Number of found documents: 278845
Published from to

Předpovídání vývoje cen kryptoměn
Harmanec, Nik; Kopecký, Michal; Pilát, Martin
2023 - Czech
The thesis examines how to use trading strategies and indicators from stock markets, that are well-known and used for years, to the new and dynamically growing crypto markets. The goal of the thesis is to design and implement a framework for testing indicators. Test each indicator on historical data of cryptocurrencies. Evaluate the results and suggest a trading strategy to maximize profit. Use the strategy to create a trading bot on a crypto exchange. Práce se zabývá způsobem jak aplikovat roky zaběhlé a vyzkoušené strategie a indikátory z burzovních akciových trhů na nový a dynamicky se rozvíjející trh kryptoměn. Cílem práce je navrhnout a implementovat framework na testování indikátorů. Jednotlivé indikátory otestovat na historických datech kryptoměn. Výsledky vyhodnotit a navrhnout vhodnou obchodovací strategii k maximalizaci zisku. Z výsledků pozorování vytvořit bota pro obchodování na burze. Keywords: Kryptoměny|Bitcoin|Burza|Obchodování; Cryptocurrencies|Bitcoin|Stock exchange|Stock Trading Available in a digital repository NRGL
Předpovídání vývoje cen kryptoměn

The thesis examines how to use trading strategies and indicators from stock markets, that are well-known and used for years, to the new and dynamically growing crypto markets. The goal of the thesis ...

Harmanec, Nik; Kopecký, Michal; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Mapam vs. Mapaj: otázky zahraničně politické orientace a společenské podoby izraelského státu, 1947-1954
Benešová, Veronika; Zouplna, Jan; Boušek, Daniel
2023 - Czech
The present thesis deals with the attitudes of two Israeli left-wing parties, Mapaj and Mapam, to the conflict between East and West between 1947 and 1954. As both of these parties had socialist roots, the main emphasis is on their relationships with the communist bloc. After presenting the general historical context against which these parties formulated their positions, their relationships with USSR and the socialist world are compared. Regarding Mapaj, the thesis follows its gradual abandonment of the policy of non-alignment to adopting openly pro-Western positions. Concerning the pro-soviet-oriented Mapam, which in the mentioned period was one of the main opposition parties, the thesis focuses both on the inter-party conflict with Mapaj and on the increasing tensions between the party's factions. These phenomena are illustrated by examples of specific foreign political issues that the newly created state had to deal with. Special attention is paid to the Prague trials affair which marked one of the peaks of the dispute between the two parties and pointed to a strong ideological discrepancy inside Mapam Tato práce se zabývá postojem dvou izraelských levicových stran Mapaj a Mapam ke konfliktu mezi Východem a Západem mezi lety 1947 a 1954. Vzhledem k socialistickým kořenům obou celků je kladen důraz především na jejich vztah ke komunistickému bloku. Po představení obecného historického kontextu, na jehož pozadí uvedená uskupení formulovala svá stanoviska, je srovnán jejich vztahu k socialismu SSSR. V případě vládnoucí Mapaj práce sleduje proces postupného opouštění politiky nepříklonu a zaujímání otevřeně prozápadních stanovisek. S ohledem na prosovětsky orientovanou Mapam, která v uvedeném období představovala jednu z hlavních složek opozice, se soustředí jak na mezistranický konflikt s Mapaj, tak na postupný nárůst tenzí mezi jednotlivými frakcemi uvnitř strany. Uvedené fenomény jsou ilustrovány na příkladech konkrétních zahraničně politických témat, s nimiž byl nově vzniklý stát ve zmíněném období konfrontován. Zvláštní pozornost je věnována kauze pražských procesů značící jeden z vrcholů sporu mezi oběma uskupeními a poukazující na silný ideologický nesoulad mezi jednotlivými složkami Mapam. Keywords: Mapam|Izrael|Mapaj|sionismus|levice|politika|ideologie; Mapam|Mapai|Israel|zionism|left|politics|ideology Available in a digital repository NRGL
Mapam vs. Mapaj: otázky zahraničně politické orientace a společenské podoby izraelského státu, 1947-1954

The present thesis deals with the attitudes of two Israeli left-wing parties, Mapaj and Mapam, to the conflict between East and West between 1947 and 1954. As both of these parties had socialist ...

Benešová, Veronika; Zouplna, Jan; Boušek, Daniel
Univerzita Karlova, 2023

Využití metod sociální práce při práci s etnickými menšinami
Čejková, Anna; Šťastná, Jaroslava; Truhlářová, Zuzana
2023 - Czech
This diploma thesis deals with the topic of the use of social work methods when working with ethnic minorities. Its goal is to map the opinions and attitudes of social workers to the use of methods of social work with minorities with a focus on the Roma minority in low-threshold facilities for children and youth and social activation services for families with children. The research was carried out using a quantitative research strategy through the method of the questionnaire survey of experts based on semi-structured questions. The researched area is divided into four categories - what is the approach of social work/social workers to the Roma minority, what is the applicability of social work approaches in social work methods when working with the Roma minority, and what is the way of fulfilling the social needs of the Roma minority through social work methods, and finally, how social work methods ensure support for the integration of the Roma minority. The results of the research show that in many cases social workers would not change anything about the social work methods used when working with ethnic minorities, especially the Roma minority. Many of them think that the methods introduced in this way are functional and effective. The main driving force that influences the effective use of social... Tato diplomová práce se zabývá tématem Využití metod sociální práce při práci s etnickými menšinami. Jejím cílem je zmapovat názory a postoje sociálních pracovníků k využití metod sociální práce s menšinami se zaměřením na romskou menšinu v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Výzkum probíhal kvantitativní výzkumnou strategií skrze metodu dotazníkového šetření u odborníků na základě polostrukturovaných otázek. Zkoumaná oblast je rozdělena do čtyř kategorií - jaký je přístup sociální práce/sociálních pracovníků k romské menšině, jaká je využitelnost přístupů sociální práce v metodách sociální práce při práci s romskou menšinou, dále jaký je způsob naplňování sociálních potřeb romské menšiny skrze metody sociální práce a nakonec jak metody sociální práce zajišťují podporu integrace romské menšiny. Výsledky výzkumu ukazují, že sociální pracovníci by v mnoha případech nic neměnili na využívaných metodách sociální práce při práci s etnickými menšinami, zejména teda s romskou menšinou. Mnoho z nich si myslí, že takto zavedené metody jsou funkční a efektivní. Hlavním motorem, který má vliv na efektivní využívání metod sociální práce je jeho uživatel, tedy sociální pracovník. Při pochopení všech faktorů ovlivňujících život příslušníků romské... Keywords: etnické menšiny|sociální práce|metody sociální práce|kritická sociální práce; ethnic minorities|social work|methods of social work|critical social work Available in a digital repository NRGL
Využití metod sociální práce při práci s etnickými menšinami

This diploma thesis deals with the topic of the use of social work methods when working with ethnic minorities. Its goal is to map the opinions and attitudes of social workers to the use of methods of ...

Čejková, Anna; Šťastná, Jaroslava; Truhlářová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Vlastnosti a věk stromů s výjimečnými epifytickými lišejníky v lesním prostředí tradičně osídlené krajiny na příkladu NPR Týřov
Minářová, Ludmila; Hofmeister, Jan; Halda, Josef
2023 - Czech
In order to conserve the species richness of epiphytic lichens in Central Europe, it is necessary to understand the environmental conditions that especially rare lichen species with a narrower ecological niche or limited dispersal capacity require. The aim of this thesis was to assess the importance of age of different tree species and related factors such as bark pH and bark coarseness for rare epiphytic lichen species. To include the largest possible range of potentially significant explanatory variables, light conditions and the area of the reserve surrounding the given tree were also examined. Data were collected at the Týřov National Nature Reserve site, which was described in the research of Vondrák et al. (2022) as a unique hotspot of lichen biodiversity, as they found 787 species of lichens and related taxa there. The research sample consisted of 55 trees of five species (Acer platanoides, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus petraea) that were inventoried in the research by Vondrák et al. (2022) and belonged to moderately to exceptionally rich in rare lichen species. The rarity of lichens was assessed according to the Red List of Lichens of the Czech Republic (Liška & Palice, 2010). Dendrochronological analysis was used to determine the age of the included trees.... Pro zachování druhového bohatství epifytických lišejníků ve střední Evropě je zapotřebí porozumět environmentálním podmínkám, které zejména vzácné druhy lišejníků s užší ekologickou nikou nebo omezenou schopností šíření vyhledávají. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit význam věku různých druhů dřevin a s ním souvisejících faktorů, jako je pH kůry a hrubost kůry, pro vzácné druhy epifytických lišejníků. Pro zahrnutí co největšího spektra potenciálně významných vysvětlujících proměnných byly zkoumány také světelné podmínky a plocha rezervace v okolí daného stromu. Data byla sbírána na lokalitě Národní přírodní rezervace Týřov, která byla ve výzkumu Vondráka et al. (2022) popsána jako unikátní hotspot biodiverzity lišejníků, neboť na ní nalezli 787 druhů lišejníků a příbuzných taxonů. Výzkumný vzorek tvořilo 55 stromů pěti druhů - javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a dub zimní (Quercus petraea), u nichž byl v rámci výzkumu Vondrák et al. (2022) proveden inventarizační soupis druhů a které patřily ke středně až mimořádně bohatým na vzácné druhy lišejníků. Vzácnost lišejníků byla posuzována dle Červeného seznamu lišejníků České republiky (Liška & Palice, 2010). K určení věku zahrnutých stromů byla využita... Keywords: biodiverzita; epifytické lišejníky; kontinuita; věk; pH; biodiversity; epiphytic lichens; continuity; age; pH Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti a věk stromů s výjimečnými epifytickými lišejníky v lesním prostředí tradičně osídlené krajiny na příkladu NPR Týřov

In order to conserve the species richness of epiphytic lichens in Central Europe, it is necessary to understand the environmental conditions that especially rare lichen species with a narrower ...

Minářová, Ludmila; Hofmeister, Jan; Halda, Josef
Univerzita Karlova, 2023

Sionismus a jidiš v Mandátní Palestině mezi lety 1920-1929: jazyk jako ideový nástroj židovského nacionalismu
Kašeová, Karolina; Zouplna, Jan; Glacová, Denisa
2023 - Czech
This thesis aims to trace the relationship between Jewish nationalism and language, assessing in particular the manner in which language was used in constructing the modern Jewish nation. I will apply the theories of nationalism to the activities of the Zionism in Mandatory Palestine between the years 1920 and 1929 and I will pay particular attention to the tools Zionists used to achieve their goals in the Mandate. The thesis will focus primarily on Zionist narratives that discredited Yiddish language and culture in particular, and diasporic culture heritage in general. Based on Liora R. Halperin's research I will argue that language reality in Mandatory Palestine was in certain way similar to diaspora language experience. A significant portion of the thesis will address to the Hebrew University of Jerusalem and it's multilingual and international nature which can be understood as a betrayal of the original Zionist intention to build a Jewish national university. The thesis then culminates in an analysis of the dispute over establishing a Yiddish department at Hebrew University in 1927. This dispute represented an unprecedented interference in to an academic milieu on the part of the Zionist movement, and it also triggered strongly negative responses in the Mandate and in the diaspora. The debate... Cílem předkládané práce je představit vztah židovského nacionalismu k jazyku. Zejména ve své práce budu hodnotit, jakým způsobem byl jazyk využíván při konstruování moderního židovského národa. Nacionalistické teorie Benedicta Andersona, profesora Miroslava Hrocha a Anthony D. Smitha budu aplikovat na aktivity židovského nacionalistického proudu, sionismu, v mandátní Palestině mezi lety 1920-1929. Primárně si budu všímat, jakých prostředků sionisté využívali k dosažení svých cílů v mandátu, kterými byly odmítnutí diasporního jazykového dědictví a hebraizace Židů žijících v jišuvu. Hlavní pozornost je v práci věnovaná zejména sionistickým narativům, které diskreditovaly jazyk a kulturu jidiš. Významná část práce pojednává o výstavbě Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, jež představovala jeden z nacionalistických nástrojů při formování nového národa. Vrcholem práce je pak analýza sporu o založení Katedry jidiš na Hebrejské univerzitě v roce 1927. Tento spor byl bezprecedentním zásahem sionistického hnutí na akademické půdě a zároveň měl silné negativní odezvy v jišuvu i v diaspoře. Debatu o založení Katedry jidiš je možné vnímat jako ukázkový příklad přístupu sionistického hnutí ve vztahu k diaspornímu dědictví, konkrétně pak k jazyku jidiš. Keywords: Sionismus|jidiš|Palestina; Zionism|Yiddish|Palestine Available in a digital repository NRGL
Sionismus a jidiš v Mandátní Palestině mezi lety 1920-1929: jazyk jako ideový nástroj židovského nacionalismu

This thesis aims to trace the relationship between Jewish nationalism and language, assessing in particular the manner in which language was used in constructing the modern Jewish nation. I will apply ...

Kašeová, Karolina; Zouplna, Jan; Glacová, Denisa
Univerzita Karlova, 2023

Faktory ovlivňující práci peer konzultantů s lidmi s duševním onemocněním
van Beek, Zlata; Šťastná, Jaroslava; Formánková, Lenka
2023 - Czech
This Diploma thesis focuses on finding the sources of activities and positive factors experienced by peer consultants in their professional and everyday life, as well as finding the limits and barriers they encounter that take away their energy and courage. In the first chapter of the thesis, an overview of the mental health of the world population according to the WHO is described, as well as the development of peer support and approaches to people with mental illness. Next, I describe the historical context of the situation of reforms of the mental health care system abroad and in the Czech Republic. Keywords: recovery and its development, peer workers in history and in the present, reform of mental health care in the Czech Republic Tato diplomová práce se zaměřuje na hledání zdrojů aktivit a pozitivních faktorů, které zažívají peer konzultanti ve svém profesním i běžném životě, a také na hledání limitů a bariér, se kterými se setkávají a jež jim berou energii a odvahu. V první kapitole práce je popsán přehled duševního zdraví světové populace dle WHO, také vývoj peer podpory a přístupů k lidem s duševním onemocněním. Dále je přiblížen historický kontext situace reforem systému péče o duševní zdraví v zahraničí i v České republice. Snažila jsem se ukázat i náhled na reformu péče o duševní zdraví z hlediska lidí se zkušeností s duševní nemocí. Klíčová slova: zotavení (recovery) a jeho vývoj, peer pracovníci v historii v současnosti, reforma péče o duševní zdraví v ČR Keywords: zotavení (recovery) a jeho vývoj|peer pracovníci v historii v současnosti|reforma péče o duševní zdraví v ČR; recovery and its development|peer workers in history and in the present|reform of mental health care in the Czech Republi Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující práci peer konzultantů s lidmi s duševním onemocněním

This Diploma thesis focuses on finding the sources of activities and positive factors experienced by peer consultants in their professional and everyday life, as well as finding the limits and ...

van Beek, Zlata; Šťastná, Jaroslava; Formánková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Vliv turbidity na chování oukleje Alburnus alburnus
Vlachová, Monika; Horká, Petra; Frouzová, Jaroslava
2023 - Czech
In group-living species, social interactions with conspecifics play a crucial role in group formation and the ability to make consensus decision, which may have far reaching consequences for ecological and evolutionary processes in natural populations. Individual recognition and partner preferences based on social familiarity are important mechanisms driving a range of interactions between individual fish as well as social structure in fish populations. However, social interactions of gregarious species are also influenced by the ecological environment experienced by individuals. The aim of my theses was to define, how is social structue of fish shoals shaped by environmental based constraint presented by increased turbidity in anthropogenically impacted rivers. A freshwater, shoal-forming, visually orientated pelagic fish - bleak (Alburnus alburnus) - was used as a model organism. At the laboratory experiment, behaviour of 40 individuals at three different levels of turbidity (0 NTU, 30 NTU, 60 NTU) were observed. The aim of my thesis was to find out how increased turbidity influence the structure of the shoals, specifically if the turbidity reduces between individual distances in a response to the deteriorated visual conditions. The results shown, that bleaks increase the comptactness of the... U hejnových druhů ryb hrají sociální interakce zásadní roli při vytváření skupiny a schopnosti kolektivního rozhodování. Takové chování má významný vliv na ekologické a evoluční procesy probíhající v populacích ryb žijících ve volné přírodě. Sociální interakce mezi jednotlivci v hejnu jsou řízeny individuálními preferencemi, jsou ale také výrazně ovlivňovány vnějším prostředím. Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak je sociální struktura hejnových ryb ovlivňována vnějšími faktory prostředí, a to konkrétně zákalem, který představuje jeden ze zásadních faktorů ovlivňujících chování ryb v antropogenně narušených ekosystémech tekoucích vod. Jako modelový organismus jsem použila ouklej obecnou (Alburnus alburnus), která je hejnovým pelagickým druhem. Cílem mé práce bylo zjistit, jestli má zvýšený zákal vliv na strukturu hejna, konkrétně, jestli dochází při zvýšeném zákalu ke zvýšenému shlukování jedinců v reakci na zhoršené vizuální podmínky prostředí. Za tímto účelem jsem v laboratorním experimentu sledovala 40 jedinců oukleje při třech různých hladinách zákalu (0 NTU, 30 NTU, 60 NTU). Výsledky mé práce ukázaly, že ouklej reaguje na hladiny zákalu zvýšením kompaktnosti hejna, a to již při střední hladině zákalu (30 NTU). Tyto výsledky ukazují na značnou behaviorální plasticitu oukleje, a tudíž i na... Available in a digital repository NRGL
Vliv turbidity na chování oukleje Alburnus alburnus

In group-living species, social interactions with conspecifics play a crucial role in group formation and the ability to make consensus decision, which may have far reaching consequences for ...

Vlachová, Monika; Horká, Petra; Frouzová, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2023

Podmínky nároku na starobní důchod
Votruba, Petr; Vojtíšek, Petr; Hanuš, Daniel
2023 - Czech
(in English) The main aim of the thesis is to propose the possibilities of changing the eligibility criteria for retirement pension, which are the attainment of retirement age and the required insurance period. In the theoretical part, the thesis mainly describes the development of the pension system and its changes in this millennium in relation to the eligibility criteria for retirement pension, the work of pension commissions and the recommendations of experts and professional organizations for modification of the system. In the theoretical part, other related areas are described with claim conditions that may affect them and must also be worked within the system for possible change proposals. The practical part uses secondary data analysis of political documents, opinion polls, statistical data and comparisons of international research to propose the options for changes, where the main goal is to provide greater stability and sustainability of the first continuous pillar. Keywords: old-age pension, pension entitlement conditions, pension reform, pensioner, insurance period, retirement age, pension (česky) Diplomová práce má za svůj hlavní cíl navrhnout možnosti změn podmínek nároků na starobní důchod, kterými jsou dosažení důchodového věku a potřebná doba pojištění. V teoretické části je zejména popisován vývoj důchodového systému a jeho změny v tomto tisíciletí: změny u podmínek nároků na starobní důchod, činnost důchodových komisí a doporučení od odborníků a odborných organizací pro úpravy systému. V teoretické části jsou popsány další související oblasti s podmínkami nároků, které je mohou ovlivňovat a musí být též s nimi pracováno v rámci systému a pro vytvoření možných návrhů změn. V praktické části je využita sekundární analýzu dat u politických dokumentů, průzkumů veřejného mínění, statistických dat a zahraniční komparace k navržení možností změn, kdy jejich cílem je především zajištění větší stability a udržitelnosti I. průběžného pilíře. Klíčová slova (česky) starobní důchod, podmínky nároků na důchod, důchodová reforma, důchodce, doba pojištění, důchodový věk, důchod Keywords: starobní důchod|podmínky nároků na důchod|důchodová reforma|důchodce|doba pojištění|důchodový věk|důchod; pension|terms and conditions of pension|pension reform|pensioner|insurance period|retirement age|old pension Available in a digital repository NRGL
Podmínky nároku na starobní důchod

(in English) The main aim of the thesis is to propose the possibilities of changing the eligibility criteria for retirement pension, which are the attainment of retirement age and the required ...

Votruba, Petr; Vojtíšek, Petr; Hanuš, Daniel
Univerzita Karlova, 2023

Aspekty Plánování budoucí péče u seniorů
Bártová, Anna; Šámalová, Kateřina; Truhlářová, Zuzana
2023 - Czech
The aim of the presented work is to introduce aspects of planning future care for the elderly. That is a process in which individuals can discuss and document their wishes and preferences regarding the care of their person at a time when they themselves will no longer be able to express themselves. Within the theoretical part of the work, the context of planning will be presented as well as very concept of Advance care planning. Attention will also be paid to the historical transformation of the perception of death and dying by the majority society as well as to the role of classical medicine, aimed to saving human life and delaying death, for the moments of the end of life. The subsequent chapter is devoted to the presentation of palliative care, its role in the care for a patient at the end of life, what its relationship to the so-called victorious medicine can be, what type of patients it cares for and what their needs could be. Following chapters are then devoted to the main participants in planning, i.e. health professionals, family members or social workers. The last chapter then presents the main component of the concept, the conversation about future care. In the practical part of the work, I focus on the very aspects of planning through semi- structured interviews. These aspects include... Cílem předkládané práce je představit aspekty plánování budoucí péče u seniorů. Tedy procesu, v jehož rámci si mohou jedinci probrat a zdokumentovat přání a preference týkající se péče o jejich osobu v době, kdy už se k tomu oni sami nebudou moci vyslovit. V rámci teoretické části práce bude představen kontext plánování. Představen bude samotný koncept Plánování budoucí péče, neboli Advance care planning. Pozornost bude věnována také historické proměně vnímání smrti a umírání většinovou společností a roli vítězné medicíny pro okamžiky závěru života. Následující kapitola se věnuje představení paliativní péče, tomu, jakou roli má v péči o pacienta v závěru života, jaký může být její vztah k tzv. vítězné medicíně, o jaký typ pacientů se stará a jaké mohou být jejich potřeby. Navazující kapitoly se pak věnují hlavním aktérům v plánování, tedy zdravotníkům, rodinným příslušníkům či sociálním pracovníkům. Poslední kapitola pak představí hlavní komponentu konceptu, rozhovor o budoucí péči. V praktické části práce se prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů věnuji samotným aspektům plánování. Tedy základním hodnotám, potřebám, strachům a obavám spojeným s péčí, přáním a preferencí, a představám o posledním rozloučení. Klíčová slova: Plánování budoucí péče, smrt, umírání, senioři, sociální práce Keywords: senioři|plánování budoucí péče|paliativní péče|dříve vyslovená přání; seniors|advance care planning|paliative care|advance directives Available in a digital repository NRGL
Aspekty Plánování budoucí péče u seniorů

The aim of the presented work is to introduce aspects of planning future care for the elderly. That is a process in which individuals can discuss and document their wishes and preferences regarding ...

Bártová, Anna; Šámalová, Kateřina; Truhlářová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Dlouhodobá dynamika sukcese vegetace výsypek po těžbě uhlí.
Skalníková, Andrea; Mudrák, Ondřej; Janíková, Eva
2023 - Czech
Spontaneous succession of vegetation can be one of the restoration approaches of disturbed sites after coal mining. It is therefore important to know the course of successional changes and whether it can be replicated. The spontaneous succession of vegetation on disturbed sites is usually based on monitoring of multiple sites of a different stage of succession. By their comparison the course of the succession over time is inferred. This approach of the study is called chronosequence (space-for-time substitution). Another option is to repeat monitoring of permanent plots, but it requires a long period of time to observe successional changes. Rarely are these approaches combined. In this thesis, I analyse the main trends in the succession of plant communities and their plants functional traits on five localities of various age during the 15 years. I have examined whether the localities follow similar successional trends. Data (plant coverage) were collected by annual resampling of 50 (ten per locality) permanent plots of 5 m x 5 m since 2007. By performing a multivariate CCA analysis, we analysed the species composition of the plant community, and by performing an RDA analysis, we analysed the changes in weighted averages of plant functional traits. In both cases, the localities and their... Spontánní sukcese vegetace na výsypkách po těžbě uhlí je považována za jeden z možných způsobů jejich obnovy. Je proto důležité znát průběh sukcese na těchto místech a zda probíhá opakovaně v podobném uspořádání, což by nám usnadnilo predikci jejího průběhu. Spontánní vývoj vegetace na tímto způsobem disturbovaných lokalitách je obvykle sledován za použití metody chronosekvence (space-for-time substitution), při které je sledováno několik ploch každá v jiném stádiu sukcese a jejich porovnáním se usuzuje o změnách, které proběhly v čase. Další možností je opakovaně sledovat trvalé plochy, což ale vyžaduje dlouhý časový úsek, aby se zaznamenaly sukcesní změny. Jen vzácně se oba tyto přístupy kombinují. V této práci porovnávám, zda pozorované lokality sledují podobné sukcesní trendy ve vývoji vegetace a funkčních vlastností rostlin na pěti různě starých lokalitách za uplynulých 15 let. Data (pokryvnost rostlin) byla sbírána v 50 (deset na každé lokalitě) permanentních plochách 5 m x 5 m od roku 2007. Provedením mnohorozměrné analýzy CCA jsme analyzovaly druhové složení rostlin společenstva a provedením analýzy RDA jsem analyzovala vážené průměry funkční vlastnosti rostlin. V obou případech byla identita lokalit a jejich sukcesní stáří použity jako vysvětlující proměnné. Mnohorozměrné testy jsme... Keywords: Sukcese; vegetace; funkční vlastnosti; chronosekvence; funkční diversita; druhová bohatost; opakované měření; Succession; vegetation; functional traits; chronosequence; functional diversity; species richness; repeated measurements Available in a digital repository NRGL
Dlouhodobá dynamika sukcese vegetace výsypek po těžbě uhlí.

Spontaneous succession of vegetation can be one of the restoration approaches of disturbed sites after coal mining. It is therefore important to know the course of successional changes and whether it ...

Skalníková, Andrea; Mudrák, Ondřej; Janíková, Eva
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases