Number of found documents: 46
Published from to

Contribution to the study of hinterland of the Early Medieval Stará Boleslav
Boháčová, Ivana
2008 - English
Reconstruction of the hinterland of Early Medieval Stronghold Stará Boleslav from archaeological, historical and enviromental sources. Rekonstrukce zázemí raně středověkého hradiště ve Staré Boleslavi na základě archeologických, historických a přírodovědných pramenů. Keywords: stronghold; hinterland; economy; enviroment; Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Contribution to the study of hinterland of the Early Medieval Stará Boleslav

Reconstruction of the hinterland of Early Medieval Stronghold Stará Boleslav from archaeological, historical and enviromental sources....

Boháčová, Ivana
Archeologický ústav, Praha, 2008

A Part of Assemblage of Stone Artifacts from Tepecik-Çiftlik Site (Central Turkey)
Řídký, Jaroslav; Bıçakçı, E.
2008 - English
The aim of this work focuses on part of stone industry, called ground stone industry, from excavated settlement mound in Central Turkey. It presents different types of this group of tools. Práce je zaměřena na tzv. ostatní kamennou industrii z naleziště ve středním Turecku. Představuje zejména jednotlivé typy této skupiny artefaktů. Keywords: stone industry; Tepecik-Çiftlik; central Turkey Available at various institutes of the ASCR
A Part of Assemblage of Stone Artifacts from Tepecik-Çiftlik Site (Central Turkey)

The aim of this work focuses on part of stone industry, called ground stone industry, from excavated settlement mound in Central Turkey. It presents different types of this group of tools....

Řídký, Jaroslav; Bıçakçı, E.
Archeologický ústav, Praha, 2008

On lieux de memoire and other archaeological constructs. Some preliminary consideration
Schlanger, N.; Maříková-Kubková, Jana
2008 - English
Introduction to proceedings of the AREA seminar at Prague Castle on Sites of memory. Úvod ke sborníku z konference, která proběhla v rámci projektu AREA. Keywords: sites of memory; archaeology; history of archaeology Available at various institutes of the ASCR
On lieux de memoire and other archaeological constructs. Some preliminary consideration

Introduction to proceedings of the AREA seminar at Prague Castle on Sites of memory.


Úvod ke sborníku z konference, která proběhla v rámci projektu AREA.

Schlanger, N.; Maříková-Kubková, Jana
Archeologický ústav, Praha, 2008

Jesuit college in Kutná Hora. Courtyards and their facilities in the 17th-19th century. Archaeological excavations in 1998-2005
Frolík, Jan
2007 - English
The archaeological evidence for settlement activities of 14.-16. centuries. The Jesuit College was built since 1667. The courtyards were used as gardens and parks. The youngest evidence is connected with military barracks after 1773. Evidováno osídlení ze 14.-16. století. Jesuitská kolej byla stavěna po roce 1667, archeologický výzkum prokázal parkovou či zahradní úpravu nádvoří. Nejmladší archeologické situace jsou spojeny s existencí kasáren (po roce 1773) Keywords: post-mediaeval archaeology; garden archaeology; Jesuits; kiln Available at various institutes of the ASCR
Jesuit college in Kutná Hora. Courtyards and their facilities in the 17th-19th century. Archaeological excavations in 1998-2005

The archaeological evidence for settlement activities of 14.-16. centuries. The Jesuit College was built since 1667. The courtyards were used as gardens and parks. The youngest evidence is connected ...

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2007

The first line of defence of Andělská Hora castle
Durdík, Tomáš
2007 - English
Presentation and evaluation of first artillery defence line of Andělská Hora castle. Prezentace a vyhodnocení prvé dělostřelecké obranné linie hradu Andělská Hora. Keywords: castle; castellology; architecture; fortificartion; Middle Ages; Bohemia; Andělská Hora; medieval archeology Available at various institutes of the ASCR
The first line of defence of Andělská Hora castle

Presentation and evaluation of first artillery defence line of Andělská Hora castle.


Prezentace a vyhodnocení prvé dělostřelecké obranné linie hradu Andělská Hora.

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2007

House of the armoury scribe at Prague Castle
Blažková-Dubská, Gabriela
2007 - English
Analysis of collection post-medieval finds from Prague castle. Analysis pottery, glass, tiles and small thinks. Analýza souboru novověkých nálezů z areálu Pražského hradu. Rozbor keramiky, skla, kachlů a drobných předmětů. Keywords: post-medieval archeology Available at various institutes of the ASCR
House of the armoury scribe at Prague Castle

Analysis of collection post-medieval finds from Prague castle. Analysis pottery, glass, tiles and small thinks....

Blažková-Dubská, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2007

Some spatial aspects of the ritual behaviour at the beginning of Bronze Age
Kruťová, Magdalena; Turek, J.
2004 - English
In the paper is examined continuity and change in the spatial relationships of cemeteries and other activity areas at the beginning of Bronze Age in Bohemia and Moravia. In comparison to the Bell Beaker period, the burial rites of the early Bronze Age generally became less orthodox and more variable. In spite of certain specifics in the early Bronze Age ritual behaviour, we can suppose that the structure of the symbolic systems of Únětice burial practices was a result of a continuous development within the late Eneolithic cultural sequence and was evidence of progressive social differentiation in the Central European Bronze Age. Práce se zabývá kontinuitou a změnami prostorových vztahů mezi pohřebišti a ostatními areály aktivit na počátku doby bronzové v Čechách a na Moravě. V porovnání s předcházející kulturou se zvoncovitými poháry, se stává pohřební ritus únětické kultury na počátku doby bronzové méně ortodoxní a stává se více rozmanitý. I přes některé specifické znaky rituálního chování na počátku doby bronzové můžeme předpokládat, že struktura symbolických systémů spjatých s pohřbíváním v době trvání únětické kultury je výsledkem kontinuálního vývoje od eneolitu, a také postupující sociální diferenciace v době bronzové. Keywords: continuity; spatial relationships; cemmeteries; Bronze Age Available at various institutes of the ASCR
Some spatial aspects of the ritual behaviour at the beginning of Bronze Age

In the paper is examined continuity and change in the spatial relationships of cemeteries and other activity areas at the beginning of Bronze Age in Bohemia and Moravia. In comparison to the Bell ...

Kruťová, Magdalena; Turek, J.
Archeologický ústav, Praha, 2004

European iron blooms
Pleiner, Radomír
2003 - English
A survey and evaluation of iron bloom as product of the bloomery process from the Iron Age up to the Middle Ages. Výzkum a zhodnocení zpracování železa jako produktu válcování od doby železné až do středověku. Keywords: iron blooms; iron smelting; Europe and Scandinavia Available at various institutes of the ASCR
European iron blooms

A survey and evaluation of iron bloom as product of the bloomery process from the Iron Age up to the Middle Ages....

Pleiner, Radomír
Archeologický ústav, Praha, 2003

Conservation and restoration of a La Téne Period sword
Ottenwelter, Estelle
2003 - English
The primary aim of this paper is to demonstrate an example of restoration of a La Téne Period sword. The secondary aim is to highlight the importance of firstly studying the artefact to determine the fabrication technology and also to examine the corrosion products strtigraphy so as to localise the original surface before commencing restoration. Finally, the benefits of collaboration between specialists to reveal the maximum archaeological information are explained in this sword restoration treatment. Základním cílem článku je ukázat příklad restaurování laténského meče. Druhým cílem je vyzdvihnout potřebu technologického průzkumu k určení výrobní technologie zbraně a také potřebu analýz statigrafie korozních produktů k lokalizaci původního povrchu před zahájením vlastní konzervace. V neposlední řadě je na příkladu restaurování tohoto meče vysvětlen přínos vzájemné spolupráce různých specialistů k maximálnímu vytěžení informací z archeologických předmětů. Keywords: sword; La Téne Period; conservation; Mlčechvosty Available at various institutes of the ASCR
Conservation and restoration of a La Téne Period sword

The primary aim of this paper is to demonstrate an example of restoration of a La Téne Period sword. The secondary aim is to highlight the importance of firstly studying the artefact to determine the ...

Ottenwelter, Estelle
Archeologický ústav, Praha, 2003

The medieval peasant house in Bohemia - continuity and change
Klápště, Jan; Ježek, Martin; Tomášek, Martin
2002 - English
The peasant house in Bohemia from 6th to 16th century, the relationship of continuity and discontinuity in historical development. Keywords: rural houses; Europe Available at various institutes of the ASCR
The medieval peasant house in Bohemia - continuity and change

The peasant house in Bohemia from 6th to 16th century, the relationship of continuity and discontinuity in historical development.

Klápště, Jan; Ježek, Martin; Tomášek, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases