Number of found documents: 100
Published from to

Metaphors in advertising slogans
Steiner, Zdeněk; Nemčoková, Katarína; Atcheson, Hana
2008 - English
Účelem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základní znalostí reklamy, jejím rozdělením a historií. Tato práce také zkoumá otázku rozdílů mezi reklamními a odbornými texty. Práce se rovněž zabývá zakladními složkami reklamního jazyka a zejména použitím metafor v reklamních sloganech. Závěrečná část práce je věnována analýze reklamních textů z lingvistického hlediska. Keywords: reklama; reklamní slogan; metafora; jazyk reklamy; tištěná reklama; advertisement; advertising slogan; metaphor; language of advertising; printed ads Not available.
Metaphors in advertising slogans

Účelem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základní znalostí reklamy, jejím rozdělením a historií. Tato práce také zkoumá otázku rozdílů mezi reklamními a odbornými texty. Práce se rovněž ...

Steiner, Zdeněk; Nemčoková, Katarína; Atcheson, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Abbreviations in chat communication
Nevařilová, Nela; Nemčoková, Katarína; Rosíková, Alena
2008 - English
Tato bakalářská práce se zabývá použitím zkratek v chatové komunikaci. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části (teoretickou a praktickou.) Teoretická část se zabývá jazykem Internetu. Jsou zde popsány gramatické a formální rysy Internetového jazyka. Je zde také zmíněn proces tvoření slov, který je spojen se změnami v jazyce. V praktické části je proveden výzkum. Výzkum se zabývá použitím zkratek různými generacemi lidí a nejčastěji používanými zkratkami. Keywords: Tvoření slov; Typy zkracování slov; Akronymy; Inicialismy; Zkratky; Různé generace; Frekvence použití zkratek; Word-formation; Types of shortened words; Acronyms; Initialisms; Abbreviations; Different generations; Frequency of abbreviations Available in the UTB Library.
Abbreviations in chat communication

Tato bakalářská práce se zabývá použitím zkratek v chatové komunikaci. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části (teoretickou a praktickou.) Teoretická část se zabývá jazykem Internetu. Jsou zde ...

Nevařilová, Nela; Nemčoková, Katarína; Rosíková, Alena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Comparison of Various Types of Communication Used in Business
Staňková, Hana; Lengálová, Anežka; Vaculíková, Vlasta
2008 - English
Bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním různých druhů komunikace, které se často používají v obchodním prostředí. Osobní komunikace, telefonování, prezentace, obchodní korespondence a elektronické typy komunikace jsou analyzovány z různých úhlů pohledu. V teoretické části jsou představeny jejich rysy a analytická část demonstruje tyto formální a jazykové rysy na příkladech, které dále analyzuje. Pilotní výzkum, který byl proveden ve firmách, ukazuje, jak jsou různé typy komunikace efektivní a oblíbené ve skutečném pracovním prostředí. Keywords: Komunikace v obchodní praxi; mluvený žánr; psaný žánr; osobní komunikace; telefonování; prezentace; obchodní korespondence; elektronická komunikace; synchronnost; asynchronnost; projev; mluvčí; zdvořilost; formálnost; Business Communication; Spoken Genre; Written genre; Face to face Communication; Telephoning; Presentation; Business Correspondence; Electronic Communication; Synchronous aspect; Asynchronous aspect; Utterance; Speaker; Listener; Politeness and Formality Available in the UTB Library.
Comparison of Various Types of Communication Used in Business

Bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním různých druhů komunikace, které se často používají v obchodním prostředí. Osobní komunikace, telefonování, prezentace, obchodní korespondence a ...

Staňková, Hana; Lengálová, Anežka; Vaculíková, Vlasta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Job Advertisements in Leading Czech Economic and Financial Newspapers and Magazines
Heider, Artur; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
2008 - English
Tato práce zkoumá problematiku anglicky psané inzerce pracovních mist v českých novinách a magazínech. V teoretické části se pojednává o prostředcích používaných v inzerci a o typických znacích pro inzerci pracovních mist. Praktická část zkoumá tyto prostředky a znaky. Keywords: inzerce pracovních mist; noviny; magazíny; reklama; logo; slogan; job advertising; newspapers; magazines; advertising Available in the UTB Library.
Job Advertisements in Leading Czech Economic and Financial Newspapers and Magazines

Tato práce zkoumá problematiku anglicky psané inzerce pracovních mist v českých novinách a magazínech. V teoretické části se pojednává o prostředcích používaných v inzerci a o typických znacích pro ...

Heider, Artur; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

The Sioux Nation - before and after Wounded Knee
Smolková, Alena; Sedláčková, Radka; Trušník, Roman
2008 - English
Bakalářská práce je zaměřena na původní obyvatele Severní Ameriky, konkrétně srovnává život kmene Siouxů před a po událostech u Wounded Knee. Je rozdělena do tří celků: historický přehled, Siouxové po Wounded Knee a Siouxové dnes. První část, historický přehled, popisuje strukturu kmene Siouxů, jejich způsob života a jak je ovlivnil příchod Evropanů. Druhá část, Siouxové po Wounded Knee, pojednává o důležitých událostech v životě Siouxů ve 20. století. Třetí část, Siouxové dnes, se soustřeďuje zejména na životní podmínky v rezervaci Pine Ridge. Keywords: Siouxové; Wounded Knee; bílí osadníci; rezervace Pine Ridge; Black Hills; vláda USA; Sioux; white settlers; Pine Ridge Reservation; U.S. government Available in the UTB Library.
The Sioux Nation - before and after Wounded Knee

Bakalářská práce je zaměřena na původní obyvatele Severní Ameriky, konkrétně srovnává život kmene Siouxů před a po událostech u Wounded Knee. Je rozdělena do tří celků: historický přehled, Siouxové po ...

Smolková, Alena; Sedláčková, Radka; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Kolace dvou vydání románu Davida Leavitta While England Sleeps (1993,1995) a autobiografie Stephena Spendera World Within World (1951)
Francová, Pavla; Trušník, Roman; Kašpárková, Barbora
2008 - English
Cílem této bakalárské práce je najít rozdíly ve dvou vydáních stejného románu od amerického spisovatele Davida Leavitta, While England Sleeps (1993). David Leavitt byl obvinen z plagiátorství anglickým básníkem Stephenem Spenderem a následkem toho muselo být dílo prepsáno a znovu vydáno (1995). Nejprve se práce zabývá obema autory a jejich díly. Následne je popsán celý tento prípad a plagiátorství obecne. Poté se práce zameruje na rozdíly v obou dílech a zhodnocení celé situace. Keywords: plagiátorství; román; autobiografie; Americká literatura; David Leavitt; While England Sleeps; pornografie; soudní proces; plagiarism; novel; autobiography; American Literature; pornography; lawsuit Available in the UTB Library.
Kolace dvou vydání románu Davida Leavitta While England Sleeps (1993,1995) a autobiografie Stephena Spendera World Within World (1951)

Cílem této bakalárské práce je najít rozdíly ve dvou vydáních stejného románu od amerického spisovatele Davida Leavitta, While England Sleeps (1993). David Leavitt byl obvinen z plagiátorství ...

Francová, Pavla; Trušník, Roman; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Srovnávací analýza anglické a české korespondence zaměřené na stížnosti a reklamace
Ohlídalová, Nikola; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
2008 - English
Teoretická část práce obsahuje souhrn zásad uplatňovaných v obchodní korespondenci, specifikuje jednotlivé komunikační kanály a vývoj obchodní korespondence se zaměřením na stížnosti a reklamace. Praktická část zahrnuje srovnávací analýzu shromážděné české a anglické korespondence obsahující stížnosti a reklamace s přihlédnutím k výběru komunikačního kanálu a účelnosti korespondence. Keywords: Obchodní komunikace a korespondence; reklamační korespondence; stížnostní korespondence; moderní obchodní komunikace a korespondence; Keywords: Business communication and correspondence; Letters of Complaint; Letters of Claim; Present-time business communication and correspondence Available in the UTB Library.
Srovnávací analýza anglické a české korespondence zaměřené na stížnosti a reklamace

Teoretická část práce obsahuje souhrn zásad uplatňovaných v obchodní korespondenci, specifikuje jednotlivé komunikační kanály a vývoj obchodní korespondence se zaměřením na stížnosti a reklamace. ...

Ohlídalová, Nikola; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Teaching receptive skills
Čechová, Tereza; Skořepová, Tereza; Kašpárková, Barbora
2008 - English
Tato bakalářská práce se věnuje současným výukovým metodám a strategiím výuky čtení a poslechu v anglickém jazyce. Teoretická čast, ve které je mimo jiné zmíněn i průřez historií výuky anglického jazyka, se především věnuje charakteristice výukových metod čtení a poslechu využívaných v současné době. Praktická část, která je zpracována na základě zúčastněného pozorování na jazykové škole LINGUA a Gymnázium Zlín, náměstí T. G. Masaryka, podrobně analyzuje průběh výuky čtení a poslechu v anglickém jazyce. Popis jednotlivých hodin výchází z poznatků teoretické části. Jednotlivé vyučovací hodiny jsou zaznamenány na CD, která jsou součástí příloh této práce. Keywords: metoda; strategie; výuka; čtení; poslech; pozorování; method; strategy; teaching; reading; listening; observation Available in the UTB Library.
Teaching receptive skills

Tato bakalářská práce se věnuje současným výukovým metodám a strategiím výuky čtení a poslechu v anglickém jazyce. Teoretická čast, ve které je mimo jiné zmíněn i průřez historií výuky anglického ...

Čechová, Tereza; Skořepová, Tereza; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Sexualita a příroda v Lawrencově beletrii - Milenec Lady Chatterleyové a Ženy milující
Bartoňková, Kateřina; Kašpárková, Barbora; Trušník, Roman
2008 - English
Práce je rozdělena do dvou částí - teorie a analýza. Teorie se zabývá životopisem a dílem autora, charakteristikou modernismu a tzv. 'proudu vědění'a obsahem knih. V analýze je vysvětlen koncept Lawrencova pojetí sexuality, význam přírodních prvků v dílech, vztahy hlavních hrdinů a porovnání obou děl. Keywords: Proud vědění; Imagism; Nietzsche; kult boha Dionýsa; pohanství; destruktivnost; dualismus; boj protikladů; společnost; obscénnost; posvátný rituál; Stream of consciousness; Self-centeredness; Dionysus cult; paganism; destructiveness; dualism; struggle of opposites; society; obscenity; sacral ritual Available in the UTB Library.
Sexualita a příroda v Lawrencově beletrii - Milenec Lady Chatterleyové a Ženy milující

Práce je rozdělena do dvou částí - teorie a analýza. Teorie se zabývá životopisem a dílem autora, charakteristikou modernismu a tzv. 'proudu vědění'a obsahem knih. V analýze je vysvětlen koncept ...

Bartoňková, Kateřina; Kašpárková, Barbora; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Thanksgiving Day in historical and economic perspective
Svatošová, Veronika; Sedláčková, Radka; Atcheson, Hana
2008 - English
Tato Bakalářská práce pojednává o jednom z nejznámějších amerických svátků - dnu Díkůvzdání. Je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část je teoretická, kde je vysvětlen historický vývoj tohoto dnu a jeho tradiční oslavy a zásahy některých amerických prezidentů do určení doby oslav. Další součástí teoretického bloku je porovnání vývoje cen typických pochutin dne Díkůvzdání a jak se cenová relace vyvíjela od doby, kdy výzkum cen potravin probíhal tj. od roku 1986. Součástí praktického bloku je dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na obyvatele Spojených států amerických v souvislosti s jejich znalostmi o historii tohoto svátku a jejich názorech na danou problematiku. Keywords: den Díkůvzdání; Puritáni; krocan; prezidenti USA; spolek úřadů amerických zemědělců; dotazníkové šetření; Thanksgiving Day; Puritans; turkey; presidents of the USA; American Farm Bureau Federation; questionnaire-based survey Available in the UTB Library.
Thanksgiving Day in historical and economic perspective

Tato Bakalářská práce pojednává o jednom z nejznámějších amerických svátků - dnu Díkůvzdání. Je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část je teoretická, kde je vysvětlen historický vývoj tohoto ...

Svatošová, Veronika; Sedláčková, Radka; Atcheson, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases