Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 591
Published from to

Zásady osvojování němčiny v předškolním věku
Grit Döring; vedoucí práce Kamila Podrápská
2010 - German
Práce se zabývá osvojováním němčiny jako cizího jazyka v předškolním věku Keywords: jazyková výuka; němčina; děti předškolního věku Available to registered users in the Library of TUL
Zásady osvojování němčiny v předškolním věku

Práce se zabývá osvojováním němčiny jako cizího jazyka v předškolním věku

Grit Döring; vedoucí práce Kamila Podrápská
Technická univerzita v Liberci, 2010

Dramatická výchova jako prostředek výuky německého jazyka na 2. stupni ZŠ
Veronika Ondrušková; vedoucí práce Pavel Novotný
2010 - German
Práce si klade za cíl zkoumat drobné dramatické útvary z oblasti německy psané literatury a to z hlediska jejich využití pro výuku cizích jazyků na ZŠ. Keywords: jazyková výuka; němčina; dramatická výchova Available to registered users in the Library of TUL
Dramatická výchova jako prostředek výuky německého jazyka na 2. stupni ZŠ

Práce si klade za cíl zkoumat drobné dramatické útvary z oblasti německy psané literatury a to z hlediska jejich využití pro výuku cizích jazyků na ZŠ.

Veronika Ondrušková; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2010

Die homoerotische Camouflage im Werk Josef Mühlbergers
MOTYČKA, Lukáš
2009 - German
Available in the UPOL Library.
Die homoerotische Camouflage im Werk Josef Mühlbergers

MOTYČKA, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Kořeny literární montáže v německé literatuře
NOVOTNÝ, Pavel
2009 - German
Available in the UPOL Library.
Kořeny literární montáže v německé literatuře

NOVOTNÝ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Die österreichische nationale Sprachvarietät. Ihr Gebrauch in der alltäglichen Kommunikation ausgewählter Schichten der österreichischen Bevölkerung
BŘENEK, Oldřich
2009 - German
Předložená diplomová práce se zabývá současným stavem rakouské národnostní jazykové variety, jejím užitím v každodenní písemné i ústní komunikaci s ohledem na sociologické aspekty původu, stáří a vzdělání mluvčího. Teoretická část přináší ucelený přehled o německém jazyku v Rakousku, v praktické částí jsou představeny výsledky vlastního sociolingvistického výzkumu. The submitted thesis deals with the current state of the Austrian national language variety, its usage in everyday written and spoken communication with respect to sociological aspects of origin, age and education of the speaker. The theoretical part offers a coherent outline of German language in Austria, the results of the author´s own sociolinguistic research are presented in the practical part. Keywords: language variety; Austriacism; Austrian German; Statement 10; attitude of an Austrian speaker to his or her native language; etiquette; questionnaire Available in the UPOL Library.
Die österreichische nationale Sprachvarietät. Ihr Gebrauch in der alltäglichen Kommunikation ausgewählter Schichten der österreichischen Bevölkerung

Předložená diplomová práce se zabývá současným stavem rakouské národnostní jazykové variety, jejím užitím v každodenní písemné i ústní komunikaci s ohledem na sociologické aspekty původu, stáří a ...

BŘENEK, Oldřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseme in der heutigen Prager Zeitung
HLUBINÁKOVÁ, Zuzana; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
2009 - German
Die Diplomarbeit widmet sich dem Thema der Phraseme in der heutigen Prager Zeitung. Im ersten Teil wird die Fachliteratur zur Verwendung von Phrasemen in Texten, vor allem in der Presse und Publizistik bearbeitet. Im nächsten, praktischen Teil wird ein Korpus von Phrasemen aus der ausgewählten sechzehn Ausgaben der Prager Zeitung (Rubrik Gesellschaft) aufgestellt. Die Form und Bedeutung der Phraseme wird mit den Angaben in den Wörterbüchern verglichen und die Phraseme werden mit Hilfe der Klassifikation nach Burger eingeteilt. Die Form und Bedeutung der Phraseme wird mit den Angaben in den Wörterbüchern verglichen und die Phraseme werden mit Hilfe der Klassifikation nach Burger eingeteilt. Die Diplomarbeit versucht einen Überblick über die Phraseme der heutigen Pressesprache in Prager Zeitung anzubieten. The diplom work presents actual use of the phrasems in the newspaper Prager Zeitung. At first there is described the use of the phrasems from the literature source. In the next praktice section is schneme of the used phrasems in the newspaper, which are compared with the layouts in the dictionnaries and after that they are classified after Burger classification of phrasems. The diplom work is trying to give a review of the most used phrasems in the today´s Prager Zeitung. Keywords: Phrasems; Idioms; Available in the UPOL Library.
Phraseme in der heutigen Prager Zeitung

Die Diplomarbeit widmet sich dem Thema der Phraseme in der heutigen Prager Zeitung. Im ersten Teil wird die Fachliteratur zur Verwendung von Phrasemen in Texten, vor allem in der Presse und ...

HLUBINÁKOVÁ, Zuzana; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Mittelniederdeutsch als Hansesprache
BERÁNKOVÁ, Iva; SPÁČILOVÁ, Libuše
2009 - German
Práce se zabývá střední dolní němčinou - jazykem, který používala severoněmecká hanza. V první části je popsán vývoj německé hanzy, její vznik, rozkvět i úpadek, a úloha Lübecku při vývoji střední dolní němčiny. V druhé části jsou představeny charakteristické rysy střední dolní němčiny a vytvoření lübecké normy. Na základě korpusu je ověřeno, že listiny vydané městskou radou v Lübecku odpovídají charakteristice jazyka prezentované v teoretické části. Hansa - a league originally constituted of merchants of various free German cities dealing abroad in the medieval period and later of the cities themselves. Its language was the middle low german. The influence of the growth of the Hanseatic League on the language and its expansion in the nothern Europe are the themes of this Bachelor thesis. Follows the linguistic part and the analysis of eight hanseatic documents dated 1466-1470. Keywords: Hansa; middle low german; Lübeck Available in the UPOL Library.
Mittelniederdeutsch als Hansesprache

Práce se zabývá střední dolní němčinou - jazykem, který používala severoněmecká hanza. V první části je popsán vývoj německé hanzy, její vznik, rozkvět i úpadek, a úloha Lübecku při vývoji střední ...

BERÁNKOVÁ, Iva; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Sprachliche Ausdrucksmittel in der Lebensmittelwerbung- Vergleich der deutschen und japanischen Werbung
KOZÁKOVÁ, Pavlína; HRDINOVÁ, Eva
2009 - German
Práce se zabývá jazykovými prostředky reklamy na potraviny v německy mluvících zemích a v Japonsku. Na základě definic a různých teorií je po obecném vymezení pojmu srovnávací metodou analyzováno pojetí reklamy z hlediska komunikačního, typologického, z pohledu výstavby textu, stylistických prostředků a částečně prostředků mimojazykových. Jazykovým materiálem jsou autentické slogany, titulky, reklamní texty v němčině a japonštině, vyskytující se v internetové reklamě na potraviny a v televizních spotech. This thesis deals with the language means of expression in food commercials in German speaking countries and in Japan. The analysis from the communicational, typological, compositional, stylistic and nonverbal point of view is carried out according to definitions and various theories. The analyzed base of language material consists of ads, slogans, headlines, body copies in internet advertisements and TVcommercial spots in German and Japanese language. Keywords: food commercial; advertising; stylistics; slogan; headline; ad Available in the UPOL Library.
Sprachliche Ausdrucksmittel in der Lebensmittelwerbung- Vergleich der deutschen und japanischen Werbung

Práce se zabývá jazykovými prostředky reklamy na potraviny v německy mluvících zemích a v Japonsku. Na základě definic a různých teorií je po obecném vymezení pojmu srovnávací metodou analyzováno ...

KOZÁKOVÁ, Pavlína; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Anglizismen in der deutschen Jugendsprache mit besonderem Fokus auf die Zeitschrift BRAVO
PONÍŽILOVÁ, Andrea; VOMÁČKOVÁ, Olga
2009 - German
Práce se zabývá přejatými slovy v němčině z jazyka anglického. Soustředí se na vývoj německého jazyka z hlediska vlivu jiných jazyků a klasifikaci slov přejatých. Na vzorku anglicismů z časopisu BRAVO hodnotí schopnost porozumnění anglicismům u dospívajících s mateřským jazykem němčinou ve věku od čtrnácti do patnácti let a mimo to i míru používání anglicismů a jejich výskytu v němckém jazyce. This piece of work deals with English loan words in the German language. It is concentrated on the development of German, influence of other languages and the classification of the loan words. It evaluates the understanding of anglicisms by German native speakers at the age of fourteen and fifteen.The sample of English loanwords comes from the magazine BRAVO. Apart from that, the work summarizes the measure to which anglicisms are used and present in the German language. Keywords: Anglicisms;loanwords; German; English Available in the UPOL Library.
Anglizismen in der deutschen Jugendsprache mit besonderem Fokus auf die Zeitschrift BRAVO

Práce se zabývá přejatými slovy v němčině z jazyka anglického. Soustředí se na vývoj německého jazyka z hlediska vlivu jiných jazyků a klasifikaci slov přejatých. Na vzorku anglicismů z časopisu BRAVO ...

PONÍŽILOVÁ, Andrea; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Vergleich ausgewählter Familiennamen der Städte Rostock und Erfurt
BENÍŠKOVÁ, Bianca
2009 - German
Available in the UPOL Library.
Vergleich ausgewählter Familiennamen der Städte Rostock und Erfurt

BENÍŠKOVÁ, Bianca
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases