Number of found documents: 37
Published from to

Metodika hodnocení environmentálního rizika pro poskytování ekosystémových služeb
Pártl, Adam; Loučková, Blanka; Hák, T.; Janoušková, S.; Lorencová, Eliška; Rejentová, L.; Stein, Z.; Vačkář, David
2015 - Czech
Certifikovana metodika představuje v kontextu Česke republiky zcela nový metodický postup, který vychází z řady odborných vědeckých i aplikovaných studii zaměřených na hodnocení rizika na různych úrovních. Integrované hodnoceni environmentálniho rizika pro poskytovaní ekosystémovych služeb zatím nebylo v ČR uskutečněno a pro jeho provedeni ani dosud nebyla vypracována žádna metodika či metodicky návod. Metodika obsahuje popis nových a unikatních postupů hodnoceni rizika pro poskytování ekosystémových služeb a jejich zranitelnosti. Integrované postupy metodiky vycházeji z klasickeho hodnoceni rizika a zranitelnosti vůči environmentalnímu ohroženi. Metodika byla v rámci projektu EnviSec - Integrovane hodnoceni dopadu globalnich zmen na environmentalni bezpecnost Česke republiky (VG20122015091) ověřena. Výstupy zpracované podle certifikovane metodiky jsou jiz přístupné v rámci Narodniho geoportalu INSPIRE a v mapové aplikaci uvedeného projektu na intemetové adrese http://envisec.cenia.cz. The proposed methodology is new in the context of the Czech Republic, and it is based on a number of foreign professional both scientific and applied studies that focus on risk assessment at different levels. Integrated assessment of environmental risks of ecosystem services has not yet been implemented m the Czech republic. Also the implementation process has not been developed, nor any methodology or any methodological guide. The methodology provides new and unique method for risk assessment of prov1s1on of ecosystem services and their vulnerability. Integrated method is based on the classical risk assessment and vulnerability to environmental hazards. This method has been verified within the EnviSec project Integrated assessment of the global change impacts on the environmental security of the Czech Republic (VG20122015091). The results of risk assessment, implemented according to this methodology, are already available at the National Geoportal INSPIRE and included into the map application of the mentioned project at the http://envisec.cenia.cz. Keywords: ecosystem services; risk assessment; spatial analysis; environmental safety Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení environmentálního rizika pro poskytování ekosystémových služeb

Certifikovana metodika představuje v kontextu Česke republiky zcela nový metodický postup, který vychází z řady odborných vědeckých i aplikovaných studii zaměřených na hodnocení rizika na různych ...

Pártl, Adam; Loučková, Blanka; Hák, T.; Janoušková, S.; Lorencová, Eliška; Rejentová, L.; Stein, Z.; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Stanovení indexu listové plochy v nesmíšených porostech lesních dřevin
Pokorný, Radek
2015 - Czech
Metodika popisuje teorii a metody stanovení LAI v lesních porostech, především pak ty metodické postupy, které jsou použitelné v praxi a přitom dostatečně přesné. Takovýmito postupy jsou nepřímé metody využívající nejčastěji přístroje s optickými čidly. Metodika nově uvádí chybějící informace v manuálech těchto přístrojů, konkrétně uvádí přesnější metodický popis jak zjistit vhodnost podmínek měření, jak přesněji postupovat při volbě počtu a uspořádání měřičských stanovišť v porostu, jaké použít korekce atd. tak, aby výsledná hodnota LAI byla stanovena efektivně a dostatečně přesně. This guideline introduces theory and methodological approaches for LAI estimation in forest stands, especially those which are user-friendly in the field as well as sufficiently accurate. These approaches include indirect methods, which use instruments with optical sensors. This guideline fills the gaps in the information given in the instruction manuals to these instruments. It gives a detailed description of how to assess whether the current conditions for LAI measurement are suitable, how to establish a grid of measurement points in a stand and what corrections to apply, etc. in order to obtain the desired value of LAI effectively and accurately. Keywords: health status; leaf area; light conditions; production potential Available in a digital repository NRGL
Stanovení indexu listové plochy v nesmíšených porostech lesních dřevin

Metodika popisuje teorii a metody stanovení LAI v lesních porostech, především pak ty metodické postupy, které jsou použitelné v praxi a přitom dostatečně přesné. Takovýmito postupy jsou nepřímé ...

Pokorný, Radek
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Metodologický rámec integrovaného hodnocení ekosystémových služeb v České republice
Vačkář, David; Frélichová, Jana; Lorencová, Eliška; Pártl, Adam; Harmáčková, Veronika Zuzana; Loučková, Blanka
2014 - Czech
Strategie biodiverzity EU do roku 2020 ukládá členským státům do roku 2014 zmapovat a posoudit stav ekosystémů a jejich služeb na vlastním území. Zároveň má být posouzena ekonomická hodnota těchto služeb (Cíl 2; Akce 5, Zlepšit znalost ekosystémů a jejich služeb v EU). V souvislosti s tímto závazkem vznikla předkládaná metodika, jejímž záměrem je poskytnout jednotný konceptuální rámec a základní principy pro hodnocení ekosystémových služeb v České republice. Cílem překládané metodiky je stanovit základní zásady a postupy pro hodnocení a sledování stavu služeb ekosystémů, zejména s ohledem na přípravu a realizaci národního hodnocení služeb ekosystémů. Metodologický rámec pro hodnocení ekosystémových služeb v České republice slouží Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro přípravu strategií a koncepcí v oblasti ochrany biodiverzity, zejména v návaznosti na §79, odst. 2(a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. EU biodiversity strategy to 2020 requires Member States in 2014 to map and assess the state of ecosystems and their services in its national territory. At the same time, the economic value of these services should be assessed (Goal 2, Action 5, Improve knowledge of ecosystems and their services in the EU). In connection with this commitment we present methodology, which aims to provide a coherent conceptual framework and basic principles for the assessment and valuation of ecosystem services in the Czech Republic. The aim of the methodology is providing basic principles and procedures for assessing and monitoring the status of ecosystem services, especially with regard to the preparation and implementation of the national assessment of ecosystem services. The methodological framework for the assessment of ecosystem services in the Czech Republic supports the Ministry of the Environment as the basis for the development of strategies and policies in the field of biodiversity conservation, especially in relation to Section 79, para. 2 (a) of the Act no. 114/1992 Coll., On Nature and Landscape Conservation, as amended. Keywords: ecosystem services; national assessment; scenarios; ecosystem services assessment Available at various institutes of the ASCR
Metodologický rámec integrovaného hodnocení ekosystémových služeb v České republice

Strategie biodiverzity EU do roku 2020 ukládá členským státům do roku 2014 zmapovat a posoudit stav ekosystémů a jejich služeb na vlastním území. Zároveň má být posouzena ekonomická hodnota těchto ...

Vačkář, David; Frélichová, Jana; Lorencová, Eliška; Pártl, Adam; Harmáčková, Veronika Zuzana; Loučková, Blanka
Ústav výzkumu globální změny , 2014

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene
Klem, Karel; Míša, P.; Míša, M.; Křen, J.
2014 - Czech
Metodika seznamuje uživatele s možnostmi praktického využití spektrálních charakteristik porostů, specializovaných vegetačních indexů NRERI a NDVI, při řízení procesů v pěstební technologii jarního ječmene. Obsahuje návod k měření výše uvedených indexů i principy agronomické interpretace. Praktické aplikace výsledků měření jsou orientovány do oblasti pěstebních technologií jarního ječmene (usměrnění výživy dusíkem, ošetření porostů proti poléhání, odhad výnosu, predikce obsahu N-látek v zrnu). The methodology gives users the possibilities of practical use of spectral characteristics of vegetation, specialized vegetation indices NDVI and NRERI, in the process control in crop management practices of spring barley. It contains instructions for measuring indices NDVI and NRERI as well as principles of agronomic interpretation. Practical applications of measurement results are oriented in spring barley crop management practices (nitrogen nutrition regulation, treatment stands to lodging, yield estimation, prediction of the content of N-substances in the grain). Keywords: spring barley; NRERI; crop management practices; diagnostic methods; vegetation indices; NDVI Available at various institutes of the ASCR
Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Metodika seznamuje uživatele s možnostmi praktického využití spektrálních charakteristik porostů, specializovaných vegetačních indexů NRERI a NDVI, při řízení procesů v pěstební technologii jarního ...

Klem, Karel; Míša, P.; Míša, M.; Křen, J.
Ústav výzkumu globální změny , 2014

Metodika rozvoje dlouhodobého sociálně-ekologického monitoringu (LTSER) v biosférických rezervacích České republiky
Harmáčková, Veronika Zuzana; Rynda, I.; Vačkář, David
2014 - Czech
Metodika stanovuje základní východiska a postupy dlouhodobého sociálně-ekologického výzkumu (LTSER) v biosférických rezervacích ČR. Cílem metodiky je poskytnout základní rámec pro výzkum sociálně-ekologických systémů v České republice a integrovat společenskou dimenzi do dlouhodobého ekologického výzkumu (LTER). Zachycení dopadů globálních změn vyžaduje dlouhodobé sledování vývoje základních ukazatelů postihujících dynamiku sociálně-ekologických systémů. Vzhledem k zásadní roli lidské společnosti při přetváření přírodního prostředí dochází k větší integraci společenských a ekologických věd. Cílem metodiky je poskytnout základní přístupy, indikátory a metody pro dlouhodobý sociálně-ekologický výzkum. Metodika stanovuje základní postupy, které by měly napomáhat dlouhodobému sociálně-ekologickému výzkumu v biosférických rezervacích. The methodology sets out the basic assumptions and practices of long-term socio-ecological research (LTSER) in biosphere reserves in the Czech Republic. The aim of the methodology is to provide a basic framework for the research of socio-ecological systems in the Czech Republic and integrate the social dimension into long-term ecological research (LTER). Capturing the impacts of global change requires long-term monitoring of the development of basic indicators affecting the dynamics of socio-ecological systems. Given the crucial role of society in shaping the natural environment leads to greater integration of social and environmental sciences. The methodology provides basic approaches, indicators and methods for long-term socio-ecological research. The methodology establishes basic procedures that should help the long-term socio-ecological research in biosphere reserves. Keywords: social-ecological systems; LTSER; biosphere reserves; ecosystem services; participative management Available at various institutes of the ASCR
Metodika rozvoje dlouhodobého sociálně-ekologického monitoringu (LTSER) v biosférických rezervacích České republiky

Metodika stanovuje základní východiska a postupy dlouhodobého sociálně-ekologického výzkumu (LTSER) v biosférických rezervacích ČR. Cílem metodiky je poskytnout základní rámec pro výzkum ...

Harmáčková, Veronika Zuzana; Rynda, I.; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2014

Meření a využití spektrální odrazivosti (reflektance) slunečního záření z hladiny povrchových vod
Vinciková, H.; Pechar, L.; Hanuš, Jan
2013 - Czech
Metodika popisuje možnosti měření (DPZ) spektrální odrazivosti (reflektance) z vodní hladiny a využití naměřené reflektance při hodnocení kvality vody, respektive k monitorování povrchových stojatých vod, především z hlediska rozsahu eutrofizace a rozvoje vodních květů. Cílem je poskytnout efektivní nástroj pro rychlý přehled o situaci v podmínkách České republiky, a to i pro poměrně velká území, a tedy pro více vodních těles najednou. Tato metoda využívající DPZ umožňuje rychlý screening stavu a kvality vody, bez nutnosti provádět časově náročnější a v celkově finančně nákladnější terénní odběry a laboratorní analýzy. The methodology describes measurement of spectral reflectance from the surface of water bodies and application of the measured reflectance in assessment and monitoring of water quality especially in terms of the range of eutrophication and development of water blooms. The aim of the suggested methodology is to provide an effective tool for a rapid screening of water quality situation in the Czech Republic, including relatively large areas, and therefore from more water bodies at once. This method using remote sensing allows to gather lot of data on water quality without time-consuming and overall more expensive field sampling and laboratory analysis. Keywords: water surface reflektance; water quality; chlorophyll; total suspend solids Available at various institutes of the ASCR
Meření a využití spektrální odrazivosti (reflektance) slunečního záření z hladiny povrchových vod

Metodika popisuje možnosti měření (DPZ) spektrální odrazivosti (reflektance) z vodní hladiny a využití naměřené reflektance při hodnocení kvality vody, respektive k monitorování povrchových stojatých ...

Vinciková, H.; Pechar, L.; Hanuš, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2013

Určení infiltračních oblastí pomocí vodního stresu vegetace na základě dálkového průzkumu Země a pozemních měření
Duffková, R.; Brom, J.; Žížala, D.; Zemek, František; Procházka, J.; Nováková, E.; Zajíček, A.; Kvítek, T.
2012 - Czech
Infiltrační oblasti povodí s vysokou půdní propustností jsou kritickými zdrojovými lokalitami plošného zemědělského znečištění. Jejich vymezení je podmínkou cíleného zemědělského managementu v ochranných pásmech vodních zdrojů. Zvýšený odtok vody z propustných půd infiltračních oblastí snižuje aktuální evapotranspiraci a podporuje rychlejší nástup vegetačního vodního stresu ve srovnání s ostatními částmi povodí. Vymezení infiltračních oblastí na základě tohoto předpokladu bylo provedeno na malém (částečně odvodněném) povodí kombinací leteckého snímkování v infračervené a optické části spektra elektromagnetického záření, které vytvořilo základ pro modelování složek povrchové energetické bilance a plodinového vodního stresového indexu (CWSI). Jako nejlepší indikátory vegetačního vodního stresu pro vymezení infiltračních oblastí (orné půdy se zapojeným porostem) se na základě statistické analýzy jevily evaporační frakce, CWSI a teplota povrchu. Výsledky byly podpořeny detailním pedologickým průzkumem. The watershed recharge zones with high soil permeability are critical source zones of non-point agricultural pollution. Their delimitation is the condition of targeted agricultural management in protection zones of water resources. The accelerated water runoff from permeable soils of recharge zones reduces actual evapotranspiration and supports faster formation of vegetation water stress in comparison with other watershed parts. Recharge zones delimitation upon this theory was carried out on a small watershed (partially drained) by a combination of aerial photography in the infrared and optical spectrum of electromagnetic radiation, which provided a basis for modelling of surface energy balance components and crop water stress index (CWSI). The best indicators of vegetation water stress determined by statistical analyzes in order to define recharge zones (arable land with closed stand) were revealed evaporation fraction, CWSI and surface temperature. The results were supported by detailed pedological survey. Keywords: Vegetation water stress; recharge zones; remote sensing; energy balance; soil permeability; evaporation fraction; crop water stress index; surfare temperature Available at various institutes of the ASCR
Určení infiltračních oblastí pomocí vodního stresu vegetace na základě dálkového průzkumu Země a pozemních měření

Infiltrační oblasti povodí s vysokou půdní propustností jsou kritickými zdrojovými lokalitami plošného zemědělského znečištění. Jejich vymezení je podmínkou cíleného zemědělského managementu v ...

Duffková, R.; Brom, J.; Žížala, D.; Zemek, František; Procházka, J.; Nováková, E.; Zajíček, A.; Kvítek, T.
Ústav výzkumu globální změny , 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases