master´s thesis addresses the development of project documents for an atypical administrative building with the working title “Hodkovičky Office”. The structure is situated on multiple plots, which will be consolidated into two cadastral numbers. The administration building comprises 6 above-ground floors and 1st and 6th underground floors. Housing the technical facilities of the structure. The underground levels also feature parking spaces. The entrance is located in the southwest part of the plot. In the 1st floor access to the above-ground floors will be through a turnstile or security checkpoint. Additionally, these space can be utilized for large gatherings or private meetings. Floor 2-4 consist of office areas with individual rooms or open space layouts. The 5st floor is designated for office spaces for senior management. The building is a monolithic reinforced concrete combined structure with a central reinforcing core. The floors are constructed using monolithic reinforced concrete. The building features three flat roof Keywords: Administrativní budova; železobeton; terasy; ploché střechy; Administrative building; reinforced concrete; terraces; flat roofs Available in a digital repository NRGL
Kancelářská budova

Diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro atypickou administrativní budovu s pracovním názvem ,”Hodkovičky Office”. Objekt leží na více pozemcích, který se sjednotí do dvou parcelních ...

Štros, Jakub; Pilinszki, Martin; Beneš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Penzion Horehronie
Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
2024 - Czech
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá na veľkom svahovitom pozemku. Penzión má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž, technické zázemie objektu a spoločenská miestnosť pre hostí. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia s kuchyňou a barom vrátane zázemia pre zamestnancov. Súčasťou tohoto podlažia je aj vstupná časť s recepciou a zázemím vrátane hygienických priestorov pre hostí a návštevníkov. Hostí poteší aj prítomné wellness. V druhom nadzemnom podlaží sú situované izby a apartmány pre hostí o celkovej kapacite 36 lôžok. Architektonické a materiálové riešenie je navrhnuté do horského prostredia. Penzión je navrhnutý tradične s modernými prvkami. Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako priečny stenový. Nosné murivo je navrhnuté z keramických tvárnic. Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové monolitické dosky. Prevažnú časť objektu tvorí sedlová strecha s tradičnou väznicovou sústavou. The goal of the thesis was the develop project documentation for the construction of a new boarding house. The building is located in the village of Telgárt near the ski area Ski Telgárt. The building is designed on a large sloping plot. The guesthouse has two above-ground floors and one underground floor. In the underground floor there is a collective garage, technical facilities of the building and a common room for guests. On the first above-ground floor, there is a restaurant with a kitchen and a bar, including facilities for employees. Part of this floor is also the entrance area with the reception and facilities, including hygienic areas for guests and visitors. Guests will also be pleased with the available wellness facilities. On the second floor above ground there are rooms and apartments for guests with a total capacity of 36 beds. The architectural and material solution is designed for the mountain environment. The guesthouse is designed traditionally with modern elements. The structural system of the building is designed as a transverse wall. The supporting masonry is designed from ceramic blocks. Ceiling structures are designed as reinforced concrete monolithic slabs. The main part of the building consists of a gable roof with a traditional truss system. Keywords: Penzión; reštaurácia; bar; sedlová strecha; plochá strecha.; Pension; restaurant; bar; gable roof; flat roof. Available in a digital repository NRGL
Penzion Horehronie

Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá ...

Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení s využitím koherencí řízené holografické mikroskopie
Šuráňová, Markéta; Rösel,, Daniel; Vomastek, Tomáš; Veselý, Pavel
2024 - Czech
Dizertační práce pojednává o biofyzikální interpretaci kvantitativního fázového zobrazování (QPI – Quantitative Phase Imaging) získaného pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie (CCHM – Coherence-Controlled Holographic Microscopy) v provedení Q-PHASE mikroskop, Telight, Brno). Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou kvantitativního fázového zobrazení, které poskytuje neinvazivní metodou informace o aktivitě živých buněk in vitro. Hlavní část práce spočívá ve vytvoření koncepce a ověření nové metody primárního kritického ohodnocení léků pro očekávaný anti-migrační/metastatický potenciál (PAMP – Primary Assessment of Migrastatic Potential). Výsledek této metody je prvním třídícím hodnocením při zvažování konkrétních migrastatických látek pro budoucí komplexní onkologickou léčbu. Hodnotí nejen růst nádorových buněk, rychlost pohybu buněk, ale i odhalení rizika nebezpečných invazivních fenotypů. Dále je navržena metoda korelační mikroskopie mezi Q-PHASE mikroskopem a laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem (LSCM) pro účel hodnocení chování buněk a výskytu fokálních adhezí po aplikaci léčiv. Kvantitativní fázové zobrazení získané pomocí Q-PHASE mikroskopu je srovnáno s kvantitativním fázovým zobrazením z HoloMonitoru (PHI AB, Švédsko), na kterém je následně ověřena metody PAMP. The dissertation thesis deals with the biophysical interpretation of quantitative phase imaging (QPI – Quantitative Phase Imaging) obtained using coherence-controlled holographic microscopy (CCHM – Coherence-Controlled Holographic Microscopy) in the Q-PHASE microscope, Telight, Brno). The theoretical part of this thesis deals with the characteristics of quantitative phase imaging, which provides non-invasive information on the activity of living cells in vitro. The main part of the work consists in elaborating a concept and verifying it of a new methodology (PAMP – Primary Assessment of Migrastatic Potential) for the first critical evaluation of drugs for expected anti-migratory/metastatic potential. The result of this method is considered the first sorting evaluation when considering specific migrastatic agents for future complex oncological treatment. PAMP evaluates the speed of cell migration, the growth of tumor cells and controls the risk of appearance of invasive phenotypes. Furthermore, the correlation microscopy method between the Q-PHASE microscope and the laser scanning confocal microscope (LSCM) is proposed to evaluate cell behavior and the occurrence of focal adhesions after drug application. The quantitative phase image obtained using the Q-PHASE microscope is compared with the quantitative phase image from the HoloMonitor (PHI AB, Sweden), on which the PAMP method has been positively verified. Keywords: Koherencí řízený holografický mikroskop; mikroskop Q-PHASE; kvantitativní fázové zobrazování; solidní nádory; metastáze; živá nádorová buněčná linie; migrastatika; laserový skenovací konfokální mikroskop; protein 4.1B; fokální adhezní kinázy; HoloMonitor; Coherence-controlled holographic microscope; Q-PHASE microscope; quantitative phase imaging; solid tumor; metastasis; live tumor cell line; migrastatics; laser scanning confocal microscope; protein 4.1B; focal adhesion kinases; HoloMonitor Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení s využitím koherencí řízené holografické mikroskopie

Dizertační práce pojednává o biofyzikální interpretaci kvantitativního fázového zobrazování (QPI – Quantitative Phase Imaging) získaného pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie (CCHM – ...

Šuráňová, Markéta; Rösel,, Daniel; Vomastek, Tomáš; Veselý, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova
Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky Svatopluka Čecha. Nově navržené místní komunikace mají zajistit bezpečnou jízdu v této řešené lokalitě a oddělení dopravního prostoru od přidruženého. V této práci je navrženo 6 variant, z toho je vybrána do větší rozpracovanosti pouze jedna varianta. The subject of the thesis is the design of traffic zone 30 in the city of Tišnov. The main reason is the layout of the streets Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní and the level crossing Svatopluka Čecha. The newly designed local roads are intended to ensure safe driving in this addressed location and to separate the traffic area from the associated one. In this work, 6 variants are proposed, of which only one variant is selected for further elaboration. Keywords: doprava; zóna 30; vozidlo; chodec; křižovatka; traffic; zone 30; vehicle; pedestrian; intersection Available in a digital repository NRGL
Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova

Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky ...

Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů
Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti betonových recyklátů, jejich přípravy a výroby. Jsou zde uvedeny normové požadavky jak pro SAE, Českou republiku a svět. Dále byly popsány vlivy recyklovaného kameniva na čerstvý a ztvrdlý beton. Cílem experimentální části bylo ověření výsledných vlastností přírodních a recyklovaných kameniv. Dále se práce věnuje návrhu receptur pro referenční a recyklované betony. Na těchto recepturách byly provedeny zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu. V rámci této práce byly porovnány dosažené výsledky s výsledky dosaženými v jiné práci z ČR, která se taktéž věnovala použití recyklovaného betonu. V rámci experimentální části je provedena ekonomická rozvaha pro srovnání cen referenčních a recyklovaných betonů na 1 m3. The thesis focuses on verifying the possibilities of utilizing recycled concrete aggregates originating from demolitions in the United Arab Emirates (UAE) in structural concretes for ready-mix concrete technologies. The theoretical part summarizes knowledge in the field of recycled concrete aggregates, their preparation, and production. It outlines the standard requirements for the UAE, the Czech Republic and globally. Additionally, it describes the influences of recycled aggregates on fresh and hardened concrete. The goal of the experimental section was to verify the resulting properties of natural and recycled aggregates. Moreover, the thesis addresses the formulation design for reference and recycled concretes. Tests for both fresh and hardened concrete were conducted based on these formulations. This work compares the achieved results with those obtained in another study from the Czech Republic which is also focused on the use of recycled concrete. Furthermore, an economic analysis comparing the prices of reference and recycled concretes on 1 m3 is conducted within the experimental section. Keywords: recyklované kamenivo; recyklovaný beton; stavebně demoliční odpad; betonové recyklované kamenivo; recyklace; Recycled aggregate; recycled concrete; concruction and demolition waste; concrete recyclet aggregate; recycling Available in a digital repository NRGL
Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů

Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. ...

Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům s využitím obnovitelné energie
Poul, Jiří; Horká, Lucie; Vyhlídalová, Karolína
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je vhodný návrh systému vytápění a ohřev teplé vody ve dvou variantách pro bytový dům v Praze. Bytový dům je budován na svažitém pozemku. Má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží. Bytový dům má v první podzemním podlaží hromadnou garáž a sklepní kóje. V nadzemních podlažích se nachází 18 bytů. Vytápění je teplovodní a distribuce tepla do vytápěných místností je pomocí deskových otopných těles. První varianta ohřevu teplé vody je zásobníkový ohřívač a druhá je doplnění o solární kolektory. Teoretická část je zaměřena na seznámení se solárními kolektory, jejich typy, umístění a zastoupení ve světě. The aim of the master's thesis is to propose a suitable heating system and hot water supply in two variations for a residential building in Prague. The residential building is constructed on a sloping plot, consisting of one underground floor and three above-ground floors. The first underground floor accommodates a collective garage and cellar compartments, while the above-ground floors house 18 apartments. The heating system is based on hot water circulation, with heat distribution to the heated rooms facilitated by panel radiators. The first variation for hot water supply involves a storage water heater, and the second variation includes the integration of solar collectors. The theoretical part focuses on introducing solar collectors, exploring their types, placement, and prevalence worldwide. Keywords: Bytový dům; zdroj tepla; měď; plynový kotel; dimenzování; izolace potrubí; ohřev vody; otopná tělesa; solární kolektory; simulace; solární ohřev teplé vody.; Residential building; heat source; copper; gas boiler; sizing; pipe insulation; water heating; heating elements; solar collectors; simulation; solar hot water heating. Available in a digital repository NRGL
Bytový dům s využitím obnovitelné energie

Cílem diplomové práce je vhodný návrh systému vytápění a ohřev teplé vody ve dvou variantách pro bytový dům v Praze. Bytový dům je budován na svažitém pozemku. Má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní ...

Poul, Jiří; Horká, Lucie; Vyhlídalová, Karolína
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích
Teslík, Jozef; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
2024 - Czech
V diplomové práci jsou zkoumány možnosti využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích do podkladních vrstev ACP32. Teoretická část se zabývá dostupností kameniva v České republice a také řeší problematiku výroby asfaltových směsí s vyšším obsahem R-matriálu. Rovněž se v teoretické čísti porovnává využití R-matriálů v České republice s jinými zeměmi. Praktická část se zabývá návrhem, výrobou a zkoušením vybraných směsí. Pro stanovení vlastností směsí byly vybrány zkoušky pojíždění kolem, TSRST a stanovení modulu pružnosti. The diploma thesis examines the possibilities of using R-material in coarse-grained asphalt mixtures for ACP32 base layers. The theoretical part deals with the availability of aggregates in the Czech Republic and also solves the issue of producing asphalt mixtures with a higher content of R-material. The theoretical part also compares the use of R-materials in the Czech Republic with other countries. The practical part deals with the design, production and testing of selected mixtures. To determine the properties of the mixtures, the rolling wheel tests, TSRST and the determination of the modulus of elasticity were selected. Keywords: Asfalt; asfaltová směs; asfaltový beton pro podkladní vrstvy; R-materiál; hrubozrnné kamenivo; návrh asfaltové směsi; zkouška pojíždění kolem; nízkoteplotní vlastnosti; TSRST; modul pružnosti; Bitumen; asphalt mixture; asphalt concrete for base layers; R-material; coarse aggregate; asphalt mixture design; wheel tracking; low temperature properties; TSRST; modulus of elasticity Available in a digital repository NRGL
Využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích

V diplomové práci jsou zkoumány možnosti využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích do podkladních vrstev ACP32. Teoretická část se zabývá dostupností kameniva v České republice a také ...

Teslík, Jozef; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Montovaná železobetonová hala expedičního centra
Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 78,0 × 48,0 m a výšku 13 m. Jako nosný konstrukční systém je zvolen sloupový systém. V prostřední řadě sloupů je každý druhý vynechán k vytvoření většího prostoru pro skladování uvnitř haly, jedná se tedy o dvoulodní halu. Objekt je zastřešen předem předpjatým sedlovým vazníkem, který je uložený na sloupech a vaznicích. Administrativní část je zastřešena pomocí stropních panelů SPIROLL. Celá konstrukce je ztužena pomocí podélných a příčných betonových ztužidel, dále je tuhost konstrukce zajišťována ocelovými ztužidly. Konstrukce byla vymodelována v programu SCIA Engineer, globální model sloužil ke stanovení vnitřních sil na jednotlivých prvcích konstrukce. Posouzení prvků bylo provedeno ručním výpočtem, ve výpočtovém programu IDEA Statica a FIN EC. Výkresová dokumentace byla vytvořena v programu Tekla Structures a Cadkon+ 2023. V diplomové práci budou řešeny vybrané nosné prvky konstrukce haly. The subject of the master thesis is the design of a reinforced concrete prefabricated hall for an expedition centre. It is a one-storey hall with a two-storey extension for administration. The proposed structure has a rectangular plan with dimensions of 78,0 × 48,0 m and a height of 13 m. A column system is chosen as the supporting structural system. In the middle row of columns, every second column is skipped to create more space for storage inside the hall, so it is a two-column hall. The building is roofed with a pre-stressed gable truss which is supported on columns and trusses. The administrative part is roofed with SPIROLL ceiling panels. The whole structure is reinforced with longitudinal and transverse concrete stiffeners, the rigidity of the structure is also ensured by steel stiffeners. The structure was modelled in SCIA Engineer, the global model was used to determine the internal forces on the individual elements of the structure. The assessment of the elements was carried out by manual calculation, in the calculation program IDEA Statica and FIN EC. The drawings were created in Tekla Structures and Cadkon+ 2023. The selected load-bearing elements of the hall structure will be addressed in the thesis. Keywords: Montovaná hala; vícelodní hala; předem předpjatý beton; železobeton; prefabrikát; vazník; vaznice; sloup; zatížení; vyztužení; dimenzování; Tekla Structures; Prefabricated hall; multi-storey hall; prestressed concrete; reinforced concrete; precast concrete; truss; tie beam; column; load; reinforcement; dimensioning; Tekla Structures Available in a digital repository NRGL
Montovaná železobetonová hala expedičního centra

Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový ...

Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vodohospodářská opatření ke zpomalení odtoku a zvýšení zásob vody v nivě Kozího potoka
Blatecká, Markéta; Komendová, Denisa; Hyánková, Eva
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem opatření v nivě zatrubněného Kozího potoka, která mají za cíl zlepšit jeho morfologický a ekologický stav, zpomalit odtok z povodí a zvýšit retenční schopnost jeho okolí. Práce obsahuje teoretické poznatky o revitalizacích, renaturacích a obnově zásob vody v krajině, které pak aplikuje na konkrétní řešení. S tímto tématem je spojeno také odvodnění krajiny a posouzení historických zásahů odvodnění z pohledu současnosti, v rámci čehož se v práci řeší teoretická i praktická vypořádání se s již nepotřebnými nebo nefunkčními objekty odvodnění. Součástí práce je provedení monitoringu vodního toku dle metodiky HEM, která slouží jako nástroj pro posouzení hydromorfologického stavu vodních toků. Vyhodnocení monitoringu je pak využito pro návrh jednotlivých opatření. This thesis deals with the variety of measures in the floodplain of the piped Kozí creek, which aim to improve its morphological and ecological condition, slow down the runoff from the basin and increase the retention capacity of its surroundings. The thesis contains theoretical knowledge about revitalization, renaturation and restoration of water reserves in the landscape, which is then applied to concrete solutions. Associated with this topic is also the drainage of the landscape and an assessment of historical drainage interventions from a contemporary perspective, within which the thesis addresses theoretical and practical dealings with drainage structures that are no longer needed or no longer functional. The thesis includes the implementation of watercourse monitoring according to the HEM methodology, which serves as a tool for assessing the hydromorphological condition of watercourses. The evaluation of the monitoring is then used for the design of individual measures. Keywords: Vodní tok; revitalizace; renaturace; odvodnění krajiny; povodí Odry; Kozí potok; povodí Horní Opavy; hydroekologický monitoring; hydromorfologie; drenážní systém; eliminace odvodnění; metodika HEM; Watercourse; revitalisation; renaturation; landscape drainage; Oder river basin; Kozí potok; Upper Opava river basin; hydroecological monitoring; hydromorphology; drainage system; drainage elimination; HEM methodology Available in a digital repository NRGL
Vodohospodářská opatření ke zpomalení odtoku a zvýšení zásob vody v nivě Kozího potoka

Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem opatření v nivě zatrubněného Kozího potoka, která mají za cíl zlepšit jeho morfologický a ekologický stav, zpomalit odtok z povodí a zvýšit retenční ...

Blatecká, Markéta; Komendová, Denisa; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases