Number of found documents: 83
Published from to

Analýza extrémních jevů na Slunci v průběhu dlouhodobých měření na palubách letadel
Ploc, Ondřej; Spurný, František
2006 - Czech
Extrémní události na Slunci mohou značně změnit radiační pole v atmosféře Země. Tyto události jsou velmi těžko předvídatelné, výpočty jejich důsledků jsou v počátcích. Jednou z použitelných metod je přímé měření pomocí aktivního detektoru dlouhodobě umístěného na palubě letadla. Použitím polovodičového spektrodozimetru Liulin se podrobněji zabývá tento příspěvek. Na palubu letadla byl opakovaně umístěn v letech 2001, 2002, 2005 a 2006 vždy na dobu okolo 100 dní. Bylo jím zaregistrováno jedno GLE a několik Forbushovských depresí. Extreme Solar events can rapidly change radiation field in atmosphere of the Earth. These events are hardly predictable; calculations of their effects are at the beginning. One of the applicable methods is direct measurement by means of the active detector long-term placed on board of the aircraft. Results of semiconductor spectrodosimeter Liulin are discussed in this contribution. Liulin was repeatedly placed on board of aircraft during years 2001, 2002, 2005 and 2006. One GLE and several Forbush decreases have been registered during this period. Keywords: cosmic radiation; Solar events; Si-detector Available at various institutes of the ASCR
Analýza extrémních jevů na Slunci v průběhu dlouhodobých měření na palubách letadel

Extrémní události na Slunci mohou značně změnit radiační pole v atmosféře Země. Tyto události jsou velmi těžko předvídatelné, výpočty jejich důsledků jsou v počátcích. Jednou z použitelných metod je ...

Ploc, Ondřej; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2006

Vliv ionizujícího záření na komplex tvořený DNA a estrogenovým receptorem
Štísová, Viktorie; Běgusová, Marie; Spothein-Maurizot, M.; Goffinont, J.
2006 - Czech
Byl studován vliv ionizujícího záření na stabilitu specifického komplexu mezi DNA nesoucí estrogenový responsivní element a proteinem estrogenovým receptorem. Protein ozářený samostatně není schopen tvořit komplex s neozářenou DNA při mnohem nižších dávkách než při kterých je poškozen celý komplex. Teoretický model RADACK byl použit pro výpočty výtěžků poškození v DNA a proteinu. The influence of ionizing radiation on the stability of specific complex between DNA bearing estrogen response element and estrogen receptor protein. Protein irradited alone loses its ability to form the complex with nonirradiated DNA at much lower doses than these when the whole complex is destroyed. Theoretical model RADACK has been applied to calculate yields of damages within DNA and protein. Keywords: estrogen receptor protein; estrogen response element DNA; radiation damage; DNA-protein complex Available at various institutes of the ASCR
Vliv ionizujícího záření na komplex tvořený DNA a estrogenovým receptorem

Byl studován vliv ionizujícího záření na stabilitu specifického komplexu mezi DNA nesoucí estrogenový responsivní element a proteinem estrogenovým receptorem. Protein ozářený samostatně není schopen ...

Štísová, Viktorie; Běgusová, Marie; Spothein-Maurizot, M.; Goffinont, J.
Ústav jaderné fyziky, 2006

Teoretické predikce četností komplexních poškození vyvolaných ionizujícím zářením
Štěpán, Václav; Davídková, Marie
2006 - Czech
Pomocí teoretického modelu byla provedena predikce výtěžků jednoduchých a komplexních poškození DNA vyvolaných ionizujícím zářením s různým LET (0.4-160 keV/um). Yields of simple and complex DNA damages induced by ionizing radiation with different LET (0.4-160 keV/um) were predicted by theoretical modeling. Keywords: radiation damage; DNA complex damages; theoretical modeling Available at various institutes of the ASCR
Teoretické predikce četností komplexních poškození vyvolaných ionizujícím zářením

Pomocí teoretického modelu byla provedena predikce výtěžků jednoduchých a komplexních poškození DNA vyvolaných ionizujícím zářením s různým LET (0.4-160 keV/um)....

Štěpán, Václav; Davídková, Marie
Ústav jaderné fyziky, 2006

Sledování uhlíku 14 a tritia ve složkách životního prostředí
Světlík, Ivo; Michálek, V.; Tomeš, Marek; Tomášková, Lenka
2004 - Czech
V rámci vyzvané přednášky byly presentovány časové řady a aktuální úrovně aktivit C-14 a H-3 ve vybraných složkách životního prostředí (atmosférický CO2, srážkové vody, biota). Rovněž zde byla diskutována problematika měření nízkých aktivit obou radionuklidů kapalinovou scintilační spektrometrií z hlediska možných rušivých vlivů a způsobů snižování reálných detekčních mezí u těchto stanovení. In the invited lecture were presented C-14 and tritium time series and actual activity levels of these radionuclides in the environmental components (atmospheric CO2, precipitation, biota). Item there was discussed routines of low level activities measurement of this radionuclides by liquid scintillation spectrometry in the point of view of possible interferences and reduction of real detection levels. Keywords: LSC; tritium; C-14 Available at various institutes of the ASCR
Sledování uhlíku 14 a tritia ve složkách životního prostředí

V rámci vyzvané přednášky byly presentovány časové řady a aktuální úrovně aktivit C-14 a H-3 ve vybraných složkách životního prostředí (atmosférický CO2, srážkové vody, biota). Rovněž zde byla ...

Světlík, Ivo; Michálek, V.; Tomeš, Marek; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2004

Radiolýza komplexů DNA s proteiny
Běgusová, Marie
2004 - Czech
Byly shrnuty výsledky experimentálních měření a teoretických výpočtů radiolýzy dvou prokaryotických komplexů DNA s proteiny: i) lac operator - lac represor komplex, ii) DNA nesoucí analog abasického místa - Fpg protein. The summary of experimental measurements and theoretical predictions of radiolysis has been presented for two prokaryotic DNA- protein complexes: i)lac operator - lac repressor complex, ii) DNA bearing abasic site analog - Fpg protein. Keywords: DNA-protein complex; ionizing radiation; damage Available at various institutes of the ASCR
Radiolýza komplexů DNA s proteiny

Byly shrnuty výsledky experimentálních měření a teoretických výpočtů radiolýzy dvou prokaryotických komplexů DNA s proteiny: i) lac operator - lac represor komplex, ii) DNA nesoucí analog abasického ...

Běgusová, Marie
Ústav jaderné fyziky, 2004

Neutronový osobní dozimetr ČR - výsledky mezinárodního srovnání 2003
Trousil, J.; Plichta, J.; Spurný, František
2004 - Czech
Individual dosimetry of neutron is ensured in CR by National service of individual dosimetry, CSOD l.t.d. As personal dosimeter is used track detector in contact with radiator fission fragments Osobní dozimetrie neutronů je v ČR zajišťována Celostátní službou osobní dozimetrie, CSOD s.r.o. Jako osobní dozimetr je používán detektor stop v kontaktu s radiátory štěpných trosek Keywords: personal dosimeter; comparison; track detector Available at various institutes of the ASCR
Neutronový osobní dozimetr ČR - výsledky mezinárodního srovnání 2003

Individual dosimetry of neutron is ensured in CR by National service of individual dosimetry, CSOD l.t.d. As personal dosimeter is used track detector in contact with radiator fission ...

Trousil, J.; Plichta, J.; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2004

Vliv ionizujícího záření na komplex estrogenového receptoru s DNA
Štísová, Viktorie; Běgusová, Marie
2004 - Czech
Protein estrogenový receptor tvoří specifický komplex s DNA nesoucí estrogenový responsivní element. Je prezentována studie vlivu ionizujícího záření na stabilitu tohoto komplexu. Metodou agarozové gelové elektroforézy byly sledovány radiomodifikující vlastnosti estrogenu, který je v podmínkách in vivo nutný pro tvorbu komplexu a metodou retardační polyakrylamidové elektroforézy byla stanovena celková stabilita komplexu v závislosti na dávce záření. Estrogen receptor protein forms a specific complex with DNA bearing estrogen response element. The study of the effect of ionizing radiation on the stability of the complex is presented. Method of agarose gel electrophoresis was used to follow radiomodifying effects of estrogen, which is in conditions in vivo necessary for complex formation. Method of retardation polyacrylamide electrophoresis was used to determine overall stability of the complex as a function of absorbed dose. Keywords: ionizing radiation; radiation damage; DNA-protein complex; estrogen receptor Available at various institutes of the ASCR
Vliv ionizujícího záření na komplex estrogenového receptoru s DNA

Protein estrogenový receptor tvoří specifický komplex s DNA nesoucí estrogenový responsivní element. Je prezentována studie vlivu ionizujícího záření na stabilitu tohoto komplexu. Metodou agarozové ...

Štísová, Viktorie; Běgusová, Marie
Ústav jaderné fyziky, 2004

Stanovení 14C v bodových odběrech vzorků plynných výpustí jaderně-energetických zařízení
Světlík, Ivo; Michálek, V.; Tomášková, Lenka; Tomeš, Marek; Brabcová, Kateřina
2004 - Czech
Za normálního chodu jaderných elektráren vybavených lehkovodními tlakovými reaktory je C-14 nejvýznamnějším radionuklidem z hlediska příspěvku ke kolektivní efektivní dávce od výpustí. V tomto příspěvku je popsána nová metoda stanovení chemických forem C-14 v bodově odebíraných vzorcích plynných výpustí jaderných elektráren. Je zde rovněž uvedena časová řada pozorovaných aktivit a výsledky jsou porovnány s hodnotami uváděnými laboratořemi JE Temelín pro měsíční kumulované vzorky During normal operation of nuclear power plants (NPP), with pressured light water reactors, is C-14 (relatively) responsible for major contribution of effective dose from all released radionuclides. In this paper is described a new method of C-14 forms determination in short-term (point) sampled stack air from NPPs. Item time series of C-14 activities is reported and compared with results of determinations performed by laboratories of NPP Temelín utilizing monthly cumulated samples Keywords: radiocarbon; HPP; stack air Available at various institutes of the ASCR
Stanovení 14C v bodových odběrech vzorků plynných výpustí jaderně-energetických zařízení

Za normálního chodu jaderných elektráren vybavených lehkovodními tlakovými reaktory je C-14 nejvýznamnějším radionuklidem z hlediska příspěvku ke kolektivní efektivní dávce od výpustí. V tomto ...

Světlík, Ivo; Michálek, V.; Tomášková, Lenka; Tomeš, Marek; Brabcová, Kateřina
Ústav jaderné fyziky, 2004

Výtěžky prvků při rychlém rozkladu biologických a jiných vzorků alkalicko-oxidačním tavením v radiochemické aktivační analýze
Kučera, Jan; Krausová, Ivana
2004 - Czech
Byly studovány výtěžky prvků při rychlém rozkladu biologických a jiných materiálů alkalicko-oxidačním tavení ve směsi NaOH a Na2O2 při teplotě 850- 900°C. Tento postup vede k totální mineralizaci během 2-3 min. Je proto obzvláště vhodný v radiochemické aktivační analýze pro stanovení prvků tvořících krátkodobé radionuklidy. Výtěžky prvků F, Si, S, Cl, Ti, V, Mn, Ge, As, Br, Mo, Ru, In, Sb, I, Re, Os, a U stanovené pomocí radioindikátorů činily 95-100 %, zatimco pro prvky Se a Hg byly podstatně nižší a velmi proměnné. Recoveries of selected elements were studied for fast decomposition of biological and other materials using alkaline-oxidative fusion in a mixture of NaOH and Na2O2 at 850 to 900°C. The procedure yields total mineralization of samples within 2 to 3 minutes. It is therefore especially suitable in radiochemical activation analysis (RAA) for determination of elements forming short-lived radionuclides. Recoveries of the elements F, Si, S, Cl, Ti, V, Mn, Ge, As, Br, Mo, Ru, In, Sb, I, Re, Os, and U determined using radiotracers were in the range 95-100 %, while those for Se and Hg were significantly lower and highly variable. Keywords: decomposition of biological materials; element recoveries; alkaline-oxidative fusion; radiochemical activation analysis Available at various institutes of the ASCR
Výtěžky prvků při rychlém rozkladu biologických a jiných vzorků alkalicko-oxidačním tavením v radiochemické aktivační analýze

Byly studovány výtěžky prvků při rychlém rozkladu biologických a jiných materiálů alkalicko-oxidačním tavení ve směsi NaOH a Na2O2 při teplotě 850- 900°C. Tento postup vede k totální mineralizaci ...

Kučera, Jan; Krausová, Ivana
Ústav jaderné fyziky, 2004

Sledování tritia ve srážkových vodách
Světlík, Ivo; Kubizňáková, Jana; Tomášková, Lenka
2003 - Czech
Keywords: tritium; anthropogenic influences; precipitation Available at various institutes of the ASCR
Sledování tritia ve srážkových vodách

Světlík, Ivo; Kubizňáková, Jana; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases