Number of found documents: 39
Published from to

Modelovanie znalostí a procesov vo verejnej správe
Rakovská, Eva
2006 - Slovak
Verejná správa v krajinách Európskej únie je na rozdielnych úrovniach organizovania a riadenia. Spoločným cieľom je vytvorenie efektívnej VS v jednotlivých krajinách s použitím informačno-komunikačných technológií. Tento cieľ je možné dosiahnuť len vtedy, ak je postavený vnútorný model VS tak, aby umožňoval jednoduchý a spoľahlivý prístup nielen pre pracovníkov VS, ale aj pre všetkých občanov. Znalostné modelovanie a ontologické modelovanie dáva dobré predpoklady na vytvorenie efektívnej VS. Príspevok sa zameriava na rozdelenie znalostí a procesov vo verejnej správe, poukazuje na možnosti vytvárania základných vzorov pre procesy vo VS, rozoberá procesy do jednotlivých úkonov a zachytáva možnosti uchovávania jednotlivých úkonov na znalostnom princípe. Keywords: verejná správa; znalostné technológia; znalostné jadro VS; informačné technológie; Public Administration; knowledge technologies; knowledge core of PA; Information technology Available in digital repository of UPCE.
Modelovanie znalostí a procesov vo verejnej správe

Verejná správa v krajinách Európskej únie je na rozdielnych úrovniach organizovania a riadenia. Spoločným cieľom je vytvorenie efektívnej VS v jednotlivých krajinách s použitím ...

Rakovská, Eva
Univerzita Pardubice, 2006

Projekt SAKE – verejná správa využívajúca manažment znalostí
Sabol, Tomáš; Želinský, Tomáš; Hreňo, Ján
2006 - Slovak
Informatizácia spoločnosti rýchlo napreduje a preniká aj do verejnej správy. Je to proces prirodzený vzhľadom na prechod k znalostnej ekonomike. Organizácie verejnej správy patria medzi organizácie založené na (právnych, ekonomických a pod.) znalostiach, a teda ich pracovníci majú štatút znalostných pracovníkov. Zároveň v rámci verejnej správy často dochádza k zmenám (legislatívy, kompetencií, organizačnej štruktúry a pod.). Elektronizácia verejnej správy (e-government) dokáže vyriešiť niektoré z týchto problémov. Jeden z prístupov prezentuje projekt SAKE financovaný v rámci 6. Rámcového programu EÚ, ktorého cieľom je vytvoriť jednotný priestor na uchovávanie znalostí namiesto súboru izolovaných zdrojov a systém manažmentu zmien. Keywords: elektronická vláda (e-Government); sémantické technológie; sémantický web; manažment zmien; manažment obsahu; groupware Available in digital repository of UPCE.
Projekt SAKE – verejná správa využívajúca manažment znalostí

Informatizácia spoločnosti rýchlo napreduje a preniká aj do verejnej správy. Je to proces prirodzený vzhľadom na prechod k znalostnej ekonomike. Organizácie verejnej správy patria medzi organizácie ...

Sabol, Tomáš; Želinský, Tomáš; Hreňo, Ján
Univerzita Pardubice, 2006

K informatizácii verejnej správy vo svete a na Slovensku
Šebová, Miriam; Kmecová, Zuzana
2006 - Slovak
Článok objasňuje hlavné procesy informatizácie verejnej správy v krajinách Európskej únie a vo svete vychádzajúc z hodnotiacich štúdií medzinárodných organizácií. Elektronizácia verejných služieb a implementácia e-governmentu predstavuje v súčasnosti prioritu všetkých vyspelých štátov. Trend informatizácie verejnej správy ako nevyhnutnej súčasti jej reformy a modernizácie sa začína plne realizovať aj na Slovensku. Autori sumarizujú doterajší vývoj a hlavné problémy v tejto oblasti v SR. Keywords: verejná správa; informatizácia verejných služieb; E-Government; občania; Public Administration; informatization of public services; E-Government; citizens Available in digital repository of UPCE.
K informatizácii verejnej správy vo svete a na Slovensku

Článok objasňuje hlavné procesy informatizácie verejnej správy v krajinách Európskej únie a vo svete vychádzajúc z hodnotiacich štúdií medzinárodných organizácií. Elektronizácia verejných služieb a ...

Šebová, Miriam; Kmecová, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2006

Partnerstvá v regionálnej a komunálnej politike SR
Hamalová, Marta; Žárska, Elena; Papánková, Stanislava
2006 - Slovak
Kompatibilita regionálnej a komunálnej politiky SR s európskym štandardom vyžaduje, aby sa v nej začali dôsledne uplatňovať princípy zjednocujúce národné regionálne politiky v ekonomickom a politickom priestore EÚ: negociácie, programovania, partnerstva, subsidiarity a solidarity. Európske vplyvy a trhové prostredie iniciujú postupnú transformáciu centralistického riadenia na koordinačno-negociačné, bilaterálne alebo multilaterálne rozhodovanie všetkých reálnych subjektov regionálnej a komunálnej rozvojovej politiky: inštitúcií verejnej správy na regionálnej a lokálnej úrovni, podnikateľských subjektov, vzdelávacích, vedeckovýskumných, poradenských inštitúcií, reprezentatívnych združení podnikateľov a ďalších fyzických a právnických osôb. Na úrovni regiónov a obcí v SR sú vytvorené elementárne predpoklady pre uskutočňovanie regionálnej politiky na princípe partnerstva verejného a súkromného sektora: právny rámec, kompetentné regionálne a lokálne vlády, decentralizovaný systém verejných rozpočtov a možnosť získania doplnkových finančných zdrojov najmä zo štrukturálnych fondov EÚ. Predmetom nášho príspevku je prezentácia niektorých výsledkov výskumného projektu, štátneho programu výskumu a vývoja „Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov“, ktorého súčasťou bol aj prieskum stavu a foriem partnerstiev, iniciovaných samosprávou regiónov a obcí vo vybraných regiónoch SR. Available in digital repository of UPCE.
Partnerstvá v regionálnej a komunálnej politike SR

Kompatibilita regionálnej a komunálnej politiky SR s európskym štandardom vyžaduje, aby sa v nej začali dôsledne uplatňovať princípy zjednocujúce národné regionálne politiky v ekonomickom a politickom ...

Hamalová, Marta; Žárska, Elena; Papánková, Stanislava
Univerzita Pardubice, 2006

Hodnotenie kvality slovenských verejných vysokých škôl na základe vybraných ukazovateľov
Zubaľová, Alena
2006 - Slovak
Jedným zo základných zdrojov príjmov verejných vysokých škôl je dotácia zo štátneho rozpočtu. Ak sa verejná vysoká škola uchádza o verejné zdroje, výsledky hodnotenia jej kvality sa stávajú vecou verejnou. Preto považujeme za veľmi podstatné zverejňovať výsledky hodnotenia kvality verejných vysokých škôl. Predmetom tohto príspevku je „zmapovať“ situácia hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl a to ako z národného, tak aj z medzinárodného pohľadu a poukázať na niektoré problémy, ktoré sú s tým spojené. Keywords: evalvácia; akreditácia; akreditačná komisia; externé hodnotenie kvality; ukazovatele hodnotenia kvality Available in digital repository of UPCE.
Hodnotenie kvality slovenských verejných vysokých škôl na základe vybraných ukazovateľov

Jedným zo základných zdrojov príjmov verejných vysokých škôl je dotácia zo štátneho rozpočtu. Ak sa verejná vysoká škola uchádza o verejné zdroje, výsledky hodnotenia jej kvality sa stávajú vecou ...

Zubaľová, Alena
Univerzita Pardubice, 2006

Prognóza pre mesto Krompachy s dôrazom na trh práce a sociálnu vylúčenosť rómskej komunity
Hudec, Oto; Džupka, Peter; Želinský, Tomáš
2006 - Slovak
Príspevok sa zaoberá prognózovaním budúceho vývoja s využitím kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu na príklade mesta Krompachy s dôrazom na trh práce a sociálnu vylúčenosť rómskej komunity. Keywords: kvalitatívne a kvantitatívne predvídanie; extrapolačné metódy; Krompachy Available in digital repository of UPCE.
Prognóza pre mesto Krompachy s dôrazom na trh práce a sociálnu vylúčenosť rómskej komunity

Príspevok sa zaoberá prognózovaním budúceho vývoja s využitím kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu na príklade mesta Krompachy s dôrazom na trh práce a sociálnu vylúčenosť rómskej komunity.

Hudec, Oto; Džupka, Peter; Želinský, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2006

Bioregión ako príležitosť pre podniky s ekologickou výrobou
Kretter, Anton
2006 - Slovak
Bioregión môže byť etablovaný odvetvovým, alebo regionálnym prístupom. Jeho cieľom je akcelerovať predaj produktov vo vnútri, prípadne mimo regiónu. Pre presadenie idey bioregiónu je potrebné ako východisko primerané rozvinutie ekologického hospodárenia poľnohospodárskych podnikov. Dôležitá je tiež previazanosť s inými hospodárskymi odvetviami, ktoré ideu bioregiónu podporujú a vidia v nej príležitosť hospodárskeho úspechu. Tento je však podmienený potenciálom faktorov regiónu, potenciálom zákazníkov, kooperácie a imidžu regiónu. Available in digital repository of UPCE.
Bioregión ako príležitosť pre podniky s ekologickou výrobou

Bioregión môže byť etablovaný odvetvovým, alebo regionálnym prístupom. Jeho cieľom je akcelerovať predaj produktov vo vnútri, prípadne mimo regiónu. Pre presadenie idey bioregiónu je potrebné ako ...

Kretter, Anton
Univerzita Pardubice, 2006

Rozpočty verejných vysokých škôl ako súčasť rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky
Beličková, Kornélia; Geško, Martin
2006 - Slovak
Autori tohto príspevku sa venujú problematike postavenia verejných vysokých škôl v rozpočte verejnej správy SR v období kedy na Slovensku vznikajú a začínajú sa etablovať súkromné vysoké školy ako ich prirodzená konkurencia. Vysoké školy ponúkajú na Slovensku uchádzačom 69 tisíc voľných miest (69% na dennej a zvyšok v externej forme štúdia). Dvadsiatka verejných vysokých škôl ponúka takmer 64 tisíc miest, približne 4 500 miest ponúka 9 súkromných vysokých škôl a zvyšok je v kompetencii štátnych vysokých škôl. Keywords: verejné rozpočty; rozpočet verejnej správy; verejné vysoké školy; štátne vysoké školy; súkromné vysoké školy; financovanie vysokých škôl Available in digital repository of UPCE.
Rozpočty verejných vysokých škôl ako súčasť rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky

Autori tohto príspevku sa venujú problematike postavenia verejných vysokých škôl v rozpočte verejnej správy SR v období kedy na Slovensku vznikajú a začínajú sa etablovať súkromné vysoké školy ako ich ...

Beličková, Kornélia; Geško, Martin
Univerzita Pardubice, 2006

Diferenciácia regionálneho rozvoja Slovenska a jej sociálno – ekonomické dopady
Bilá, Anna
2006 - Slovak
This conference paper deals with the regional development problems of Slovakia emphasizing the presentation of its developmental differentiation after the entry into European Union (EU). It depicts the regional differentiation problems inward the new EU member states as well as the European regional policy changes. It presents the regional development of Slovakia in more extensive social-economical and social-spatial changes of society trend within the Transformation time period. The realized analysis demonstrate the considerable regional disparity both in European Union both in Slovakia. Strategically, the regional policy should be aimed at the solution of this state in the individual member states. The state financial aid forms the significant part of regional policy. In conclusion, this paper compare the region disposal and the developmental trend of Slovakia with the information society development conditions. Keywords: regional differentiation; European regional policy; regional competitiveness; strategic trend of regional policy; state financial aid; social – economical impacts Available in digital repository of UPCE.
Diferenciácia regionálneho rozvoja Slovenska a jej sociálno – ekonomické dopady

This conference paper deals with the regional development problems of Slovakia emphasizing the presentation of its developmental differentiation after the entry into European Union (EU). It depicts ...

Bilá, Anna
Univerzita Pardubice, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases