Number of found documents: 66
Published from to

Oxidačně-redukční rovnováhy síry ve skelných taveninách
Kloužek, Jaroslav; Němec, Lubomír; Arkosiová, Miroslava
2005 - Czech
Chemické čeření zprostředkované přídavky několika typů čeřicích činidel je dosud nejběžnějším způsobem odstrańování bublin z tavenin skel. Mezi čeřicími činidly používanými v současnosti hrají významnou roli sírany alkalických kovů či kovů alkalických zemin, které jśou téměř výhradně používány pro čeření základních průmyslových tzpů sodnovápenatokřemičitých skel - plochého, obalového a ve značné míře i užitkového. The combination of experimental and computational methods used for the study of redox equilibria of sulphur in glassmelts makes possible to reveal mechanism and time sequence of redox phenomena taking place during melting process. Both methods were applied for the optimization of sc. reducing sulphate refining realized by the addition of sulphate and reducing agent to the glass batch. The results of experiments supported by the model calculation showed that proper combination of both components at the same time improves homogenization and refining of glass melt and suppresses unwanted bubble nucleation at maximal melting temperatures. Keywords: glass melt Available at various institutes of the ASCR
Oxidačně-redukční rovnováhy síry ve skelných taveninách

Chemické čeření zprostředkované přídavky několika typů čeřicích činidel je dosud nejběžnějším způsobem odstrańování bublin z tavenin skel. Mezi čeřicími činidly používanými v současnosti hrají ...

Kloužek, Jaroslav; Němec, Lubomír; Arkosiová, Miroslava
Ústav anorganické chemie, 2005

Validita výsledků z pohledu soudních sporů
Plzák, Zbyněk
2004 - Czech
Rozhodovací procesy v oblasti obchodu, životního prostředí, zdravotnictví jsou v celku z více než 60% závislé na chemických analýzách. Současný přístup nastoluje nutnost, aby laboratoře svou důvěryhodnost, spolehlivost a věrohodnost byly neustále připraveny prokazovat. Uplatnění takové péče o jakost něco laboratoř stojí, což se nutně musí promítnout do ceny analýzy. Laboratoře musí mít při svém rozhodování na paměti zkušenost vyjádřenou slovním spojením äZabezpečování jakosti je drahou záležitostí, ale pouze do té doby, než laboratoř prohraje první soudní spor'. Série článků věnovaná dopování ve sportu byla zajímavou demonstrací, jakou klíčovou roli hraje nejistota výsledků při rozhodovacím procesu v této oblasti. More then 60 % of data used in decision-making processes come from chemical analyzes are produced. Analytical laboratories are nowadays forced to be ready to declare its reliability, confidence and credibility. Application of such care for quality brings extra cost and increases the price of analysis. Laboratories must take into account experience expressed in saying: Quality assurance is expensive business but up to the time when laboratory loses its first lawsuit. Doping in sport, as described in series of articles mentioned, was interesting demonstration of the uncertainty role in decision making process. Keywords: analytical data; quality; doping in sport Available at various institutes of the ASCR
Validita výsledků z pohledu soudních sporů

Rozhodovací procesy v oblasti obchodu, životního prostředí, zdravotnictví jsou v celku z více než 60% závislé na chemických analýzách. Současný přístup nastoluje nutnost, aby laboratoře svou ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2004

Přípravy a charakterizace antikorozních titaničitých pigmentů
Kváča, Zdeněk; Mohyla, M.; Kalendová, A.; Kalenda, P.; Šubrt, Jan
2004 - Czech
Jsou popsány přípravy antikorozních titaničitých nanopigmentů a jejich charakterizace. Description and generalization of principles nanotechnology, nanopigments and their characterization. Keywords: nanopigments Available at various institutes of the ASCR
Přípravy a charakterizace antikorozních titaničitých pigmentů

Jsou popsány přípravy antikorozních titaničitých nanopigmentů a jejich charakterizace.


Description and generalization of principles nanotechnology, nanopigments and their characterization.

Kváča, Zdeněk; Mohyla, M.; Kalendová, A.; Kalenda, P.; Šubrt, Jan
Ústav anorganické chemie, 2004

Terminologie v chemii a biologických oborech
Plzák, Zbyněk
2004 - Czech
Jsou diskutovány problémy překladů odborných analytických termínů používaných v chemii a biologických oborech do češtiny. Problems of translation of analytical scientific terms used in chemistry and biology into Czech are discused. Keywords: translation; terms in chemistry Available at various institutes of the ASCR
Terminologie v chemii a biologických oborech

Jsou diskutovány problémy překladů odborných analytických termínů používaných v chemii a biologických oborech do češtiny....

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2004

Validace analytických postupů
Janoš, P.; Plzák, Zbyněk
2004 - Czech
Validace postupů je základním nástrojem pro zabezpečení jakosti dat produkovaných a analytických laboratořích. Procedure validation is a basic tool for quality assurace of analytical data produced in analytical laboratories. Keywords: analytical data; validation Available at various institutes of the ASCR
Validace analytických postupů

Validace postupů je základním nástrojem pro zabezpečení jakosti dat produkovaných a analytických laboratořích....

Janoš, P.; Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2004

Příprava destičkového ZnO jako pigmentu pro korozní ochranu kovů
Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan
2004 - Czech
Chemické a strukturní vlastnosti ZnO jsou důležité faktory při jeho aplikacích, které závisejí od rozdílného způsobu přípravy. V katalytických aplikacích jsou důležité vlastnosti povrchu ( měrný povrch a porosita), při aplikaci jajo pigment je nejdůležitější moŞfologie částic ( velikost a tvar). Synthesis of lamellar ZnO as anticorrosive pigment for corrosion propertion of metals. Keywords: lamellar ZnO; anticorrosive pigment; corrosion protection Available at various institutes of the ASCR
Příprava destičkového ZnO jako pigmentu pro korozní ochranu kovů

Chemické a strukturní vlastnosti ZnO jsou důležité faktory při jeho aplikacích, které závisejí od rozdílného způsobu přípravy. V katalytických aplikacích jsou důležité vlastnosti povrchu ( měrný ...

Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan
Ústav anorganické chemie, 2004

Nejistoty analytických výsledků
Plzák, Zbyněk
2004 - Czech
Nejistota měření je nepostradatelným kvalitativním parametrem výsledku měření při jeho použití. Příspěvek podrobuje diskusi způsoby odhadu nejistot analytických meření. Measurement uncertainty is indispensable qualitative parameter of measurement result for its use. This contribution discusses methods of estimating uncertainty in the field of analytical measurements. Keywords: analytical measurements Available at various institutes of the ASCR
Nejistoty analytických výsledků

Nejistota měření je nepostradatelným kvalitativním parametrem výsledku měření při jeho použití. Příspěvek podrobuje diskusi způsoby odhadu nejistot analytických meření....

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2004

Soubor reakčních schémat pro preparaci nanodestiček vrstevnatých tityničitanů
Kváča, Zdeněk; Kalendová, A.; Kalenda, P.; Šubrt, Jan
2003 - Czech
Roztřídění publikovaných příprav iontově výměnných fází titaničitanů podle kationtů.Rozbor možných reakčních schémat pro jednotlivé kationty lotoměničových solí.Shrnutí reakcí a reaktantů do nové komplexní optimální reakce. Clasification of publicize preparations ion exchange phases titanatesby cations, hydrated phases of alkali titanates whit ion exchange properties, tabulate of dehydrated phases of alkalititanates by XRD database, mapping of non used reactive schema for individual cationes ion exchange salts, summary of reactions and rectantes to new complex optimal reaction. Keywords: Layerd titanate; ion exchange; lepidocrocite Available at various institutes of the ASCR
Soubor reakčních schémat pro preparaci nanodestiček vrstevnatých tityničitanů

Roztřídění publikovaných příprav iontově výměnných fází titaničitanů podle kationtů.Rozbor možných reakčních schémat pro jednotlivé kationty lotoměničových solí.Shrnutí reakcí a reaktantů do nové ...

Kváča, Zdeněk; Kalendová, A.; Kalenda, P.; Šubrt, Jan
Ústav anorganické chemie, 2003

Slídové pigmenty pokryté vvrstvou oxidů kovů
Štengl, Václav; Bezdička, Petr; Šubrt, Jan; Bakardjieva, Snejana; Maříková, Monika
2003 - Czech
Reakcí síranů některých kovů ( Ti, Cr, Fe, Al, Co, Ni, Zn ) s močovinou ve vodném prostředí za zvýšené teploty je možné na povrchu slídy vyloučit vrstvičku hydroxidů kovů, která tepelnou úpravou přejde na vrstvu oxidů. Mica pigment with oxide-hydroxide layer of different metals, such as Ti, Cr, Fe, Al, Co, Ni, Zn, and Cu. Mica coloured flakjes were covered by homogeneous precipitation of metal sulphates with urea in an aqueous environment at temperatures 95-98 grad C. Keywords: mica pigments; urea; muscovite Available at various institutes of the ASCR
Slídové pigmenty pokryté vvrstvou oxidů kovů

Reakcí síranů některých kovů ( Ti, Cr, Fe, Al, Co, Ni, Zn ) s močovinou ve vodném prostředí za zvýšené teploty je možné na povrchu slídy vyloučit vrstvičku hydroxidů kovů, která tepelnou úpravou ...

Štengl, Václav; Bezdička, Petr; Šubrt, Jan; Bakardjieva, Snejana; Maříková, Monika
Ústav anorganické chemie, 2003

Původ a formy titanu v historické a moderní malbě
Hradilová, J.; Hradil, David; Grygar, Tomáš; Šímová, Veronika
2003 - Czech
Základní identifikace pigmentů nepostačuje k posouzení technické výstavby malířského díla, natož k posouzení jeho autentičnosti. Teprve kvalifikovaný výklad stratigrafie vrstev a popis jejich mikrostruktury opřený o správnou interpretaci výsledků různých analytických metod je zárukou, že materiálový průzkum přispěje k posouzení původu nebo pravosti malířského díla, a to jen v úzké součinnosti a spolupráci přírodovědců s restaurátory, uměleckými znalci a historiky. Navíc musí být podepřen systematickým sběrem srovnávacího materiálu. Rozmanitost forem, v nichž se může vyskytovat titan v barevné vrstvě, jen dokumentují nutnost vysoce kvalifikované práce a citlivého zacházení s výsledky. Baseline identification of pigments is not sufficient for the description of technical style of painting and its authentication. Qualified interpretation of the stratigraphy of colour layers accompanied by the description of their microstructure is only able to help with the evaluation of origin and authenticity of the painting. Wide comparative database and close cooperation of scientists, restorers and art historians is always necessary. Diversity of forms, in which titanium occurs in nature, could be given as an example documenting the necessity of highly professional and sensitive approach to data within this research area. Keywords: microstructural pattern; stratigraphy of colour layers; bole grounds Available at various institutes of the ASCR
Původ a formy titanu v historické a moderní malbě

Základní identifikace pigmentů nepostačuje k posouzení technické výstavby malířského díla, natož k posouzení jeho autentičnosti. Teprve kvalifikovaný výklad stratigrafie vrstev a popis jejich ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Grygar, Tomáš; Šímová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases