Number of found documents: 135832
Published from to

Penzion Horehronie
Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
2024 - Czech
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá na veľkom svahovitom pozemku. Penzión má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž, technické zázemie objektu a spoločenská miestnosť pre hostí. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia s kuchyňou a barom vrátane zázemia pre zamestnancov. Súčasťou tohoto podlažia je aj vstupná časť s recepciou a zázemím vrátane hygienických priestorov pre hostí a návštevníkov. Hostí poteší aj prítomné wellness. V druhom nadzemnom podlaží sú situované izby a apartmány pre hostí o celkovej kapacite 36 lôžok. Architektonické a materiálové riešenie je navrhnuté do horského prostredia. Penzión je navrhnutý tradične s modernými prvkami. Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako priečny stenový. Nosné murivo je navrhnuté z keramických tvárnic. Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové monolitické dosky. Prevažnú časť objektu tvorí sedlová strecha s tradičnou väznicovou sústavou. The goal of the thesis was the develop project documentation for the construction of a new boarding house. The building is located in the village of Telgárt near the ski area Ski Telgárt. The building is designed on a large sloping plot. The guesthouse has two above-ground floors and one underground floor. In the underground floor there is a collective garage, technical facilities of the building and a common room for guests. On the first above-ground floor, there is a restaurant with a kitchen and a bar, including facilities for employees. Part of this floor is also the entrance area with the reception and facilities, including hygienic areas for guests and visitors. Guests will also be pleased with the available wellness facilities. On the second floor above ground there are rooms and apartments for guests with a total capacity of 36 beds. The architectural and material solution is designed for the mountain environment. The guesthouse is designed traditionally with modern elements. The structural system of the building is designed as a transverse wall. The supporting masonry is designed from ceramic blocks. Ceiling structures are designed as reinforced concrete monolithic slabs. The main part of the building consists of a gable roof with a traditional truss system. Keywords: Penzión; reštaurácia; bar; sedlová strecha; plochá strecha.; Pension; restaurant; bar; gable roof; flat roof. Available in a digital repository NRGL
Penzion Horehronie

Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá ...

Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova
Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky Svatopluka Čecha. Nově navržené místní komunikace mají zajistit bezpečnou jízdu v této řešené lokalitě a oddělení dopravního prostoru od přidruženého. V této práci je navrženo 6 variant, z toho je vybrána do větší rozpracovanosti pouze jedna varianta. The subject of the thesis is the design of traffic zone 30 in the city of Tišnov. The main reason is the layout of the streets Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní and the level crossing Svatopluka Čecha. The newly designed local roads are intended to ensure safe driving in this addressed location and to separate the traffic area from the associated one. In this work, 6 variants are proposed, of which only one variant is selected for further elaboration. Keywords: doprava; zóna 30; vozidlo; chodec; křižovatka; traffic; zone 30; vehicle; pedestrian; intersection Available in a digital repository NRGL
Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova

Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky ...

Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů
Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti betonových recyklátů, jejich přípravy a výroby. Jsou zde uvedeny normové požadavky jak pro SAE, Českou republiku a svět. Dále byly popsány vlivy recyklovaného kameniva na čerstvý a ztvrdlý beton. Cílem experimentální části bylo ověření výsledných vlastností přírodních a recyklovaných kameniv. Dále se práce věnuje návrhu receptur pro referenční a recyklované betony. Na těchto recepturách byly provedeny zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu. V rámci této práce byly porovnány dosažené výsledky s výsledky dosaženými v jiné práci z ČR, která se taktéž věnovala použití recyklovaného betonu. V rámci experimentální části je provedena ekonomická rozvaha pro srovnání cen referenčních a recyklovaných betonů na 1 m3. The thesis focuses on verifying the possibilities of utilizing recycled concrete aggregates originating from demolitions in the United Arab Emirates (UAE) in structural concretes for ready-mix concrete technologies. The theoretical part summarizes knowledge in the field of recycled concrete aggregates, their preparation, and production. It outlines the standard requirements for the UAE, the Czech Republic and globally. Additionally, it describes the influences of recycled aggregates on fresh and hardened concrete. The goal of the experimental section was to verify the resulting properties of natural and recycled aggregates. Moreover, the thesis addresses the formulation design for reference and recycled concretes. Tests for both fresh and hardened concrete were conducted based on these formulations. This work compares the achieved results with those obtained in another study from the Czech Republic which is also focused on the use of recycled concrete. Furthermore, an economic analysis comparing the prices of reference and recycled concretes on 1 m3 is conducted within the experimental section. Keywords: recyklované kamenivo; recyklovaný beton; stavebně demoliční odpad; betonové recyklované kamenivo; recyklace; Recycled aggregate; recycled concrete; concruction and demolition waste; concrete recyclet aggregate; recycling Available in a digital repository NRGL
Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů

Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. ...

Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům s využitím obnovitelné energie
Poul, Jiří; Horká, Lucie; Vyhlídalová, Karolína
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je vhodný návrh systému vytápění a ohřev teplé vody ve dvou variantách pro bytový dům v Praze. Bytový dům je budován na svažitém pozemku. Má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží. Bytový dům má v první podzemním podlaží hromadnou garáž a sklepní kóje. V nadzemních podlažích se nachází 18 bytů. Vytápění je teplovodní a distribuce tepla do vytápěných místností je pomocí deskových otopných těles. První varianta ohřevu teplé vody je zásobníkový ohřívač a druhá je doplnění o solární kolektory. Teoretická část je zaměřena na seznámení se solárními kolektory, jejich typy, umístění a zastoupení ve světě. The aim of the master's thesis is to propose a suitable heating system and hot water supply in two variations for a residential building in Prague. The residential building is constructed on a sloping plot, consisting of one underground floor and three above-ground floors. The first underground floor accommodates a collective garage and cellar compartments, while the above-ground floors house 18 apartments. The heating system is based on hot water circulation, with heat distribution to the heated rooms facilitated by panel radiators. The first variation for hot water supply involves a storage water heater, and the second variation includes the integration of solar collectors. The theoretical part focuses on introducing solar collectors, exploring their types, placement, and prevalence worldwide. Keywords: Bytový dům; zdroj tepla; měď; plynový kotel; dimenzování; izolace potrubí; ohřev vody; otopná tělesa; solární kolektory; simulace; solární ohřev teplé vody.; Residential building; heat source; copper; gas boiler; sizing; pipe insulation; water heating; heating elements; solar collectors; simulation; solar hot water heating. Available in a digital repository NRGL
Bytový dům s využitím obnovitelné energie

Cílem diplomové práce je vhodný návrh systému vytápění a ohřev teplé vody ve dvou variantách pro bytový dům v Praze. Bytový dům je budován na svažitém pozemku. Má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní ...

Poul, Jiří; Horká, Lucie; Vyhlídalová, Karolína
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích
Teslík, Jozef; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
2024 - Czech
V diplomové práci jsou zkoumány možnosti využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích do podkladních vrstev ACP32. Teoretická část se zabývá dostupností kameniva v České republice a také řeší problematiku výroby asfaltových směsí s vyšším obsahem R-matriálu. Rovněž se v teoretické čísti porovnává využití R-matriálů v České republice s jinými zeměmi. Praktická část se zabývá návrhem, výrobou a zkoušením vybraných směsí. Pro stanovení vlastností směsí byly vybrány zkoušky pojíždění kolem, TSRST a stanovení modulu pružnosti. The diploma thesis examines the possibilities of using R-material in coarse-grained asphalt mixtures for ACP32 base layers. The theoretical part deals with the availability of aggregates in the Czech Republic and also solves the issue of producing asphalt mixtures with a higher content of R-material. The theoretical part also compares the use of R-materials in the Czech Republic with other countries. The practical part deals with the design, production and testing of selected mixtures. To determine the properties of the mixtures, the rolling wheel tests, TSRST and the determination of the modulus of elasticity were selected. Keywords: Asfalt; asfaltová směs; asfaltový beton pro podkladní vrstvy; R-materiál; hrubozrnné kamenivo; návrh asfaltové směsi; zkouška pojíždění kolem; nízkoteplotní vlastnosti; TSRST; modul pružnosti; Bitumen; asphalt mixture; asphalt concrete for base layers; R-material; coarse aggregate; asphalt mixture design; wheel tracking; low temperature properties; TSRST; modulus of elasticity Available in a digital repository NRGL
Využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích

V diplomové práci jsou zkoumány možnosti využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích do podkladních vrstev ACP32. Teoretická část se zabývá dostupností kameniva v České republice a také ...

Teslík, Jozef; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Montovaná železobetonová hala expedičního centra
Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 78,0 × 48,0 m a výšku 13 m. Jako nosný konstrukční systém je zvolen sloupový systém. V prostřední řadě sloupů je každý druhý vynechán k vytvoření většího prostoru pro skladování uvnitř haly, jedná se tedy o dvoulodní halu. Objekt je zastřešen předem předpjatým sedlovým vazníkem, který je uložený na sloupech a vaznicích. Administrativní část je zastřešena pomocí stropních panelů SPIROLL. Celá konstrukce je ztužena pomocí podélných a příčných betonových ztužidel, dále je tuhost konstrukce zajišťována ocelovými ztužidly. Konstrukce byla vymodelována v programu SCIA Engineer, globální model sloužil ke stanovení vnitřních sil na jednotlivých prvcích konstrukce. Posouzení prvků bylo provedeno ručním výpočtem, ve výpočtovém programu IDEA Statica a FIN EC. Výkresová dokumentace byla vytvořena v programu Tekla Structures a Cadkon+ 2023. V diplomové práci budou řešeny vybrané nosné prvky konstrukce haly. The subject of the master thesis is the design of a reinforced concrete prefabricated hall for an expedition centre. It is a one-storey hall with a two-storey extension for administration. The proposed structure has a rectangular plan with dimensions of 78,0 × 48,0 m and a height of 13 m. A column system is chosen as the supporting structural system. In the middle row of columns, every second column is skipped to create more space for storage inside the hall, so it is a two-column hall. The building is roofed with a pre-stressed gable truss which is supported on columns and trusses. The administrative part is roofed with SPIROLL ceiling panels. The whole structure is reinforced with longitudinal and transverse concrete stiffeners, the rigidity of the structure is also ensured by steel stiffeners. The structure was modelled in SCIA Engineer, the global model was used to determine the internal forces on the individual elements of the structure. The assessment of the elements was carried out by manual calculation, in the calculation program IDEA Statica and FIN EC. The drawings were created in Tekla Structures and Cadkon+ 2023. The selected load-bearing elements of the hall structure will be addressed in the thesis. Keywords: Montovaná hala; vícelodní hala; předem předpjatý beton; železobeton; prefabrikát; vazník; vaznice; sloup; zatížení; vyztužení; dimenzování; Tekla Structures; Prefabricated hall; multi-storey hall; prestressed concrete; reinforced concrete; precast concrete; truss; tie beam; column; load; reinforcement; dimensioning; Tekla Structures Available in a digital repository NRGL
Montovaná železobetonová hala expedičního centra

Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový ...

Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vodohospodářská opatření ke zpomalení odtoku a zvýšení zásob vody v nivě Kozího potoka
Blatecká, Markéta; Komendová, Denisa; Hyánková, Eva
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem opatření v nivě zatrubněného Kozího potoka, která mají za cíl zlepšit jeho morfologický a ekologický stav, zpomalit odtok z povodí a zvýšit retenční schopnost jeho okolí. Práce obsahuje teoretické poznatky o revitalizacích, renaturacích a obnově zásob vody v krajině, které pak aplikuje na konkrétní řešení. S tímto tématem je spojeno také odvodnění krajiny a posouzení historických zásahů odvodnění z pohledu současnosti, v rámci čehož se v práci řeší teoretická i praktická vypořádání se s již nepotřebnými nebo nefunkčními objekty odvodnění. Součástí práce je provedení monitoringu vodního toku dle metodiky HEM, která slouží jako nástroj pro posouzení hydromorfologického stavu vodních toků. Vyhodnocení monitoringu je pak využito pro návrh jednotlivých opatření. This thesis deals with the variety of measures in the floodplain of the piped Kozí creek, which aim to improve its morphological and ecological condition, slow down the runoff from the basin and increase the retention capacity of its surroundings. The thesis contains theoretical knowledge about revitalization, renaturation and restoration of water reserves in the landscape, which is then applied to concrete solutions. Associated with this topic is also the drainage of the landscape and an assessment of historical drainage interventions from a contemporary perspective, within which the thesis addresses theoretical and practical dealings with drainage structures that are no longer needed or no longer functional. The thesis includes the implementation of watercourse monitoring according to the HEM methodology, which serves as a tool for assessing the hydromorphological condition of watercourses. The evaluation of the monitoring is then used for the design of individual measures. Keywords: Vodní tok; revitalizace; renaturace; odvodnění krajiny; povodí Odry; Kozí potok; povodí Horní Opavy; hydroekologický monitoring; hydromorfologie; drenážní systém; eliminace odvodnění; metodika HEM; Watercourse; revitalisation; renaturation; landscape drainage; Oder river basin; Kozí potok; Upper Opava river basin; hydroecological monitoring; hydromorphology; drainage system; drainage elimination; HEM methodology Available in a digital repository NRGL
Vodohospodářská opatření ke zpomalení odtoku a zvýšení zásob vody v nivě Kozího potoka

Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem opatření v nivě zatrubněného Kozího potoka, která mají za cíl zlepšit jeho morfologický a ekologický stav, zpomalit odtok z povodí a zvýšit retenční ...

Blatecká, Markéta; Komendová, Denisa; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Polyfunkční objekt
Drápelová, Lenka; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s půdorysným tvarem H. Obvodový plášť tvoří LOP. Navržený objekt má celkem tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu objektu se nachází garáže a technické zázemí objektu, součástí jsou také sklady. Přístup do nadzemní části objektu je situován ze západní strany po chodníku od přilehlé komunikace do vstupní haly v 1NP. Ze vstupní haly se rovně dostaneme k výtahům se schodištěm. V přízemí objektu se v části nachází komerční prostory se zázemím pro zaměstnance a ve zbylé části kancelářské prostory. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází kanceláře. Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché vegetační. The subject of the thesis deals with the design of multifunctional building and processing of the design documentation. The building is designed as reinforced concrete frame with curtain walling. The multifunctional building has one underground floor and three above-ground floors. In the basement there are parking area, technical facilities of the building and storages. On the ground floor of the building, there are commercial premises with facilities for employees, and office premises in the remaining part. There are offices on the second and third floors above ground. Roof structures are designed as flat vegetation. Keywords: diplomová práce; polyfunkční objekt; vodonepropustný beton; železobetonový skelet; lehký obvodový plášť; plochá střecha; komerční prostory; administrativa; master's thesis; multifunctional building; waterproof concrete; reinforced concrete frame; curtain walling; flat roof; commercial premises; office space Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční objekt

Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s půdorysným tvarem H. Obvodový ...

Drápelová, Lenka; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Ekonomické posouzení a analýza rizik veřejného investičního projektu
Kmoníček, Matěj; Bártů, Dominik; Hromádka, Vít
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů a způsobů ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a metod hodnocení jejich rizik. Praktická část se zabývá případovou studií konkrétního projektu, ve které je vypracováno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu a hodnocení rizik. This masters thesis focuses on the evaluation of economic efficiency and risks of public investment projects. The theoretical part of the work is focused on the definition of terms and methods of economic evaluation of public investment projects and methods of assessing their risks. The practical part deals with a case study of a specific project, in which an economic evaluation of a public investment project and a risk assessment are developed. Keywords: Veřejný sektor; Ekonomické hodnocení; Analýza nákladů a užitku; Ekonomická analýza; Analýza rizik; Citlivostní analýza; Kvantitativní analýza; Public sector; Economic evaluation; Cost benefit analysis; Economic analysis; Risk analysis; Sensitivity analysis; Quantitative analysis Available in a digital repository NRGL
Ekonomické posouzení a analýza rizik veřejného investičního projektu

Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů a způsobů ekonomického hodnocení ...

Kmoníček, Matěj; Bártů, Dominik; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Domov pro seniory
Šopíková, Barbora; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby domova pro seniory v Opavě. Projektová dokumentace obsahuje řešení dispozic bytových jednotek pro ubytování seniorů a nebytových prostor hlavní budovy určené pro společné užívání. Domov pro seniory je řešen areálovým způsobem. Všechny stavby jsou jednopodlažní zastřešeny vegetačními plochými střechami. Projektová dokumentace se dále zabývá konstrukčním řešením stěn, stropů, částečného podsklepení, základových konstrukcí a zastřešení plochými střechami. The aim of this master‘s thesis is the elaboration of design documentation for the construction of retirement home in Opava. The project documentation includes the layout of the residential units for accommodation of the elderly and non-residential areas of the main building intended for common use. The home for the elderly is designed in a campus manner. All buildings are single-storey roofed with vegetated flat roofs. The project documentation also deals with the structural design of walls, ceilings, partial basement, foundation structures and flat roofs. Keywords: Diplomová práce; domov pro seniory; zelená plochá střecha; částečné podsklepení; bílá vana; jednopodlažní stavba; Master‘s thesis; retirement home; flat green roof; partial basement; reinforced concrete - water resistant; single-storey building Available in a digital repository NRGL
Domov pro seniory

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby domova pro seniory v Opavě. Projektová dokumentace obsahuje řešení dispozic bytových jednotek pro ubytování seniorů ...

Šopíková, Barbora; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases