Number of found documents: 270336
Published from to

Právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru
Nováková, Michaela; Štangová, Věra; Tomšej, Jakub
2022 - Czech
Legal action aimed at terminating the employment relationship The topic of the submitted diploma thesis is individual legal proceedings aimed at the termination of employment. This is a crucial area of labor law, because it is through these legal acts that the relationship between the employee and the employer is terminated, and also because it affects each of us at least once in our lives. The purpose of the thesis is to give a comprehensive interpretation of these legal proceedings with reference to their peculiarities and problems. To achieve this purpose, the amendment to the Labor Code itself was used, supplemented by professional literature and case law. In addition to the introduction and conclusion, the thesis is divided into eight chapters which mainly deal with individual untying legal proceedings. In the introduction I explain the reasons behind the choice of the topic of this thesis. I also present its structure, which is then supplemented with a brief description of the content of individual chapters. The first chapter presents a general introduction to labor law as a separate branch of law, also dealing with its functions and providing a brief overview of its historical development. The second chapter is divided into three subchapters, which in general deal with legal proceedings,... Právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru Tématem předkládané diplomové práce jsou jednotlivá právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru. Jde o velmi stěžejní oblast pracovního práva, neboť skrze tato právní jednání zaniká právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a také proto, že se nejméně jednou v životě dotkne každého z nás. Účelem práce je podat o těchto právních jednáních ucelený výklad s poukazem na jejich zvláštnosti a problémy. K dosažení tohoto účelu byla použita samotná úprava zákoníku práce doplněná o odbornou literaturu a judikaturu. Diplomová práce je, vedle úvodu a závěru, rozdělena do osmi kapitol, které se převážně věnují jednotlivým rozvazovacím právním jednáním. V úvodu vysvětluji volbu tématu diplomové práce, a také představuji její strukturu, kterou následně doplňuji o stručný popis obsahu jednotlivých kapitol. První kapitola představuje obecný úvod do pracovního práva jako samostatného právního odvětví, zabývá se též jeho funkcemi a poskytuje stručný náhled do jeho historického vývoje. Druhá kapitola je členěna do tří subkapitol, jež pojednávají v obecné rovině o právním jednání, pracovním poměru a také o jeho skončení. Tato kapitola má posloužit čtenáři pro lepší orientaci a pochopení dalšího textu. Třetí kapitola je věnována prvnímu a zároveň... Keywords: pracovní právo; dohoda o rozvázání pracovního poměru; výpověď; labor law; agreement on the termination of employment; dismissal Available in a digital repository NRGL
Právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru

Legal action aimed at terminating the employment relationship The topic of the submitted diploma thesis is individual legal proceedings aimed at the termination of employment. This is a crucial area ...

Nováková, Michaela; Štangová, Věra; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Role státního zástupce v trestním řízení
Novotná, Petra; Tejnská, Katarína; Šelleng, Dalibor
2022 - Czech
The Role of the Public Prosecutor in Criminal Proceedings The diploma thesis deals with the role of the public prosecutor in criminal proceedings. The public prosecutor has an irreplaceable role in criminal proceedings, and he has statutory powers in all stages of criminal proceedings. The aim of this thesis is to provide an overview of the activities of the public prosecutor in criminal proceedings and to make an analysis of two selected areas. This thesis consists of five parts, which are further divided into chapters. The first part deals with the historical development of public prosecution in our territory between 1918 and 1993. It provides a brief overview of the fundamental change that public prosecution has undergone in this period. The second part is dedicated to the general characteristics of the Public Prosecutor's Office. The first chapter focuses on the constitutional definition of the Public Prosecutor's Office. The next chapter deals with the description of the Public Prosecutor's Office and the method of filling the position of the public prosecutor, part of the chapter describes the issue of supervision within the Public Prosecutor's Office. The last chapter provides an overview of the public prosecutor's powers outside the area of criminal proceedings. The third part focuses on... Role státního zástupce v trestním řízení Diplomová práce se věnuje tématu role státního zástupce v trestním řízení. Státní zástupce má nezastupitelnou roli v trestním řízení a jsou mu svěřeny pravomoci ve všech stádiích trestního řízení. Cílem této práce je poskytnout přehled o činnosti státního zástupce trestním řízení a učinit rozbor dvou vybraných oblastí. Tato práce se skládá z pěti částí, které se dále dělí na kapitoly. První část se věnuje historickému vývoji veřejné žaloby na našem území mezi roky 1918 až 1993. Podává stručný přehled o zásadní proměně, kterou veřejná žaloba v tomto období prošla. Druhá část je zaměřena na obecnou charakteristiku státního zastupitelství. První kapitola pojednává o ústavním zakotvení státního zastupitelství s na jeho specifické postavení v ústavním systému. Další kapitola se zabývá popisem soustavy státního zastupitelství a způsobem obsazování funkce státního zástupce, část kapitoly je věnována otázce dohledu v soustavě státního zastupitelství. Poslední kapitola podává přehled o působnosti státního zá trestního řízení. Třetí část se zaměřuje na působnost státního zástupce v trestním řízení. Přibližuje, jakým způsobem se mění role státního zástupce v jednotlivých stádiích trestního řízení. V jednotlivých kapitolách je pozornost věnována nejprve úkolům státního zástupce... Keywords: Státní zástupce; Trestní řízení; Nejvyšší státní zástupce; Public Prosecutor; Criminal Proceeding; Prosecutor General Available in a digital repository NRGL
Role státního zástupce v trestním řízení

The Role of the Public Prosecutor in Criminal Proceedings The diploma thesis deals with the role of the public prosecutor in criminal proceedings. The public prosecutor has an irreplaceable role in ...

Novotná, Petra; Tejnská, Katarína; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2022

Ochrana oběti trestného činu
Uhlířová, Markéta; Tejnská, Katarína; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
Protection of a victim of a criminal offence Abstract This thesis adresses the protection of victims of crime, a serious and currently very topical issue. The initial part of the thesis is devoted to victimology as a scientific field, the subject of which is mainly the victim of crime. This chapter introduces basic victimological concepts that are important for a comprehensive understanding of the issue under study. The next chapter provides a brief overview and comparison of the definition of a victim across basic international documents, EU legislation, and the legal order of the Czech Republic. Furthermore, this section proceeds to analyse and evaluate the currently valid definitions of victim and particularly vulnerable victim as defined in the Victims Act, and offers a brief introduction of the Act. Subsequently, the third chapter describes and analyses the individual rights that victims are entitled to exclusively under the above-mentioned law, and, in the light of the findings from practice, presents a proposals for their improvement. The Victim Act has established a number of important rights that improve the legal position of victims, nonetheless their exercise is problematic in certain cases, in particular with regard to the victim's right to information. Moreover, the fourth part briefly... Ochrana oběti trestného činu Abstrakt Diplomová práce se zabývá ochranou oběti trestného činu, problematikou závažnou a v současné době i velmi aktuální. Na úvod se práce věnuje viktimologii, jakožto vědnímu oboru, jehož předmět zkoumání tvoří především oběť trestné činnosti. V rámci této kapitoly jsou představeny základní viktimologické pojmy, které jsou důležité pro komplexní pochopení zkoumané problematiky. Druhá kapitola přináší stručný přehled a porovnání vymezení definice oběti napříč základními mezinárodními dokumenty, legislativou EU a právním řádem České republiky. Tato část se posléze věnuje bližší analýze a zhodnocení aktuálně platných definic oběti a zvlášť zranitelné oběti vymezených v zákoně o obětech a rovněž stručnému představení zmíněného zákona. V třetí kapitole jsou popisovány a analyzovány jednotlivá práva, která obětem náleží výhradně podle výše uvedeného zákona a s ohledem na poznatky z praxe jsou představeny i návrhy na jejich zlepšení. Zákon o obětech zakotvil řadu významných práv, které obětem zlepšují jejich právní postavení, nicméně jejich výkon je v určitých případech problematický, a to zejména v souvislosti s právem oběti na informace. Ve čtvrté části jsou stručně představeny jednotlivé právní instrumenty tvořící právo oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím. Podrobněji je... Keywords: oběť trestného činu; ochrana; evropský ochranný příkaz; victim of crime; protection; european protection order Available in a digital repository NRGL
Ochrana oběti trestného činu

Protection of a victim of a criminal offence Abstract This thesis adresses the protection of victims of crime, a serious and currently very topical issue. The initial part of the thesis is devoted to ...

Uhlířová, Markéta; Tejnská, Katarína; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Ochrana náboženské svobody v tresních předpisech České republiky a vybraných zemích Evropské unie
Pánek, Jan; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
2022 - Czech
Protection of religious freedom in criminal regulations of the Czech Republic and of selected countries of the European Union Abstract The author of this thesis discusses the issue of the protection of religious freedom in the criminal regulations of the Czech Republic and selected countries of the European Union, in particular the regulation pursuant to Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, as amended, the Criminal Codes of selected countries examined in this work and other regulations that regulate relevant issues for this work, taking into account the case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. The thesis is divided into several parts. The first three parts discusses the concept of religious freedom in general, where the first part examines the very meaning of the term and the regulations of the highest legal force, i.e. at the constitutional level and at the level of international human rights treaties. The second part defines the concept at the individual level and offers a list of individual forms of expression of individual religious freedom within the Czech legislation. Part three, on the other hand, discusses the collective religious freedom, i.e. the functioning of religious societies within the Czech legislation. These three parts are to some... Ochrana náboženské svobody v trestních předpisech České republiky a vybraných zemích Evropské unie Abstrakt Autor této práce se zabývá problematikou ochrany náboženské svobody v trestních předpisech České republiky a vybraných zemí Evropské unie, zejména tedy úpravou podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, trestních zákoníků vybraných zemích zkoumaných v této práci a dalších předpisů, které upravují pro tuto práci relevantní problematiku, s přihlédnutím k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Práce je členěna do několika částí. První tři části se pojmu náboženská svoboda věnují obecně, kdy první část zkoumá samotný význam pojmu a jeho zakotvení v předpisech nejvyšší právní síly, tedy v rovině ústavní a v rovině mezinárodních smluv o lidských právech. Druhá část vymezuje pojem na individuální úrovni a nabízí výčet jednotlivých forem projevu individuální náboženské svobody v rámci české právní úpravy. Část třetí oproti tomu pojednává o kolektivní náboženské svobodě, tedy o fungování náboženských společností v rámci české právní úpravy. Tyto první tři části jsou do jisté míry úvodem pro stěžejní čtvrtou část této práce, která analyzuje projevy ochrany náboženské svobody v trestních předpisech České republiky. Tato kapitola analyzuje... Available in a digital repository NRGL
Ochrana náboženské svobody v tresních předpisech České republiky a vybraných zemích Evropské unie

Protection of religious freedom in criminal regulations of the Czech Republic and of selected countries of the European Union Abstract The author of this thesis discusses the issue of the protection ...

Pánek, Jan; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
Univerzita Karlova, 2022

Normotvorba územních samosprávných celků
Vondra, Adam; Prášková, Helena; Svoboda, Petr
2022 - Czech
1 Legislation of territorial self-governing units Abstract Theme of this thesis is legislation of territorial self-governing units in the Czech republic, ie generally binding ordinances in accordance with the provisions of Article 104 para. 3 of the Constitution and regulations pursuant to Article 79 para. 3 of the Constitution. The process of their creation from the beginning to the possibility of annulment by the Constitutional Court is gradually analyzed with a warning of possible problems in individual parts. This thesis is divided into four thematic chapters and within them into subchapters devoted to individual points. In the first part of this thesis I deal with the definition and explanation of important basic concepts that often appear in this thesis and are related to the topic of the thesis. These include defining the terms generally binding ordinances and regulation, as well as describing the difference between them. Furthermore, the definition of self-government, the definition of competences and legislation, as these are essential for the whole thesis. The following two chapters deal in more detail with the norm-setting of territorial self-governing units, which is gradually analyzed in them from the basic definition, through design, issue to supervision and the subsequent possibility of... Normotvorba územních samosprávných celků Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem tvorby právních předpisů územních samosprávných celků v České republice, tedy obecně závaznými vyhláškami v souladu s ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy a nařízeními dle čl. 79 odst. 3 Ústavy. Je zde postupně rozebrán proces jejich vzniku od počátku až po možnost zrušení Ústavním soudem s upozorněním na možné problémy v jednotlivých částech. Práce je rozdělena do čtyř tematických kapitol a v rámci nich do podkapitol věnujících se jednotlivým bodům. První část práce se věnuje vymezení a vysvětlení důležitých základních pojmů, které se v této práci často objevují a souvisí s tématem práce. Jedná se například o základní vymezení pojmů obecně závazná vyhláška a nařízení, stejně jako vymezení rozdílů mezi nimi. Dále o definici samosprávy, vymezení působností a normotvorby, neboť ty jsou podstatné pro celou práci. Následující dvě kapitoly blíže pojednávají o samotné normotvorbě územních samosprávných celků, která je v nich postupně rozebrána od základního vymezení, přes návrh, vydání až po dozor a následnou možnost rušení těchto právních předpisů ze strany Ústavního soudu. V této části je blíže rozebrána nová aktuální právní úprava týkající se platnosti, vyhlašování a evidence právních předpisů samosprávy. Závěrečná čtvrtá... Keywords: normotvorba; obecně závazné vyhlášky; nařízení; samospráva; obec; Legislation; general binding ordinances; regulation; self-government; municipality Available in a digital repository NRGL
Normotvorba územních samosprávných celků

1 Legislation of territorial self-governing units Abstract Theme of this thesis is legislation of territorial self-governing units in the Czech republic, ie generally binding ordinances in accordance ...

Vondra, Adam; Prášková, Helena; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Právní akty orgánů veřejné správy - formální a materiální pojetí
Jiránek, Ivan; Svoboda, Petr; Vedral, Josef
2022 - Czech
Legal acts of public administration bodies - formal and material concept Abstract The submitted diploma thesis deals with the formal and material concept of legal acts of public administration bodies formed by certain formal and material features. The thesis defines the basic concepts related to the topic of the thesis, such as public administration, public authority, subjects and bodies of public administration and legal acts of public administration bodies. The thesis also presents the constitutional principles and values binding the law, which place demands on the material and formal aspects of legal institutes, which are mainly the rule of law, democratic state, liberal state, constitutional state and the material rule of law based on them. The thesis also presents the formal and material concept of law, features, requisites and defects of legal acts as shortcomings of their requisites. Requisites are divided into content, formal, competence and procedural requisites. Defects are divided into defects of form, incorrectness, illegality and nothingness, which represent significant defects for which a legal act cannot exist. The thesis then deals with material features, especially the public power character, the way of defining objects, legal effects of legal acts and their issuance within a certain... Právní akty orgánů veřejné správy - formální a materiální pojetí Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá formálním a materiálním pojetím právních aktů orgánů veřejné správy tvořené určitými formálními a materiálními znaky. Práce definuje základní pojmy týkající se tématu práce, jako veřejná správa, veřejná moc, subjekty a orgány veřejné správy a právní akty orgánů veřejné správy. Práce rovněž představuje pro právo závazné ústavní principy a hodnoty, které kladou požadavky na materiální a formální stránku právních institutů, jimiž jsou zejména právní stát, demokratický stát, liberální stát, ústavní stát a z nich vycházející materiální právní stát. Práce dále představuje formální a materiální pojetí práva, znaky, náležitosti a vady právních aktů jako nedostatky jejich náležitostí. Náležitosti jsou členěny na náležitostí obsahové, formální, kompetenční a procedurální. Vady se dělí na vady formy, nesprávnost, protiprávnost a nicotnost, která představuje významné vady pro které právní akt nemůže existovat. Práce se poté zabývá materiálními znaky zejména mocenským charakterem, způsobem vymezení objektů, právními účinky právních aktů a jejich vydáním v rámci určitého závazného postupu, kde analyzuje znaky jako autoritativnost, obecnost či individuálnost, abstraktnost či konkrétnost, přímými konstitutivními,... Keywords: právní akty orgánů veřejné správy; znaky právních aktů; formální a materiální pojetí práva; legal acts of public administration bodies; features of legal acts; formal and material concept of law Available in a digital repository NRGL
Právní akty orgánů veřejné správy - formální a materiální pojetí

Legal acts of public administration bodies - formal and material concept Abstract The submitted diploma thesis deals with the formal and material concept of legal acts of public administration bodies ...

Jiránek, Ivan; Svoboda, Petr; Vedral, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Pevnost nenasycené jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou pro krátkodobou stabilitu
Vilimová, Anna; Najser, Jan; Kostkanová, Vladislava
2022 - Czech
The simplified concept of the strength for short-term stability of unsaturated fine-grained soil, presented in Boháč et al. (2018), proposes the usage of a simple linear strength envelope for unsaturated soils. The assumptions for the applicability of this concept are the applicability of the critical state soil mechanics (CSSM), the applicability of the effective stress concept in unsaturated soils, and the applicability of ϕcʹ as their strength envelope characteristics. The article also discusses the possibility of estimating soil suction with a simplified expression χ = Sr using the effective stress concept in unsaturated soils. This thesis verifies the given parameters based on a set of laboratory experiments, and thus also the applicability of the stated concept. The applicability of the given simplification is also verified using laboratory experiments. The results of laboratory tests didn't confirm the general applicability of the assumptions and showed that the simplification χ = Sr is not applicable. Zjednodušená koncepce pevnosti nenasycené jemnozrnné zeminy pro krátkodobou stabilitu, kterou prezentovali Boháč et al. (2018), uvažuje využití jednoduché lineární obálky pevnosti pro nenasycené zeminy. Předpoklady pro platnost této koncepce jsou: platnost mechaniky kritických stavů (CSSM), principu efektivních napětí v nenasycených zeminách a možnost využít ϕcʹ pro charakteristiku jejich obálky pevnosti. Článek se také zabývá možností, zda lze využít zjednodušený vztah χ = Sr pro výpočet sání zeminy podle koncepce efektivních napětí nenasycených zemin. Tato práce pomocí souboru laboratorních zkoušek ověřuje platnost uvedených předpokladů a tím i možnost využití zmíněné koncepce. Laboratorními zkouškami je také ověřována platnost uvedeného zjednodušení. Výsledky zkoušek a jejich vyhodnocení nepotvrdily obecnou platnost předpokladů a ukázaly nepravdivost zjednodušení χ = Sr. Available in a digital repository NRGL
Pevnost nenasycené jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou pro krátkodobou stabilitu

The simplified concept of the strength for short-term stability of unsaturated fine-grained soil, presented in Boháč et al. (2018), proposes the usage of a simple linear strength envelope for ...

Vilimová, Anna; Najser, Jan; Kostkanová, Vladislava
Univerzita Karlova, 2022

Inženýrskogeologický průzkum v jednotlivých etapách výstavby metra trasy A v Praze
Honzejková, Andrea; Rout, Jiří; Chmelař, Radovan
2022 - Czech
The diploma thesis deals with the implementation of engineering geological surveys for the construction of the A metro line in Prague, especially the evaluation of the methodology in individual stages during its 45-year history of construction. During the construction process, both the construction technology and the approach to providing the engineering geological basis for the project changed. The basis of the work is a thorough study of archival documents supplemented by field documentation and evaluation of the rock mass at the rock outcrops. The thesis included a brief history of the construction of the A metro line with the characteristics of all the technologies used in the excavation, which have changed over time. The engineering geological conditions along the route were evaluated, complemented by a clear longitudinal profile of the entire A line. The aim of the work was to assess the evolution of the survey methodology, which has slightly changed, so that differences between surveys carried out in the past and those carried out today are apparent. The methods of excavation have evolved over time, and the requirements within the exploration probes and the mechanical and technological testing have changed based on these. In addition, new methods have been used in geophysical or carottage... Diplomová práce se zabývá realizací inženýrskogeologického průzkumů pro stavbu trasy metra A v Praze, zejména zhodnocením metodiky v jednotlivých etapách, během její 45 leté historie budování. V průběhu výstavby se měnila jak technologie výstavby, tak přístup k zajišťování inženýrskogeologických podkladů pro zpracování projektu. Základem práce je důkladné prostudování archivních podkladů doplněných o terénní dokumentaci a hodnocení horninového masivu na skalních výchozech. Součástí práce bylo představení stručné historie budování trasy metra A s charakteristikou všech využitých technologií ražby, které se v čase měnily. Byly zhodnoceny inženýrskogeologické poměry v trase doplněny o přehledný podélný profil celé trasy A. Cílem práce bylo posouzení vývoje metodiky průzkumu, která se změnila mírně, a tak jsou patrné rozdíly mezi průzkumy prováděné v minulosti a v současnosti. V čase došlo k vývoji metod ražby, na jejich základě došlo ke změně požadavků v rámci průzkumných sond a mechanických a technologických zkoušek. Dále došlo k využívání nových metod v rámci geofyzikálního nebo karotážního měření v závislosti na samotném vývoji metod. Klíčová slova: metro, inženýrskogeologický průzkum, etapovitost prací, metodika průzkumu, technologie ražby Keywords: inženýrkogeologické poměry; inženýrskogeologický průzkum; výstavba metra; metody ražby; podrobnost průzkumu; hodnocení horninového masívu; engineering-geological conditions; engineering-geological survey; metro construction; excavation methods; rock mass evaluation Available in a digital repository NRGL
Inženýrskogeologický průzkum v jednotlivých etapách výstavby metra trasy A v Praze

The diploma thesis deals with the implementation of engineering geological surveys for the construction of the A metro line in Prague, especially the evaluation of the methodology in individual stages ...

Honzejková, Andrea; Rout, Jiří; Chmelař, Radovan
Univerzita Karlova, 2022

Práva národnostních menšin v ČSR a jejich uplatňování
Černý, Jan; Kuklík, Jan; Šouša, Jiří
2022 - Czech
Rights of national minorities in the Czechoslovak Republic and their application Abstract This thesis deals with the rights of national minorities in the Czechoslovak Republic. The introduction is devoted to a brief outline of the situation before the establishment of Czechoslovakia and also the situation just after its establishment and the adoption of a new state by minorities. The core of the work is the analysis of national regulation, especially the constitutional level and language law, as well as the analysis of international law, from which the national regulation was derived greatly. The thesis is also devoted to outlining the functioning of the international system for the protection of minorities within the League of Nations and its establishment. An important part for understanding the issue of the rights of national minorities is to compare their protection in several European countries that had the same international obligations to protect minorities as the Czechoslovak Republic, namely Hungary, Poland and Romania. The international system for the protection of minorities was the first such act in the field of international law and it was to some extent an experiment with a number of shortcomings, such as the recklessness of the management process at its inception or the fact that only some... Práva národnostních menšin v ČSR a jejich uplatňování Tato diplomová práce se zabývá právy národnostních menšin v Československé republice. Úvod práce je věnován zběžnému nastínění stavu před vznikem Československa a také situaci těsně po jeho vzniku a přijetí nového státu menšinami. Jádrem práce je analýza vnitrostátní úpravy, a to zejména ústavní úrovně a jazykového práva spolu s analýzou práva mezinárodního, od kterého se vnitrostátní úprava značně odvíjela. V práci je zároveň věnován prostor nastínění fungování mezinárodního systému na ochranu menšin v rámci Společnosti národů a jeho vzniku. Důležitou částí pro pochopení problematiky práv národnostních menšin je srovnání jejich ochrany ve více státech Evropy, které měly stejné mezinárodní závazky k ochraně menšin jako Československá republika, konkrétně v Maďarsku, Mezinárodní systém na ochranu menšin byl prvním takovým počinem na poli mezinárodního práva a byl do jisté míry experimentem s celou řadou vad, jakými byly například nepromyšlenost procesu řízení při jeho vzniku nebo to, že se vztahoval pouze na některé státy atd. I přes tyto vady systém dokázal korigovat nejzásadnější problémy menšin v dotčených státech, menšinám pomáhat poskytovat prostor pro jejich vyjádření. Stran srovnání ochrany menšin v nástupnických státech habsburské monarchie, tak v... Keywords: menšiny; národnost; právo; Československo; minorities; nationality; law; Czechoslovakia Available in a digital repository NRGL
Práva národnostních menšin v ČSR a jejich uplatňování

Rights of national minorities in the Czechoslovak Republic and their application Abstract This thesis deals with the rights of national minorities in the Czechoslovak Republic. The introduction is ...

Černý, Jan; Kuklík, Jan; Šouša, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Zamítnutí žádosti o udělení státního občanství ČR z důvodu ohrožení bezpečnosti
Hlubučková, Kristýna; Hřebejk, Jiří; Uhl, Pavel
2022 - Czech
Rejection of an application for citizenship of the Czech Republic due to a security threat Abstract This diploma thesis focuses on the analysis of a minority opinion, based on the thesis that a restriction of procedural rights of applicants for citizenship whose application was rejected due to a security threat is not fully in line with the principle of poportionality and the fair trial right. The assessment of whether the principle of proportionality has been mainteined is based on comparison of the value of state security and the potential interference with the (fundamental) rights and freedoms of the applicants. Furthermore, the thesis deals with the procedure of the Ministry of the Interior in assessing the positions of the intelligence services of the Czech Republic and the Police of the Czech Republice and the role of the Constitutional Court and the Ombudsman in the proces of reviewing potential interference with (fundamental) rights and freedoms of citizenship applicants. For the purpose of the analysis of the statements outlined above is used: case law of the Constitutional Court of the Czech Republic on the provisons of Article 22 Paragraph 3 and Article 26 of Act No. 186/2013 Coll., On Citizenship of the Czech Republic, and the Explanatory Memorandum to this Act. The studies of academics had been... Zamítnutí žádosti o udělení státního občanství ČR z důvodu ohrožení bezpečnosti Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na rozbor menšinového názoru, který se zakládá na tezi, že omezení procesních práv žadatelů o státní občanství, kterým byla žádost zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti, není plně v souladu s principem proporcionality a právem na spravedlivý proces. Při posuzování, zda byl zachován princip proporcionality se vychází z porovnávání hodnoty bezpečnosti státu a potenciálního zásahu do základních práv a svobod žadatelů. Dále se tato diplomová práce věnuje postupu ministerstva vnitra ČR při posuzování stanovisek zpravodajských služeb ČR a Policie a ČR a roli Ústavního soudu ČR a veřejného ochránce práv v procesu přezkoumávání potenciálního zásahu do (základních) práv a svobod žadatelů o státní občanství. Pro účely rozboru výše nastíněných výroků je použita především judikatura Ústavního soudu ČR k ustanovením § 22 odst.3 a § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, a důvodová zpráva k tomuto zákonu. Své místo mají však i studie akademiků - například JUDr. Miluše Kindlové M.Jur., PhD. Závěrem diplomové práce je, že omezení procesních práv žadatelů představuje mimo jiné absence přístupu k odůvodnění jejich zamítnuté žádosti a dále existující soudní výluka. Práce... Keywords: státní občanství; bezpečnost státu; spravedlivý proces; citizenship; state security; fair trial Available in a digital repository NRGL
Zamítnutí žádosti o udělení státního občanství ČR z důvodu ohrožení bezpečnosti

Rejection of an application for citizenship of the Czech Republic due to a security threat Abstract This diploma thesis focuses on the analysis of a minority opinion, based on the thesis that a ...

Hlubučková, Kristýna; Hřebejk, Jiří; Uhl, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases