Number of found documents: 285480
Published from to

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Košárková, Barbora; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
2023 - Czech
Alternatives to unconditional sentence of imprisonment This thesis examines selected alternative punishments to imprisonment. In particular, it focuses on home arrest (including electronic monitoring), community service and fines, in the context of the Czech and Dutch legislation. The first chapter describes the concept and purpose of punishment, while the first subchapter introduces the different concepts of punishment and the second subchapter presents the different theories of punishment, the purpose of punishment and its use in the legal system of the Czech Republic. The next three chapters are devoted to restorative justice, probation and mediation and finally to the concept of alternative punishment in general. Chapter five focuses on the regulation of alternative sentencing in the Czech Republic. It is divided into six subchapters, where, after a general introduction and introduction of an important amendment to the Criminal Code. The following three subchapters cover the punishment of house arrest, community service and fine. These subchapters are then divided into the historical development of the punishment in question, its characteristics and definition, the imposition of the punishment in question and the imposition of adequate duties and restrictions, the conversion of the punishment... Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Tato práce se zabývá vybranými alternativními tresty k trestu odnětí svobody. Konkrétně se věnuje trestu domácího vězení (včetně elektronického monitoringu), trestu obecně prospěšných prací a peněžitému trestu, a to v rámci právní úpravy České republiky a Nizozemska. První kapitola popisuje pojem a účel trestu, přičemž v první podkapitole jsou představeny rozdílná pojetí pojmu trest a v druhé podkapitole jsou uvedeny jednotlivé teorie trestání, účel trestu a jeho využití v právním systému České republiky. Další tři kapitoly se věnují restorativní justici, probační a mediační službě, a nakonec i obecně alternativním trestům. Kapitola pět se soustředí na úpravu alternativních trestů v České republice. Je rozdělena na šest podkapitol, kdy po obecném úvodu, popisu probace a představení důležité novely trestního zákoníku následující tři kapitoly věnující se postupně trestu domácího vězení, trestu obecně prospěšných prací a peněžitému trestu. Tyto kapitoly jsou pak dále členěny na historický vývoj daného trestu, jeho charakteristiku a definici, ukládání daného trestu a případné ukládání přiměřených povinností a omezení, přeměnu daného trestu na jiný trest, výkon trestu, a nakonec je provedeno shrnutí úpravy daného trestu. V případě trestu domácího vězení... Keywords: Alternativní trest; Restorativní justice; Trest domácího vězení; Elektronický monitoring; Trest obecně prospěšných prací; Peněžitý trest; Alternative punishment; Restorative justice; House arrest; Electronic monitoring; Community service; Fine Available in a digital repository NRGL
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody

Alternatives to unconditional sentence of imprisonment This thesis examines selected alternative punishments to imprisonment. In particular, it focuses on home arrest (including electronic ...

Košárková, Barbora; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2023

Role státního zástupce v trestním řízení
Čermák, David; Mulák, Jiří; Beranová, Andrea
2023 - Czech
The Role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings Abstract This diploma thesis on the topic of The Role of the Public Prosecutor in Criminal Proceedings identifies and presents the key parts of the regulation related to the position, role and tasks of the public prosecutor in criminal proceedings. Public prosecutors play an important and irreplaceable role in the system of criminal justice. It manifests itself to the full in particular in criminal preliminary proceedings, in which the public prosecutor exercises his supervisory powers over the procedure of the police authority and has a number of exclusive powers that enable him to effectively control and manage the course of this phase of the criminal proceedings. Furthermore, it is exclusively the public prosecutor who in the Czech Republic is authorized to initiate criminal proceedings before a court and to represent a public prosecution in it. The aim of the thesis is not only to bring closer the key parts of the regulation regarding the role of the public prosecutor in criminal proceedings, but also to critically analyze and place them in a wider context. It approaches individual topics and questions primarily conceptually and tries to use the inductive method to abstract from the specific regulation a conclusion about what role the representatives... Role státního zástupce v trestním řízení Abstrakt Tato diplomová práce na téma Role státního zástupce v trestním řízení identifikuje a předkládá stěžejní části právní úpravy související s postavením, úlohou a úkoly státního zástupce v trestním řízení. Státní zástupci zastávají při výkonu trestní spravedlnosti významnou a nezastupitelnou roli. V plné míře se projevuje zejména v přípravném řízení trestním, ve kterém státní zástupce uplatňuje svá dozorová oprávnění nad postupem policejního orgánu a disponuje řadou výlučných oprávnění, jenž mu umožňují efektivně kontrolovat a řídit průběh této fáze trestního řízení. Dále je to výlučně státní zástupce, kdo je v České republice oprávněn iniciovat trestní řízení před soudem a zastupovat v něm veřejnou žalobu. Práce si klade za cíl nejen přiblížit stěžejní části právní úpravy týkající se role státního zástupce v trestním řízení, ale kriticky analyzovat a zasadit je do širšího kontextu. K jednotlivým tématům a otázkám přistupuje především koncepčně a snaží se induktivní metodou abstrahovat z konkrétní úpravy (nejen trestního řízení) závěr o tom, jakou roli zástupci této tradiční právní profese zastávají. První část práce zasazuje roli státního zástupce v trestním řízení do historického kontextu a zabývá se vznikem prvních orgánů veřejné žaloby a jejich následnou... Keywords: veřejná žaloba; státní zástupce; trestní řízení; public prosecution; state prosecutor; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Role státního zástupce v trestním řízení

The Role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings Abstract This diploma thesis on the topic of The Role of the Public Prosecutor in Criminal Proceedings identifies and presents the key parts of ...

Čermák, David; Mulák, Jiří; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Výslech jako důkazní prostředek v trestním řízení
Václavková, Michaela; Musil, Jan; Beranová, Andrea
2023 - Czech
This thesis deals with interrogation as the most commonly and widely used means of evidence. The thesis focuses on the so-called questionable methods of verification of testimony, which is a controversial issue on which there are different opinions. The aim of this thesis is to describe and analyse selected methods which can lead to the verification of testimony, but the opinion on their use is still not clear. The thesis focuses on the issue of the use of these methods and the evaluation of the possibility of their use in criminal proceedings. The thesis is divided into two main parts. The first is the theoretical part, which is further divided into two large chapters. The first chapter is devoted to interrogation in general, defines this term and describes its preparation, course and documentation. It also outlines the different types of interviews, including the specific requirements for interviewing children. Finally, this chapter also covers the credibility of testimony. The second chapter focuses on questionable and inadmissible methods of verifying the truthfulness of testimony and describes and discusses suggestive and captious questions, physiodetectional examination, investigative hypnosis, and truth serum. The second part of the thesis is the practical part, which includes two... Tato diplomová práce se zabývá výslechem jakožto nejčastěji používaným a nejrozšířenějším důkazním prostředkem v procesu dokazování. Práce je zaměřena na takzvané sporné metody prověřování výpovědi, které jsou kontroverzní problematikou, na kterou existují rozdílné názory. Cílem této diplomové práce je popis a rozbor vybraných metod, které sice mohou vést k prověření výpovědi, ale názor na jejich použití není stále jednoznačný. Diplomová práce se zaměřuje na problematiku využívání těchto metod a zhodnocení možnosti jejich použití v trestním řízení. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. První z nich je část teoretická, která se dále dělí na dvě velké kapitoly. První kapitola se věnuje obecně výslechu jakožto důkaznímu prostředku, vymezuje tento pojem a popisuje jeho přípravu, průběh a dokumentaci. Rovněž jsou zde uvedeny různé druhy výslechů, a to včetně specifických požadavků při výslechu dětí. neposlední řadě upravuje tato kapitola také věrohodnost výpovědi. Druhá kapitola je zaměřena na sporné a nepřípustné metody prověřování výpovědi a jsou zde popsány a rozebrány sugestivní a kapciózní otázky, fyziodetekční vyšetření, vyšetřovací hypnóza a v neposlední řadě také sérum pravdy. Druhou částí diplomové práce je část praktická, která obsahuje dva rozhovory. První rozhovor se týká sugestivních a... Keywords: výslech; fyziodetekční vyšetření; vyšetřovací hypnóza; interrogation; physiodetectional examination; investigative hypnosis Available in a digital repository NRGL
Výslech jako důkazní prostředek v trestním řízení

This thesis deals with interrogation as the most commonly and widely used means of evidence. The thesis focuses on the so-called questionable methods of verification of testimony, which is a ...

Václavková, Michaela; Musil, Jan; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Trestní odpovědnost při nakládání s omamnými a psychotropními látkami ve zdravotnictví
Jedličková, Kristýna; Bohuslav, Lukáš; Drápal, Jakub
2023 - Czech
The present thesis deals with the criminal liability in the handling of narcotic drugs and psychotropic substances in the health care sector, which is accompanied by a number of nooks and crannies that I try to reveal in the thesis. The thesis explores the duties and responsibilities of health service providers, whose role is crucial to ensuring quality care and patient safety. The first part of the thesis focuses on defining basic terms in the field of health service delivery. Then the thesis analyses the obligations that health service providers, especially doctors, have to comply with. The key term is the duty of lege artis, and the thesis discusses in detail the various aspects of this duty, its violation in the form of non lege artis procedure, and then provides examples from practice. The second part of the thesis is devoted to medicinal products, whereby their development up to registration is first presented, followed by their prescription. An important topic is also off-label medication, which "gained popularity" especially in the period of the COVID-19 pandemic. The third part of the thesis deals with criminal liability and its basic aspects, together with circumstances precluding illegality, which are focused on the area of provision of health services. This part then discusses in detail... 1 Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá trestní odpovědností při nakládání s omamnými a psychotropními látkami ve zdravotnictví, která je doprovázena množstvím zákoutí, které se v práci snažím rozkrýt. Práce zkoumá povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž role je klíčová pro zajištění kvalitní péče a bezpečí pacientů. Práce se v první části zaměřuje na definování základních termínů z oblasti poskytování zdravotních služeb. Dále práce analyzuje povinnosti, které musí poskytovatelé zdravotních služeb, tedy zejména lékaři, dodržovat. Stěžejním termínem je povinnost lege artis, přičemž v práci jsou detailněji rozebírány jednotlivé aspekty této povinnosti, její porušení v podobě postupu non lege artis, a následně jsou uvedeny i příklady z praxe. Druhá část práce se věnuje léčivým přípravkům, přičemž je nejprve uveden jejich vývoj až po registraci, a následně jejich předepisování. Důležitým tématem je také medikace off-label, která "získala popularitu" zejména v období pandemie COVID-19. Stěžejním tématem jsou poté léčivé přípravky obsahující omamnou a psychotropní látku, včetně prekurzorů, a následně užití "drog", tj, konopí a psychedelik, při léčbě různých onemocnění. Třetí část práce se zabývá trestní odpovědností a jejími základními aspekty, společně s okolnostmi... Keywords: poskytovatel zdravotních služeb; omamná a psychotropní látka; léčivý přípravek; trestní odpovědnost; health care provider; narcotic and psychotropic substance; drugs; criminal liability Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost při nakládání s omamnými a psychotropními látkami ve zdravotnictví

The present thesis deals with the criminal liability in the handling of narcotic drugs and psychotropic substances in the health care sector, which is accompanied by a number of nooks and crannies ...

Jedličková, Kristýna; Bohuslav, Lukáš; Drápal, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Nutriční labyrint - institucionální, expertní a laické cesty
Slepičková, Klára; Stöckelová, Tereza; Klepal, Jaroslav
2023 - Czech
The Nutritional Labyrinth - Institutional, Expert and Lay Paths Bc. Klára Slepičková vedoucí práce: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. Abstract: The diploma thesis offers ethnographic insights into the black box of school canteens. It follows heterogeneous actor-networks that emerge in the processes of planning, preparation, serving, consumption and disposal of food. It shows that the current (problematic) quality of school dining is not the fault of either unwilling cooks or picky diners, but is the result of negotiations between different norms of what "good food" actually is. Using the concept of ontonorms the thesis asks what values and beliefs uphold specific eating practices and how these norms establish different categories of foods and bodies. It also asks who or what, for whom and in which contexts mobilizes different registers of valuing. The thesis draws upon data from research in six school canteens, and the "Vaření" (Cooking) project in a Montessori school, training for cooks as part of the "Máme to na talíři" (We have it on our plate) project and the online environment of websites representing these projects and canteens. The research was conducted as diplomatic ethnography with an effort to give voice to those who are often considered incompetent to decide what "good food" is and thus creates... Nutriční labyrint - institucionální, expertní a laické cesty Bc. Klára Slepičková vedoucí práce: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce nabízí etnografický vhled do černé skříňky školního stravování. Sleduje různorodé sítě aktérství v procesech plánování, přípravy, výdeje, konzumace a likvidace jídla. Práce ukazuje, že současný (neuspokojivý) stav školního stravování není dán ani profesně zaslepenými kuchařkami, ani vybíravými strávníky, ale je výsledkem vyjednávání mezi různými normami "dobrého jídla". S využitím konceptu ontonorem se ptá, jaké hodnoty a přesvědčení stojí za konkrétními podobami stravovacích praxí a jak tyto normy ustavují různé kategorie jídla i těla. Ptá se také kdo nebo co, pro koho a v jakém kontextu využívá různé hodnotící rejstříky. Práce se zakládá na datech z pozorování a rozhovorů v šesti školních jídelnách, jakož i zkoumání projektu Vaření v Montessori škole, školení pro kuchaře a kuchařky v rámci projektu Máme to na talíři a v on-line prostředí webů reprezentujících tyto projekty a jídelny. Výzkum byl veden formou diplomatické etnografie se snahou dát hlas i těm, kteří jsou často považováni za nekompetentní rozhodovat o tom, co je dobré jídlo a vytvořit tak prostor pro vzájemné pochopení odlišných realit strávníků, kuchařek, technologií nebo normy... Keywords: školní jídelny; normativita; ontonormy; jídlo; tělesnost; stravování; hodnocení; school canteens; normativity; ontonorms; food; materiality; eating; valuing Available in a digital repository NRGL
Nutriční labyrint - institucionální, expertní a laické cesty

The Nutritional Labyrinth - Institutional, Expert and Lay Paths Bc. Klára Slepičková vedoucí práce: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. Abstract: The diploma thesis offers ethnographic insights into ...

Slepičková, Klára; Stöckelová, Tereza; Klepal, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Zásada nemo tenetur se ipsum accusare
Machovský, Vojtěch; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2023 - Czech
Nemo tenetur se ipsum accusare principle Abstract This thesis describes the principle of nemo tenetur se ipsum accusare in criminal law. One of the guiding principles of the criminal process in a modern democratic state, which is closely related to the right to a fair trial and one of the pillars on which the defense in criminal proceedings is built. This thesis focuses on historical development of this principle in our country and abroad, how the contemporary view of this principle in criminal proceedings gradually changed, both within continental law and anglo-american common law. Furthermore, the thesis describes the use of the principle of nemo tenetur in the current criminal process in Czech law and in the world, with a focus on guilty plea and plea deals. The first chapter contains the historical development of the principle in the continental system of law and in anglo-american common law, with the introduction of several important cases from the United States of America and their legal regulation, which in its essence was a prototype of the current concept of this principle. The second chapter contains an overwiev of how the principle is implemented in individual national and international legal systems. When part of this chapter is particularly devoted to the decisions made by the European Court of... Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v trestním právu Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o zásadě nemo tenetur se ipsum accusare v trestním právu. Jednom z vůdčích principů trestního procesu v moderním demokratickém státě, který je úzce spjat s právem na spravedlivý proces a jednom z pilířů na kterém staví obhajoba v trestním řízení. Práce se věnuje historickému vývoji této zásady u nás i v zahraničí, jak se postupně měnil soudobý pohled na tuto zásadu v trestním řízení, a to jak v rámci kontinentálního práva, tak práva common law. Dále práce pojednává o užití zásady nemo tenetur v současném trestním procesu v českém právu i ve světě, se zaměřením na instituty prohlášení viny a dohody o vině a trestu. První kapitola obsahuje historický vývoj zásady v kontinentálním systému práva a v zemích common law s vypíchnutím několika důležitých případů ze Spojených států amerických a jeich právní úpravy, která ve své podstatě byla předobrazem současného pojetí této zásady. Druhá kapitola obsahuje zakotvení v jednotlivých právních řádech vnitrostátních i mezinárodních. Kdy část této kapitoly je zvláště věnována rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva a jeho měnícímu se pohledu na uplatnění zásady nemo tenetur v mezinárodním právu. Třetí kapitola je krátkým vhledem do toho, jak je tato zásada reálně užívána... Keywords: zásada nemo tenetur; právo na spravedlivý proces; dohoda o vině a trestu; prohlášení viny; nemo tenetur principle; right againts self incrimination; plea deal; plea bargain Available in a digital repository NRGL
Zásada nemo tenetur se ipsum accusare

Nemo tenetur se ipsum accusare principle Abstract This thesis describes the principle of nemo tenetur se ipsum accusare in criminal law. One of the guiding principles of the criminal process in a ...

Machovský, Vojtěch; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2023

Ochrana biodiverzity hlubokomořského dna za hranicemi národní jurisdikce
Kopecký, Martin; Žákovská, Karolina; Stejskal, Vojtěch
2023 - Czech
Protection of biodiversity of deep sea-bed in areas beyond national jurisdiction Protection of the marine environment including ecosystems and biodiversity of the seabed, is one of the main goals towards which international environmental law should be aiming. In the first part of this diploma thesis, I presented the main deep-seabed ecosystems, and I drew attention to the main discrepancies between the natural scientific and legal view of these ecosystems. In the second part of this thesis, I presented crucial legal principles and approaches that are applicable to the protection of the deep seabed, and I included examples of binding and non-binding legal instruments which contain those principles. I further outlined their status in the current system of international law, particularly with regard to the international customary and treaty law. In the third part of this thesis, I analysed specific international conventions which apply to the protection of deep seabed biodiversity. First, I analysed the UN Convention on the marine law, and then I focused on two regional legal regulations: Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic and Antarctic Treaty System. At first, I addressed the question whether they include the main principles and approaches which I... Ochrana biodiverzity hlubokomořského dna za hranicemi národní jurisdikce Ochrana mořského prostředí včetně ekosystémů a biodiverzity mořského dna je jedním z důležitých cílů, k jehož naplnění by mělo směřovat mezinárodní právo životního prostředí. V první části této diplomové práce jsem představil nejvýznamnější ekosystémy hlubokomořského dna a upozornil jsem na některé rozdíly mezi přírodovědným náhledem na ně a jejich právním pojetím. Ve druhé části práce jsem představil stěžejní principy a přístupy, které se při ochraně biodiverzity hlubokomořského dna uplatní, včetně příkladů konkrétních závazných a nezávazných právních nástrojů mezinárodního práva. Též jsem stručně nastínil jejich postavení v současném systému mezinárodního práva, zejména pak s ohledem na mezinárodní obyčejové a smluvní právo. Ve třetí části jsem se zaměřil na rozbor konkrétních mezinárodních úmluv, které se týkají ochrany biodiverzity hlubokomořského dna. Nejprve jsem analyzoval Úmluvu OSN o mořském právu a poté jsem se zaměřil na dvě regionální právní úpravy, a to Úmluvu o ochraně mořského prostředí v severovýchodním Atlantiku a antarktický smluvní systém. U každé z nich jsem se nejprve zabýval tím, zda reflektují stěžejní principy a přístupy, které jsem představil ve druhé části této práce. Následně jsem se zabýval rozborem... Keywords: mořské právo; hlubokomořské dno; biodiverzita; marine law; seabed; biodiversity Available in a digital repository NRGL
Ochrana biodiverzity hlubokomořského dna za hranicemi národní jurisdikce

Protection of biodiversity of deep sea-bed in areas beyond national jurisdiction Protection of the marine environment including ecosystems and biodiversity of the seabed, is one of the main goals ...

Kopecký, Martin; Žákovská, Karolina; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2023

Znalec v trestním řízení se zaměřením na oblast zdravotnictví
Krbcová, Tereza; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
2023 - Czech
1 Expert in criminal proceedings with a focus on healthcare Abstract The thesis deals with the evaluation of the legal regulation of expert activities in criminal proceedings according to Act No. 254/2019 Coll., on Experts, Expert Offices and Expert Institutes and Act No. 141/1961 Coll., Criminal Procedure Code. It is divided into five chapters, which deal with the history of expert activities, expert, expert opinion, expert evidence, and opinions from the field of healthcare. The first chapter maps the history of expert activities on a global scale and the gradual development of expert activities in our country. The second chapter is devoted to the expert, his status, conditions of practice and his rights and duties. Among the most important rights of an expert is the right to expert fees, which is thoroughly discussed in the thesis. The third chapter deals with the expert opinion, its differences from a professional statement, its form and requirements. A lot of emphasis is placed on the requirements of the expert opinion, and their changes, due to the entry into effect of the new legislation. The third chapter also includes the electronic register of expert opinions, which was created for the purpose of digitisation of public administration and in accordance with enabling the submission of expert... 1 Znalec v trestním řízení se zaměřením na oblast zdravotnictví Abstrakt Práce se zabývá zhodnocením právní úpravy znalecké činnosti v trestním řízení podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. Je členěna do pěti kapitol, které se zabývají historií znalecké činnosti, znalcem, znaleckým posudkem, znaleckým dokazováním a posudky z oboru zdravotnictví. První kapitola mapuje historii znalectví jak ve světovém měřítku, tak pozvolný rozvoj znalecké činnosti na našem území. Druhá kapitola se věnuje znalci, jeho postavení, podmínkám výkonu činnosti a jeho právům a povinnostem. Mezi nejdůležitější práva znalce patří právo na znalečné, které je v práci důkladně rozebráno. Třetí kapitola pojednává o znaleckém posudku, jeho odlišnostech od odborného vyjádření, jeho formě a náležitostech. Na náležitosti znaleckého posudku, respektive jejich změny je kladen velký důraz z důvodu nabytí účinnosti nové právní úpravy. Do třetí kapitoly je zařazena i elektronická evidence znaleckých posudků, která byla vytvořena za účelem digitalizace veřejné správy a v souladu s umožněním podání znaleckého posudku v elektronické formě. Čtvrtá kapitola se zabývá znaleckým dokazováním v trestním řízení. Nejprve je nastíněn obecný úvod k dokazování pro... Keywords: znalec; znalecký posudek; znalecké dokazování; lege artis; expert; expert opinion; expert evidence; lege artis Available in a digital repository NRGL
Znalec v trestním řízení se zaměřením na oblast zdravotnictví

1 Expert in criminal proceedings with a focus on healthcare Abstract The thesis deals with the evaluation of the legal regulation of expert activities in criminal proceedings according to Act No. ...

Krbcová, Tereza; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2023

Zásada nemo tenetur se ipsum accusare
Ryger, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Richter, Martin
2023 - Czech
Principle nemo tenetur se ipsum accusare Abstract This thesis is devoted to the principle of nemo tenetur se ipsum accusare (the right against self-incrimination), one of the most important rights of the defense in criminal proceedings. This thesis provides a comprehensive view of the principle of nemo tenetur and its application in the Czech legal system, where special attention is paid to the interrogation of the accused and the witness. Thesis begins with an interpretation of the term "principle" in law and includes the principle of nemo tenetur as a basic principle of criminal proceedings, even though it is not explicitly listed in § 2 of the Criminal Code. The second chapter is devoted to the historical development of the nemo tenetur principle in ancient times and its subsequent development on the territory of the Czech state. In the next part of the thesis, international human rights treaties to which the Czech Republic is bound and which contain the principle of nemo tenetur are examined. Furthermore, the legal embedding of the principle of nemo tenetur in Czech national law, both at the constitutional and statutory level, including the new draft of the Criminal code, is discussed in this chapter. This is followed by a chapter devoted to the interrogation of the accused, where the limits between... Zásada nemo tenetur se ipsum accusare Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje zásadě nemo tenetur se ipsum accusare (zásadě zákazu donucení k sebeobviňování), jedním z nejdůležitějších práv obhajoby v trestním řízení. Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na zásadu nemo tenetur a její uplatnění v českém právním řádu, kdy speciální pozornost je věnována výslechu obviněného a svědka. Práce začíná výkladem pojmu "zásada" v právu a zařazuje zásadu nemo tenetur jako základní zásadu trestního řízení, i přestože není explicitně vyjmenována v § 2 trestního řádu. Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji zásady nemo tenetur ve starověku a jejímu následnému mu vývoji na území českého státu. V další části diplomové práce jsou zkoumány lidskoprávní mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázaná a které obsahují zásadu nemo tenetur. Dále je zde rozebráno právní zakotvení zásady nemo tenetur v českém vnitrostátním právu, jak na ústavní, tak zákonné úrovni, a to včetně nového návrhu trestního řádu. Následuje kapitola věnující se výslechu obviněného, ve které jsou popsány meze mezi zákonným a nezákonným donucením při výslechu obviněného. Dále tato kapitola obsahuje popis institutu poučení o právu obviněného nevypovídat, včetně mezinárodní komparace tohoto poučení. Poslední kapitola je věnována výslechu svědka... Keywords: nemo tenetur se ipsum accusare; dokazování; zásada; nemo tenetur se ipsum accusare; evidence; principle Available in a digital repository NRGL
Zásada nemo tenetur se ipsum accusare

Principle nemo tenetur se ipsum accusare Abstract This thesis is devoted to the principle of nemo tenetur se ipsum accusare (the right against self-incrimination), one of the most important rights of ...

Ryger, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Mandíková, Eliška; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
2023 - Czech
Protection of the Injured Party in Criminal Proceedings Abstract This thesis is focused on the injured party, the subject of criminal proceedings. The aim of the thesis is to identify the most pressing shortcomings of the current legislation through a comprehensive analysis of selected topics. The thesis is divided into eight main parts. Chapter one focuses on the very definition of the term injured party and the basic division into injured person entitled to compensation for damage, non-pecuniary damage or unjust enrichment with specific rights in adhesion proceedings and injured person without this right. This is followed by an overview of the position of the injured person in criminal proceedings with an emphasis on his or her representation and the issue of a joint agent. The central concept of the third chapter is the victim of a crime, the definition and differentiation from the concept of injured person. This part discusses selected institutes of the Act on Victims of Crime and the basic principles governing it. Chapter four deals with the development of legislation. It describes the legal regulation of the position of the injured party in historical criminal procedure codes and significant amendments to the current Criminal Procedure Code that affected the rights of the injured party. The subsequent... Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje poškozenému, subjektu trestního řízení. Cílem práce je prostřednictvím komplexního rozboru vybraných témat identifikovat nejpalčivější nedostatky současné právní úpravy. Diplomová práce je rozdělena do osmi hlavních částí. Kapitola první se soustředí na samotné vymezení pojmu poškozený a základní rozdělení na poškozené mající nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení se specifickými právy v adhezním řízení na poškozené bez tohoto nároku. Následuje přiblížení postavení poškozené osoby v trestním řízení s důrazem na její zastupování a problematiku společného zmocněnce. Ústředním pojmem třetí kapitoly je oběť trestného činu, její vymezení a odlišení od pojmu poškozený. V této části je pojednáno o a vybraných institutech zákona o obětech trestných činů a o základních zásadách, které mu vévodí. Vývojem právní úpravy se zabývá kapitola čtvrtá. Popisuje právní úpravu postavení poškozeného v historických trestních řádech a významné novelizace současného trestního řádu, které se dotkly práv poškozeného. Navazující kapitola sleduje vývoj pojetí justice od represivnímu k restorativnímu pojetí, jež přinesla osobám poškozeným trestným činem možnost aktivně se zapojit do řešení konfliktu mezi ním a... Keywords: poškozený a jeho ochrana; oběť trestného činu; náhrada škody; injured party and its protection; crime victim; damages Available in a digital repository NRGL
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana

Protection of the Injured Party in Criminal Proceedings Abstract This thesis is focused on the injured party, the subject of criminal proceedings. The aim of the thesis is to identify the most ...

Mandíková, Eliška; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases