Number of found documents: 1149
Published from to

New opportunities for geotourism development at geoarcheological site Holedná Hill (Brno, Czech Republic)
Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Kuda, František
2021 - English
Special Interest Tourism is often seen as a form of ‘alternative’, ‘ethical’ or ‘environmentally responsible’ tourism and it occurs when the tourists’ motivation and decision-making are primarily determined by a particular special interest with a focus either on activities and/or destinations and settings and search for novel experiences (Novotná et al. 2019). \nOne of the types of sites are called geocultural sites (Reynard and Giusti 2018). Geoarcheological sites can be considered a type of geocultural sites and can be defined as sites where geological aspects are accompanied and closely related to archaeological issues. \nThe Holedná Hill (Brno, Czech Republic) can be considered an example of such geoarcheological site. It is important from the Earth-science point of view and it includes specific archaeological issues that are closely related to the geodiversity. This paper briefly sums the natural and cultural values of Holedná Hill and based on the geomorphosite assessment and SWOT analysis.\n Keywords: geoheritage; cultural heritage; environmental education; geocultural site; recreation Available on request at various institutes of the ASCR
New opportunities for geotourism development at geoarcheological site Holedná Hill (Brno, Czech Republic)

Special Interest Tourism is often seen as a form of ‘alternative’, ‘ethical’ or ‘environmentally responsible’ tourism and it occurs when the tourists’ motivation and decision-making are primarily ...

Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Kuda, František
Ústav geoniky, 2021

Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
2020 - Czech
Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající stav evidence podkladů ke svahovému území Řečica není zcela optimální. Informace o jednotlivých podkladech nejsou centralizovány, ale jsou rozdistribuovány v různé formě na mnoha často velmi problematicky dostupných a dohledatelných místech. Při tomto stavu dochází k velice složitému dohledávání relevantních informací, případně k jejich redundanci, což vede ke vzrůstajícím nárokům na potřebný operační čas a technické prostředky. Rovněž analýzy různého charakteru prováděné nad nekompletní sadou vstupních dat mohou často vést k zavádějícím výsledkům.\nŘešením tohoto stavu je nynější přechod k využití databázových technologií, které v tomto ohledu přináší mimo základní funkci komplexní evidence datových podkladů i řadu dalších nesporných výhod.\nNově vytvořená relační databáze čítá v době předání 879 záznamů, tematicky rozdělených do 7 atributových tabulek. Jednotlivé záznamy jsou tvořeny kombinací textových, číselných, časových a automaticky počítaných položek (tzv. atributů). Stěžejními evidovanými položkami jsou údaje ve formě hypertextového odkazu, umožňující komfortní přístup ke všem konkrétním datovým podkladům jednotné evidence. The subject of the assignment was the requirement for the design and implementation of a solution for a unified register of data bases for the locality of a slope landslide area at VD Šance Řečica, using database technologies.\nThe current state of registration of documents for the slope area of ​​Řečica is not entirely optimal. Information on individual documents is not centralized, but is distributed in various forms in many often very difficult to access and searchable places. In this state, there is a very difficult search for relevant information, or their redundancy, which leads to increasing demands on the required operating time and technical resources. Also, analyzes of a different character performed on an incomplete set of input data can often lead to misleading results.\nThe solution to this situation is the current transition to the use of database technologies, which in this respect brings, in addition to the basic function of comprehensive register of data, a number of other indisputable advantages.\nThe newly created relational database counts 879 records at the current time, thematically divided into 7 attribute tables. Individual records are formed by a combination of text, numerical, time and automatically calculated items (so-called attributes). The key registered items are data in the form of a hypertext link, enabling convenient access to all specific data bases of the unified register. Keywords: slope slide area; Šance Řečica; unified register Available at various institutes of the ASCR
Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica

Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2020

Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř
Jiránková, Eva
2020 - Czech
V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím pilířového úhlu, který je oproti meznému úhlu vlivu strmější. Proto se v ochranném pilíři jam částečně projevuje vliv okolního dobývání. Povrch v oblasti ochranného pilíře je tedy ovlivněn jak okolním dobýváním, tak dobýváním v ochranném pilíři metodou chodba – pilíř. Účelem geodetického měření je sběr dat potřebných pro vyhodnocení poklesů povrchu, které nastanou v důsledku účinku dobývací metody chodba – pilíř. Proto je nutné nasbírat potřebný objem geodetických dat, aby bylo v budoucnu možné prokázat, jakou částí hodnoty poklesu povrchu se podílí vliv dobývání metodou chodba – pilíř, při současném vlivu dobývání stěnováním na řízený zával porubů v účinné vzdálenosti od ochranného pilíře jam Sever. The mining by room and pillar method was operated in the protective pillar of the Sever Důlního závod 2 site in the period from May 2014 to October 2017. The protective shaft pillar is constructed using a pillar angle that is steeper than the limiting angle of influence. Therefore, the influence of the surrounding mining is partially occurred in the protective pillar. The surface in the area of the protective pillar is thus affected by both the surrounding mining and the mining by room and pillar method in the protective pillar. The purpose of geodetic measurements is to make the data needed to evaluate the surface displacements that occur as a result of the effect of the mining by room and pillar method. Therefore, it is necessary to carry out the sufficient amount of geodetic measuring in order to prove in the future what part of the value of surface subsidence contributes to the effect of mining by room and pillar method during the concurrently influence of the longwall mining in the effective distances from the protective pillar. Keywords: protective pillar; room and pillar method; geodetic measurements Available at various institutes of the ASCR
Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř

V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím ...

Jiránková, Eva
Ústav geoniky, 2020

Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2020
Halas, Petr; Kallabová, Eva
2020 - Czech
Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho doprovodných aktivit) na biodiverzitu a strukturu krajiny. Periodic (annual) monitoring of ecosystems takes place on 24 areas of the Rožná deposit and on 5 comparison areas of the Bukovský brook. The effects of the uranium industry (and its accompanying activities) on biodiversity and landscape structure are identified and evaluated. Keywords: ecosystem monitoring; uranium mining; Rožná Available at various institutes of the ASCR
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2020

Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho ...

Halas, Petr; Kallabová, Eva
Ústav geoniky, 2020

Anthropogenic relief transformations - their knowledge and evaluation with regard to the uniqueness and cultural identity of regions
Kirchner, Karel; Kubalíková, Lucie; Kuda, František; Havlíček, M.
2020 - English
Within the development of new regional geography, the role of human geographic research in the study of regions is emphasized. Regional uniqueness, a consciousness of belonging to a particular However, physical geography disciplines, e.g. geomorphology, can also contribute to the knowledge of these aspects with regard to the definition of regions. Currently, within the framework of geomorphology, attention is paid to the diversity of anthropogenic landforms. The knowledge and evaluation of these anthropogenic landforms, which are an important part of the historical elements of the landscape and are also referred to as cultural artefacts of the landscape, enables to supplement the cultural-historical values of the region and to specify the cultural identity of the region. On the example of sites - Staré Hradisko and Hostýn - we will present the specifics of secondary geodiversity with respect to the cultural identity of the sites. Keywords: anthropogenic relief transformations; cultural heritage; region Available on request at various institutes of the ASCR
Anthropogenic relief transformations - their knowledge and evaluation with regard to the uniqueness and cultural identity of regions

Within the development of new regional geography, the role of human geographic research in the study of regions is emphasized. Regional uniqueness, a consciousness of belonging to a particular ...

Kirchner, Karel; Kubalíková, Lucie; Kuda, František; Havlíček, M.
Ústav geoniky, 2020

Geological paths – their use for the regional geography teaching
Kubalíková, Lucie; Drápela, E.; Bajer, A.; Zapletalová, D.; Balková, M.; Zágoršek, K.; Kirchner, Karel; Kuda, František; Roštínský, Pavel
2020 - English
Geological paths (geopaths, geotrails) represent a type of educational paths that connect sites, which are interesting from the Earth-sciences point of view. These sites (e.g. outcrops, old quarries, historical buildings built of local stone or viewpoints) often represent the links between geodiversity and other phenomena within a region (which is in accordance with a holistic approach to geotourism). Thus, they can give complex information not only about the abiotic nature but also about biodiversity, history or culture of the region, usually through narrative. Suitable interpretation of geodiversity and its relationships to the biodiversity and cultural heritage allows to identify regional specifics, it helps to find the mutual connections between particular phenomena within the region and it supports the holistic perception of a given region. The contribution presents an example from the Brno city where the urban geopath can be used for teaching regional geography of Brno and its surroundings. Keywords: geodiversity; geotourism; geoheritage; cultural heritage; Brno Available on request at various institutes of the ASCR
Geological paths – their use for the regional geography teaching

Geological paths (geopaths, geotrails) represent a type of educational paths that connect sites, which are interesting from the Earth-sciences point of view. These sites (e.g. outcrops, old quarries, ...

Kubalíková, Lucie; Drápela, E.; Bajer, A.; Zapletalová, D.; Balková, M.; Zágoršek, K.; Kirchner, Karel; Kuda, František; Roštínský, Pavel
Ústav geoniky, 2020

3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa
Souček, Kamil; Gong, Libin; Waclawik, Petr; Vavro, Martin
2020 - Czech
Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického geomechanického modelu projektovaných ražeb PVP v softwaru pro matematické modelování geomechanických úloh FLAC 3D. Hlavním výstupem numerického modelování je analýza distribuce “strength factor” (SF faktor) odrážející stabilitu horninového masivu po vyražení laboratorních chodeb a zkušebních komor PVP. Spin-off plant GEAM of DIAMO, state enterprise, intends the construction of 2nd stage of the underground research facility (URF) Bukov in the area of the Rožná uranium deposit. The aim of this work is to compile the 3D mathematical geomechanical model of projected URF excavations in software for numerical modeling FLAC 3D. The main output of numerical modeling is the analysis of the “strength factor” distribution (SF factor) reflecting the stability of the rock mass after the excavation of laboratory roadways and testing chambers of URF Keywords: 3D mathematical geomechanical model; underground research facility; Bukov Available on request at various institutes of the ASCR
3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa

Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického ...

Souček, Kamil; Gong, Libin; Waclawik, Petr; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2020

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
2020 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2020 bylo provedeno v květnu, druhé pak během října. Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in Ostrava was in 2001 asked by the ČSA Mine, in connection with the considered underground mining of coal reserves and its possible impact on the cadastral district of Dětmarovice, to assess the possible effects of undermining on slope stability in selected parts of the cadastral district of Dětmarovice. Mining results in, among other things, surface subsidence, which, given the existing terrain morphology in the cadastral area, has raised concerns as to whether these subsidence will further induce slope movements. Thus, in November 2001, a monitoring monitoring network with four individual profiles was established in the area. On these lines it was recommended to perform deformometric (length) and leveling (height) measurements at the same intervals. The first of a pair of planned deformometric and height measurements in 2020 was carried out in May, the second during October. Keywords: deformometric measurements; leveling measurements; Dětmarovice Available on request at various institutes of the ASCR
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
Ústav geoniky, 2020

Developing urban geotourism in Brno (Czech Republic)
Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Bajer, A.; Balková, M.; Kuda, František
2020 - English
The term “urban geotourism” is defined as tourism based on the places within the city boundary (both in the form of built heritage - monuments, buildings, statues - and rock outcrops) that is related to geological concepts and features. As a first step for the development of urban geotourism it is necessary to identify and inventory the geotourist resources, which should take into account both natural (geological, geomorphological, hydrological or palaeontological, and ecological aspects related to geodiversity), and cultural aspects related to geodiversity (e.g. monuments, building stone, geo-toponyms, anthropogenic landforms). Based on the classification of geotourist sites, selected examples from Brno (Czech Republic) are given, supplemented by geotourist and geo-educational activities. In the conclusion, the advantages of urban geotourism are summarized and its importance for the protection of abiotic nature and sustainable management of valuable sites is suggested.\n\n Keywords: geoheritage; cultural heritage; geoeducation; geocultural sites; geoarchaeological sites; anthropogenic landforms Available on request at various institutes of the ASCR
Developing urban geotourism in Brno (Czech Republic)

The term “urban geotourism” is defined as tourism based on the places within the city boundary (both in the form of built heritage - monuments, buildings, statues - and rock outcrops) that is related ...

Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Bajer, A.; Balková, M.; Kuda, František
Ústav geoniky, 2020

Stanovení napětí metodou hydraulického štěpení (hydrofracturing) stěn vrtného stvolu, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
2020 - Czech
Pro měření napětí horninového masivu v Experimentální štole Josef byla vybrána metoda hydraulického štěpení stěn vrtu –„hydrofracturing“. Tato metoda umožňuje přímé měření napětí v oblastech dostupných pouze vrty. Experimentální práce probíhaly v rozrážce SCHZ-JP9 v úpadním vrtu JT1 o průměru 76mm délky 73,1m. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky měření napětí v Experimentální štole Josef v rámci zmíněné měřicí kampaně. The method of hydrofracturing of borehole walls was chosen to measure the rock mass stress at the Experimental gallery Josef. This method allows direct measurement of stress in areas accessible only by the boreholes. Experimental work took place in the roadway No. SCHZ-JP9 in the down borehole No. JT1 with a diameter of 76 mm and a length of 73.1 m. The research report summarizes the results of stress measurements in the Experimental gallery Josef within the mentioned measurement campaign. Keywords: hydrofracturing; rock mass stress; borehole Available at various institutes of the ASCR
Stanovení napětí metodou hydraulického štěpení (hydrofracturing) stěn vrtného stvolu, Experimentální štola Josef

Pro měření napětí horninového masivu v Experimentální štole Josef byla vybrána metoda hydraulického štěpení stěn vrtu –„hydrofracturing“. Tato metoda umožňuje přímé měření napětí v oblastech ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases