Number of found documents: 1733
Published from to

Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera
Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
2019 - German
The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings from the primary and secondary literature give us an idea of the main representatives of the movement, significant works and thoughts. The principal focus of research is the drama. The subject of investigation were two particular works: Der Hofmeister by Jakob Michael Reinhold Lenz and Die Kindermörderin by Heinrich Leopold Wagner. The aim of the thesis is the find out how the specific characteristic of the movement Sturm und Drang is manifested in these works. The analysis of these works is the starting point for the comparison of the two dramas. The thesis can be used as study material dealing with an important chapter of the German literature. KEYWORDS Sturm und Drang, drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner Tato bakalářská práce se zabývá německým hnutím Sturm und Drang a jeho významem v literárním, historickém a filosofickém kontextu. Na základě poznatků z primární a sekundární literatury přibližuje hlavní představitele tohoto hnutí, významná díla a myšlenky. Pozornost je věnována zejména dramatu. Vlastní sledování je zaměřeno na dvě konkrétní díla: Der Hofmeister od Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Die Kindermörderin od Heinricha Leopolda Wagnera. Práce se snaží zjistit, jak se v těchto dílech projevují specifika hnutí Sturm und Drang. Analýza těchto děl je východiskem pro porovnání obou dramat. Práce může posloužit jako studijní materiál, přibližující významnou kapitolu německé literatury. KLÍČOVÁ SLOVA Sturm und Drang, Drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner Keywords: Sturm und Drang; Drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner; Sturm und Drang; drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner Available in a digital repository NRGL
Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera

The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings ...

Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů
Žemla, Daniel; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
2019 - German
The goal of this Bachelor thesis was to examine the importance of two German- Czech European Battlegroups with regard to German-Czech security relations. This thesis is concerned with the mutual security cooperation of both countries since 1990. It reveals a dynamic development in the bilateral relationships, especially a conciliation with the past, which has been a precondition for later successful cooperation. Differing historical experience projected into an attitude of both states towards their armed forces, which is noticeable until the present day. The thesis further analyzes the German role during the NATO enlargement in 1999 and discusses the military cooperation of the Czech Republic with the Federal Republic of Germany both in the North Atlantic Treaty Organization and the European Union. The main emphasis is placed on the concept of European Battlegroups and its practical realisation in four particular examples: Czech-Slovak (2-2009), the first German-Czech (2-2012), the first Visegrad (1-2016) and the second German-Czech (2-2016) European Battlegroups. The thesis does not marginalize current developments and therefore in its conclusion focuses on the planned creation of the second Visegrad (2-2019) and the third German-Czech Battlegroups (2-2020). The data mainly comes from numerous... Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký je význam dvou česko-německých European Battlegroups pro česko-německé vojensko-bezpečnostní vztahy. Tato práce se zabývá vzájemnou bezpečnostní spoluprací obou zemí od roku 1990. Zmiňuje dynamický vývoj v bilaterálních vztazích, především vyrovnání se s minulostí, které bylo předpokladem pro pozdější úspěšnou spolupráci. Odlišné historické zkušenosti se promítly do přístupu obou zemí k ozbrojeným silám, které je patrné dodnes. Předkládaná práce dále analyzuje německou roli při rozšiřování NATO v roce 1999 a věnuje se vojenské spolupráci České republiky a Spolkové republiky Německo jak v Severoatlantické alianci, tak Evropské unii. Největší pozornost je věnována konceptu European Battlegroups a jeho praktické realizaci na čtyřech konkrétních příkladech, a to na česko-slovenské (2-2009), první německo-české (2-2012), první Visegrádské (1- 2016) a druhé německo-české (2-2016) European Battlegroups. Práce neopomíjí ani aktuální vývoj, a proto je v závěru nastíněn plánovaný vznik druhé Visegrádské (2- 2019) a třetí německo-české bojové skupiny (2-2020). Data pochází především z četných cizojazyčných publikací a sekundárních internetových zdrojů, neboť se jedná o relativně historicky "mladé" téma. Na základě zjištěných údajů je možné říci, že společné EUBG Čechů... Keywords: Spolková republika Německo; Česká republika; Česko-německé bezpečnostní vztahy; Armáda České republiky; Bundeswehr; NATO; Evropská unie; European Battlegroups; Visegrádská skupina; Evropská bezpečnost; Federal Republic of Germany; Czech Republic; Czech-German Security Relations; Armed Forces of the Czech Republic; Bundeswehr; NATO; European Union; European Battlegroups; Visegrad group; European Security Available in a digital repository NRGL
Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů

The goal of this Bachelor thesis was to examine the importance of two German- Czech European Battlegroups with regard to German-Czech security relations. This thesis is concerned with the mutual ...

Žemla, Daniel; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

Galicismy v němčině: korpusová analýza
Drobník, Ondřej; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
2019 - German
(English): The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected gallicisms were subjected to quantitative corpus analysis, whose output is not only the frequency list of lexemes, but also a list of spelling variants of individual words. The results obtained were analyzed in two steps. The first step was to trace the most common spelling variations compared to the codified forms. The most common deviations were: preservation of French spelling (e. g. Bohème), degemination (e. g *aktuel; almost always as defective spelling) and writing without accents (e. g. Chateau). In the second step, a hundred of the most frequent gallicisms showing spelling variations were compared with two German reference lexicographic pieces - the DUDEN-Online and the DWDS dictionaries. This part of the thesis found that the two dictionaries (even proportionally) copy very closely the language usage. There was also a lexicon with French spelling, which is in most cases reserved for specific macaronic collocations (e. g. Grande Armée, en détail). (česky): Tématem bakalářské práce je pravopis původem francouzského lexika v současné němčině. Vybrané galicismy byly podrobeny kvantitativní korpusové analýze, jejímž výstupem je nejen frekvenční seznam lexémů, ale i soupis pravopisných variant jednotlivých slov. Získané výsledky byly analyzovány ve dvou krocích. Prvním krokem bylo vysledování nejčastějších pravopisných odchylek v porovnání s referenčními kodifikovanými formami. Nejčastějšími odchylkami se ukázaly být: zachování francouzského pravopisu (např. Bohème), degeminace (např. *aktuel; téměř vždy jde o defektní pravopis) a zápis bez akcentů (např. Chateau). Ve druhém kroku byla porovnána stovka nejfrekventovanějších galicismů, vykazujících pravopisné odchylky, se dvěma německými referenčními lexikografickými díly - slovníky DUDEN-Online a DWDS. Tato část práce přinesla zjištění, že dva jmenované slovníky (i proporčně) velmi věrně kopírují jazykový úzus. Dále bylo popsáno lexikum vykazující francouzskou pravopisnou podobu, které je ve většině případů vyhrazeno konkrétním "makarónským" kolokacím (např. Grande Armée, en détail). Keywords: galicismy|současná němčina|korpusová analýza|pravopis|DeReKo; gallicisms|contemporary German|corpus-based analysis|spelling|DeReKo Available in a digital repository NRGL
Galicismy v němčině: korpusová analýza

(English): The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected gallicisms were subjected to quantitative corpus analysis, whose output is not only ...

Drobník, Ondřej; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Austriacismy v německo-českém slovníku se zaměřením na slovesa
Mitáčková, Kateřina; Šemelík, Martin; Hejhalová, Věra
2019 - German
This bachelor thesis discusses the Austrian standard variety of German in accord with the pluricentric conception. In focus is an elaboration of individual dictionary entries of the chosen onomasiological and semasiological verbs following the emergent Large German-Czech Academic Dictionary. Problematical phenomena are commented, including possible solutions and their advantages and disadvantages. Examined is also the state and structure of the chosen austrianisms in the available german-czech dictionaries. Tato bakalářská práce tématizuje rakouskou spisovnou varietu německého jazyka v souladu s pluricentrickou koncepcí. Centrální je vypracování jednotlivých slovníkových statí vybraných onomaziologických a sémaziologických sloves po vzoru vznikajícího Velkého německo- českého akademického slovníku. Problematické jevy jsou komentovány, včetně možných řešení a jejich výhod a nevýhod. Předmětem zkoumání je také stav a zpracování vybraných austriacismů v dostupných německo-českých slovnících. Keywords: Austriazismus|Plurizentrismus|Lexikographie|Deutsch-tschechisches Wörterbuch|Verb; Austrianism|Pluricentrism|Lexicography|German-Czech Dictionary|Verb Available in a digital repository NRGL
Austriacismy v německo-českém slovníku se zaměřením na slovesa

This bachelor thesis discusses the Austrian standard variety of German in accord with the pluricentric conception. In focus is an elaboration of individual dictionary entries of the chosen ...

Mitáčková, Kateřina; Šemelík, Martin; Hejhalová, Věra
Univerzita Karlova, 2019

Problematika německé vzpomínkové kultury doby národního socializmu na příkladu potopení lodi Cap Arcona a koncentračního tábora Neuengamme
Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Grill, Markus
2019 - German
This Thesis deals with the issues of Germany's "culture of remembrance" in relation to the time of National Socialism illustrated by the examples of the sinking of the Cap Arcona and the Neuengamme concentration camp, which are rare know by the public. The approaches from the experts to this problematic will be discussed, they will be also analyzed and evaluated, using the examples of Cap Arcona and Neuengamme Concentration Camp. To the list with the stated literature will be add the examples and data from my personal visit in Neuengamme Concentration Camp in Hamburg and Cap Arcona Museum in Neustadt in Holstein from November 2018, where I did interviews and collected of data for my work. Tato práce pojednává o vzpomínkové kultuře národního socializmu v Německu. Zaměřená je především na veřejnosti málo známé tragické události, a to záměrné potopení lodi Cap Arcona, při níž zahynuli převážně vězni z koncentračního tábora Neuengamme. Na pozadí těchto dvou klíčových témat jsou rozebírány koncepty, způsoby a především problémy, které se pojí se vzpomínkovou kulturou. Kromě práce s uvedeným seznamem literatury, pocházejí informace z osobních návštěv a rozhorů s památníkem Neuengamme v Hamburku a muzea Cap Arcona v Neustadt in Holstein. Keywords: Erinnerungskultur|KZ Neuengamme|Das Schiff Cap Arcona|Nationalsozialismus|Hamburg|KZ|Shoa; Culture of remembrance|Sinking of Cap Arcona|Concentration Camp Neuengamme|Holocaust Available in a digital repository NRGL
Problematika německé vzpomínkové kultury doby národního socializmu na příkladu potopení lodi Cap Arcona a koncentračního tábora Neuengamme

This Thesis deals with the issues of Germany's "culture of remembrance" in relation to the time of National Socialism illustrated by the examples of the sinking of the Cap Arcona and the Neuengamme ...

Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Grill, Markus
Univerzita Karlova, 2019

Jazykové korpusy ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Nádassy, Tereza; Hejhalová, Věra; Schneider, Thomas
2019 - German
This thesis aims to explore the use of language corpora in teaching German as a foreign language. The Theoretical part defines the terms such as corpus and corpus linguistics and discusses their application in both the creation of teaching materials (indirect use) and in actual foreign language classrooms (direct use). Furthermore, the thesis addresses the data-driven learning method and puts the use of corpora in language teaching in the context of the communicative approach in didactics. The final product of the Practical part is a set of five worksheets that were created based on two German and one Czech corpora, Das Deutsche Referenzkorpus, Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache and the Czech National Corpus. These lists, which are also supplemented with a methodological commentary for teachers, constitute various types of exercises, thus demonstrating a wide array of uses of corpora in teaching German. Based on both the secondary literature and author's analysis, the thesis provides a typology of corpus-based exercises and comments on the individual attributes of the used corpora as a potential source of teaching material. KEYWORDS corpora, german language, teaching german as a foreign language, practical excercise Tato práce představuje možnosti využití jazykových korpusů ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Po základní definici korpusu a podstaty korpusové lingvistiky představuje možnosti vlivu korpusu jak na tvorbu učebních materiálů (nepřímé využití), tak na konkrétní výuku (přímé využití). Práce dále charakterizuje metodu Data-driven learning a celkově zasazuje využití korpusů ve výuce do kontextu komunikativního přístupu v didaktice. Praktickým výsledkem práce je set pěti pracovních listů vytvořených za pomoci německých a českých korpusů Das Deutsche Referenzkorpus, Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache a Český národní korpus. Tyto listy představují různé typy cvičení a demonstrují tak široké možnosti využití korpusů ve výuce němčiny. Jejich podstatnou součástí je i metodický komentář pro učitele. Na základě sekundární literatury a vlastního pozorování představuje práce typologii korpusových cvičení a komentuje výhody a nevýhody jednotlivých zmiňovaných korpusů s ohledem na vytváření výukových materiálů. KLÍČOVÁ SLOVA jazykový korpus, německý jazyk, výuka němčiny jako cizího jazyka, praktická cvičení Keywords: jazykový korpus|německý jazyk|výuka němčiny jako cizího jazyka|praktická cvičení; corpora|german language|teaching german as a foreign language|practical excercise Available in a digital repository NRGL
Jazykové korpusy ve výuce němčiny jako cizího jazyka

This thesis aims to explore the use of language corpora in teaching German as a foreign language. The Theoretical part defines the terms such as corpus and corpus linguistics and discusses their ...

Nádassy, Tereza; Hejhalová, Věra; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2019

Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2019 - German
Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). Zaměřuje se na trojí metaforiku člověka a lidství jako expresionistické programové zobrazování člověka - jedince, lidské společnosti v autorově současnosti a lidského společenství v utopiích a vizích. V teoretické části práce bude představen kontext expresionismu v německy psané a evropské literatuře na počátku 20. století, praktická část bude analyzovat vybraná díla a dokumentovat Werflův expresionismus jako součást onoho uměleckého kontextu i jako odraz dobových společenských nálad a očekávání. The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). It focuses on the three-dimensional metaphor of man and humanity as an expressionist programmatic representation of man - the individual, the human society in the author's present and the human community in utopias and visions. In the theoretical part, the context of Expressionism in German and European literature at the beginning of the 20th century will be presented. The practical part will analyze selected works and document Werfel's expressionism as part of the artistic context as well as reflection of contemporary social moods and expectations. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels

Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Die Übersetzung der Termini in ausgewählten deutschen Werbetexten
ČEPICOVÁ, Karolína; HRDINOVÁ, Eva
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů v německých reklamních textech. Konkrétně byly vybírány reklamní texty z českých a německých časopisů DM drogerie markt. Práce se zabývá publicistickým stylem, reklamou a termínem, jeho překladem a také překladem obecně. Praktická část se věnuje vybraným termínům v konkrétních reklamních textech a jejich analýze. This bachelor's thesis concern with problematic aspects of translating German advertising texts. More specifically, the advertising texts from the Czech and German DM magazines were chosen. The thesis is dealing with journalistic style, translating of the advertising terminology, and translating generally. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of chosen terminology in some specific advertising texts. Keywords: advertising; translation; terms; journalistic style Available in digital repository of UPOL.
Die Übersetzung der Termini in ausgewählten deutschen Werbetexten

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů v německých reklamních textech. Konkrétně byly vybírány reklamní texty z českých a německých časopisů DM drogerie markt. Práce se zabývá ...

ČEPICOVÁ, Karolína; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Posouzení tělesného složení u mužů ve věku 18-30 let
ŽĎÁRSKÁ, Veronika; SOFKOVÁ, Tereza
2019 - German
Bakalářská práce měla za cíl analyzovat a vyhodnotit vybrané parametry tělesného složení u mužů ve věkové kategorii 18 až 30 let. Výzkumný vzorek představovalo 66 studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky měřených parametrů (tělesná výška, tělesná hmotnost, Body Mass Index, celkové množství vody a tuku v těle, intracelulární a extracelulární vodu, tukoprostá hmota, celkové množství kosterního svalstva, proteiny, minerály) jsme porovnávali s normou přístroje InBody 720. Ukázalo se, že námi změřené průměrné hodnoty jsou od normy lehce vyšší. Avšak při porovnání s výzkumem Reigerové et al. z roku 2010, jsme zjistili, že dané naměřené hodnoty jsou podobné těm našim. The aim of this bachelor thesis was to analyze and evaluate selected parameters of body composition of men aged from 18 to 30. The research sample was represented by 66 students of the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc. The resulting values of measured parameters (body height, body weight, body mass index, total body water and fat, intracellular and extracellular water, greasy mass, total skeletal muscle, proteins, minerals) were compared with the InBody 720 standard. We have found that our average values are slightly higher from the standardized values. However, when compared to Reigerová et al., 2010, given measured values are similar to ours. Keywords: Body composition; Bioelectric impedance; obesity; men; BMI; InBody720; Fat free mass Available in digital repository of UPOL.
Posouzení tělesného složení u mužů ve věku 18-30 let

Bakalářská práce měla za cíl analyzovat a vyhodnotit vybrané parametry tělesného složení u mužů ve věkové kategorii 18 až 30 let. Výzkumný vzorek představovalo 66 studentů Pedagogické fakulty ...

ŽĎÁRSKÁ, Veronika; SOFKOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití skautské výchovné metody na dětském letním táboře
NEVŘIVÁ, Karolína; JŮVOVÁ, Alena
2019 - German
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat návrh programu skautského tábora, ve kterém je kladen důraz na využití skautské výchovné metody. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů volný čas, vývojová období dítěte mladšího školního věku a prepuberta. V praktické části je vysvětlena skautská výchovná metoda a specifika skautského tábora. Dále pak je zpracován program letního skautského tábora. The main aim of this bachelor work is to describe the form of the scout camp program in which the Scout Education Method is distinctly used. The theoretical part is focused on the definition of the terms as: leisure time, ontogenesis of the child in the younger school age and prepuberty. The practical part explains the Scout Educational Method in detail and also the typical specifics of the scout camp. Furthermore, the specific program of the summer scout camp is prepared. Keywords: Scouting; Junák- Czech Scout; z.s.; Scout Educational Method; leisure time; children's camp; younger school age; pre-puberty Available in digital repository of UPOL.
Využití skautské výchovné metody na dětském letním táboře

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat návrh programu skautského tábora, ve kterém je kladen důraz na využití skautské výchovné metody. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů volný čas, ...

NEVŘIVÁ, Karolína; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases