Number of found documents: 134886
Published from to

Students Start-ups: Establishment and Development
Halamka, Dominik; Chlebovský, Vít; Koráb, Vojtěch
2023 - English
Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, seznamování a vztahů. Hlavní zjištění této práce zahrnuje, že typický klient je mladý muž s velmi analytickou myslí. Tento klient si vyžaduje logické řešení, které bude vysvětleno v jednotlivých krocích. Také poukazuje na to, že tento podnikatelský model může být velice ziskový, pokud se podnikatel vyhne zbytečným chybám a zvládne rizika. This bachelor thesis talks about creation of sustainable business plan for small start-up company that enters dating industry market. Company offers coaching for self-development in terms of dating. Main chapter is – Proposal and contribution of suggested solutions. Key findings of thesis are that typical client is very analytical young male which demands step-by-step logical solution for a problem. And that this business model can be very profitable if entrepreneur avoids unnecessary risks and mistakes. Keywords: Business plan; coaching; analytical; dating; logical; Podnikatelský plan; koučink; analytický; seznamování; logický Available in a digital repository NRGL
Students Start-ups: Establishment and Development

Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, ...

Halamka, Dominik; Chlebovský, Vít; Koráb, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Polyfunkční objekt Malá Amerika
Jašková, Tereza; Muroň, Ivo; Ležatka, Lukáš
2023 - Czech
Bakalářská práce navazuje na ateliérový projekt vytvořený v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia. Za cíl se považuje návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno - Střed. Pozemek je umístěn na rohu křižovatky Nové Sady, Nádražní, Úzká a Hybešova. Poblíž se nachází budovy Malá Amerika a Titanium. Novostavba respektuje urbanistický koncept a budovy výškově dorovnávají současné stavby. Polyfunkční objekt se skládá ze tří nadzemních částí, který každý z nich má svoji veřejnou funkci. Nárožní budova slouží jako obchodní centrum s administrativou, budova vedle Titania je určena pro showroomy a administrativní část a v poslední nejnižší budově se nachází kavárna s multifunkčním prostorem a knihovnou. Celý pozemek sjednocuje podzemní parkoviště, do kterého jsou vjezdy ze severozápadní a severovýchodní strany. Tvar budov lemuje křižovatku a vytváří pomyslnou hradbu, kde mezi Malou Amerikou a polyfunkčním objektem vzniká náměstí. Parter objektů tvoří betonové oblouky připomínající historický viadukt, který se zde nacházel. Vyšší podlaží jsou obložena lícovou cihlou. Řešený objekt obsahuje atrium, které prosvětluje jinak hluboké dispozice. Hlavním záměrem bylo vytvoření příjemného obyvatelného prostoru v této části města. This bachelor work follows up on an architectural atelier project made in the winter semester of the third year of the bachelor program. The goal of this project is a plan of a new multifunctional building in the city part of Brno-Střed. The site is located on the corner of Nové Sady, Nádražní and Hybešova. There are Malá Amerika and Titanium buildings nearby. The new building respects the urban concept, and the new structures match the height of the already present buildings. The multifunctional building consists of three aboveground parts each of which has its own public services. The corner building serves as a shopping mall with administrative offices. The building next to the Titanium is used for its showrooms and administrative part and the last and lowest building houses a café with a multifunctional space and a library. The whole site is conjoined by its underground parking lot which is accessible through entrances on the north-west and north-east sides. The shape of the building copies the intersection and creates an imaginary rampart, which also creates a square between the structures of Malá Amerika and the multifunctional building. The stalls of these structures are made from concrete arches reminiscent of a historical viaduct, which used to be situated here. The upper floors are covered with cladding made from bricks. The building worked on has an atrium which provides more daylight to otherwise very deep floor layouts. The main goal was to create a pleasant and habitable space in this part of the city. Keywords: Polyfunkční dům; Malá Amerika; Brno; Brno-Střed; novostavba; veřejná stavba; obchodní centrum; administrativa; kavárna; knihovna; podsklepené parkoviště; cihlová fasáda; beton; oblouky; nároží; Multifunctional building; Malá Amerika; Brno; Brno-Střed; new building; public building; shopping mall; administrative; coffee-bar; library; underground parking lot; brick wall; concrete; arches; corner Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční objekt Malá Amerika

Bakalářská práce navazuje na ateliérový projekt vytvořený v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia. Za cíl se považuje návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno - Střed. Pozemek ...

Jašková, Tereza; Muroň, Ivo; Ležatka, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vyhledávací studie obchvatu Uherského Ostrohu
Kostrhun, Adam; Matuszková, Radka; Radimský, Michal
2023 - Czech
Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu Uherského Ostrohu. Město se nachází ve Zlínském kraji, 10 kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště. Obchvat je řešen jako S9,5/90. Stávající komunikace je vedená skrze město a vybudováním obchvatu budou výrazně sníženy negativní vlivy od dopravy v zastavěném území města. The subject of the bachelor’s thesis is a location study of the Uherský Ostroh bypass. The town is located in the Zlín region, 10 kilometers southwest away from Uherské Hradiště. The bypass is designed as road category S9,5/90. The existing road is led through the city, and the construction of the bypass will significantly reduce the negative effects of traffic in the build-up area of the city. Keywords: Obchvat; Uherský Ostroh; Vyhledávací studie; Varianta; Bypass; Uherský Ostroh; Location study; Variant Available in a digital repository NRGL
Vyhledávací studie obchvatu Uherského Ostrohu

Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu Uherského Ostrohu. Město se nachází ve Zlínském kraji, 10 kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště. Obchvat je řešen jako S9,5/90. ...

Kostrhun, Adam; Matuszková, Radka; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mikrobiální produkce olejů a jejich aplikace
Kročianová, Natália; Szotkowski, Martin; Němcová, Andrea
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bola produkcia lipidov prostredníctvom vybraných kmeňov kvasiniek rodu Metschnikowia za využitia substrátov potravinovej výroby. Vyprodukované mikrobiálne lipidy sú v dnešnej dobe vysoko cenené a vyhľadávané hlavne v biotechnologickom priemysle ako náhrada uhlíka v priemyselnom procese výroby biopalív. Substráty použité pri kultivácii boli rastlinného pôvodu, ekologické a cenovo výhodné. V práci bol sledovaný vplyv kultivačných podmienok na rast kvasiniek pri laboratórnej a zníženej teplote. Boli skúmané štyri druhy kvasiniek, a to M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144 a M. zizyphicola 1147. Vyprodukované biomasy boli analyzované pomocou plynovej chromatografie, kde boli zisťované jednotlivé zloženia mastných kyselín. Viditeľné zmeny bolo možné pozorovať pri rozličných kultivačných teplotách a použitých substrátoch. Najlepšie výsledky dosiahli substráty s Metschnikowia sinensis 1144, pričom všetky zvolené kvasinky boli schopné produkcie lipidov. V každej analyzovanej kvasinke sa preukázalo najvyššie zastúpenie polynenasýtených mastných kyselín. The aim of this bachelor's thesis was the production of lipids by selected strains of yeasts of the Metschnikowia genus using food production substrates. Produced microbial lipids are nowadays highly valued and sought after mainly in the biotechnology industry as a substitute for carbon in the industrial process of biofuel production. Plant, ecological, and cost-effective substrates were used for cultivation ; the influence of cultivation conditions on the growth of yeast was monitored at laboratory and reduced temperature. Four types of yeast were investigated, namely M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144, and M. zizyphicola 1147. The produced biomasses were analyzed using gas chromatography; in analyses, individual fatty acid composition was determined. Visible changes could be observed at different cultivation temperatures and used substrates. The best results were achieved by substrates that contained Metschnikowia sinensis 1144, while all selected yeasts were capable of lipid production. The highest representation of polyunsaturated fatty acids was demonstrated in each analyzed yeast. Keywords: yeasts; Metschnikowia; cultivation; lipids; microbial oil; gas chromatography Available in a digital repository NRGL
Mikrobiální produkce olejů a jejich aplikace

Cieľom tejto bakalárskej práce bola produkcia lipidov prostredníctvom vybraných kmeňov kvasiniek rodu Metschnikowia za využitia substrátov potravinovej výroby. Vyprodukované mikrobiálne lipidy sú v ...

Kročianová, Natália; Szotkowski, Martin; Němcová, Andrea
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém pro modelování na základně dat z archiválií
Haškovec, Martin; Kočí, Radek; Zbořil, František
2023 - Czech
Cílem této práce je navrhnout a implementovat skripty v jazyce PHP pro převod výstupních archivovaných dat z jazyka Prolog do databáze webové aplikace MySQL. Aplikační skript by měl sloužit pro převod a zápis archivovaných dat zpracovaných jazykem Prolog do dalších relačních databází sloužících k archivování dat a k jejich další prezentaci. The aim of this work is to design and implement scripts in PHP for converting output archived data from Prolog to the MySQL web application database. The application script should be used to transfer the writing of archived data processed by the Prolog language to others relational databases used for data archiving and their further presentation. Keywords: genealogie; archiválie; rodokmen; matrika; webová aplikace; Prolog; PHP; MySQL; genealogy; archival material; family tree; register; web application; Prolog; PHP; MySQL Available in a digital repository NRGL
Systém pro modelování na základně dat z archiválií

Cílem této práce je navrhnout a implementovat skripty v jazyce PHP pro převod výstupních archivovaných dat z jazyka Prolog do databáze webové aplikace MySQL. Aplikační skript by měl sloužit pro převod ...

Haškovec, Martin; Kočí, Radek; Zbořil, František
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Ultrazvukové obrábění
Vacek, Albert; Kalivoda, Milan; Osička, Karel
2023 - Czech
Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění ultrazvukem. Práce má několik hlavních kapitol, kde se rozebírá samotná problematika ultrazvuku, obrábění ultrazvukem, stroje pro obrábění ultrazvukem a jejich výrobci, materiály vhodně pro tuto technologii a poslední je technicko-ekonomické zhodnocení. This research bachelor thesis deals with the issue of ultrasound machining. The thesis has several main chapters, where the issue of ultrasound, ultrasonic machining, ultrasonic machines and their manufacturers, materials suitable for this technology and the last is a technical-economic evaluation. Keywords: ultrazvuk; obrábění; nástroje; materiál; stroje; ultrasonic; machining; tools; material; machines Available in a digital repository NRGL
Ultrazvukové obrábění

Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění ultrazvukem. Práce má několik hlavních kapitol, kde se rozebírá samotná problematika ultrazvuku, obrábění ultrazvukem, stroje pro ...

Vacek, Albert; Kalivoda, Milan; Osička, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh materiálu pro tažný nástroj
Petrecký, Adam; Juliš, Martin; Klakurková, Lenka
2023 - Czech
Bakalářská práce pojednává o optimalizaci volby materiálu a jeho chemicko – tepelném zpracování pro tvářecí nástroje pracující zastudena. Vznikla za účelem řešení konkrétního problému se zadíráním vysokopevnostních AHSS plechů pro automobilový průmysl při lisování. V práci je zpracována teorie problematiky tváření plechů a především nástrojových ocelí určených pro tuto práci. Cílem bylo ze zjištěné příčiny problému navrhnout řešení v podobě volby správného materiálu s patřičným tepelným zpracováním a úpravou povrchu, které bude vykazovat vyšší životnost a bude přínosem i z ekonomického hlediska. Bachelor thesis deals with optimalization of material choice and its heat treatment for cold work forming tools. The thesis deals with specific failure of seizure during the cold forming of high strenght steel for automotive. First part deals with theory of cold forming and tool steels made for this purpose. The main goal of the thesis was to discover cause of the failure and deduce solution as choice of alternative material with its proper heat treatment and surface coating. Solution has to show higher lifespan and also has to deliver economical benefit. Keywords: povlak; ledeburitická ocel; primární karbidy; martenzit; coating; ledeburitic steel; primary carbides; martensite Available in a digital repository NRGL
Návrh materiálu pro tažný nástroj

Bakalářská práce pojednává o optimalizaci volby materiálu a jeho chemicko – tepelném zpracování pro tvářecí nástroje pracující zastudena. Vznikla za účelem řešení konkrétního problému se zadíráním ...

Petrecký, Adam; Juliš, Martin; Klakurková, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení profilových parametrů textury povrchu a posouzení shody se specifikací na výkrese
Kupský, David; Jankových, Róbert; Sámelová, Vendula
2023 - Czech
První část práce je věnována vypracování současného stavu poznání v oblasti hodnocení textury povrchu profilovou metodou. Další částí je analýza problému a návrh řešení pro vyhodnocování textury povrchu s uvažováním nejistot měření v souladu se systémem ISO GPS. Pro návrh bylo provedeno demonstrační měření a vyhodnocení daného vzorku. Měření bylo realizováno za pomoci kontaktního profilometru a následně byly vypočítány profilové parametry v softwaru TalyProfile Lite. Pro vypočítané geometrické parametry byly zvoleny tři různé specifikace pro nastínění všech možností, které mohou při určování shody se specifikací nastat. Návrh s uvažováním nejistot byl dále porovnán s metodikou vyhodnocování podle ČSN EN 4288 a byly vyvozeny závěry a doporučení. The first part of the thesis is devoted to the development of the current state of knowledge in the field of surface texture assessment using the profile method. The next part is the analysis of the problem and the proposal of a solution for the evaluation of surface texture with the consideration of measurement uncertainties in accordance with the ISO GPS system. Proposal of measurement and evaluation of the given sample was carried out for the demonstration. The measurement was started using a contact profilometer and then the profile parameters were calculated in the TalyProfile Lite software. Three different specifications were chosen for the calculated geometric parameters to outline all the possibilities that can arise when determining compliance with the specification. The proposal with consideration of uncertainties was compared with the evaluation method according to ČSN EN 4288 and from that were deducated conclusions and recommendations. Keywords: ISO GPS; posouzení shody se specifikací; textura povrchu; nejistoty měření; ISO GPS; assessment of compliance with specifiaction; surface texture; measurement uncertain Available in a digital repository NRGL
Hodnocení profilových parametrů textury povrchu a posouzení shody se specifikací na výkrese

První část práce je věnována vypracování současného stavu poznání v oblasti hodnocení textury povrchu profilovou metodou. Další částí je analýza problému a návrh řešení pro vyhodnocování textury ...

Kupský, David; Jankových, Róbert; Sámelová, Vendula
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Německu
Marková, Tereza; Bělušová, Kristýna; Kopřiva, Jan
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá komparací zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Německu. Teoretická část obsahuje základy daňové teorie, vysvětlení základních pojmů daňové problematiky a charakteristiku metod zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Německu. V praktické části je teorie aplikována na modelových příkladech s využitím metod zdanění příjmů fyzických osob v obou zemích. V závěru práce jsou metody zdaňování v obou zemích porovnány. The bachelor thesis deals with comparison of personal income tax in the Czech Republic and the Germany. The theoretical part contains a terse explanation of tax theory, basic concepts of taxation, and characteristics of personal income tax of countries mentioned above. In the practical part is theory applied to model examples using the methods of personal income taxation in both countries. At the end of the work, the taxation methods in both countries are compared. Keywords: Komparace; daň; daň z příjmů fyzických osob; Česká republika; Německo; Comparison; tax; personal income tax; Czech republic; Germany Available in a digital repository NRGL
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Německu

Bakalářská práce se zabývá komparací zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Německu. Teoretická část obsahuje základy daňové teorie, vysvětlení základních pojmů daňové problematiky a ...

Marková, Tereza; Bělušová, Kristýna; Kopřiva, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh procesního řízení zakázky zvoleného portfolia organizace
Kadlík, Vilém; Juřica, Pavel; Jurová, Marie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na proces řízení zakázky ve společnosti Keestrack s.r.o., která vyrábí mobilní třídící a drtící stroje. První část se zabývá představením společnosti a následně v druhé části jsou teoretická východiska dané problematiky, kde nalezneme vysvětlené pojmy týkající se výrovy, jakosti a procesu. Třetí části jsou analýzy současného stavu, které vychází z části teoretické. V poslední části jsou interpretovány výsledky a návrhy ke zlepšení aktuální situace společnosti. The bachelor thesis focuses on the order management process in Keestrack s.r.o., a company that manufactures mobile sorting and crushing machines. The first part deals with the introduction of the company and then in the second part the theoretical background of the issue is presented, where we find explained concepts related to production, quality and process. The third part is an analysis of the current state of the art based on the theoretical part. In the last part, the results are interpreted and suggestions are made to improve the current situation of the company. Keywords: Proces; výrobní proces; výroba; společnost; zakázka; jakost; analýza; Process; manufacturing process; production; company; order; quality; analysis Available in a digital repository NRGL
Návrh procesního řízení zakázky zvoleného portfolia organizace

Bakalářská práce se zaměřuje na proces řízení zakázky ve společnosti Keestrack s.r.o., která vyrábí mobilní třídící a drtící stroje. První část se zabývá představením společnosti a následně v druhé ...

Kadlík, Vilém; Juřica, Pavel; Jurová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases