Number of found documents: 12243
Published from to

Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů
Hlaváčková, Monika
2023 - Czech
Hlaváčková, M. Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zaměřuje na zjištění současného stavu auditorské profese v České republice z pohledu auditorů a zástupců uživatelů účetních závěrek. Nejprve bylo realizováno dotazníkové šetření, které identifikovalo, zda účetní jednotky znají smysl a cíl externího auditu a následně byla kvantifikována velikost „Audit expectation gap“. Ta byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky, poté byly provedeny Studentovy t-testy k otestování závislosti mezi skupinami respondentů, a také byla vytvořena regresní analýza získaných dat. Dalším cílem bylo zjištění názorů osob vykonávající statutární audit na oblast legislativních úprav externího auditu a rovněž názorů na „Audit expectation gap“. Na základě zjištění z praktické části práce byly tyto aspekty porovnávány s výsledky různých výzkumů po celém světě. Hlaváčková, M. The evolution of external audit from the perspective of auditors and their clients. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. This diploma thesis focuses on the current state of the audit profession in the Czech Republic from the perspective of auditors and users of financial statements. Firstly, a questionnaire survey was applied to identify if accounting entities know the purpose and objective of external audit and the size of “Audit expectation gap” was quantified. The "Audit expectation gap" was subjected with descriptive statistics, also Student's t-tests were applied for identifying dependence between groups of respondents, and regression analysis was performed. Another objective was to determine the opinions of statutory auditors on the area of external audit legislation as well as the position on the "Audit expectation gap". Based on the findings of the practical part of the diploma thesis, these aspects were compared with the results of research around the world. Keywords: audit expectation gap; dotazníkové šetření; regresní analýza; statutární audit; vývoj externího auditu; evolution of external audit; questionnaire; regression analysis; statutory audit Available in digital repository of Mendel University.
Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů

Hlaváčková, M. Vývoj externího auditu z pohledu auditorů a jejich klientů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zaměřuje na zjištění současného stavu ...

Hlaváčková, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území demonstračního objektu porostů v převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Vaníček, Lukáš
2023 - Czech
Cílem práce je vyhodnotit výskyt a kvalitu výstavkových stromů na území 59 hektarů porostů demonstračního objektu převodu na střední les; a navrhnout postup obnovy lesa s využitím výstavkových stromů. V těchto porostech byly při terénním šetření nalezeny výstavky definovaných parametrů, u nichž byly zaznamenány následující veličiny: souřadnice, průměr kmene, výška nasazení koruny, výška stromu, kvalita. Při kancelářském zpracování byly k výstavkům přiřazeny další veličiny: JPRL, soubor lesních typů, expozice, objem kmene. Výstavky se nejčastěji nacházely na SLT 2S a 2C. Kvalita výstavků byla nejčastěji hodnocena stupněm C nebo D. Výstavky dosahují největších objemů na SLT 2D a 2H, nejmenších na SLT 1J a 1Z. Za účelem návrhu obnovy bylo vytyčeno osm ploch o výměrách 0,5 ha na SLT 2C a 2S na svahu resp. na náhorní plošině. Na těchto plochách bylo provedeno průměrkování naplno, navržen a proveden výchovný zásah. The main objective of this thesis is to evaluate occurrence and quality of Standard trees on the territory of 59 ha of Demonstration object of forest stands in transition to coppice-with-standards forestry; and to propose forest restoration using Standard trees. During field research, following parameters for Standard trees were collected: coordinates, DBH, crown height placement, tree height, quality. During data processing, following parameters were added: forest compartment identification, set of forest types, exposure, Standard tree trunk volume. Standard trees were most often found in 2S and 2C types. Quality of Standard trees was most often labelled as C or D. Largest volume was found for set of forest types 2D and 2H, smallest volume in set of forest types 1J and 1Z. In order to propose forest restoration, 8 x 0,5 ha square sample plots were established in forest types 2C an 2S. On these particular plots, DBH cross-calipering and harvesting intervention was carried out. Keywords: dub zimní; soubor lesních typů; střední les; výstavky; Coppice with standards; Sessile oak; forest types; standards Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení výskytu a kvality výstavkových stromů na území demonstračního objektu porostů v převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny

Cílem práce je vyhodnotit výskyt a kvalitu výstavkových stromů na území 59 hektarů porostů demonstračního objektu převodu na střední les; a navrhnout postup obnovy lesa s využitím výstavkových stromů. ...

Vaníček, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadními vodami
Klimešová, Iva
2023 - Czech
Diplomová práce s názvem Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadní vodou se v první, teoretické části zabývá situací ohledně množství vody a její spotřebou v zemědělství jednotlivě ve světě, v Evropě a v České republice. Součástí je pojednání o odpadních vodách, jejich likvidaci a způsobu využívání a stav legislativy v tomto odvětví. Druhá, praktická část, se opírá o kvantitativní výzkum, provedený formou standardizovaného online dotazníku. Zkoumá tak názor reprezentativní části veřejnosti na dané téma. Analýzou získaných dat se pak otestovaly hypotézy a výsledky byly konfrontovány s již provedeným výzkumem zadávaným společností Veolia z roku 2020. V závěru jsou zhodnoceny vlastní výsledky a následně doporučení. Diploma thesis titled Public view to using sewage irrigation on agricultural crops is divided into two parts: theoretical and practical. First part describes situation about amount of water in the world, in Europe and in Czech republic and also about usage of water in agriculture. Then is definition of waste water and the system of sewage purification a and next utilization. There i salso a few chapters about Czech legislation. Second part include quantitative questionaire which detects the opinion of public on irrigation of arcultural crops by waste water. Analyzing of data helps us to test hypotheses and review with research of Veolia company. In conclusion is evaluation of the thesis and then some references. Keywords: kvantitativní výzkum; recyklace odpadních vod; spotřeba vody; quantitative exploration; recycling of waste water; usage of water Available in digital repository of Mendel University.
Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadními vodami

Diplomová práce s názvem Pohled veřejnosti na závlahu zemědělských plodin odpadní vodou se v první, teoretické části zabývá situací ohledně množství vody a její spotřebou v zemědělství jednotlivě ve ...

Klimešová, Iva
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravinářském průmyslu
Halodová, Tereza
2023 - Czech
Tato diplomová práce s názvem Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravi-nářském průmyslu se zabývá charakteristikou léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, legislativou týkající se koření, obsahovými látkami rostlin a využitím těchto rost-lin, zejména silic v potravinářství. V rámci práce jsou uvedeny metody extrakce silic z rostlinných materiálů a také normy pro stanovení obsahu silic. Je popsána čeleď miří-kovité, která obsahuje významné rostlinné druhy používané zejména jako koření a vy-brané druhy z této čeledi jako jsou anýz vonný, fenykl obecný, kmín kořenný, kopr vonný a koriandr setý, byly v praktické části analyzovány a porovnávány. V těchto druzích ko-ření, získaných od čtyř zpracovatelů, byl metodou destilace vodní parou dle normy Čes-kého lékopisu (2017) stanoven obsah silic. Dosažené výsledky obsahu silic se pohybo-valy v rozmezí 0,66 ml/100 g – 5,26 ml/100 g. The diploma thesis "Spices of the Apiaceae Family and Their Use in the Food Processing Industry" focuses on the characteristics of medicinal, aromatic, and spice herbs. The the-sis examines the legislation related to spices, plant substances, and their use in the food processing industry, particularly in the production of essential oils. The thesis also describes the methods of essential oil extraction and the norms for determining their con-tent. The thesis provides a detailed description of the Apiaceae family, which includes significant plant species used as spices. The practical part of the thesis includes a compa-rison and analysis of specific spices from the Apiaceae family, such as Anise, Fennel, Caraway, Dill, and Coriander. The content of essential oils in these spices was determined using the steam distillation method (based on Český lékopis 2017). Samples of the spices were obtained from four different manufacturers. The discovered content of essential oils ranged from 0.66 ml/100 g to 5.26 ml/100 g. Keywords: anýz vonný; destilace vodní parou; esenciální olej; fenykl obecný; kmín kořenný; kopr vonný; koriandr setý; koření; miříkovité; silice; Anise; Apiaceae; Caraway; Coriander; Dill; essential oils; Fennel; spices; steam distillation Available in digital repository of Mendel University.
Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravinářském průmyslu

Tato diplomová práce s názvem Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravi-nářském průmyslu se zabývá charakteristikou léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, legislativou týkající ...

Halodová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Numerická předpěťová modální analýza kmene
Skokan, Vojtěch
2023 - Czech
Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu předpětí na výsledky numerické modální analýzy kmenů a dopadů míry zjednodušení geometrie numerického modelu na hodnoty vlastních frekvencí a módy vlastního kmitání. Cílem práce je vytvoření věrohodných numerických modelů kmenů a pomocí předpětí vyvolat takovou změnu průměru kmene, která se vyskytuje na stromech během denního cyklu, a simulovat tak transpirační napětí v kmeni. Během práce jsou zkoumány tři rozdílné metody vyvolání předpětí v kmeni a posuzován je jejich dopad na hodnoty pozorovaných frekvencí modelů. Mimo umělého předpětí se v práci posuzují také dopady spoluúčinku gravitace na hodnoty vlastních frekvencí. Tato práce je jedním z prvních pokusů o zkoumání vlivu mechanického napětí způsobeného transpiračním proudem pomocí numerické simulace a může tak být základem pro budoucí výzkum v této oblasti. This work is investigating the effect of prestress on the results of the numerical modal analysis of tree stem and the effects of the degree of simplification of the geometry of the numerical model on the values of natural frequencies and modes of natural oscillation. The work aims to create credible numerical models of trunks and to use prestress to induce such a change in the diameter of the trunk that occurs in trees during the diumal cycle, thus simulating the transpiration stress in the trunk. During the work, three different methods of inducing prestress in the trunk are investigated and their impact on the values of the observed frequencies of strain models is assessed. In addition to artificial prestress, the work also assesses the impacts of the co-effect of gravity on the values of natural frequencies. This work is one of the first attempts to investigate the effect of mechanical stress caused by the transpiration flow using numerical simulation and can thus lay the foundation for future research in this field. Keywords: ANSYS; gravitace; metoda konečných prvků; modální analýza; předpětí; transpirační proud; vlastní frekvence; vnitřní napětí; finite element method; gravity; inner stress; modal analysis; natural frequencies; prestress; transpiration flow Available in digital repository of Mendel University.
Numerická předpěťová modální analýza kmene

Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu předpětí na výsledky numerické modální analýzy kmenů a dopadů míry zjednodušení geometrie numerického modelu na hodnoty vlastních frekvencí a módy vlastního ...

Skokan, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mikrobiologie čerstvých a polotvrdých sýrů – změny v počtech významných skupin mikroorganismů v průběhu výroby a skladování.
Vítová, Jana
2023 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se mění počty významných skupin mikroorganismů u čerstvých a polotvrdých sýrů v průběhu skladování. Změny počtu mikroorganismů byly zjišťovány mikrobiologickým rozborem, kdy se stanovovaly významné skupiny mikroorganismů. Detekoval se celkový počet mikroorganismů, psychrotrofní mikroorganismy, koliformní bakterie včetně Escherichia coli, bakterie mléčného kvašení a mikromycety, která zahrnují kvasinky a plísně. Mikroorganismy se zjišťovaly u čerstvých sýrů balených v krabičkách, balených ve vakuu skladovaných 14 dní a skladovaných 21 dní. Čerstvé sýry byly vyrobeny v mlékařském poloprovoze Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a obsahovaly čtyři různé koncentrace smetanového zákysu. U polotvrdých sýrů byl mikrobiologický rozbor proveden při dodání sýrů do laboratoře a následně s časovým odstupem buď 14 dnů nebo 8 týdnů. Polotvrdé sýry pocházely z tržní sítě. U čerstvých sýrů balených byly zjištěny velmi nízké počty koliformních bakterií a plísní. Naopak kvůli delší době skladování došlo k významnému poklesu bakterií mléčného kvašení. Při delší době skladování došlo k vyšší detekci kvasinek a psychrotrofních mikroorganismů. U polotvrdých sýrů analyzovaných po 8 týdnech došlo k poklesu celkového počtu mikroorganismů a bakterií mléčného kvašení. U polotvrdých sýrů, analyzovaných po 14 dnech, byl zjištěn vyšší celkový počet mikroorganismů, vyšší počty psychrotrofních bakterií i plísní. U žádného polotvrdého sýra nebyly detekovány koliformní bakterie, včetně Escherichia coli. Z výsledků práce vyplynulo, že vakuové balení u čerstvých sýrů může prodloužit jejich trvanlivost. Při delší době skladování však dochází ke snížení bakterií mléčného kvašení. The aim of the thesis was to find out whether the numbers of important groups of microorganisms in fresh and semi-hard cheeses change during storage. Changes in the number of microorganisms were detected by microbiological analysis, where significant groups of microorganisms were determined. The total number of microorganisms, psychrotrophic microorganisms, coliforms including Escherichia coli, lactic acid bacteria and micromycetes including yeasts and molds were detected. The microorganisms were detected in fresh cheeses packed in boxes, vacuum packed stored for 14 days and stored for 21 days. The fresh cheeses were produced in the dairy manufactory of the Faculty of AgriSciences at Mendel University and contained four different concentrations of cream starter. For the semi-hard cheeses microbiological analysis was carried out on delivery of the cheeses to the laboratory and subsequently at an interval of either 14 days or 8 weeks. The semi-hard cheeses were obtained from the market. Very low numbers of coliforms and moulds were detected in packaged fresg cheeses. On the other hand, due to the longer storage time, there was a significant decrease in lactic acid bacteria. Longer storage period resulted in higher detection of yeast and psychrotrophic microorganisms. As for semi-hard cheeses that were analysed after 8 weeks, there was a decrease in the total number of microorganisms and lactic acid bacteria. For semi-hard cheeses analysed after 14 days, higher total numbers of microorganisms, psychrotrophic bacteria and moulds were detected. No coliforms were detected in any of the semi-hard cheeses, including Escherichia coli. The results of the work showed that vacuum packaging of fresh cheeses can extend their shelf life. However, longer storage times reduce lactic acid bacteria. Keywords: čerstvý sýr; mikroorganismy; polotvrdý sýr; vakuové balení; fresh cheese; microorganisms; semi-hard cheese; vacuum packaging Available in digital repository of Mendel University.
Mikrobiologie čerstvých a polotvrdých sýrů – změny v počtech významných skupin mikroorganismů v průběhu výroby a skladování.

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se mění počty významných skupin mikroorganismů u čerstvých a polotvrdých sýrů v průběhu skladování. Změny počtu mikroorganismů byly zjišťovány mikrobiologickým ...

Vítová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh stolu pro hraní počítačových her
Tomaňová, Vendula
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá uživatelským výzkumem a následným návrhem a realizací produktu, kterým je herní počítačový stůl. Práce si klade za cíl vycházet jak ze současného zastoupení nábytku pro toto specifické odvětví na trhu, tak i požadavky konkrétní skupiny uživatelů. Finálně překládá výsledek práce, jímž je herní počítačový stůl. The thesis deals with user research and the subsequent design and implementation of a product, which is a gaming desk. The thesis aims to get inspired by the current representation of furniture for this specific sector on the market, as well as the requirements of a particular user group. Finally, it translates the result of the work, which is a gaming computer desk. Keywords: doplňky; esport; hráči; hraní; nábytek; stůl; accessories; desk; furniture; gaming; players Available in digital repository of Mendel University.
Návrh stolu pro hraní počítačových her

Diplomová práce se zabývá uživatelským výzkumem a následným návrhem a realizací produktu, kterým je herní počítačový stůl. Práce si klade za cíl vycházet jak ze současného zastoupení nábytku pro toto ...

Tomaňová, Vendula
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt a vyhodnocení patogenů hrachu rolního a hrachu setého na lokalitě Moravské Budějovice
Šplíchal, Šimon
2023 - Czech
Hrách (Pisum sativum L.) je nejpěstovanější luskovinou v České republice. Kvantitu a kvalitu sklizených semen ovlivňují určující, limitující a redukující produkční faktory. Cílem diplomové práce byl redukující faktor, a to výskyt patogenů na porostu hrachu setého (Pisum sativum subsp. sativum) a hrachu rolního (Pisum sativum subsp. arvense). Vyhodnocovány byly patogeny Botrytis cinerea, Fusarium solani f.sp. pisi, Fusarium oxysporum a Erysiphe pisi var. pisi. Část pokusu probíhala na lokalitách Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou a Zálesí roku 2022, druhá část probíhala v laboratoři ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovi univerzity v Brně. Do polních pokusů byly zařazeny odrůdy Arkta a Salamanca, v laboratorních pokusech byly hodnoceny odrůdy Astronaute, Arkta, Dora, Impuls, Salamanca a Turnia. U porostů hrachu setého oproti porostům hrachu rolního byl stanoven nižší index napadení patogenem B. cinerea. Ošetřením porostu fungicidem Cantus nebylo dosaženo požadovaného snížení výskytu patogena v porostu. Výrazně vyšší výskyt padlí E. pisi byl zaznamenán v porostu hrachu rolního. V laboratorních pokusech, po umělé inokulaci klíčních rostlin patogeny F. solani f.sp. pisi a F. oxysporum, byl nejnižší průměrný stupeň napadení stanoven u odrůda Salamanca, nejvyšší u odrůdy Impuls. Pea (Pisum sativum L.) is the most cultivated legume in the Czech Republic. The quantity and quality of harvested seeds are influenced by determining, limiting and reducing production factors. The focus of the thesis was on the reducing factor, namely the occurrence of pathogens in the crop of sown pea (Pisum sativum subsp. sativum) and field pea (Pisum sativum subsp. arvense). The pathogens evaluated were Botrytis cinerea, Fusarium solani f.sp. pisi, Fusarium oxysporum and Erysiphe pisi var. pisi. Part of the experiment took place in locations Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, and Zálesí in 2022; the other part was conducted in the laboratory of the Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University. In the field trials were the varieties Arkta and Salamanca. And in the laboratory trials were the varieties Astronaute, Arkta, Dora, Impuls, Salamanca and Turnia. In the laboratory experiments with the pathogens F. solani f.sp. pisi and F. oxysporum, the variety Salamanca had the lowest average degree of infestation and Impuls the highest. Sown pea had a lower index of infection by the pathogen B. cinerea compared to field pea. Cantus had no significant effect on the disease incidence. For the pathogen E. pisi, the infestation of field pea was significantly higher. Keywords: Botrytis cinerea; Erysiphe pisi var. pisi; Fusarium oxysporum; Fusarium solani f.sp. pisi; hrách rolní; hrách setý; peluška; field pea; Sown pea Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt a vyhodnocení patogenů hrachu rolního a hrachu setého na lokalitě Moravské Budějovice

Hrách (Pisum sativum L.) je nejpěstovanější luskovinou v České republice. Kvantitu a kvalitu sklizených semen ovlivňují určující, limitující a redukující produkční faktory. Cílem diplomové práce byl ...

Šplíchal, Šimon
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh a ověření metodiky zjišťování technického stavu kinematických štípačů dřevní kulatiny
Mišurec, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky obecného postupu zjišťování technického stavu dřevních hydraulických štípačů a zjištění poškození souboru štípačů. V práci je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti problematiky oceňování movitého majetku včetně oceňování strojů. Práce se zaměřuje na hydraulické kinematické štípače, obsahuje jejich rozdělení do skupin a definici jejich jednotlivých pracovních prvků. Na základě rešerše jsou vytvořeny postupy kontrol jednotlivých prvků, u kterých je zjišťován jejich technický stav. Diplomová práce dále uvažuje celý soubor štípačů, jehož poškození vyhodnocuje matematicko-statistickou metodou. Výstupem vytvořené metodiky je využitelnost při hodnocení technického stavu štípače dřevní kulatiny, případně obdobných strojů, dále také statistické vyjádření míry poškození souboru strojů vzniklé při jejich přepravě. The diploma thesis is focused on the creation of a methodology for the general procedure of determining the technical condition of hydraulic wood splitters and the detection of damage to a set of wood splitters. The work contains a research of the current state of knowledge in the area of valuation of movable property, including valuation of machines. In addition, the thesis focuses on hydraulic kinetic splitters, contains their division into groups and defines their individual working elements. Based on the research, procedures for checking individual elements are created, during which their technical condition is ascertained. The diploma thesis further considers the entire set of splitters, whose damage is evaluated using a mathematical-statistical method. The output of the created methodology is its applicability in the evaluation of the technical condition of the log splitter, or similar machines, as well as the statistical expression of the degree of damage to a set of machines caused during their transport. Keywords: hodnocení technického stavu; hydraulický obvod; kinematický dřevní štípač; poškození; stroj; damage; hydraulic circuit; kinetic wood splitter; machine; technical condition assessment Available in digital repository of Mendel University.
Návrh a ověření metodiky zjišťování technického stavu kinematických štípačů dřevní kulatiny

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky obecného postupu zjišťování technického stavu dřevních hydraulických štípačů a zjištění poškození souboru štípačů. V práci je provedena rešerše ...

Mišurec, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vitalita a růst smrku ztepilého ve vertikálním gradientu České republiky
Kovačević, Vuk
2023 - Czech
Dlouhá období sucha a nerovnoměrnost srážek jsou častými jevy v 21. století, které spolu s hospodařením se smrkem ztepilým (Picea abies (L.) Karst.) mimo jeho přirozený areál v Evropě vedly k fyziologickému slábnutí a odumírání celých smrkových porostů. Sucho má velký vliv na růst a vitalitu stromu a tyto negativní vlivy lze dobře sledovat pomocí obsahu vody ve stromu, tj vodního deficitu stromu (TWD z angl. Tree Water Deficit). Tato práce je zaměřena na sledování a analýzu korelace mezi radiálním přírůstem kmene a klimatickými změnami v nadmořských výškách od 380 do 972 m n. m. v ČR. Růst byl sledován automatickými dendrometry během 5 let (2016–2020). Negativní dopad klimatických změn na radiální přírůst je největší v nižších polohách do 650 m n. m., kde docházelo k největšímu TWD. To znamená, že hospodaření se smrkem v nižších polohách je riskantní a nelze zaručit jeho dopěstování do mýtní zralost. Long periods of drought and irregular precipitation are common phenomena in the 21st century, which, along with the management of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) outside its natural range in Europe, have led to the physiological decline and mortality of entire spruce stands. Drought significantly impacts tree growth and vitality, and these adverse effects are better monitored through tree water deficit (TWD) or water content in the tree. This study focuses on monitoring and analyzing the correlation between radial stem growth and climate changes at altitudes ranging from 380 to 972 meters in the Czech Republic. Growth was monitored using automatic dendrometers for five years (2016–2020). The negative impact of climate changes on radial growth is more significant at lower elevations below 650 meters above sea level, where the highest TWD occurred. This means that managing Norway spruce at lower elevations is risky and requires a change in management practices. Keywords: klima; nadmořská výška; páskový automatický dendrometr; stres suchem; zero growth (ZG); band dendrometer; climate; drought stress; elevation Available in digital repository of Mendel University.
Vitalita a růst smrku ztepilého ve vertikálním gradientu České republiky

Dlouhá období sucha a nerovnoměrnost srážek jsou častými jevy v 21. století, které spolu s hospodařením se smrkem ztepilým (Picea abies (L.) Karst.) mimo jeho přirozený areál v Evropě vedly k ...

Kovačević, Vuk
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases