Number of found documents: 2012
Published from to

Význam dotací v rozvoji obce (Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor)
Koláříková, Markéta; Kocmánková Menšíková, Lucie; Pavel, Pavel
2017 - Czech
Hlavním cílem práce bylo zjistit a porovnat, jaký význam mají přijaté dotace v rozvoji obcí Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor. Práce primárně řešila dotace jako významnou součást příjmů obcí a jako nástroj pro jejich rozvoj. Teoretická část je založena na prostudování odborné literatury a dalších relevantních zdrojů, které se týkají zkoumané problematiky. Pozornost je věnována tématu regionálního rozvoje, v rámci kterého jsou porovnávána dvě programovací období (2007 až 2013 a 2014 až 2020), a financování obcí. Na poznatky, získané v teoretické části navazuje, sekundární analýza dat, ve které bylo zjištěno, že přijaté dotace zaujímají významné postavení ve struktuře příjmů obcí Chanovice a Pačejov, ve dvou ostatních obcích toto postavení tak významné není. Nejvyšší přijaté dotace lze sledovat v obci Pačejov, která výrazně převyšuje obce ostatní. Díky přijatým dotacím obce v období 2007 až 2013 realizovaly mnoho rozvojových projektů, zejména infrastrukturálního (nejvíce obec Pačejov), ale i jiného (nejvíce obec Chanovice) rázu. V rámci projektů týkajících se infrastruktury se všechny obce zabývaly výstavbami a opravami v oblasti vodohospodářství a dopravní infrastruktury, co se týče rozvoje ostatního, byly dotace nejvíce směřovány do oblasti vzdělávání. Na základě polostandardizovaných rozhovorů se starosty vybraných obcí byla následně zpracována empirická část práce. Starostové se shodují v názoru, že pro rozvoj obcí, zejména rozvoj týkající se infrastruktury, jsou dotace nezbytné, avšak cesta k jejich získání je pro malé obce velmi náročná a nákladná. The main goal of the study was to find out and compare the significance of the received subsidies in the development of Chanovice, Pačejov, Myslív and Velký Bor villages. My work in the first place dealt with subsidies as an important part of a village income and as a tool for their development. The theoretical part is based on the study of special literature and other relevant sources relating to the examined issues. Attention is given to regional development, within which the two programming periods (2007 2013 and 2014 2020) are compared and also the financing of villages. The knowledge gained in the theoretical part are followed by secondary data analysis, in which it was found that the received subsidies hold an important position in the structure of Chanovice and Pačejov village incomes in the two other villages that position is not so important. Thanks to received subsidies in the period 2007 2013 the villages implemented a lot of developing projects, either infrastructural (most Pačejov village) or other (especially Chanovice village) character. In the framework of the infrastructure based projects all municipalities used the subsidies to build and repaire their water and transport infrastructures. Another field where the municipalities aimed the subsidies was field of education. Based on semi-structured interviews with mayors of selected villages the empirical part of my work was worked out afterward. The mayors share the opinion that the village development especially the development connected with infrastructure, the subsidies are necessary, but the way to obtain them is very difficult and costly for the small villages Keywords: dotace; regionální rozvoj; rozvoj venkova; obec; financování obcí; rozpočet obce dostupnost_czu
Význam dotací v rozvoji obce (Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor)

Hlavním cílem práce bylo zjistit a porovnat, jaký význam mají přijaté dotace v rozvoji obcí Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor. Práce primárně řešila dotace jako významnou součást příjmů obcí ...

Koláříková, Markéta; Kocmánková Menšíková, Lucie; Pavel, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Marketingová strategie podniku
Hrebenyk, Yanina; Štůsek, Jaromír; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku marketingové strategie podniku. První část práce se zabývá teoretickými poznatky o marketingu, jeho koncepcí, strategií a plánování, a také strategickými marketingovými procesy. Pro návrh a realizaci marketingové strategie jsou zde také detailně popsány nejdůležitější marketingové analýzy tj. marketingový mix, marketingová komunikace, marketingové prostředí a SWOT analýza. V druhé části diplomové práce je představena cestovní agentura MOVAMI s.r.o., její aktivity a celkový stav z pohledu marketingové koncepce. Tato část zkoumá každou analýzu zvlášť pro lepší pochopení současné pozice agentury na trhu cestovního ruchu. Třetí část práce prezentuje shrnutí výsledků všech provedených analýz a návrh nové vylepšené marketingové strategie pro cestovní agenturu MOVAMI s.r.o. This thesis is focused on the main characteristics of company marketing strategy. The first part describes theoretical facts about marketing, its concept, strategy and planning, as well as the strategic marketing processes. For design and realisation of marketing strategy the most important marketing analysis are described here in detail: marketing mix, marketing communication, marketing environment and SWOT analysis. The second part of this thesis presents a travel agency MOVAMI s.r.o., its activities and overall state from the perspective of marketing conception. This part also investigates each analysis individually for better understanding of the present position of agency on the tourism market. The third part presents the summary of the results of all conducted analysis and design of the new improved marketing strategy for the travel agency MOVAMI s.r.o. Keywords: marketingová koncepce; marketingová strategie; cestovní ruch dostupnost_czu
Marketingová strategie podniku

Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku marketingové strategie podniku. První část práce se zabývá teoretickými poznatky o marketingu, jeho koncepcí, strategií a plánování, a také strategickými ...

Hrebenyk, Yanina; Štůsek, Jaromír; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Rozvoj environmentálně šetrného cestovního ruchu v regionu Nechanicko
Součková, Michaela; Kašparová, Ivana; Karel, Karel
2017 - Czech
Tato práce se zabývá možnostmi cestovního ruchu v mikroregionu Nechanicko v Královéhradeckém kraji. Součástí práce je analýza současného území (geografie, vodstvo, klima, obyvatelé, doprava) a nabízené turistické služby a možnosti (ubytování, památek, událostí a možnosti občerstvení). Tato analýza byla vypracována v rámci vlastního zkoumáním území, strategických plánů a jiných dokumentů. Součástí analýzy je popis jednotlivých obcí mikroregionu a to z hlediska dopravy a společenských aktivit. Z této analýzy a jednotlivých rozhovorů se zástupci obcí byla následně sestavena SWOT analýza, která upozorňuje na silné a slabé stánky, příležitosti a ohrožení daného mikroregionu. Během analýzy proběhly jak již zmíněné rozhovory se zástupcem každé obce, tak s některými místními podnikateli o jejich výrobcích a službách a jak prostřednictvím nich zkvalitnit cestovní ruch v daném území. Dále jsou navrženy prioritní osy. Některé tyto prioritní osy jsou rozpracovány v části Navržené opatření a Vlastní návrhy opatření v kapitole č. 19. a 20. Poslední částí této práce je vlastní návrhy výletních okruhů zaměřené především na cyklistickou dopravu, které by měly napomoci k propagaci environmentálního cestovního ruchu v mikroregionu Nechanicko. This thesis deals with possibilities of tourism development of mikroregion Nechanicko in region Hradec Kralove. The thesis includes analysis of the current region (geography, hydrography, climate, residents and transport) and tourist services and device (accommodation, attractions and events, refreshment). This analysis has been prepared from own investigation ofregion, region strategic plans and other documents. This analysis is a discription of eachvillage in region frompointofview of transport ofand social activities. From this analysis and individual interviews with a representative of each village was made SWOT analysis (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) of region. During analysis wereperformedinterviews with representatives of each village and some local bussinesmen about their products and services and how they to tourism with their products and services in region. It was also proposed several preffered axes. Some of thepriorities are developed in a part of proposed precautionand owen proposals precaution in parts of number 19. and 20. The last part of this thesis are owen proposal for cycling trips. There cycling trips are helped to advertising environmental tourism in this region. Keywords: turismus; destinace; venkovská krajina dostupnost_czu
Rozvoj environmentálně šetrného cestovního ruchu v regionu Nechanicko

Tato práce se zabývá možnostmi cestovního ruchu v mikroregionu Nechanicko v Královéhradeckém kraji. Součástí práce je analýza současného území (geografie, vodstvo, klima, obyvatelé, doprava) a ...

Součková, Michaela; Kašparová, Ivana; Karel, Karel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Kraniální variabilita středoevropských populací bobra evropského
Oberreiterová, Veronika; Vorel, Aleš; Korbelová, Jana
2017 - Czech
Abstrakt: Populace bobra evropského ve střední Evropě vznikly z několika refugiálních populací. Tyto populace jsou sice v současné době dobře prozkoumané, avšak projevy, které mohou odrážet genetickou variabilitu, známy nejsou. V České republice jsou bobři, kteří se šíří ze Saska, z Magdeburského refugia, a další populace, které jsou tvořeny bobry z Rakouska a Bavorska, čili jde o potomky jedinců pocházejících z refugií v Polsku, Rusku, Norsku a Francie. Existuje mnoho náznaků o tom, že jedinci ze severních Čech (jedinci labské populace) vykazují značné množství odlišností. Cílem této práce bylo přesné stanovení věku uhynulých jedinců bobra evropského ze sbírky katedry ekologie FŽP. Nejpřesnějším odhadem věku je uzavírání bazálního otvoru kořene zubu a součet cementových vrstev molárů, avšak tato metoda je časově a technicky náročná a proto se tato práce snažila o nalezení jiného spolehlivého kritéria k určení stáří uhynulých jedinců ve formě intervalů konkrétních charakteristik pro jednotlivé věkové třídy (juvenil, subadult, adult). Pomocí statistické analýzy jsem dospěla k závěru, že nejvhodnějším kraniálním rozměrem pro determinaci věku jedinců je délkový rozměr LCB (kondyobazální délka lebky) a LAZ (zygomatická šířka lebky). Nejvhodnější metristickou charakteristikou pro odhad věku vyšla váha. Abstract: European beaver population in Central Europe originated from several refugial populations. Although these populations are currently well-researched, but the manifestations that may reflect genetic variability, are not known. In the Czech Republic there are beavers who spread from Saxony, from Magdeburg refugia, and other stocks that are created by beavers from Austria and Bavaria, or are the offspring of individuals coming from refuges in Poland, Russia, Norway and France. There are many indications that individuals from northern Bohemia (Elbe individuals of the population) have a considerable amount of differences. The aim of this study was to determine the exact age of mortalities beaver from the collection of the Department of Ecology FES. The most accurate estimate of the age is the closing of the basal opening of the tooth root and the sum of cement layers molars, but this method is time-consuming and technically challenging and therefore the work of trying to find another reliable criterion to determine the age of mortalities in the form of intervals of specific characteristics for each age class (juvenil, subadult, adult). Using statistical analysis, I conclude that the most cranial size determination for individuals age the length dimension is LCB (condyobasal length of the skull) and LAZ (zygomatic width of the skull). The most appropriate metristic characteristic to estimate the age appeared weight. Keywords: kraniální variabilita; bobr evropský; castor fiber albicus dostupnost_czu
Kraniální variabilita středoevropských populací bobra evropského

Abstrakt: Populace bobra evropského ve střední Evropě vznikly z několika refugiálních populací. Tyto populace jsou sice v současné době dobře prozkoumané, avšak projevy, které mohou odrážet genetickou ...

Oberreiterová, Veronika; Vorel, Aleš; Korbelová, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Hodnota turistických oblastí České republiky
Havránková, Eva; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vnímáním hodnoty turistické destinace a metodami jejího měření pomocí výzkumných metod Q-metodologie a Likertova škála, které jsou v závěru diplomové práce komparovány. Zkoumanými destinacemi jsou turistické oblasti České republiky vymezené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. V teoretických východiscích je charakterizována destinace cestovního ruchu a její potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Zároveň je v této části vysvětlen pojem hodnota destinace. V části Metodická východiska jsou charakterizovány výzkumné metody Likertova škála a Q-metodologie, které byly uplatněny v empirickém výzkumu při sběru dat. Druhá část diplomové práce je zaměřena na analýzu a komparaci výsledků dotazníkového šetření. Výsledky diplomové práce mohou být využity centrálami cestovního ruchu nebo organizacemi cestovního ruchu v destinacích. This master thesis deals with the perception of tourist destination attractiveness and its measuring by means of two research methods - Q-methodology and Likert scale. The use of these methods and the results which they provide are compared at the end of this thesis. In the theoretical part, which is based on the study of scientific literature, the term tourist destination and its potential for tourism development are defined. This part is also focused on the types of tourist destinations and explains the term tourist destination attractiveness. The following section is aimed at characterization of research methods Likert scale and Q-methodology. These methods are applied in the empirical research for data collection. The practical part is composed of the analysis of the data captured by the questionnaires and the comparison of the results based on own research focused on the tourist destination attractiveness. The result of this master thesis can be used by the destination management organizations and tourist centres in destinations. Keywords: cestovní ruch; atraktivita; destinace; hodnota; Likertova škála; Q-metodologie; shluková analýza dostupnost_czu
Hodnota turistických oblastí České republiky

Diplomová práce se zabývá vnímáním hodnoty turistické destinace a metodami jejího měření pomocí výzkumných metod Q-metodologie a Likertova škála, které jsou v závěru diplomové práce komparovány. ...

Havránková, Eva; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Lidský kapitál a investování do něj ve zvolené společnosti
Kosa, Kristina; Šrédl, Karel; Hana, Hana
2017 - Czech
V této diplomové práce je zkoumána problematika lidského kapitálu a investování do něj. V současné době pojem lidský kapitál je široce používán. Ze všech podnikových zdrojů se zejména v lidském kapitálu skrývá největší prostor pro zvýšení efektivity fungování moderní společnosti. Lidský kapitál se stává objektem investování zároveň s technickým vybavením, budovami, technologiemi. V teoretické části jsou popsané základní pojmy spojené s lidským kapitálem, základní hlediska na teorii lidského kapitálu. Cílem dané práce je provádění komparace hledisek na teorii lidského kapitálu a prognóz vývoje trhu lidského kapitálu na příkladu České republiky a Ruské federace. V praktické části je provedena analýza chování ruské skupiny společností Master v oblasti investování do lidského kapitálu. Úkolem praktické části je zjistit, pomocí čeho se společností snaží rozvíjet svůj lidský kapitál. In this graduate work studied problems of human capital and investing in it. Currently, the concept of human capital is widely used. From all enterprise resources, especially in human capital contains the greatest scope for increasing the efficiency of the functioning of modern enterprise. Human capital is becoming the object of investing together with technical equipment, buildings, technologies. The theoretical part describes the basic concepts of human capital, basic viewpoints on human capital theory. The goal of this graduate work is the comparison points of view on the human capital theory and forecasts of market development of human capital in the Czech Republic and the Russian Federation. In the practical part analyzed investing behavior of the Russian group of companies Master in human capital. The task of the practical part is to find out how the company trying to develop its human capital. Keywords: lidský kapitál; znalostní ekonomika; vzdělávání dostupnost_czu
Lidský kapitál a investování do něj ve zvolené společnosti

V této diplomové práce je zkoumána problematika lidského kapitálu a investování do něj. V současné době pojem lidský kapitál je široce používán. Ze všech podnikových zdrojů se zejména v lidském ...

Kosa, Kristina; Šrédl, Karel; Hana, Hana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zhodnocení vlivu dotačních projektů na hospodaření a rozvoj obce či města
Kordanič, Jiří; Homolka, Jaroslav; Jan, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení vlivu dotačních projektů na rozpočet města Jirkov, a to v období let 2010 až 2014. V teoretické části jsou popsány základní informace o obecním zřízení včetně charakteristiky obce a její působnosti. Na tento úvod pak navazuje část týkající se rozpočtu obce a rozpočtového procesu. Následuje pojednání o příjmech a výdajích, závěrečném účtu, přezkoumání hospodaření obce a poté část o postoji obce k čerpání dotací. Teoretická část dále popisuje některé zdroje financování prostřednictvím dotací, jež byly k dispozici pro města v období let 2010 až 2014, ke kterému se vztahuje tato diplomová práce. V navazující empirické části je popsáno hospodaření města Jirkova v letech 2010 až 2014, a to z pohledu výdajů v oblasti investic. Tyto výdaje jsou rozhodující ve vazbě na přijaté dotace, protože právě dotace značně ovlivnily rozpočet města a přispěly výrazným způsobem k procesu sestavování rozpočtu a plánování a realizaci investic. Jsou zde také představeny projekty, které nejvíce přispěly k proměnám města. V závěru je pak vyhodnocena anketa mezi obyvateli a zastupiteli Jirkova, zaměřená na jejich pohled na změny, jež se ve městě díky dotačním projektům udály. The focus of the thesis is evaluation of the influence of grant projects on the budget of Jirkov municipality in the years 2010_2014. The theoretical part presents basic information on municipal institutions including the characteristics of municipality as such and description of its sphere of activity. This introduction is then followed by a part which focuses on municipal budget and the budgeting process. The following part describes municipal revenues and expenditures, the closing account, municipal management review and the municipality's attitude to drawing of grants. The theoretical part also describes certain funding sources related to grants which were available for municipalities in the years 2010_2014 (i. e. period which this thesis focuses on). The subsequent empiric part describes economic activities of the town of Jirkov in years 2010_2014 with focus on expenditures related to investments. These expenditures are decisive in relation to the accepted grants. In the given period, grants had a significant influence on the municipal budget and to a large extent contributed to the budget preparation, and planning and implementing of investments. The work also introduces projects which contributed to the changes and development of the town in the most significant manner. The final part of the work presents an evaluation of a survey which was distributed among the inhabitants and representatives of the town and focused on their view of the changes and developments which were implemented in the town with the help of the grant projects. Keywords: město; rozpočet; dotace; příjmy; výdaje; investice; zastupitelstvo města; projekt; rozbor; účetnictví; odbor dostupnost_czu
Zhodnocení vlivu dotačních projektů na hospodaření a rozvoj obce či města

Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení vlivu dotačních projektů na rozpočet města Jirkov, a to v období let 2010 až 2014. V teoretické části jsou popsány základní informace o obecním zřízení ...

Kordanič, Jiří; Homolka, Jaroslav; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zlepšování podnikových procesů
Brádlová, Zdena; Tichá, Ivana; Lucie, Lucie
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem zlepšování podnikových procesů. V rámci environmentálního managamentu je zaměřena na oblast odpadového hospodářství vybrané společnosti. Cílem práce je zhodnocení environmentálního managamentu společnosti a formulace doporučení. Teoretická část diplomové práce interpretuje pojmy a souvislosti, které jsou spjaty s procesem, procesním řízením a environmentálním managamentem. Primárně je tato část orientována na oblast odpadového hospodářství. Praktická část je zaměřena na analýzu, která se týká procesu odpadového hospodářství a identifikaci faktorů, které tento proces ovlivňují. Závěrem jsou uvedena doporučení pro vedení společnosti. The present master´s thesis deals with the topic of improving company processes. Within the framework of environmental management it focuses on the topic of company waste management. The goal of the thesis is to perform assessment of the waste management and to formulate recommendations. Theoretical part of the thesis provides interpretation of terms related to the process, process management and environmental management, focusing primarily on the area of waste management. Practical part then pursues to provide information on waste management process and to identify factors influencing the process. Final part comprises recommendations for the company management. Keywords: Optimalizace procesů; Náklady; Výnosy; Enviromentální managament; Odpady dostupnost_czu
Zlepšování podnikových procesů

Diplomová práce se zabývá tématem zlepšování podnikových procesů. V rámci environmentálního managamentu je zaměřena na oblast odpadového hospodářství vybrané společnosti. Cílem práce je zhodnocení ...

Brádlová, Zdena; Tichá, Ivana; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Cizí státní příslušníci věznění v České republice
Čech, Pavel; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá popisem cizích státních příslušníků vězněných v České republice s detailnějším zaměřením na charakteristiku zvolených skupin. Na základě analýzy, popisu a odborného zkoumání podává ucelený náhled na tuto problematiku a usnadňuje orientaci nejen zainteresovaným osobám. Teoretická část je zaměřena na popis Vězeňské služby České republiky jako instituce, její úlohu, strukturu a systém organizace. Dále se zabývá historií a jejím vývojem do současné doby. Podává ucelený náhled na problematiku cizinců na území České republiky, legislativní úpravu a kriminalitu. Pro potřeby výzkumu této práce byly zvoleny skupiny cizích státních příslušníků vězněných v České republice, které jsou v teoretické části blíže charakterizovány, rozděleny a zkoumány. Analytická část je zaměřena na analýzu vybraných dat a rozvržena (z důvodu přehlednosti) do několika podkapitol, které vždy zahrnují jednu oblast zájmu výzkumu dané problematiky. V této části lze nalézt přehledné grafy poskytující přehled o vývoji jednotlivých ukazatelů. V závěru se nachází shrnutí, zhodnocení a doporučení k jednotlivým oblastem výzkumu. Diploma thesis describes foreign nationals imprisoned in the Czech Republic with more detailed focus on the characteristics of the selected groups. Based on the analysis, characterization and expert examination gives a comprehensive view on this issue and to help you navigate not only the interested persons. The theoretical part focuses on the description of the Prison service of the Czech Republic as an institution, its role, structure and organization system. It also deals with the history and its evolution to the present time. It provides a comprehensive insight into the issue of foreigners in the Czech Republic, legislative regulation and crime. For purposes of this research work have been selected group of foreign nationals imprisoned in the Czech Republic, which are closer to the theoretical part, characterized, distributed and investigated. Analytical part is focused on analysis of selected data, and layout (for clarity) into several sections, which always include one area of research interest of the issue. This section is arranged graphs providing an overview on the development of individual indicators. In conclusion there is summary assessment and recommendations to individual areas of research. Keywords: výkon trestu odnětí svobody; výkon vazby; prizonizace; ruskojazyční; obviněný; odsouzený dostupnost_czu
Cizí státní příslušníci věznění v České republice

Diplomová práce se zabývá popisem cizích státních příslušníků vězněných v České republice s detailnějším zaměřením na charakteristiku zvolených skupin. Na základě analýzy, popisu a odborného zkoumání ...

Čech, Pavel; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce
Jičinská, Renata; Malý, Michal; Kateřina, Kateřina
2017 - Czech
Téma diplomové práce je Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce. Zpracována je sociální a ekonomická analýza obce Opatovice nad Labem. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány metody, teoretické aspekty regionálního rozvoje a legislativní rámec obce. Praktická část je věnována socioekonomické analýze obce Opatovice nad Labem. Určitý význam v této práci má i provedené dotazníkové šetření mezi obyvateli obce. Z provedené SWOT analýzy a dotazníkového šetření je zpracován návrh vhodných alternativ k dalšímu rozvoji obce. U jednotlivých návrhů jsou vyčísleny předpokládané náklady a přínos pro obyvatele. Závěrem práce je souhrn současného stavu obce. Uvedení zpracovaných návrhů pro další rozvoj obce a spokojenost občanů. The theme of the Diploma work is Socioeconomic analyses of development of selected village. The Diploma work presents the social and economic analyses of Opatovice nad Labem village. The Diploma work is divided into two parts, theoretical and practical parts. The theoretical parts describes methods, theoretical aspects of regional development and legislative frame of village. The practical part is dedicated to socioeconomic analyses of Opatovice nad Labem village. Particular importance, in this Diploma work, has also the survey done among village residents. The proposals of suitable options of further village development have been done based upon SWOT analyses. There are specified expected costs and benefits for residents. The final part of the Diploma work describes current status of village and presents the proposals of future village development focused on satisfaction of residents. Keywords: obec; socioekonomická analýza; regionální rozvoj; dotazníkové šetření; koncepce rozvoje dostupnost_czu
Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce

Téma diplomové práce je Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce. Zpracována je sociální a ekonomická analýza obce Opatovice nad Labem. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část ...

Jičinská, Renata; Malý, Michal; Kateřina, Kateřina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases