Number of found documents: 12124
Published from to

Použití různých mléčných krmných směsí ve výživě telat
Divišová, Markéta
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je zhodnotit hmotnostní a výškové rozdíly v kříži a také výskyt průjmů u telat, která byla krmena odlišnou mléčnou krmnou směsí. Pokus probíhal na 26 telatech holštýnského skotu rozdělených do 2 skupin po 13 kusech. Kontrolní skupina byla krmena mléčnou krmnou směsí Startino (Sano) a pokusná mléčnou krmnou směsí LilaCitro (Sano). Kontrolní směs byla typu odstředěného mléka a pokusná směs syrovátkového typu. Krmení probíhalo ve stejném krmném harmonogramu. Pokusná směs byla zařazena až od třetího týdne, protože od toho věku je tele schopno strávit syrovátku. V hodnocených parametrech (hmotnost, přírůstky, výška v kříži, výskyt průjmů) nebyly mezi skupinami zjištěny průkazné rozdíly (p>0,05). Hodnocena byla i ekonomická stránka krmení různými směsmi. Celkové náklady na mléčnou krmnou směs pokusné skupiny byly o 1 652,02 Kč, nižší než u skupiny kontrolní. Vzhledem k tomu, že jsme nezjistili statisticky průkazné rozdíly v hmotnosti, výšce v kříži ani ve výskytu průjmů, ale je zřejmý rozdíl v nákladech na nákup krmných směsí, lze k odchovu telat doporučit využití levnější mléčné krmné směsi syrovátkového typu. The aim of this diploma thesis is to evaluate the weight, hip height differences, and the occurrence of diarrhea in calves, which were fed with various milk compound feed. The experiment was conducted on 26 Holstein calves divided into 2 groups (n = 13). The control group was fed by milk compound feed Startino (Sano) and the experimental group with milk compound feed LilaCitro (Sano). The control compound feed was a skimmed milk type and the experimental compound feed was a whey type. Feeding went on the identical schedule. The experimental compound feed was used from the 3rd week as at this age, the calf is able to digest whey. In evaluated parameters (weight, gain, hip height, diarrhea occurrence), there were not found any statistically significant differences between the groups (p>0,05). The economical aspect of different feeding compounds was evaluated as well. The overall expenses of milk compound feed of the experimental group are 1 652,02 CZK lower than those of the control group. Given that we did not find out any statistically significant differences in weight, hip height, and diarrhea occurrence but there is the evident difference in the expenses of compound feed, it is feasible to recommend and use cheaper milk compound feed of whey type. Keywords: hmotnost telat; mléčná krmná směs; průjmy; výška v kříži; výživa telat; calves nutrition; calves weight; diarrhea; hip height; milk compound feed Available in digital repository of Mendel University.
Použití různých mléčných krmných směsí ve výživě telat

Cílem diplomové práce je zhodnotit hmotnostní a výškové rozdíly v kříži a také výskyt průjmů u telat, která byla krmena odlišnou mléčnou krmnou směsí. Pokus probíhal na 26 telatech holštýnského skotu ...

Divišová, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza ztrát selat v konkrétním chovu
Fabiánek, Tomáš
2023 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení reprodukčních ukazatelů prasnic v konkrétním chovu. Data byla sbírána v průběhu let 2017–2021 u prasnic chovaných zemědělskou společností GenAgro Říčany a.s. Celkem byla hodnocena data o 3862 vrzích. U prasnic byla sledována doba březosti, počet selat narozených celkem, počty selat narozených živě a mrtvě, počet odchovaných selat, počet ztrát selat v období od porodu do odstavu a příčiny jejich vyřazování. Zároveň byl vyhodnocen vliv roku, parity a délky březosti na reprodukční ukazatele pomocí programu Statistica verze 14 a programu R verze 4.2.2. Doba březosti byla za celé sledované období průměrně 113,92 dní. Průměrný počet selat narozených celkem byl 15,74 ks/vrh, selat narozených živě bylo průměrně 12,84 ks/vrh a selat mrtvých průměrně 2,89 ks/vrh. Průměrný počet odstavených selat byl 11,86 ks/vrh a ztráty selat v období od porodu do odstavu byly průměrně 1,78 ks/vrh. V práci byl zjištěn signifikantní vliv roku, parity i délky březosti na sledované reprodukční ukazatele. The aim of this thesis was to evalulate reproductive traits of sows in specific farm. All data was collected in period 2017-2021 from sows which are raised by agricultural company GenAgro Říčany a.s. In data there are informations about 3862 litters in total. In sows there was observed gestation length, number of piglets total born, number of liveborn piglets, stillborn piglets, weaned piglets, preweaning mortality in litters and reasons for their elimination. There is evalulation of effect of year, parity and gestation length on these reproductive traits in this thesis also. Statistica and R programs were used to perform this evalulation. Average gestation length for the whole period was 113,92 days. Average number of piglets total born was 15,74. Average number of liveborn piglets was 12,84 and stillborn piglets was 2,89. Average number of weaned piglets was 11,86. Average number of preweaning mortality was 1,78. There was observed significant effect of year, parity and gestation length on reproductive traits in this thesis. Keywords: délka březosti; počet mrtvě narozených selat; počet narozených selat; počet odstavených selat; počet živě narozených selat; prasnice; reprodukční parametry; selata; ztráty selat; number of liveborn piglets; number of piglets total born; number of stillborn piglets; number of weaned piglets; piglets; preweaning mortality; reproductive traits; sows Available in digital repository of Mendel University.
Analýza ztrát selat v konkrétním chovu

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení reprodukčních ukazatelů prasnic v konkrétním chovu. Data byla sbírána v průběhu let 2017–2021 u prasnic chovaných zemědělskou společností GenAgro Říčany a.s. ...

Fabiánek, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Efekt podpory výskytu přirozených predátorů škůdců na zdraví a vitalitu ovocných dřevin
Bernatová, Martina
2023 - Czech
Predátoři (bezobratlí i obratlovci) mohou působit pozitivně nebo negativně na vitalitu a fyziologické procesy dřevin. Nicméně vzájemný efekt a interakce několika různých skupin predátorů a jejich ovlivnění různými habitatovými manipulacemi není zatím příliš známý. Z tohoto důvodu bylo cílem mé práce zjistit, jak se biologická ochrana, tedy manipulace pro podporu bezobratlých predátorů, a naopak vyloučení hmyzožravých predátorů z řad obratlovců (ptáci, netopýři), či kombinace těchto dvou manipulací, projeví na vitalitě a zdravotním stavu ovocných dřevin, konkrétně hrušní. Experiment probíhal v ekologických hrušňových sadech na území Zlínského a Jihomoravského kraje. V každém sadě (n = 4) bylo vybráno 16 stromů, které byly rozděleny do skupin po 4 stromech lišících se dle typu manipulace: a) instalace kartonových pásů pro podporu bezobratlých predátorů, b) konstrukce se sítí pro vyloučení přístupu ptáků a netopýrů, c) kombinace kartonových pásů a konstrukce se sítí, d) kontrolní strom. Experiment byl zahájen na podzim 2021 umístěním kartonových pásů a v předjaří 2022 umístěním konstrukcí se sítěmi proti ptákům. Během sezóny (od května do září 2022) byly sbírány vzorky pro zjištění a porovnání biomasy listů a míry herbivorie, plody pro analýzu biomasy a poškození, a dále měřena efektivita fotosyntézy a obsah chlorofylu v listech a také index listové plochy. Výsledky celkově prokázaly signifikantní pozitivní vliv manipulací na vitalitu hrušní. Nejlepší vitalita (dle několika parametrů) byla zaznamenána u stromů s kombinací kartonových pásů a konstrukcí se sítí. Z výsledků vyplývá význam podpory přirozených predátorů škůdců (především pavouci). Naopak je patrné, že tyto interakce mohou být ovlivněny hmyzožravými ptáky (netopýry), kteří mají pravděpodobně výrazný predační vliv na pavouky a tím mohou kaskádovitě ovlivnit vitalitu ovocných dřevin. Predators (both invertebrates and vertebrates) can have a positive or negative effect on the vitality and physiological processes of woody plants. However, the mutual effect and interaction of several different groups of predators and their influence by different habitat manipulations is still not well known. For this reason, the aim of my work was to find out how biological control, i.e. manipulation to support invertebrate predators, and, conversely, the exclusion of insectivorous predators from vertebrates (birds, bats), or a combination of these two manipulations, will affect the vitality (and health status) of fruit trees, specifically pear. The experiment took place in organic pear orchards in the Zlín and South Moravian Regions. In each orchard (n = 4), 16 trees were selected and divided into groups of 4 trees differing according to the type of manipulation: a) installation of cardboard bands to support invertebrate predators, b) construction with a net to exclude the access of birds and bats, c) combination of cardboard bands and structure with net, d) control tree. The experiment started in the autumn of 2021 with the instalation of cardboard bands and in the spring of 2022 with the instalation of structures with nets for exclusion of birds. During the season (from May to September 2022), samples were collected to determine and compare leaf biomass and herbivory, fruit biomass and damage, and the efficiency of photosynthesis and the content of chlorophyll in the leaves were also measured, as well as the leaf area index. Overall, the results showed a significant positive effect of the manipulations on pear vitality. The best vitality was recorded for trees with a combination of cardboard bands and exclusion of birds and bats. The results show the importance of supporting natural predators of pests (mainly spiders). On the contrary, it is evident that these interactions could be disturbed by insectivorous birds (bats), which have a significant predation effect on spiders and thus can have a cascading effect on the vitality of fruit trees. Keywords: biologická ochrana; biomasa listu; CBC (Conservation Biological Control); efektivita fotosyntézy; habitatové manipulace; herbivorie; biological control; habitat manipulation; herbivory; leaf biomass; photosynthesis efficiency Available in digital repository of Mendel University.
Efekt podpory výskytu přirozených predátorů škůdců na zdraví a vitalitu ovocných dřevin

Predátoři (bezobratlí i obratlovci) mohou působit pozitivně nebo negativně na vitalitu a fyziologické procesy dřevin. Nicméně vzájemný efekt a interakce několika různých skupin predátorů a jejich ...

Bernatová, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh dětské kolébky
Káňová, Sára
2023 - Czech
V této diplomové práci je celý postup navrhování a výroby funkčního prototypu dětské kolébky určené pro uspávání dětí. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se stručně zabývá historií dětského nábytku, typologií dětského lůžkového nábytku a jeho ergonomií, dále požadavky na dětské kolébky, aspekty ovlivňující chování dítěte, použité materiály a výrobní technologie. V praktické části bude popsán celkový postup návrhu a výroby dětské kolébky včetně rešerše a analýzy trhu. Zahrnuty jsou vlastní skici, vizualizace, fotografie z výroby a výsledný funkční model v měřítku 1:1. In this diploma thesis, the entire process of designing and manufacturing a functional prototype of a baby cradle intended for putting baby to sleep is presented. The work is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the history of children's furniture, the typology of children's bed furniture and its ergonomics, as well as the requirements for baby cradles, aspects affecting the child's behavior, the materials used and production technologies. In the practical part, there is documented the overall process of designing and manufacturing a baby cradle including market research and analysis. Own sketches, visualizations, production photos, and the 1:1 scale working model is included as well. Keywords: čalounění; design; ergonomie; interiér; nábytek; typologie; ergonomics; furniture; interior; typology; upholstery Available in digital repository of Mendel University.
Návrh dětské kolébky

V této diplomové práci je celý postup navrhování a výroby funkčního prototypu dětské kolébky určené pro uspávání dětí. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se ...

Káňová, Sára
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Studie malé vodní nádrže v povodí Končinského potoka, k.ú. Karasín
Filipi, Helena
2023 - Czech
Diplomová práce zpracovává návrh malé vodní nádrže, jejíž výstavba je plánovaná na vodním toku Končinský potok v k. ú. Karasín, který je součástí města Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina. Nádrž je navržena jako průtočná a bude realizovat nejen funkci ochrannou (retenční) a vodohospodářskou, ale zejména rekreační, estetickou a rybochovnou. Celý návrh malé vodní nádrže byl koncipován tak, aby vyhovoval požadavkům investora i příslušným technickým a právním předpisům. Na základě terénního průzkumu a geodetického zaměření lokality bylo zpracováno technické řešení nádrže. Výkresová dokumentace byla zhotovena v programu AutoCAD. The diploma thesis elaborates the design of a small water reservoir, the construction of which is planned on the territory of the Vysočina region in the cadastral territory of the municipality of Bystřice nad Pernštejnem on the watercourse of the Končinského stream. The tank is designed as a flow-through and will realize not only a protective (retention) and water management function, but mainly recreational, aesthetic and fish farming. The entire design of the small water reservoir was designed to meet the requirements of the investor as well as the relevant technical and legal regulations. Based on the field survey and geodetic survey of the location, the technical solution of the reservoir was developed. The drawing documentation was made in the AutoCAD program. Keywords: bezpečnostní přeliv; hráz; malá vodní nádrž; technické řešení; výpustné zařízení; dam; discharge device; safety spillway; small water reservoir; technical solution Available in digital repository of Mendel University.
Studie malé vodní nádrže v povodí Končinského potoka, k.ú. Karasín

Diplomová práce zpracovává návrh malé vodní nádrže, jejíž výstavba je plánovaná na vodním toku Končinský potok v k. ú. Karasín, který je součástí města Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina. Nádrž ...

Filipi, Helena
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aplikace pro tvorbu pracovních postupů
Sochová, Terézia
2023 - Slovak
Tato práce je věnována návrhu a implementaci aplikace pro tvorbu pracovních postupů. Cílem práce je na základě analýzy dostupných řešení a požadavků od zákazníka navrhnout a implementovat aplikaci pro tvorbu pracovních postupů. Práce obsahuje vysvětlení základních termínů z oblasti podnikových procesů, popis standardů procesního modelování a popis dostupných řešení. Dále se práce zabývá návrhem procesní mapy pro proces: Návrh na odměnu, návrhem diagramů zachycujících strukturu a chování systému a návrhem databáze. V neposlední řadě se práce věnuje implementaci, nasazení a testování aplikace. Při implementaci byly použity backendové technologie C# s frameworkem .NET, frontendová technologie Bootstrap 5 a implementační rámec Elsa Core pro tvorbu workflow. This work is dedicated to the design and implementation of an application for the creating workflows. The goal of this work is to design and implement an application for the creation of work procedures based on the analysis of available solutions and requirements from the customer. The work contains an explanation of basic terms from the field of business processes, a description of process modeling standards and a description of available solutions. Furthermore, the work deals with the design of a process map for the process: Design for reward, design of diagrams capturing the structure and behavior of the system and design of the database. Last but not least, the work is devoted to the implementation, deployment and testing of the application. The implementation uses C# backend technology with the .NET framework, Bootstrap5 frontend technology and the Elsa Core framework for workflow creation. Keywords: Bootstrap 5; BPMN; C#; Elsa Core; .NET Framework; podnikové procesy; procesní modelování; webová aplikace; workflow; business processes; process modeling; web application Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace pro tvorbu pracovních postupů

Tato práce je věnována návrhu a implementaci aplikace pro tvorbu pracovních postupů. Cílem práce je na základě analýzy dostupných řešení a požadavků od zákazníka navrhnout a implementovat aplikaci pro ...

Sochová, Terézia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv světla a sucha na fotosyntézu a vodní provoz podrostních bylin temperátních doubrav
Vitásek, Roman
2023 - Czech
Dřeviny, zejména stromy, výrazně mění růstové podmínky daného stanoviště. Svými fyziologickými projevy ovlivňují hydrologické a světelné poměry a podmiňují tak druhovou skladbu rostlinného společenstva. V lese s hustým stromovým patrem se udržuje specifické mikroklima, jehož mitigační účinek je nejvíce patrný za horkých letních dní. Stromy poskytují svému podrostu stín, kterým spolu s transpirací udržují teplotu v přízemní vrstvě nižší v porovnání s okolní nezalesněnou krajinou. Na druhou stranu, rostliny jako autotrofní organismy potřebují pro své přežití dostatek světla, kterého je větší množství v řídkých lesních porostech. V rámci diplomové práce bylo zkoumáno, jakým způsobem jsou podrostní byliny schopny vyrovnat se s narůstající intenzitou sucha v simulovaném plně zapojeném a proředěném lese a posoudit tak jejich přežití v reálných podmínkách lesního porostu při akutním působení vodního stresu. Zkoumané druhy kopytník evropský (Asarum europaeum L.) a jaterník podléška (Hepatica nobilis Schreb.) byly rozděleny do čtyř skupin postihující dvě úrovně dostupnosti vody (plně zalévané a stresované suchem) a dvě úrovně světelného požitku (simulující hustý a řídký les). Sledována byla reakce fyziologických parametrů (např. rychlost světlem saturované fotosyntézy, průduchová vodivost, vnitřní efektivita využití vody, vodní potenciál a koncentrace nestrukturálních sacharidů) na zvyšující se intenzitu vodního stresu. Ukázalo se, že celková mortalita sazenic byla u obou druhů vyšší ve stinných podmínkách než při dostatku světla, navzdory tomu, že oba druhy uplatňují pro své přežití odlišnou strategii hospodaření s vodou. Kopytník evropský má znaky isohydrického typu vodního provozu. Při suchu se vyrovnává s negativním vodním potenciálem snížením vodivosti průduchů, na úkor možnosti aktivně se bránit vodnímu stresu tvorbou asimilátů. Za příznivých podmínek si vytváří zásoby škrobu, které mu dovolují přežít i výrazně sníženou rychlost fotosyntézy za sucha. Jaterník podléška je svým chováním více anisohydrický. S narůstající intenzitou sucha a stoupající transpirací si udržuje průduchy otevřené a aktivní fotosyntézou si vytváří dostatek rozpustných sacharidů pro tvorbu osmoticky aktivních látek. Hladinu zásobního škrobu má velmi nízkou, což se může negativně projevit při delším trvání nedostatku půdní vláhy. Výsledky naznačují, že pro přežití rostlin za vodního stresu hraje světlo významnou roli. I když jsou teploty v podrostní vrstvě zapojeného lesa nižší než pod proředěným korunovým zápojem, při aktuálně měnícím se klimatu přinášejícím nejen vyšší teploty, ale i letní přísušky, nemusí být růst v podrostu hustého lesa vždy výhodou. Woody plants, especially trees, affects the site microclimate. With their physiological manifestations, they influence hydrological and light conditions and, consequently, the composition and abundance of species from the plant community. A dense tree layer lowers the air and even more the surface temperatures. Its mitigating effect is most pronounced on hot summer days. While transpiration lowers air temperature, trees compete with understory for water. While the shade lowers surface temperature of understory, plants, as autotrophic organisms, need enough light for their survival. Therefore, the question arises, which density of forest canopy is optimal for the survival of understory during the global change that brings along increased temperatures and elevated levels of drought. I investigated how understory herbs cope with drought under simulated sparse and dense forest canopy. The focal species, European wild ginger (Asarum europaeum L.) and liverwort (Hepatica nobilis Schreb.), were divided into four groups: two of them were fully watered and two of them droughted. Each of the water regimes were divided in two groups, simulating sparse or dense canopy of woody overstory. The physiological response of plants (such as the rate of light-saturated photosynthesis, stomatal conductance, intrinsic water use efficiency, concentration of non-structural carbohydrates and water potential) on manipulated light and drought conditions was monitored under various levels of drought stress. The mortality was always higher under deep shade than under light conditions, despite different water management strategies of stomatal regulation. The European wild ginger has characteristics of an isohydric type of plant. During drought, it copes with the negative water potential by reducing stomatal conductivity, at the expense of the ability to actively fight water stress by creating assimilates. Under favorable conditions, this species stores starch that allow it to survive even with a significantly reduced rate of photosynthesis. The liverwort is more anisohydric in its behavior. With the increasing intensity of drought and increasing transpiration, it keeps the stomata open and by active photosynthesis it creates soluble carbohydrates for the production of osmotically active secondary metabolites. It has a very low level of stored starch, which can have a negative effect during prolonged drought. The results indicate that light plays an important role for plant survival under water stress. The changing climate brings along not only increased temperatures but often increased levels of summer drought. Therefore, growing in the understory of the dense forest does not always help the plant to survive warming climate. Keywords: anisohydrie; isohydrie; klimatická změna; les; podrost; přežití; stromy; vodní stres; anisohydry; climate change; forest; isohydry; survival; trees; understory; water stress Available in digital repository of Mendel University.
Vliv světla a sucha na fotosyntézu a vodní provoz podrostních bylin temperátních doubrav

Dřeviny, zejména stromy, výrazně mění růstové podmínky daného stanoviště. Svými fyziologickými projevy ovlivňují hydrologické a světelné poměry a podmiňují tak druhovou skladbu rostlinného ...

Vitásek, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů
Hlaváčková, Monika
2023 - Czech
Hlaváčková, M. Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zaměřuje na zjištění současného stavu auditorské profese v České republice z pohledu auditorů a zástupců uživatelů účetních závěrek. Nejprve bylo realizováno dotazníkové šetření, které identifikovalo, zda účetní jednotky znají smysl a cíl externího auditu a následně byla kvantifikována velikost „Audit expectation gap“. Ta byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky, poté byly provedeny Studentovy t-testy k otestování závislosti mezi skupinami respondentů, a také byla vytvořena regresní analýza získaných dat. Dalším cílem bylo zjištění názorů osob vykonávající statutární audit na oblast legislativních úprav externího auditu a rovněž názorů na „Audit expectation gap“. Na základě zjištění z praktické části práce byly tyto aspekty porovnávány s výsledky různých výzkumů po celém světě. Hlaváčková, M. The evolution of external audit from the perspective of auditors and their clients. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. This diploma thesis focuses on the current state of the audit profession in the Czech Republic from the perspective of auditors and users of financial statements. Firstly, a questionnaire survey was applied to identify if accounting entities know the purpose and objective of external audit and the size of “Audit expectation gap” was quantified. The "Audit expectation gap" was subjected with descriptive statistics, also Student's t-tests were applied for identifying dependence between groups of respondents, and regression analysis was performed. Another objective was to determine the opinions of statutory auditors on the area of external audit legislation as well as the position on the "Audit expectation gap". Based on the findings of the practical part of the diploma thesis, these aspects were compared with the results of research around the world. Keywords: audit expectation gap; dotazníkové šetření; regresní analýza; statutární audit; vývoj externího auditu; evolution of external audit; questionnaire; regression analysis; statutory audit Available in digital repository of Mendel University.
Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů

Hlaváčková, M. Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zaměřuje na zjištění současného stavu ...

Hlaváčková, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území demonstračního objektu porostů v převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Vaníček, Lukáš
2023 - Czech
Cílem práce je vyhodnotit výskyt a kvalitu výstavkových stromů na území 59 hektarů porostů demonstračního objektu převodu na střední les; a navrhnout postup obnovy lesa s využitím výstavkových stromů. V těchto porostech byly při terénním šetření nalezeny výstavky definovaných parametrů, u nichž byly zaznamenány následující veličiny: souřadnice, průměr kmene, výška nasazení koruny, výška stromu, kvalita. Při kancelářském zpracování byly k výstavkům přiřazeny další veličiny: JPRL, soubor lesních typů, expozice, objem kmene. Výstavky se nejčastěji nacházely na SLT 2S a 2C. Kvalita výstavků byla nejčastěji hodnocena stupněm C nebo D. Výstavky dosahují největších objemů na SLT 2D a 2H, nejmenších na SLT 1J a 1Z. Za účelem návrhu obnovy bylo vytyčeno osm ploch o výměrách 0,5 ha na SLT 2C a 2S na svahu resp. na náhorní plošině. Na těchto plochách bylo provedeno průměrkování naplno, navržen a proveden výchovný zásah. The main objective of this thesis is to evaluate occurrence and quality of Standard trees on the territory of 59 ha of Demonstration object of forest stands in transition to coppice-with-standards forestry; and to propose forest restoration using Standard trees. During field research, following parameters for Standard trees were collected: coordinates, DBH, crown height placement, tree height, quality. During data processing, following parameters were added: forest compartment identification, set of forest types, exposure, Standard tree trunk volume. Standard trees were most often found in 2S and 2C types. Quality of Standard trees was most often labelled as C or D. Largest volume was found for set of forest types 2D and 2H, smallest volume in set of forest types 1J and 1Z. In order to propose forest restoration, 8 x 0,5 ha square sample plots were established in forest types 2C an 2S. On these particular plots, DBH cross-calipering and harvesting intervention was carried out. Keywords: dub zimní; soubor lesních typů; střední les; výstavky; Coppice with standards; Sessile oak; forest types; standards Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území demonstračního objektu porostů v převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny

Cílem práce je vyhodnotit výskyt a kvalitu výstavkových stromů na území 59 hektarů porostů demonstračního objektu převodu na střední les; a navrhnout postup obnovy lesa s využitím výstavkových stromů. ...

Vaníček, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadními vodami
Klimešová, Iva
2023 - Czech
Diplomová práce s názvem Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadní vodou se v první, teoretické části zabývá situací ohledně množství vody a její spotřebou v zemědělství jednotlivě ve světě, v Evropě a v České republice. Součástí je pojednání o odpadních vodách, jejich likvidaci a způsobu využívání a stav legislativy v tomto odvětví. Druhá, praktická část, se opírá o kvantitativní výzkum, provedený formou standardizovaného online dotazníku. Zkoumá tak názor reprezentativní části veřejnosti na dané téma. Analýzou získaných dat se pak otestovaly hypotézy a výsledky byly konfrontovány s již provedeným výzkumem zadávaným společností Veolia z roku 2020. V závěru jsou zhodnoceny vlastní výsledky a následně doporučení. Diploma thesis titled Public view to using sewage irrigation on agricultural crops is divided into two parts: theoretical and practical. First part describes situation about amount of water in the world, in Europe and in Czech republic and also about usage of water in agriculture. Then is definition of waste water and the system of sewage purification a and next utilization. There i salso a few chapters about Czech legislation. Second part include quantitative questionaire which detects the opinion of public on irrigation of arcultural crops by waste water. Analyzing of data helps us to test hypotheses and review with research of Veolia company. In conclusion is evaluation of the thesis and then some references. Keywords: kvantitativní výzkum; recyklace odpadních vod; spotřeba vody; quantitative exploration; recycling of waste water; usage of water Available in digital repository of Mendel University.
Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadními vodami

Diplomová práce s názvem Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadní vodou se v první, teoretické části zabývá situací ohledně množství vody a její spotřebou v zemědělství jednotlivě ve ...

Klimešová, Iva
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases