Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 7187
Published from to

Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018
Červenka, Jan
2019 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí potenciálních voličů. Rovněž byla všem dotázaným položena otázka, která zjišťovala, ke kterým ideologickým proudům či směrům se cítí být nejblíže. November survey of CVVM examined general political orientation of citizens. Those polled who preferred a particular political party were asked a repeated question examining the intensity of the relation with this political party. Keywords: political orientation; political Parties Fulltext is available at external website.
Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – prosinec 2018
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
Do prosincového šetření (2018) zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru Parlament ČR měl, nebo neměl Istanbulskou úmluvu schválit. In December survey (2018) the Public Opinion Research Centre included two questions related to the currently discussed topic of the so-called Instabul Convention. Specifically, we investigated whether the respondents knew what this Convention was concerned and whether, in their opinion, the Czech Parliament should had or had not have approved the Istanbul Convention. Keywords: Instabul Convention Fulltext is available at external website.
Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – prosinec 2018

Do prosincového šetření (2018) zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Overdetermined Absolute Value Equations
Rohn, Jiří
2019 - English
We consider existence, uniqueness and computation of a solution of an absolute value equation in the overdetermined case. Keywords: absolute value equations; overdetermined system Available in a digital repository NRGL
Overdetermined Absolute Value Equations

We consider existence, uniqueness and computation of a solution of an absolute value equation in the overdetermined case.

Rohn, Jiří
Ústav informatiky, 2019

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - variantní umístění nové čerpací stanice : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2019 - Czech
Keywords: rocks; geology; research report Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - variantní umístění nové čerpací stanice : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2019

Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem
Korbel, Václav; Münich, Daniel
2019 - Czech
Tato studie neodhaluje kauzální dopady DÚ na studijní výsledky žáků ani jiné přínosy nebo negativa. Nicméně ukazujeme, že odhadnutý vztah (nekauzální) mezi zatížením DÚ a výsledky žáků se výrazně liší podle toho, zda vycházíme z rozdílů mezi zeměmi, mezi školami, anebo z rozdílů uvnitř škol. Tím ilustrujeme, že zjednodušené nebo dokonce pominuté předpoklady odhadů mohou vést k mylným závěrům, jako že větší zatížení DÚ kauzálně zhoršuje žákovské výsledky, jak by někdo mohl usuzovat například na základě mezinárodního srovnání.   Zjištění studie odhalují velmi nízké zatížení českých žáků DÚ v mezinárodním srovnání. Z toho ovšem automaticky nevyplývá, že by čeští učitelé měli žáky začít zatěžovat DÚ více. Zaprvé není prokázáno, ani v zahraničí, že vyšší zatížení DÚ automaticky studijní výsledky zlepšuje. Zadruhé debata o míře zatížení DÚ pomíjí další důležité otázky ohledně vhodného zasazení DÚ do místních podmínek výuky. Ačkoliv zodpovězení těchto otázek je mimo možnosti této studie, měly by být předmětem dalších výzkumů a odborných debat. Kvalitní učitelé by navíc měli být schopni posoudit vhodnost využívání domácích úkolů v místních podmínkách. This study does not aspire to detect any causal effects of HW on pupils’ school outcomes nor any other desirable or adverse aspects of HW. Nevertheless, we show that the estimated (non-causal) relationship between HW load and pupils’ results is substantially different depending on whether we look at differences between countries, between schools or within schools. We thus illustrate that simplified or even ignorant presumptions about these relationships may lead to mistaken conclusions, for example that greater HW loads causally worsen pupils’ results, which it might be tempting to assume on the basis of international comparisons. This study’s findings reveal that Czech pupils have a very low HW load in comparison to pupils from other countries. This does not, however, automatically mean that Czech teachers should start to give their pupils more HW. First of all, there is no evidence, even from other countries, that greater HW loads automatically improve learning outcomes. Second, debates about HW load tend to disregard other key questions related to the amount of HW suitable in the local educational context. While providing answers to these questions is beyond the scope of this current study, these should be the subject of further research and expert debate. Good teachers should, furthermore, be capable of assessing the suitability or otherwise of setting HW in their particular local and educational contexts. Keywords: school homework load; Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem

Tato studie neodhaluje kauzální dopady DÚ na studijní výsledky žáků ani jiné přínosy nebo negativa. Nicméně ukazujeme, že odhadnutý vztah (nekauzální) mezi zatížením DÚ a výsledky žáků se výrazně liší ...

Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2019

Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný
Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina
2019 - Czech
Na úpravně vody Káraný byly provedeny odběry vody za účelem detekce mikroplastových částic. Jednotlivé vzorky vody byly odebírány z různých zdrojů určených pro výrobu pitné vody a také v různých fázích procesu úpravy. At the Káraný water treatment plant there were made water sampling for the detection of microplastic particles. Individual water samples were taken from various sources intended for drinking water production and also at different stages of the treatment process. Keywords: drinking water; water treatment; microplastics Available at various institutes of the ASCR
Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný

Na úpravně vody Káraný byly provedeny odběry vody za účelem detekce mikroplastových částic. Jednotlivé vzorky vody byly odebírány z různých zdrojů určených pro výrobu pitné vody a také v různých ...

Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina
Ústav pro hydrodynamiku, 2019

Hybrid Methods for Nonlinear Least Squares Problems
Lukšan, Ladislav; Matonoha, Ctirad; Vlček, Jan
2019 - English
This contribution contains a description and analysis of effective methods for minimization of the nonlinear least squares function F(x) = (1=2)fT (x)f(x), where x ∈ Rn and f ∈ Rm, together with extensive computational tests and comparisons of the introduced methods. All hybrid methods are described in detail and their global convergence is proved in a unified way. Some proofs concerning trust region methods, which are difficult to find in the literature, are also added. In particular, the report contains an analysis of a new simple hybrid method with Jacobian corrections (Section 8) and an investigation of the simple hybrid method for sparse least squares problems proposed previously in [33] (Section 14). Keywords: numerical optimization; nonlinear least squares; trust region methods; hybrid methods; sparse problems; partially separable problems; numerical experiments Available in a digital repository NRGL
Hybrid Methods for Nonlinear Least Squares Problems

This contribution contains a description and analysis of effective methods for minimization of the nonlinear least squares function F(x) = (1=2)fT (x)f(x), where x ∈ Rn and f ∈ Rm, together with ...

Lukšan, Ladislav; Matonoha, Ctirad; Vlček, Jan
Ústav informatiky, 2019

Dopady zvyšování minimální mzdy v letech 2013–2017 na zaměstnanost a mzdy v České republice
Grossmann, J.; Jurajda, Štěpán; Smolka, V.
2019 - Czech
Tato studie zkoumá kauzální dopady nárůstů minimální mzdy v České republice (ČR) v letech 2013–2017 na zaměstnanost nízko-výdělečných pracovníků mzdového (podnikatelského) sektoru. Série nárůstů minimální mzdy následovala po sedmiletém období stagnace minimální mzdy. Ve zkoumaném období (2012–2017) narostla měsíční minimální mzda celkem o 37,5 % z původních 8000 Kč na 11000 Kč. K měření dopadu minimální mzdy využíváme skutečnosti, že různé firmy či části firem vykazovaly různý podíl zaměstnanců na úrovni nebo pod úrovní nově stanovené minimální mzdy. Odhadujeme, zda u homogenní skupiny zaměstnanců uvnitř firmy (zaměstnanecká buňka), ve které byl vyšší podíl zaměstnanců pod úrovní budoucí minimální mzdy, došlo k disproporčně horšímu vývoji zaměstnanosti (nebo odpracovaných hodin), než u zaměstnaneckých buněk zvýšením minimální mzdy nezasažených. Naše odhad ukazují, že nárůsty minimální mzdy v letech 2013, 2015, 2016 a 2017 neměly výraznější negativní dopad na zaměstnanost. Zároveň však měly pozitivní efekt na růst mezd. I zkraje roku 2019 zůstává úroveň minimální mzdy v ČR v porovnání s ostatními evropskými zeměmi na relativně nízké úrovni a dotýká se pouze malé části pracovníků. Z našich zjištění však nelze dovozovat, že dopady budoucích navyšování minimální mzdy budou mít dopad na zaměstnanost nadále zanedbatelný. I proto je žádoucí dopady budoucích navýšení minimální mzdy podrobně a pravidelně měřit. This study examines the direct effects of four minimum wage increases in the Czech Republic during 2012-2017 on the employment of low-earning workers in the business sector. This series of minimum wage increases followed a period of 7 years during which the national minimum wage was not raised. During the period studied, the monthly minimum wage was raised by 37.5 % overall, from 8,000 to 11,000 CZK. To estimate the effects of the minimum wage increases we make use of the fact that various companies or parts of companies reported different shares of employees who were paid at or below the level of the new minimum wage. We estimate whether, within a given company, homogeneous groups of employees in which a greater proportion were previously paid less than the new minimum wage were disproportionately badly affected in terms of their employment (or hours worked) after the change than groups of employees unaffected by the raise to the minimum wage. Our results show that the national minimum wage increases in 2013, 2015, 2016 and 2017 did not have any significant negative effects on employment. They did, however, have a positive effect on salaries. Even at the start of 2019, the minimum wage in the Czech Republic remains low in comparison to other European countries and affects only a small proportion of workers. Our findings however cannot be taken as an indication that potential future minimum wage increases would also have negligible effects on employment. It is thus essential to regularly assess in detail what the effects of future increases to the minimum wage would be. Keywords: minimum wage increases; Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Dopady zvyšování minimální mzdy v letech 2013–2017 na zaměstnanost a mzdy v České republice

Tato studie zkoumá kauzální dopady nárůstů minimální mzdy v České republice (ČR) v letech 2013–2017 na zaměstnanost nízko-výdělečných pracovníků mzdového (podnikatelského) sektoru. Série nárůstů ...

Grossmann, J.; Jurajda, Štěpán; Smolka, V.
Národohospodářský ústav, 2019

Does a Singular Symmetric Interval Matrix Contain a Symmetric Singular Matrix?
Rohn, Jiří
2019 - English
We consider the conjecture formulated in the title concerning existence of a symmetric singular matrix in a singular symmetric interval matrix. We show by means of a counterexample that it is generally not valid, and we prove that it becomes true under an additional assumption of positive semide niteness of the midpoint matrix. The proof is constructive. Keywords: symmetric interval matrix; singularity; positive semide niteness Available in a digital repository NRGL
Does a Singular Symmetric Interval Matrix Contain a Symmetric Singular Matrix?

We consider the conjecture formulated in the title concerning existence of a symmetric singular matrix in a singular symmetric interval matrix. We show by means of a counterexample that it is ...

Rohn, Jiří
Ústav informatiky, 2019

Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 5. do 17. ledna 2019 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 087 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. The final report is the output of research regarding "Czech public awareness of the EEA and Norway Grants". The report presents the results of representative research, the target group for which was the population of the Czech Republic ages 15 and older. Data was collected between 5 and 17 January 2019 through the personal questioning of respondents (a combination of CAPI and PAPI) based on a standardised questionnaire. A total of 1,087 respondents were questioned, and these individuals were selected using a quota method according to region, the size of the place of residence, age, and education level. Keywords: Public awareness; EEA and Norway Grants; research Available at various institutes of the ASCR
Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases