Number of found documents: 324064
Published from to

Echo Kremlu na TikToku: Analýza proruských narativů v českém digitálním prostoru
Mecková, Silvie; Vochocová, Lenka; Nečas, Vlastimil
2024 - Czech
The thesis focuses on pro-Russian narratives on the social network TikTok in the context of the Czech Republic. The aim is to find out what narratives are spread by pro-Russian profiles on TikTok that are Czech-speaking. The thesis also aims to determine by what means the narratives are transmitted. At a time when social media is playing an increasingly important role in geopolitical strategies and information warfare, TikTok represents not only a means for sharing entertaining content but also a platform for spreading manipulative information and supporting Russian interests. An analysis of the narratives of pro-Russian profiles on TikTok reveals that these posts often fuel polarisation, undermine trust in democratic institutions and undermine the unity of Western societies. The paper thus contributes to a better understanding of the mechanisms of information warfare in the digital age and highlights the need for effective measures to defend against disinformation campaigns. Diplomová práce se zaměřuje na proruské narativy na sociální síti TikTok v kontextu České republiky. Cílem je zjistit jaké narativy šíří prosruské profily na TikToku, které jsou českojazyčné. Práce si také klade za cíl zjistit, jakými prostředky jsou narativy předávané. V době, kdy sociální média hrají stále významnější roli v geopolitických strategiích a informačním válčení, představuje TikTok nejen prostředek pro sdílení zábavného obsahu, ale také platformu pro rozšiřování manipulativních informací a podporu ruských zájmů. Analýza narativů proruských profilů na TikToku odhaluje, že tyto příspěvky často podněcují polarizaci, oslabují důvěru v demokratické instituce a podkopávají jednotu západních společností. Práce tak přispívá k lepšímu pochopení mechanismů informačního boje v digitálním věku a zdůrazňuje nutnost efektivních opatření pro obranu proti dezinformačním kampaním. Available in a digital repository NRGL
Echo Kremlu na TikToku: Analýza proruských narativů v českém digitálním prostoru

The thesis focuses on pro-Russian narratives on the social network TikTok in the context of the Czech Republic. The aim is to find out what narratives are spread by pro-Russian profiles on TikTok that ...

Mecková, Silvie; Vochocová, Lenka; Nečas, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2024

Sociální sítě v kolektivu dětí ve věku 9-11 let
Čermáková, Petra; Rosenfeldová, Jana; Wolák, Radim
2024 - Czech
This thesis focuses on the research of the influence of social networks on relationships in a group of children aged 9-11 years. The theoretical part examines the development of social networks, the psychological development of children at this age and the risks associated with their use. The empirical part is based on qualitative research conducted through in-depth interviews with children and their parents. Analysis of the data using the method of interpretive phenomenological analysis revealed that children in the mentioned age range actively use social networks, despite the fact that there are age restrictions set by platforms. For them, social networks are mainly a means of communication and connection with peers, which can have a positive effect on bonds in the team and maintaining contacts outside the school environment. However, serious risks, such as cyberbullying, social exclusion and envy, have been identified as associated with children's social media activities. The results of this work can serve as a starting point for further research in this area and as a support for the development of appropriate preventive measures. Tato práce se zaměřuje na výzkum působení sociálních sítí na vztahy v kolektivu dětí ve věku 9-11 let. Teoretická část představuje vývoj sociálních sítí, psychologický vývoj dětí v tomto věku a rizika spojená s užíváním sociálních sítí. Empirická část je založena na kvalitativním výzkumu provedeném prostřednictvím hloubkových rozhovorů s dětmi a jejich rodiči. Analýza dat pomocí metody interpretativní fenomenologické analýzy odhalila, že děti v uvedeném věkovém rozmezí aktivně využívají sociální sítě, přestože jsou platformami stanovena věková omezení. Sociální sítě pro ně představují hlavně prostředek komunikace a propojení s vrstevníky, což může mít pozitivní vliv na vazby v kolektivu a udržování kontaktů mimo školní prostředí. Nicméně byla identifikována vážná rizika, jako je kyberšikana, sociální vyčlenění a závist, která jsou spojená s aktivitami dětí na sociálních médiích. Výsledky této práce mohou sloužit jako východisko pro další výzkum v této oblasti a jako podpora pro vývoj vhodných preventivních opatření. Keywords: sociální sítě; kyberbezpečí; děti na sociálních sítích; střední školní věk; kolektiv; kyberšikana; vyloučení z kolektivu; rodičovská kontrola; social networks; cybersecurity; children on social networks; middle school age; collective; cyberbullying; exclusion from the collective; parental control Available in a digital repository NRGL
Sociální sítě v kolektivu dětí ve věku 9-11 let

This thesis focuses on the research of the influence of social networks on relationships in a group of children aged 9-11 years. The theoretical part examines the development of social networks, the ...

Čermáková, Petra; Rosenfeldová, Jana; Wolák, Radim
Univerzita Karlova, 2024

Témata rezonující českými prezidentskými volbami 2023: Obsahová analýza rozhovorů a debat s kandidáty Petrem Pavlem, Andrejem Babišem a Danuší Nerudovou
Hillová, Sarah; Rosenfeldová, Jana; Nečas, Vlastimil
2024 - Czech
The diploma thesis titled "Themes resonating in the Czech presidential elections 2023: Content analysis of interviews and debates with candidates Petr Pavel, Andrej Babiš and Danuše Nerudová" examines the form of pre-election presidential debates and interviews in 2023. The theoretical part of the thesis discusses the changes brought about by digital media, and at the same time confirms the strong position that debates still have in the media world. Although various elements and segments have been incorporated into the debates with the intention of reaching a wider audience, the tradition of the debates still remains. The practical part of the thesis consists of a content analysis of the speeches of the selected candidates. Sources come from both traditional and digital media. The thesis sets the main agenda of pre- election debates and interviews, which consists of seven topics. Quantitative analysis showed that despite Petr Pavel's greater media space, Andrej Babiš was able to surpass him in the length of his speech. Diplomová práce s názvem "Témata rezonující českými prezidentskými volbami 2023: Obsahová analýza rozhovorů a debat s kandidáty Petrem Pavlem, Andrejem Babišem a Danuší Nerudovou" zkoumá podobu předvolebních prezidentských debat a rozhovorů roku 2023. Teoretická část práce pojednává o změnách, které digitální média přinesla, a zároveň potvrzuje pevnou pozici, kterou debaty v mediálním světě stále mají. Přestože do debat byly začleněny různé prvky a segmenty s úmyslem oslovit širší publikum, zůstává stále tradice debat zachována. Praktická část práce je tvořena obsahovou analýzou promluv vybraných kandidátů. Zdroje pocházejí jak z tradičních, tak digitálních médií. Práce stanovuje hlavní agendu předvolebních debat a rozhovorů, která se skládá ze sedmi témat. Kvantitativní analýza ukázala, že navzdory většímu mediálnímu prostoru Petra Pavla, ho dokázal v délce projevu předčit Andrej Babiš. Keywords: Předvolební prezidentské debaty; nastolování agendy; prezident; média; politická komunikace; digitální média; prezidentské volby; Pre-election presidential debates; agenda setting; president; media; political communication; digital media; presidential election Available in a digital repository NRGL
Témata rezonující českými prezidentskými volbami 2023: Obsahová analýza rozhovorů a debat s kandidáty Petrem Pavlem, Andrejem Babišem a Danuší Nerudovou

The diploma thesis titled "Themes resonating in the Czech presidential elections 2023: Content analysis of interviews and debates with candidates Petr Pavel, Andrej Babiš and Danuše Nerudová" examines ...

Hillová, Sarah; Rosenfeldová, Jana; Nečas, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2024

Právní ochrana zvířat proti týrání v zoologických zahradách a cirkusech
Fleissnerová, Eliška; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
2024 - Czech
Legal protection of animals against cruelty in zoos and circuses Abstract The diploma thesis focuses on legal protection of animals against cruelty in zoos and circuses, both at the international European and national level. The diploma thesis is divided into an introduction, three chapters and a conclusion. The first introductory chapter is divided into six sub-chapters and is devoted to the cruelty of animals as such. The first sub-chapter discusses animal rights, the second sub-chapter the Universal Declaration of Animal Rights, the third sub- chapter describes the status of animals, in the fourth sub-chapter we find defined basic terms such as: "animal", "breeder", "cruelty" and "welfare". In the fifth sub-chapter is presented the categorization of animals, and in the fifth sub-chapter, the sources of legislation against animal cruelty at the international, European and national level are analysed, in particular the Act on the Protection of Animals against Cruelty and the Criminal Code. The second chapter is focused on the issue of cruelty and welfare of animals in zoos and is divided into five subsections. The first subsection focuses on the definition of terms in the field of zoos, such as: "zoo", "in-site protection", "ex-site protection", "biodiversity" and "wild animals". The second sub-chapter... Právní ochrana zvířat proti týrání v zoologických zahradách a cirkusech Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na právní ochranu zvířat proti týrání v zoologických zahradách a cirkusech, a to jak na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Práce se člení na úvod, tři kapitoly a závěr. První úvodní kapitola je členěna do šesti podkapitol a věnuje se týrání zvířat jako takovému. První podkapitola rozebírá práva zvířat, druhá podkapitola Všeobecnou deklaraci práv zvířat, třetí podkapitola přibližuje status zvířat, ve čtvrté podkapitole nalezneme vymezené základní pojmy, jako jsou: "zvíře", "chovatel", "týrání" a "welfare". V páté podkapitole je představena kategorizace zvířat a v šesté podkapitole jsou rozebrány prameny právní úpravy proti týrání zvířat, jak na úrovni mezinárodní, evropské a národní, a to zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání a trestní zákoník. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku týrání a welfare zvířat v zoologických zahradách a je členěna do pěti podkapitol. První podkapitola se zaměřuje na vymezení pojmů v oblasti zoologických zahrad, jako jsou: "zoologický zahrada", "ochrana in site", "ochrana ex site", "biodiverzita" a "volně žijící živočich". Druhá podkapitola přibližuje právní úpravu zoologických zahrad na mezinárodní, evropské a národní úrovni, a to zejména směrnici rady o... Keywords: týrání zvířat; zoologická zahrada; cirkus; cruelty to animals; zoo; circus Available in a digital repository NRGL
Právní ochrana zvířat proti týrání v zoologických zahradách a cirkusech

Legal protection of animals against cruelty in zoos and circuses Abstract The diploma thesis focuses on legal protection of animals against cruelty in zoos and circuses, both at the international ...

Fleissnerová, Eliška; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Mapování narativů: Rámcování čínsko-norských vztahů v norských zpravodajských médiích od roku 2016
Solheim, Malene; Miessler, Jan; Dimitrov, Michal
2024 - English
in Czech Když Norsko v roce 2010 udělilo Nobelovu cenu za mír čínskému disidentu Liou Siao-povi, čínská vláda reagovala zmrazením diplomatických vztahů. Až v roce 2016 se vztahy mezi zeměmi normalizovaly na základě deklarace, která ale vzbudila rozporuplné reakce - někteří ji oslavovali, zatímco jiní tvrdili, že je deklarace v naprostém rozporu s norskými hodnotami. Tato studie zkoumá čtrnáct článků tří vybraných norských médií (Klassekampen, Aftenposten a NRK) a analyzuje, jak tato média prezentovala Čínu v průběhu tří významných událostí v čínsko-norských vztazích: 1. deklarace normalizace v roce 2016, 2. vyjednávání o dohodě o volném obchodu v roce 2021, a 3. rostoucí vliv Číny v Arktidě v roce 2023. Tato interpretativní a kvalitativní analýza diskurzu o Číně v norských médiích vychází z teorie rámcování. Studie odhalila v narativu o Číně pět převládajících rámců. Z toho vyplývá, že o Číně existuje několik protichůdných rámců, vykazujících pozitivní i negativní hodnocení spolupráce s Čínou. To naznačuje složitý diplomatický vztah motivovaný především ekonomickými příležitostmi, ovšem v poslední době také geopolitickou spolupráci. Available in a digital repository NRGL
Mapování narativů: Rámcování čínsko-norských vztahů v norských zpravodajských médiích od roku 2016

in Czech Když Norsko v roce 2010 udělilo Nobelovu cenu za mír čínskému disidentu Liou Siao-povi, čínská vláda reagovala zmrazením diplomatických vztahů. Až v roce 2016 se vztahy mezi zeměmi ...

Solheim, Malene; Miessler, Jan; Dimitrov, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Předvolební televizní debaty na příkladu prezidentských voleb 2023
Preissová, Viktorie; Nečas, Vlastimil; Jirák, Jan
2024 - Czech
This master thesis deals with the pre-election TV debates before the second round of the presidential elections in 2023 in the Czech Republic, when Petr Pavel and Andrej Babiš stood against each other. The thesis draws on political communication theory, normative media theory, agenda-setting theory and previous analyses of the TV debates. Using quantitative content analysis, the three selected pre-election duels are examined in terms of the moderator's agenda setting, the types of moderator's questions and speeches, the candidates' agenda setting, the candidates' running away from the topic, and the type and tonality of the candidates' messages. The results of the analysis show that each moderator gave different importance to each topic. However, the moderators most frequently focused on the presidency itself, the conduct of the election, the communist past of both candidates, security issues, and the current government. In most cases, their speeches were neutral and did not take the form of a question. The debate on Czech Television, moderated by Martin Řezníček, had the most even distribution of replicas on each topic. Nova and Prima TV had a less even distribution of topics, and two topics dominated both of them. On both Nova and Prima, the most frequently communicated instructions were those... Tato diplomová práce se zabývá předvolebními televizními debatami před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2023 v České republice, kdy proti sobě stáli Petr Pavel a Andrej Babiš. Práce vychází z teorie politické komunikace, normativní teorie médií, teorie nastolování agendy a dosavadních analýz televizních debat. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy je ve třech vybraných předvolebních duelech zkoumáno nastolování tematické agendy ze strany moderátora, typy moderátorových otázek a promluv, nastolování tematické agendy ze strany kandidátů, utíkání od tématu a typ a tonalita kandidátových sdělení. Z výsledků analýzy vyplývá, že každý moderátor přikládal jednotlivým tématům jinou důležitost. Nejčastěji se však moderátoři věnovali samotné prezidentské funkci, průběhu voleb, komunistické minulosti obou kandidátů, bezpečnostním otázkám a současné vládě. Jejich promluvy byly ve většině případů neutrální a neměly podobu otázky. Nejvíce rovnoměrné rozložení replik připadajících k jednotlivým tématům měla debata v České televizi moderovaná Martinem Řezníčkem. Televize Nova a Prima měly rozložení témat méně rovnoměrné a u obou bylo možné pozorovat dominanci dvou témat. U televize Nova i televize Prima byly ze strany moderátorů úplně nejčastěji komunikovány pokyny týkající se samotné debaty. Rey Koranteng... Keywords: Televizní debaty; prezidentské volby; politická komunikace; normativní teorie; nastolování agendy; předvolební debaty; obsahová analýza; Petr Pavel; Andrej Babiš; Television debates; presidential elections; political communication; normative theory; agenda setting; pre-election debates; content analysis; Petr Pavel; Andrej Babiš Available in a digital repository NRGL
Předvolební televizní debaty na příkladu prezidentských voleb 2023

This master thesis deals with the pre-election TV debates before the second round of the presidential elections in 2023 in the Czech Republic, when Petr Pavel and Andrej Babiš stood against each ...

Preissová, Viktorie; Nečas, Vlastimil; Jirák, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání současné podoby sportovních podcastů o akčních sportech v České republice a zahraničí
Ludvík, Martin; Groman, Martin; Křeček, Jan
2024 - Czech
This thesis focuses on the topic of sports podcasts. Within the theoretical part, the thesis provides a general introduction to the topic of podcasting, its history, and devotes a significant part of the thesis to the current state of the global podcast market and a narrower focus on the sports subcategory of podcasting. To do this, the thesis uses a range of available data and market analysis. The aim of the research part of the thesis is to categorise and present, through quantitative content analysis, the current form of the most popular sports podcasts in the Czech Republic, America and the United Kingdom. The sample of 600 podcasts shows that podcasts focused on the traditional sports are dominant compared to action sports, and the sport preferences of each country can be also visible. The second part of the study focuses on 3 selected Czech action sport podcasts and 3 American podcasts. Within the selected podcasts, the 3 most popular action sports from the first part of the research are represented, namely climbing, mountain biking and skiing. From the selected podcasts, 5 episodes are analyzed further based on the predetermined categories. Based on this analysis, the selected podcasts are described and characterized. The results of the analysis of the individual podcasts and episodes are... Tato diplomová práce se zabývá tématem sportovních podcastů. V rámci teoretické části se práce zaměřuje na obecné uvedení do tématu podcastingu, jeho historie a značnou část se také věnuje přiblížení současné podoby světového podcastového trhu a užšímu zaměření na sportovní podkategorii podcastingu. K tomu práce využívá řadu dostupných dat a analýz trhu. Cílem výzkumné části práce je kategorizovat a přiblížit pomocí kvantitativní obsahové analýzy aktuální podobu nejpopulárnějších podcastů zaměřených na sport v Česku, Americe a Velké Británii. Ze vzorku 600 podcastů vyplývá, že převládají podcasty zaměřené na tradiční sporty oproti akčním sportům a projevují se i sportovní preference daných zemí. V druhé části se práce zaměřuje na 3 vybrané české podcasty o akčních sportech a 3 americké podcasty. V rámci vybraných podcastů jsou reprezentovány 3 nejpopulárnější akční sporty z první části výzkumu, a to konkrétně horolezectví, jízda na horském kole a lyžování. Z vybraných podcastů, je na základě předem určených kategorií, dále analyzováno 5 epizod. Na základě této analýzy jsou vybrané podcasty popsány a charakterizovány. Výsledky analýzy jednotlivých podcastů a epizod jsou následně porovnány napříč třemi akčními sporty a dvěma zeměmi. Zároveň jsou vytvořeny celkové závěry za celou kategorii akčních... Keywords: Podcast; sportovní podcast; akční sport; Apple Podcasts; Česko; Amerika; obsahová analýza; Podcast; sports podcast; action sports; Apple Podcasts; Czech Republic; America; content analysis Available in a digital repository NRGL
Porovnání současné podoby sportovních podcastů o akčních sportech v České republice a zahraničí

This thesis focuses on the topic of sports podcasts. Within the theoretical part, the thesis provides a general introduction to the topic of podcasting, its history, and devotes a significant part of ...

Ludvík, Martin; Groman, Martin; Křeček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Schováno za jménem: Genderová dynamika v oblasti ázerbajdžánské žurnalistiky z pohledu novinářek
Abbasli, Pari; Hrbáčková, Anna; Turková, Kateřina
2024 - English
V dynamické oblasti ázerbájdžánské žurnalistiky zůstávají zkušenosti novinářek významným, avšak nedostatečně prozkoumaným aspektem. Tato práce, vedená kritickou feministickou teorií, se snaží prozkoumat převládající genderové dynamika a jejich dopad na osobní a profesní život novinářek. Prostřednictvím kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů vedených s patnácti novinářkami studie odhaluje nuance v pohledu na výzvy, kterým ženy v ázerbájdžánské žurnalistice čelí. Novinářky se pohybují ve složité síti očekávání a omezení, od rodinného odporu po společenský skepticismus, a často vyvažují své profesní aspirace s tradičními genderovými rolemi. Zjištění poukazují na rozdíly v odměňování, v zacházení na pracovišti a na potřebu novinářek přizpůsobit své chování tak, aby zapadly do převážně mužsky orientovaného odvětví. Práce také osvětluje širší společenský kontext a zkoumá, jak kulturní normy a reality formují zkušenosti novinářek v Ázerbájdžánu. Přestože čelí překážkám a omezením, tyto novinářky prokazují odolnost a odhodlání ve své snaze o pravdu a sdělování příběhů. V závěru výzkumu jsou uvedena doporučení pro budoucí studie a iniciativy zaměřené na řešení genderových problémů, s nimiž se novinářky setkávají, a prosazování inkluzivnějšího a spravedlivějšího mediálního prostředí v Ázerbájdžánu. Keywords: Ázerbájdžán; ázerbájdžánská žurnalistika; gender v ázerbájdžánské žurnalistice; ázerbájdžánské novinářky; ženy a žurnalistika; jižní Kavkaz; postsovětská média; gender v žurnalistice; Azerbaijan; Azerbaijani journalism; gender in Azerbaijani journalism; Azerbaijani female journalists; women and journalism; South Caucasus; post-Soviet media; gender in journalism Available in a digital repository NRGL
Schováno za jménem: Genderová dynamika v oblasti ázerbajdžánské žurnalistiky z pohledu novinářek

V dynamické oblasti ázerbájdžánské žurnalistiky zůstávají zkušenosti novinářek významným, avšak nedostatečně prozkoumaným aspektem. Tato práce, vedená kritickou feministickou teorií, se snaží ...

Abbasli, Pari; Hrbáčková, Anna; Turková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Sharenting z pohledu rodičů a dětí ve věku 10-13 let
Zavadilová, Tereza; Háša, Marek; Vochocová, Lenka
2024 - Czech
The thesis deals with the topic of sharenting through the perspective of parents and their children aged 10-13. Through the examined phenomenon, space is given to parents and children to express their own position. The research reflects the existing theoretical knowledge that defines the issue of sharenting. Using in-depth qualitative interviews, research with a parent-child dyad is elaborated. Data were analysed using a combination of thematic and conversation analysis. The main findings in this thesis show that children show trust towards their parents, but their attitude varies considerably according to the specific content and towards the subjects through whom the sharing of their own person is performed. According to children, disclosure of their information should only take place with their consent. For parents, sharenting is a new discipline about which not much information is available. Through the research it was found that there is no regular communication between parents and children on the topic being discussed. From participants' statements and the subsequent main findings of the research, it is confirmed that the issue of sharenting should be more widely known to the public. The results of this research can serve as a basis for conducting further research on sharenting. Diplomová práce zpracovává téma sharenting skrze perspektivu rodičů a jejich dětí ve věku 10-13 let. Prostřednictvím zkoumaného fenoménu je věnován prostor rodičům a dětem k vyjádření jejich vlastního postoje. Výzkum reflektuje dosavadní teoretické poznatky, kterými je problematika sharentingu definována. Pomocí hloubkových kvalitativních rozhovorů je zpracován výzkum s dvojicí rodič a dítě. Data byla analyzována kombinací tematické a konverzační analýzy. Z hlavních zjištění v této práci vyplývá, že dotazované děti projevují vůči svým rodičům důvěru, avšak jejich postoj se značně liší podle konkrétního obsahu a vůči subjektům, kterými je sdílení jejich vlastní osoby vykonáváno. Podle dětí by ke zveřejňování jejich informací mělo docházet pouze za předpokladu jejich souhlasu. Pro rodiče je sharenting novou disciplínou, o které není k dispozici příliš mnoho informací. Pomocí výzkumu bylo zjištěno, že mezi rodiči a dětmi nedochází k pravidelné komunikaci na probírané téma. Z výpovědí participantů a následných hlavních zjištění výzkumu je potvrzeno, že by se problematika sharentingu měla více rozšířit do povědomí široké veřejnosti. Výsledky tohoto výzkumu mohou sloužit jako základ pro realizaci dalšího výzkumu zaměřeného na sharenting. Keywords: Sharenting; sociální sítě; fotografie; děti; rodiče; souhlas; sdílení; Sharenting; social media; photography; children; parents; consent; sharing Available in a digital repository NRGL
Sharenting z pohledu rodičů a dětí ve věku 10-13 let

The thesis deals with the topic of sharenting through the perspective of parents and their children aged 10-13. Through the examined phenomenon, space is given to parents and children to express their ...

Zavadilová, Tereza; Háša, Marek; Vochocová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Filozofie Tinderu, online seznamování v 21. století
Daniliuk, Kristina; Tremčinský, Martin; Grygar, Jakub
2024 - Czech
The aim of this thesis is to find out how the use of Tinder influences the process of formation and perception of romantic relationships in nowadays Prague society. By analysing users' behaviour, expectations and outcomes of using the app, I seek to understand how technological innovations affect the dynamics of interpersonal relationships, users' self-definition in the context of romance and intimacy.In the theoretical part of my thesis I look at topics such as the development of dating apps, their use and the changes they bring to modern society. The second part of the thesis is analytical. To answer the questions posed, data was collected through semi-structured interviews. The research took place in Prague from November 2023 to January 2024, and 13 interviews were conducted with Tinder users. At the end of the paper, the results of the study are summarized and linked to the information presented in the theoretical section. Cílem této práce je zjistit, jak používání Tinderu ovlivňuje proces vzniku a vnímání romantických vztahů v současné pražské společnosti. Analýzou chování uživatelů, jejich očekávání a výsledků používání aplikace se snažím pochopit, jak technologické inovace ovlivňují dynamiku mezilidských vztahů, sebedefinici uživatelů v kontextu romantiky a intimity. V teoretické části své práce se zabývám tématy, jako je vývoj seznamovacích aplikací, jejich používání a změny, které přinášejí do moderní společnosti. Druhá část práce je analytická. K zodpovězení položených otázek byla data shromážděna prostřednictvím polostriptýzových rozhovorů. Výzkum probíhal v Praze od listopadu 2023 do ledna 2024, bylo provedeno 13 rozhovorů s uživateli Tinderu. Na závěr práce jsou shrnuty výsledky studie, které jsou propojeny s informacemi uvedenými v teoretické části. Keywords: Tinder; romantické vztahy; online seznamování; sebeprezentace; Tinder; romantic relationship; online dating; self-presentation Available in a digital repository NRGL
Filozofie Tinderu, online seznamování v 21. století

The aim of this thesis is to find out how the use of Tinder influences the process of formation and perception of romantic relationships in nowadays Prague society. By analysing users' behaviour, ...

Daniliuk, Kristina; Tremčinský, Martin; Grygar, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases