Number of found documents: 313
Published from to

Využitie open source kancelárskeho balíka v univerzitnom štúdiu
Lörinc, Peter
2014 - Slovak
Zámerom diplomovej práce je vytvoriť výučbové materiály pre predmety Tabuľkové procesory a Databázové systémy na Katedre techniky a informačných technológií, zamerané na využitie Open Source kancelárskeho balíka. Teoretická časť práce poskytuje prehľad o Open Source softvéri a jeho možnostiach. Hlavným cieľom praktickej časti je prieskum využívania Open Source kancelárskeho balíka. The aim of the thesis is to create teaching materials for courses of Spreadsheets processes and Database systems at the Department of Technology and Information Technology, focusing on the usage of Open Source office suite. The theoretical part provides an overview about Open Source software and its opportunities. The main aim of the practical part is overview of using Open Source office suite. Keywords: open source software; didaktická pomůcka; vysokoškolské studium; open source software; didactic tool; university studies Available in the ZČU Library.
Využitie open source kancelárskeho balíka v univerzitnom štúdiu

Zámerom diplomovej práce je vytvoriť výučbové materiály pre predmety Tabuľkové procesory a Databázové systémy na Katedre techniky a informačných technológií, zamerané na využitie Open Source ...

Lörinc, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Beam robot a jeho využitie v škole
Kopecký, Miroslav
2014 - Slovak
Práca je zameraná na možnosti technického vzdelávania na základných školách. Jej cieľom je podporiť vzdelávanie z oblasti elektrotechniky a elektroniky prostredníctvom hračiek s využitím elektronických prvkov. Výstupom riešenej problematiky je model Beam robota. Student work is focused on the possibilities of technical education in primary schools. Its aim is to promote education in electrical and electronics, and toys through the use of electronic components. Outcomes issue is a model of the Beam robot. Keywords: didaktická pomůcka; technické vzdělávání; základní školy; model Beam robota; didactic tool; technical education; primary schools; model of Beam robot Available in the ZČU Library.
Beam robot a jeho využitie v škole

Práca je zameraná na možnosti technického vzdelávania na základných školách. Jej cieľom je podporiť vzdelávanie z oblasti elektrotechniky a elektroniky prostredníctvom hračiek s využitím ...

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Pasterizácia mlieka
Kormanová, Lenka
2014 - Slovak
Cieľom našej práce bolo vysvetliť proces pasterizácie mlieka a poukázať na dôležitosť významu tohto procesu z bezpečnostného a zdravotného hľadiska. Ďalším cieľom práce bolo vybrať vhodnú metódu analýzy rizika, aplikovať ju na doskový pastér a navrhnúť nápravné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika. Prínosom práce sú navrhnuté nápravné opatrenia pre doskový pastér a vytvorenie študijného materiálu o procese a spôsoboch pasterizácie mlieka. The aim of the thesis was to explain the processes of milk pasteurization and it´s importance from the point of view of health safety. Another aim of the thesis was to choose appropriate method of risk analyses, apply this method to board pasteurizer and suggest improvements for board pasteurizer and elaborate study materials about the processes and ways of milk pasteurization. Keywords: pasterizace mléka; zdravotní rizika; studijní materiály; pasteurization of milk; health risks; study materials Available in the ZČU Library.
Pasterizácia mlieka

Cieľom našej práce bolo vysvetliť proces pasterizácie mlieka a poukázať na dôležitosť významu tohto procesu z bezpečnostného a zdravotného hľadiska. Ďalším cieľom práce bolo vybrať vhodnú metódu ...

Kormanová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Uplatnenie pracovných námetov v technickom vzdelávaní v nižšom sekundárnom stupni ZŠ
Sojková, Margaréta
2014 - Slovak
Publikovaný príspevok čitateľom zdôrazňuje potrebu manuálnych zručností u žiakov základných škôl. Stručne charakterizuje pracovné námety v technickom vzdelávaní ISCED 2 a popisuje požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať pri navrhovaní a tvorbe pracovných námetov. Príspevok následne uvádza uplatnenie pracovných námetov vo vyučovaní na Slovensku, v Českej republike a USA. Published contribution stresses of the readers the need for manual skills of pupils at primary school. Briefly characterizes the working suggestions in technological education ISCED 2 and describes the requirements that must be respected when designing and making working suggestions. Then Contribution indicated working suggestions in the educationf in Slovakia, the Czech Republic and the USA. Keywords: technické vzdělávání; základní školy; Slovensko; Česká republika; USA; technical education; primary schools; Slovakia; Czech republic; USA Available in the ZČU Library.
Uplatnenie pracovných námetov v technickom vzdelávaní v nižšom sekundárnom stupni ZŠ

Publikovaný príspevok čitateľom zdôrazňuje potrebu manuálnych zručností u žiakov základných škôl. Stručne charakterizuje pracovné námety v technickom vzdelávaní ISCED 2 a popisuje požiadavky, ktoré ...

Sojková, Margaréta
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Význam priestorovej predstavivosti v rozvíjaní technického myslenia
Tomková, Viera
2014 - Slovak
Príspevok sa zaoberá potrebou rozvoja priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na základných školách. Autorka príspevku realizovala prieskum vo všetkých ročníkoch základnej školy so zreteľom na schopnosť žiakov orientovať sa v priestore (rovine) a schopnosť manipulovať s objektmi v predstavách. Na základe hodnotenia prieskumu autorka navrhuje riešenie na podporu rozvoja priestorovej predstavivosti v technických predmetoch. The contribution deals with the need for development in the area of spatial awareness in technical education at the lower secondary level of elementary schools. The author made the research in all grades of an elementary school orientated on the spatial awareness and the ability to imaginary manipulate with objects. Based on the assessment of our research the author designs solution for support of development of spatial awareness in technical subjects. Keywords: prostorová představivost; technické vzdělávání; základní školy; spatial awareness; technical education; primary schools Available in the ZČU Library.
Význam priestorovej predstavivosti v rozvíjaní technického myslenia

Príspevok sa zaoberá potrebou rozvoja priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na základných školách. Autorka príspevku realizovala prieskum vo ...

Tomková, Viera
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Autopilot v úlohe záchranného systému pri strate signálu RC modelu lietadla
Valent, Tomáš; Stebila, Ján
2014 - Slovak
V tomto príspevku na venujeme návrhu a vyhotoveniu zariadenia, ktoré by po strate signálu z vysielača, prevzalo ihneď riadenie a bezpečne dostalo model lietadla na zem. Snahou bolo aby bolo zariadenie čo najmenšie a čo najľahšie, a aby ho bolo možné založiť do čo najviac modelov, ktoré vlastníme. Autopilot je zariadenie, ktoré dokáže riadiť lietadlo, loď, vlak v našom prípade model lietadla, podľa vopred nastavených parametrov. Celé riadenie systému zabezpečuje mikrokontrolér ATmega 328 a ako snímače polohy modelu lietadla sme použili 3-osý digitálny gyroskop s 3-osým digitálnym akcelerometrom. This post is devoted to design and equipment design, which, following the loss of signal from the transmitter, immediately took over the management of a given model aircraft safely to the ground. The effort was that the device is as small as possible and as easily as possible, and that it can be set up in as many models that we own. Autopilot is a device that is able to fly the aircraft, ship, train in our case model aircraft, according to previouslyset parameters. The whole management system ensures microcontroller ATmega 328 and as position sensors model aircraft we used 3-axis digital gyroscope with digital 3-axis accelerometer. Keywords: model letadla; autopilot; model aircraft; autopilot Available in the ZČU Library.
Autopilot v úlohe záchranného systému pri strate signálu RC modelu lietadla

V tomto príspevku na venujeme návrhu a vyhotoveniu zariadenia, ktoré by po strate signálu z vysielača, prevzalo ihneď riadenie a bezpečne dostalo model lietadla na zem. Snahou bolo aby bolo ...

Valent, Tomáš; Stebila, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Dajme veciam druhú šancu
Števík, Marek
2013 - Slovak
Pri bežnej práci s informačnými technickými prostriedkami často nastane situácia kedy zariadenie alebo prístroj prestane plniť svoju funkciu kvôli poškodeniu alebo kvôli tomu že zariadenie je už zastarané a to mu znemožňuje plniť funkcie ktoré od neho vyžadujeme. Zamerali sme sa na vyžitie takýchto zariadení pri motivácii žiakov o štúdium technických predmetov. Z vyradených IKT prostriedkov sme zostrojili robotické vozidlo, ktorého obstarávacia cena je takmer nulová. We are living the IT age, when the low price of the electronics devices, compels us throw away the waste oftentimes the light broken or functional but worn out components. We focused to using this components to motivation pupils and students for study of technology. We designed and assembled the robotic car as a toy which construction price approximated to zero. Keywords: recyklace; robotické vozidlo; recycling; robotic car Available in the ZČU Library.
Dajme veciam druhú šancu

Pri bežnej práci s informačnými technickými prostriedkami často nastane situácia kedy zariadenie alebo prístroj prestane plniť svoju funkciu kvôli poškodeniu alebo kvôli tomu že zariadenie je už ...

Števík, Marek
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Osvetlenie priechodu pre chodcov s bezpečnostnou signalizáciou
Kopecký, Miroslav
2013 - Slovak
Priechody pre chodcov sú súčasťou rozsiahlych infraštruktúr cestných sietí nie iba na Slovensku ale vo všetkých vyspelejších krajinách sveta. Niektoré sú vytvárané z ohľadom na bezpečnosť chodcov a tiež na plynulosť cestnej premávky. Cieľom práce ŠVOUČ je analyzovanie technológií používaných v súčasnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia chodcov na priechodoch, a tiež navrhnutie vlastného riešenia na zvýšenie ich bezpečnosti. Crosswalks are part of large-scale infrastructure of road networks not only in Slovakia but in all advanced countries. Some are created from pedestrian safety and also the flow of traffic. ŠVOUČ aim of this work is to analyze the technologies currently used to ensure the health and safety of pedestrians at crossings and also design custom solution for upgrading their security. Keywords: přechod pro chodce; bezpečnost; crosswalk; safety Available in the ZČU Library.
Osvetlenie priechodu pre chodcov s bezpečnostnou signalizáciou

Priechody pre chodcov sú súčasťou rozsiahlych infraštruktúr cestných sietí nie iba na Slovensku ale vo všetkých vyspelejších krajinách sveta. Niektoré sú vytvárané z ohľadom na bezpečnosť chodcov a ...

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Využitie komerčného výrobku (robot NXT) vo vyučovacom predmete technika
Nosál, Peter; Stebila, Ján
2013 - Slovak
Príspevok je zameraný na predmet technika a na uplatnenie rôznych komerčných výrobkov pri vyučovaní tohto predmetu. Za príklad bol vybraný výrobok LEGO MINDSTORMS pre jeho rozšírenosť na školách a variabilitu využitia. Príspevok sa tiež zameriava na základný opis výrobku a rôzne príklady konkrétneho využitia tohto výrobku pri vyučovaní technika na základných školách. The paper is focused on the subject of technology and the application of various commercial products for teaching this subject. As an example, was selected LEGO MINDSTORMS for its prevalence in schools and versatility of use. The paper also focuses on the basic description of this product and various examples of practical application of this product when teaching technology in primary schools. Keywords: technická výchova; LEGO Mindstorms NXT; technical education; LEGO Mindstorms NXT Available in the ZČU Library.
Využitie komerčného výrobku (robot NXT) vo vyučovacom predmete technika

Príspevok je zameraný na predmet technika a na uplatnenie rôznych komerčných výrobkov pri vyučovaní tohto predmetu. Za príklad bol vybraný výrobok LEGO MINDSTORMS pre jeho rozšírenosť na školách a ...

Nosál, Peter; Stebila, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni
Noge, Juraj; Dušková, Marta
2013 - Slovak
Cílem příspěkvu je představit Centrální registr závěrečných prací v SR a systém an kontrolu originality dokumentů jako kompexního řešení na národní úrovni, cíle a východiska projektu, řešení organizačních a legislativních problémů, technické řešení, implementaci a zkušenosti ze čtvrtročního provozu. Uvedeme několik statistických údajů, shrnutí přínosů a ohlasů systému i naznačení dalšího rozvoje a využití systému v budoucnosti. Stručně budou zmíněny i ostatní centralizované systémy, které provozuje CVTI SR. The objective of this paper is to present the Centr al Registry of Theses and Dissertations in the SR and a document originality checking system a s a comprehensive solution at national level for higher education institutions, the object ives as well as the starting point of the project, the resolution of organisational and legis lative problems, the technical solutions, implementation, and the experience from almost four years of operation. We present some statistical data, including the system benefits and citations, as well as an outline of the future development and use of the system in the future. I will also concisely mention other centralised systems operated by the SCSTI SR Keywords: antiplagiátorské systémy; centrální register závěrečných prací; anti-plagiarism system; central registry of theses and dissertations; vysokoškolské práce Available in the NTK library.
Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Cílem příspěkvu je představit Centrální registr závěrečných prací v SR a systém an kontrolu originality dokumentů jako kompexního řešení na národní úrovni, cíle a východiska projektu, řešení ...

Noge, Juraj; Dušková, Marta
Národní technická knihovna, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases