Number of found documents: 420
Published from to

Anti-B18H22: A Brand-New Laser Material
Cerdán, L.; Braborec, Jakub; Garcia-Moreno, I.; Costela, A.; Londesborough, Michael Geoffrey Stephen
2014 - English
The first laser borane, anti-B18H22, exhibits blue laser emission at 406nm with an efficiency of 9.5 % and a photostability superior to that of commercial laser dyes, providing a new solution to an old problem. Keywords: Laser excitation; Measurement by laser beam; Chemical lasers Available at various institutes of the ASCR
Anti-B18H22: A Brand-New Laser Material

The first laser borane, anti-B18H22, exhibits blue laser emission at 406nm with an efficiency of 9.5 % and a photostability superior to that of commercial laser dyes, providing a new solution to an ...

Cerdán, L.; Braborec, Jakub; Garcia-Moreno, I.; Costela, A.; Londesborough, Michael Geoffrey Stephen
Ústav anorganické chemie, 2014

Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky
Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
2012 - Czech
Byl proveden cílený materiálový výzkum vedoucí ke zjištění specifických znaků, které mohou indikovat proveniencinástěnných malebodkrytýchnabiskupském hradě v LidzbarkuWarmińském, severovýchodní Polsko. Předpokládaná souvislost těchto maleb s českými výtvarnými dílnami působícími ve 14. století na císařském dvoře Karla IV. v Praze byla tak podpořena dalšími exaktními argumenty. Metodou práškové rtg mikrodifrakce byl určen typ II olovnato-cíničité žlutě použité v malbě; tento typ byl přitom průkazně doložen dosud jen v české malbě 14. století (např. Mistr Třeboňského oltáře) a v italské malbě 14.-16. století. Nikl je doprovodným prvkem v přírodních železitých pigmentech a byl nalezen v malbě i kresbě; lze přitom věrohodně doložit, že tato příměs indikuje zdroj pigmentu na lokalitě v Dolním Slezsku, která byla ve 14. století součástí Českého království a byla využívána především jako zdroj chryzoprasů – zelených polodrahokamů, hojně se nacházejících v českých klenotech a dekorativní výzdobě (kaple Sv. Václava ve Svatovítské katedrále, hrad Karlštejn). Nástěnné malby v Lidzbarku vykazují řadu podobností s deskovou malbou – podobají se v technice tempery, používání přírodní křídy v přípravné vrstvě nebo olovnatých pigmentů a organických laků v malbě. Mořena barvířská byla v tomto případě získávána metodou nepřímé extrakce z vláken vlny, která jsou v odebraných vzorcích dobře patrná. Materials research was aimed at finding specific characteristics, which could indicate the provenance of mural paintings uncovered in Bishops castle in Lidzbark Warmiński, northeast Poland. An expected relation of these murals to Bohemian artistic workshops, which were active in the 14th century at the Emperor Charles IV’s court in Prague, was supported by further exact data. The lead-tin yellow – type II was identified by X-ray microdiffraction; up to the present day, this uncommon modification of the pigment was proved solely in the Bohemian painting of the 14th century (e.g. Master of Třeboň altarpiece) and in the Italian painting of the 14th to 16th century. Nickel is an element accompanying natural iron-based pigments and was found both in the painting and the drawing, respectively. It is possible to demonstrate that this admixture indicates the source locality of the pigment in Lower Silesia, which belonged to the Kingdom of Bohemia in the 14th century and was exploited for chrysoprases – green gemstones frequently appearing in Bohemian jewellery and wall decorations (St. Wenceslas chapel in the Prague’s cathedral, Karlštejn Castle). Lidzbark murals exhibit features similar to the panel painting, e.g. the use of tempera, natural chalk in the preparatory layer, lead pigments and madder lakes in the painting. The madder was extracted from the wool fibres, which are still clearly visible in the samples. Keywords: lidzbark Warmiński; Gothic mural paintings; ni-bearing laterite; chrysoprase; lead-tin yellow Available at various institutes of the ASCR
Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky

Byl proveden cílený materiálový výzkum vedoucí ke zjištění specifických znaků, které mohou indikovat proveniencinástěnných malebodkrytýchnabiskupském hradě v LidzbarkuWarmińském, severovýchodní ...

Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
Ústav anorganické chemie, 2012

Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky
Bauerová, P.; Bezdička, Petr
2012 - Czech
Měděnka patří mezi tradiční malířské pigmenty. Pod tento termín lze zahrnout celou řadu sloučenin na bázi octanu měďnatého s různým obsahem krystalové vody s různým stupněm bazicity. Verdigris belongs to traditional painting pigments. In artworks it most often occurs in combination with lead-tin yellow or lead white. However, its colour is considered unstable. The aim of this study was to find out which conditions contribute to colour changes of the most frequently used neutral verdigris (hoganite) Cu(CH3COO)2.H2O and whether these changes happened as a result of the assumed verdigris-binder interactions or caused by the degradation of the pigment itself. The article summarises first results of artificial ageing experiments. Keywords: neutral verdigris; artificial ageing; colour change; degradation Available at various institutes of the ASCR
Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky

Měděnka patří mezi tradiční malířské pigmenty. Pod tento termín lze zahrnout celou řadu sloučenin na bázi octanu měďnatého s různým obsahem krystalové vody s různým stupněm bazicity....

Bauerová, P.; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2012

Signs of degradation of czech art nouveau mosaic glasses
Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
2012 - English
Analyses of Art Nouveau mosaics from the church of St. Simon and Juda in Dolín near Slaný and from Holovousy, both most likely made by the workshop of Viktor Foerster, have shown that the author used the NaO-PbO-SiO 22 glass type and that he used the same glass also for restoration of The Last Judgment mosaic at the Prague Castle in 1890-1910. Despite the fact that lead glasses are more durable than potassium glasses, the material investigations identified corrosion processes on the surface of the glass pieces (tesserae) depending on their composition. Apart from the analyzed mosaic NaO-PbO-SiO2 glasses, we also used ancient sodium glasses (NaO-CaO-SiO2) and 22 potassium glasses (K2O-CaO-SiO2) from archaeological finds in Opava to demonstrate their different chemical durability. We also paid attention to fixation binders used in Art Nouveau mosaics. Inappropriate use of gypsum-containing binders is a significant cause of disintegration of the mosaics. Gypsum and gypsum-lime plasters are very sensitive to humidity. Capillary action of water is a very serious problem that endangers the overall lifespan of any mosaic. Keywords: glass mosaic; tesserae; glass corrosion; Victor Foerster; lead glass; Art Nouveau Available at various institutes of the ASCR
Signs of degradation of czech art nouveau mosaic glasses

Analyses of Art Nouveau mosaics from the church of St. Simon and Juda in Dolín near Slaný and from Holovousy, both most likely made by the workshop of Viktor Foerster, have shown that the author used ...

Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
Ústav anorganické chemie, 2012

Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů
Košařová, V.; Hradil, David; Kanický, V.
2012 - Czech
Spektroskopické metody v čele s infračervenou spektroskopií (IČ) jsou dnes nejčastěji používané analytické metody ve výzkumu kulturního dědictví, což je dáno především jejich snadným použitím, nedestruktivitou a šíří aplikace, která zahrnuje organické i anorganické látky.Cílem této studie je proto poukázat na limity aplikací Ramanovy (RS) a infračervené spektroskopie při studiu hlinkových materiálů. Nowadays, the spectroscopic methods, above all infrared spectroscopy (IR), are the most frequently used analytical methods in the research of cultural beritage, whitch is mainly cause by easy use and noninvasiveness of these metods and a broad range of thein application, which comprises both organic and inorganic substances. Therefore, the aim of the study is to demonstrate the limitations of both Raman Spectroscopy (RS) and infrared spectroscopy in the study of earthy materials. Keywords: Raman spectroscopy; infrared spectroscopy; earthy pigment; clay minerals Available at various institutes of the ASCR
Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů

Spektroskopické metody v čele s infračervenou spektroskopií (IČ) jsou dnes nejčastěji používané analytické metody ve výzkumu kulturního dědictví, což je dáno především jejich snadným použitím, ...

Košařová, V.; Hradil, David; Kanický, V.
Ústav anorganické chemie, 2012

Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech
Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
2012 - Czech
Analýzy secesních mozaik v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně u Slaného a v Holovousích, které pocházejí z dílny Viktora Foerstera, ukázaly, že autor pracoval se sklem typu Na2O-PbO-SiO2 a toto sklo využil i při restaurování mozaiky Poslední soud na Pražském hradě v letech 1890-1910. Ačkoli jsou olovnatá skla odolnější než draselná skla, materiálový průzkum zaznamenal na površích skleněných kamenů (tesserae) probíhající korozní procesy v závislosti na jejich složení. K demonstrování rozdílné chemické odolnosti skel jsme vedle analyzovaných mozaikových NaO-PbO-SiOskel, uvedli i archeologická skla sodná (NaO-CaO-SiO) a draselná (K O 22 222 CaO-SiO) z vykopávek v Opavě. Pozornost byla věnována i pojivům použitým pro fixaci secesních mozaik. 2 Nevhodné použití sádru obsahujících pojiv je vážným důvodem rozpadu mozaikového díla. Sádrové nebo sádrovápenné omítky jsou velmi citlivé na vlhkost. Vzlínání vody je tak velmi vážným problémem ohrožujícím celkovou životnost mozaiky. Analyses of Art Nouveau mosaics from the church of St. Simon and Juda in Dolín near Slaný and from Holovousy, both most likely made by the workshop of Viktor Foerster, have shown that the author used the NaO-PbO-SiO 22 glass type and that he used the same glass also for restoration of The Last Judgment mosaic at the Prague Castle in 1890-1910. Despite the fact that lead glasses are more durable than potassium glasses, the material investigations identified corrosion processes on the surface of the glass pieces (tesserae) depending on their composition. Apart from the analyzed mosaic NaO-PbO-SiO2 glasses, we also used ancient sodium glasses (NaO-CaO-SiO2) and 22 potassium glasses (K2O-CaO-SiO2) from archaeological finds in Opava to demonstrate their different chemical durability. We also paid attention to fixation binders used in Art Nouveau mosaics. Inappropriate use of gypsum-containing binders is a significant cause of disintegration of the mosaics. Gypsum and gypsum-lime plasters are very sensitive to humidity. Capillary action of water is a very serious problem that endangers the overall lifespan of any mosaic. Keywords: glass mosaic; tesserae; glass corrosion; Victor Foerster; lead glass; Art Nouveau Available at various institutes of the ASCR
Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech

Analýzy secesních mozaik v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně u Slaného a v Holovousích, které pocházejí z dílny Viktora Foerstera, ukázaly, že autor pracoval se sklem typu Na2O-PbO-SiO2 a toto sklo ...

Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
Ústav anorganické chemie, 2012

The effects of artificial ageining on model colour layeres containing neutral verdigris
Bauerová, P.; Bezdička, Petr
2012 - English
Verdigris belongs to traditional painting pigments. In artworks it most often occurs in combination with lead-tin yellow or lead white. However, its colour is considered unstable. The aim of this study was to find out which conditions contribute to colour changes of the most frequently used neutral verdigris (hoganite) Cu(CH3COO)2.H2O and whether these changes happened as a result of the assumed verdigris-binder interactions or caused by the degradation of the pigment itself. The article summarises first results of artificial ageing experiments. Keywords: neutral verdigris; artificial ageing; colour change; degradation Available at various institutes of the ASCR
The effects of artificial ageining on model colour layeres containing neutral verdigris

Verdigris belongs to traditional painting pigments. In artworks it most often occurs in combination with lead-tin yellow or lead white. However, its colour is considered unstable. The aim of this ...

Bauerová, P.; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2012

Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě
Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David
2012 - Czech
Modré a zelené měďnaté pigmenty tvoří pestrou škálu chemicky blízkých avšak mineralogicky odlišných látek, což činí jejich správnou identifikaci netriviálním úkolem. Co víc, tyto pigmenty mohou být různého původu – přírodní, umělé nebo vzniklé jako důsledek koroze jiného měďnatého pigmentu. Degradace měďnatých pigmentů je vážným problémem v případech, kdy jsou výtvarná díla vystavena korozívnímu prostředí, jako je tomu u nástěnných maleb nebo polychromovaných kamenných plastik umístěných v exteriéru. Na příkladu vybraných nástěnných maleb dokumentujeme variabilitu měďnatých pigmentů používaných v historii. Problematika původu a stability měďnatých pigmentů v nástěnných malbách je řešena pomocí pokročilého mikroanalytického zkoumání barevných vrstev společně s laboratorními experimenty. V článku jsou ukázány a diskutovány mikroanalytické znaky, dokumentující přírodní i umělý původ pigmentů jakož i druhotné změny způsobené korozívním prostředím. Blue and green copper pigments occur in a wide range of chemically close, although mineralogically different species, which makes their proper identification nontrivial. Furthermore, they can be of various origins – natural, artificial or formed as a result of corrosion of another copper pigment. The degradation of copper pigments is a serious problem in case of artworks exposed to corrosive environment, such as wall paintings or exterior stone polychromes. In this paper, we document the variability of copper pigments used in history on examples of selected wall paintings. The problem of origin and stability of copper pigments in wall paintings is solved using advanced microanalytical investigation of paint layers together with the laboratory experiments. Microanalytical features documenting natural or artificial origin of copper pigments as well as their secondary changes caused by corrosive environment are shown and discussed. Keywords: copper pigments; wall paintings; origin; corrosion Available at various institutes of the ASCR
Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě

Modré a zelené měďnaté pigmenty tvoří pestrou škálu chemicky blízkých avšak mineralogicky odlišných látek, což činí jejich správnou identifikaci netriviálním úkolem. Co víc, tyto pigmenty mohou být ...

Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2012

Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings
Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David
2012 - English
Blue and green copper pigments occur in a wide range of chemically close, although mineralogically different species, which makes their proper identification nontrivial. Furthermore, they can be of various origins – natural, artificial or formed as a result of corrosion of another copper pigment. The degradation of copper pigments is a serious problem in case of artworks exposed to corrosive environment, such as wall paintings or exterior stone polychromes. In this paper, we document the variability of copper pigments used in history on examples of selected wall paintings. The problem of origin and stability of copper pigments in wall paintings is solved using advanced microanalytical investigation of paint layers together with the laboratory experiments. Microanalytical features documenting natural or artificial origin of copper pigments as well as their secondary changes caused by corrosive environment are shown and discussed. Keywords: copper pigments; wall paintings; origin; corrosion Available at various institutes of the ASCR
Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings

Blue and green copper pigments occur in a wide range of chemically close, although mineralogically different species, which makes their proper identification nontrivial. Furthermore, they can be of ...

Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2012

Gothic painted decorations in the Gallery of the castle in Lidzbark Warminski
Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
2012 - English
Materials research was aimed at finding specific characteristics, which could indicate the provenance of mural paintings uncovered in Bishops castle in Lidzbark Warmiński, northeast Poland. An expected relation of these murals to Bohemian artistic workshops, which were active in the 14th century at the Emperor Charles IV’s court in Prague, was supported by further exact data. The lead-tin yellow – type II was identified by X-ray microdiffraction; up to the present day, this uncommon modification of the pigment was proved solely in the Bohemian painting of the 14th century (e.g. Master of Třeboň altarpiece) and in the Italian painting of the 14th to 16th century. Nickel is an element accompanying natural iron-based pigments and was found both in the painting and the drawing, respectively. It is possible to demonstrate that this admixture indicates the source locality of the pigment in Lower Silesia, which belonged to the Kingdom of Bohemia in the 14th century and was exploited for chrysoprases – green gemstones frequently appearing in Bohemian jewellery and wall decorations (St. Wenceslas chapel in the Prague’s cathedral, Karlštejn Castle). Lidzbark murals exhibit features similar to the panel painting, e.g. the use of tempera, natural chalk in the preparatory layer, lead pigments and madder lakes in the painting. The madder was extracted from the wool fibres, which are still clearly visible in the samples. Keywords: Lidzbark Warmiński; Gothic mural paintings; ni-bearing laterite; chrysoprase; lead-tin yellow Available at various institutes of the ASCR
Gothic painted decorations in the Gallery of the castle in Lidzbark Warminski

Materials research was aimed at finding specific characteristics, which could indicate the provenance of mural paintings uncovered in Bishops castle in Lidzbark Warmiński, northeast Poland. An ...

Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
Ústav anorganické chemie, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases