Number of found documents: 313
Published from to

Beam robot a jeho využitie v škole
Kopecký, Miroslav
2014 - Slovak
Práca je zameraná na možnosti technického vzdelávania na základných školách. Jej cieľom je podporiť vzdelávanie z oblasti elektrotechniky a elektroniky prostredníctvom hračiek s využitím elektronických prvkov. Výstupom riešenej problematiky je model Beam robota. Student work is focused on the possibilities of technical education in primary schools. Its aim is to promote education in electrical and electronics, and toys through the use of electronic components. Outcomes issue is a model of the Beam robot. Keywords: didaktická pomůcka; technické vzdělávání; základní školy; model Beam robota; didactic tool; technical education; primary schools; model of Beam robot Available in the ZČU Library.
Beam robot a jeho využitie v škole

Práca je zameraná na možnosti technického vzdelávania na základných školách. Jej cieľom je podporiť vzdelávanie z oblasti elektrotechniky a elektroniky prostredníctvom hračiek s využitím ...

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Pasterizácia mlieka
Kormanová, Lenka
2014 - Slovak
Cieľom našej práce bolo vysvetliť proces pasterizácie mlieka a poukázať na dôležitosť významu tohto procesu z bezpečnostného a zdravotného hľadiska. Ďalším cieľom práce bolo vybrať vhodnú metódu analýzy rizika, aplikovať ju na doskový pastér a navrhnúť nápravné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika. Prínosom práce sú navrhnuté nápravné opatrenia pre doskový pastér a vytvorenie študijného materiálu o procese a spôsoboch pasterizácie mlieka. The aim of the thesis was to explain the processes of milk pasteurization and it´s importance from the point of view of health safety. Another aim of the thesis was to choose appropriate method of risk analyses, apply this method to board pasteurizer and suggest improvements for board pasteurizer and elaborate study materials about the processes and ways of milk pasteurization. Keywords: pasterizace mléka; zdravotní rizika; studijní materiály; pasteurization of milk; health risks; study materials Available in the ZČU Library.
Pasterizácia mlieka

Cieľom našej práce bolo vysvetliť proces pasterizácie mlieka a poukázať na dôležitosť významu tohto procesu z bezpečnostného a zdravotného hľadiska. Ďalším cieľom práce bolo vybrať vhodnú metódu ...

Kormanová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Uplatnenie pracovných námetov v technickom vzdelávaní v nižšom sekundárnom stupni ZŠ
Sojková, Margaréta
2014 - Slovak
Publikovaný príspevok čitateľom zdôrazňuje potrebu manuálnych zručností u žiakov základných škôl. Stručne charakterizuje pracovné námety v technickom vzdelávaní ISCED 2 a popisuje požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať pri navrhovaní a tvorbe pracovných námetov. Príspevok následne uvádza uplatnenie pracovných námetov vo vyučovaní na Slovensku, v Českej republike a USA. Published contribution stresses of the readers the need for manual skills of pupils at primary school. Briefly characterizes the working suggestions in technological education ISCED 2 and describes the requirements that must be respected when designing and making working suggestions. Then Contribution indicated working suggestions in the educationf in Slovakia, the Czech Republic and the USA. Keywords: technické vzdělávání; základní školy; Slovensko; Česká republika; USA; technical education; primary schools; Slovakia; Czech republic; USA Available in the ZČU Library.
Uplatnenie pracovných námetov v technickom vzdelávaní v nižšom sekundárnom stupni ZŠ

Publikovaný príspevok čitateľom zdôrazňuje potrebu manuálnych zručností u žiakov základných škôl. Stručne charakterizuje pracovné námety v technickom vzdelávaní ISCED 2 a popisuje požiadavky, ktoré ...

Sojková, Margaréta
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Význam priestorovej predstavivosti v rozvíjaní technického myslenia
Tomková, Viera
2014 - Slovak
Príspevok sa zaoberá potrebou rozvoja priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na základných školách. Autorka príspevku realizovala prieskum vo všetkých ročníkoch základnej školy so zreteľom na schopnosť žiakov orientovať sa v priestore (rovine) a schopnosť manipulovať s objektmi v predstavách. Na základe hodnotenia prieskumu autorka navrhuje riešenie na podporu rozvoja priestorovej predstavivosti v technických predmetoch. The contribution deals with the need for development in the area of spatial awareness in technical education at the lower secondary level of elementary schools. The author made the research in all grades of an elementary school orientated on the spatial awareness and the ability to imaginary manipulate with objects. Based on the assessment of our research the author designs solution for support of development of spatial awareness in technical subjects. Keywords: prostorová představivost; technické vzdělávání; základní školy; spatial awareness; technical education; primary schools Available in the ZČU Library.
Význam priestorovej predstavivosti v rozvíjaní technického myslenia

Príspevok sa zaoberá potrebou rozvoja priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na základných školách. Autorka príspevku realizovala prieskum vo ...

Tomková, Viera
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Autopilot v úlohe záchranného systému pri strate signálu RC modelu lietadla
Valent, Tomáš; Stebila, Ján
2014 - Slovak
V tomto príspevku na venujeme návrhu a vyhotoveniu zariadenia, ktoré by po strate signálu z vysielača, prevzalo ihneď riadenie a bezpečne dostalo model lietadla na zem. Snahou bolo aby bolo zariadenie čo najmenšie a čo najľahšie, a aby ho bolo možné založiť do čo najviac modelov, ktoré vlastníme. Autopilot je zariadenie, ktoré dokáže riadiť lietadlo, loď, vlak v našom prípade model lietadla, podľa vopred nastavených parametrov. Celé riadenie systému zabezpečuje mikrokontrolér ATmega 328 a ako snímače polohy modelu lietadla sme použili 3-osý digitálny gyroskop s 3-osým digitálnym akcelerometrom. This post is devoted to design and equipment design, which, following the loss of signal from the transmitter, immediately took over the management of a given model aircraft safely to the ground. The effort was that the device is as small as possible and as easily as possible, and that it can be set up in as many models that we own. Autopilot is a device that is able to fly the aircraft, ship, train in our case model aircraft, according to previouslyset parameters. The whole management system ensures microcontroller ATmega 328 and as position sensors model aircraft we used 3-axis digital gyroscope with digital 3-axis accelerometer. Keywords: model letadla; autopilot; model aircraft; autopilot Available in the ZČU Library.
Autopilot v úlohe záchranného systému pri strate signálu RC modelu lietadla

V tomto príspevku na venujeme návrhu a vyhotoveniu zariadenia, ktoré by po strate signálu z vysielača, prevzalo ihneď riadenie a bezpečne dostalo model lietadla na zem. Snahou bolo aby bolo ...

Valent, Tomáš; Stebila, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Dajme veciam druhú šancu
Števík, Marek
2013 - Slovak
Pri bežnej práci s informačnými technickými prostriedkami často nastane situácia kedy zariadenie alebo prístroj prestane plniť svoju funkciu kvôli poškodeniu alebo kvôli tomu že zariadenie je už zastarané a to mu znemožňuje plniť funkcie ktoré od neho vyžadujeme. Zamerali sme sa na vyžitie takýchto zariadení pri motivácii žiakov o štúdium technických predmetov. Z vyradených IKT prostriedkov sme zostrojili robotické vozidlo, ktorého obstarávacia cena je takmer nulová. We are living the IT age, when the low price of the electronics devices, compels us throw away the waste oftentimes the light broken or functional but worn out components. We focused to using this components to motivation pupils and students for study of technology. We designed and assembled the robotic car as a toy which construction price approximated to zero. Keywords: recyklace; robotické vozidlo; recycling; robotic car Available in the ZČU Library.
Dajme veciam druhú šancu

Pri bežnej práci s informačnými technickými prostriedkami často nastane situácia kedy zariadenie alebo prístroj prestane plniť svoju funkciu kvôli poškodeniu alebo kvôli tomu že zariadenie je už ...

Števík, Marek
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Osvetlenie priechodu pre chodcov s bezpečnostnou signalizáciou
Kopecký, Miroslav
2013 - Slovak
Priechody pre chodcov sú súčasťou rozsiahlych infraštruktúr cestných sietí nie iba na Slovensku ale vo všetkých vyspelejších krajinách sveta. Niektoré sú vytvárané z ohľadom na bezpečnosť chodcov a tiež na plynulosť cestnej premávky. Cieľom práce ŠVOUČ je analyzovanie technológií používaných v súčasnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia chodcov na priechodoch, a tiež navrhnutie vlastného riešenia na zvýšenie ich bezpečnosti. Crosswalks are part of large-scale infrastructure of road networks not only in Slovakia but in all advanced countries. Some are created from pedestrian safety and also the flow of traffic. ŠVOUČ aim of this work is to analyze the technologies currently used to ensure the health and safety of pedestrians at crossings and also design custom solution for upgrading their security. Keywords: přechod pro chodce; bezpečnost; crosswalk; safety Available in the ZČU Library.
Osvetlenie priechodu pre chodcov s bezpečnostnou signalizáciou

Priechody pre chodcov sú súčasťou rozsiahlych infraštruktúr cestných sietí nie iba na Slovensku ale vo všetkých vyspelejších krajinách sveta. Niektoré sú vytvárané z ohľadom na bezpečnosť chodcov a ...

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Využitie komerčného výrobku (robot NXT) vo vyučovacom predmete technika
Nosál, Peter; Stebila, Ján
2013 - Slovak
Príspevok je zameraný na predmet technika a na uplatnenie rôznych komerčných výrobkov pri vyučovaní tohto predmetu. Za príklad bol vybraný výrobok LEGO MINDSTORMS pre jeho rozšírenosť na školách a variabilitu využitia. Príspevok sa tiež zameriava na základný opis výrobku a rôzne príklady konkrétneho využitia tohto výrobku pri vyučovaní technika na základných školách. The paper is focused on the subject of technology and the application of various commercial products for teaching this subject. As an example, was selected LEGO MINDSTORMS for its prevalence in schools and versatility of use. The paper also focuses on the basic description of this product and various examples of practical application of this product when teaching technology in primary schools. Keywords: technická výchova; LEGO Mindstorms NXT; technical education; LEGO Mindstorms NXT Available in the ZČU Library.
Využitie komerčného výrobku (robot NXT) vo vyučovacom predmete technika

Príspevok je zameraný na predmet technika a na uplatnenie rôznych komerčných výrobkov pri vyučovaní tohto predmetu. Za príklad bol vybraný výrobok LEGO MINDSTORMS pre jeho rozšírenosť na školách a ...

Nosál, Peter; Stebila, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Digitálny zaznamenávač výšky RC modelu lietadla
Valent, Tomáš; Pavlovkin, J.; Stebila, J.
2013 - Slovak
V tomto príspevku sa venujeme návrhu a vyhotoveniu digitálneho zaznamenávača výšky rádiom riadeného modelu lietadla. Zariadenie ukladá namerané dáta z modelu lietadla, každú jednu sekundu po dobu viac ako dvoch hodín. Zariadenie pracuje pomocou mikrokontroléra ATmega 168 PA. ATmega 168 je 8-bit AVR RISC-based mikrokontrolér. Ďalšími dôležitými časťami zariadenia sú tlakový barometrický senzor BMP085 a sériová pamäť EEPROM 24LC256. Zariadenie pracuje s citlivosťou 25cm. Analýza nameraných hodnôt je možná cez MS Excel pomocou prevodníka PLX-DAQ. This post is devoted to design and construct the digital data recorder of altitude for radio controlled model aircraft. The Device stores data of model aircraft, every one second for more than two hours. The device works by using microcontroller ATmega 168 PA. ATmega 168 is high-performance, low-power Atmel 8-bit AVR RISC-based microcontroller. Microcontroller supports a throughput of 20 MIPS at 20 MHz and operates between 2.7-5.5 volts. Other important components are Barometric Pressure Sensor - BMP085 and 24LC256 Serial Electrically Erasable PROM. The device operates with sensitivity 25 cm. Analyzation of the measured data is possible via MS Excel, with using converter PLX-DAQ. Keywords: digitální zaznamenávač výšky; RC modely; digital data recorder of altitude; RC models Available in the ZČU Library.
Digitálny zaznamenávač výšky RC modelu lietadla

V tomto príspevku sa venujeme návrhu a vyhotoveniu digitálneho zaznamenávača výšky rádiom riadeného modelu lietadla. Zariadenie ukladá namerané dáta z modelu lietadla, každú jednu sekundu po dobu ...

Valent, Tomáš; Pavlovkin, J.; Stebila, J.
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Brazília ako nová formujúca sa veľmoc v medzinárodných vzťahoch: špecifiká jej zahraničnej politiky v 21. storočí a jej politickoekonomická diplomacia a geopolitický vplyv v kontexte zoskupenia krajín BRICS
Božek, Samuel
2013 - Slovak
In my research I will deal with the specifics of the foreign policy of Brazil, which are determined by its ambition to establish itself as a new global superpower in international relations and its aspirations for changing international political and economic order according to its worth paradigm. I will point out its original soft power approach in its foreign policy, which is reflected by active presidential diplomacy, intensive regional policy, global energy geopolitics, specific geostrategic trade policy, nuclear diplomacy, its policy in the field of international institutions and groupings and its foreign policy engagement in the field of international policy issues. All these aspects I will explain in relation to the foreign policy of the BRICS grouping of states in which Brazil is member state and forms immanent determining broader context of foreign policy behavior of Brazil. The main aim of my research will be mainly to analyze in detail the changing geopolitical position of Brazil in the region and the world and based on empirical facts which will be discovered, to find out whether Brazil is capable to transform the international system according to its values and identity. Keywords: zahraniční politka Brazílie; změna mezinárodního a ekonomického řádu; globální velmoc; multipolarita; seskupení států BRICS; přístup měkké síly; geopolitická pozice Brazílie ve světě; politika v oblasti mezinárodních institucí; foreign policy of Brazil; change of international political and economic order; global superpower; multipolarism; BRICS grouping of states; soft power approach; geopolitical position of Brazil in world; policy in field of international institutions Available in digital repository of ZČU.
Brazília ako nová formujúca sa veľmoc v medzinárodných vzťahoch: špecifiká jej zahraničnej politiky v 21. storočí a jej politickoekonomická diplomacia a geopolitický vplyv v kontexte zoskupenia krajín BRICS

In my research I will deal with the specifics of the foreign policy of Brazil, which are determined by its ambition to establish itself as a new global superpower in international relations and its ...

Božek, Samuel
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases