Number of found documents: 137
Published from to

Capacitive sensors in prosthesis
Martin Kopeček; vedoucí práce Alexander Kratzsch
2012 - English
V literárním rozboru je v první části zdůrazněn problém s chůzí u lidí po amputaci dolní končetiny a stručně rozebrána biomechanika lidské nohy, dále způsoby vytvoření umělé protézy, její popis a základní funkce. V druhé části je pozornost věnována obecně kapacitě a především kapacitním senzorům. Zde jsou rozebrány jejich vlastnosti, zapojení a využití v praxi. Třetí část se zabývá možným využitím kapacitních senzorů v aplikacích pro protetiku. Je vytobeno testovací zařízení "EBWorkspace", kde jsou testovány jak vlastní sensory tak jsou zde zkoumány vedlejší negativní vlivy prostředí na přenos měřeného signálu a jejich možné potlačení. Keywords: biomechanika člověka; senzory Available to registered users in the Library of TUL
Capacitive sensors in prosthesis

V literárním rozboru je v první části zdůrazněn problém s chůzí u lidí po amputaci dolní končetiny a stručně rozebrána biomechanika lidské nohy, dále způsoby vytvoření umělé protézy, její popis a ...

Martin Kopeček; vedoucí práce Alexander Kratzsch
Technická univerzita v Liberci, 2012

Warning clothing - study of fluorescenece fading in UV irradiation
Lindelani Archie Ndlovu; vedoucí práce Martina Viková
2012 - English
Most of the textile materials made for outdoor application purposes undergo photolytic and photo-oxidative reactions during exposure to solar UV radiation. These reactions which result in colour loss (or fading) are also problematic for warning clothes (highly visible clothes). Photostability of warning clothes (fluorescent materials) is essential for their practical application. Warning clothes are used to ensure the visibility of a person wearing them under limited visibility like firemen, policemen, road workers and pedestrians. An understanding of the durability and degradation of dye molecule in the fibre within specific environments such as under UV radiation is required to assist the warning clothes manufacturers and consumers in making correct decisions on materials. Performing such tests as colourfastness to light provides information on how much studied textiles are fading or degrading and allow one to determine if it is needed to use another material.The main goal of this study was to investigate the standard test methods for colourfastness to light, originally developed for non-fluorescent samples, if they are applicable or valid for fluorescent materials. This was done by studying the degradation behavior of fluorescent textile materials under accelerated ageing using ultramed UV metal halide lamp. The results of this study evaluated by the use of kinetic model, CIE colour difference calculations and curves showing fading confirm the validity of the standard methods used for fluorescent materials. Visual inspections were performed through comparison of change in colour of a test specimen with unexposed reference sample. Keywords: textilní chemie; fluorescence Available to registered users in the Library of TUL
Warning clothing - study of fluorescenece fading in UV irradiation

Most of the textile materials made for outdoor application purposes undergo photolytic and photo-oxidative reactions during exposure to solar UV radiation. These reactions which result in colour loss ...

Lindelani Archie Ndlovu; vedoucí práce Martina Viková
Technická univerzita v Liberci, 2012

Characterization of woven fabric composites
Ayanda Faith Mavuso; vedoucí práce Rajesh Mishra
2012 - English
Composites have gained so much attention in most kinds of industries. They are greatly appreciated for their low weight and density compared to metals. These materials have not been fully adopted due to lack of knowledge of their capabilities. As a result interest in studying their properties is everywhere. The major problem with these materials is that as much as they have appreciable properties, these properties cannot be entirely predicted. Many conditions during their production affect the final properties. These production conditions may include choosing the appropriate matrix, curing temperature and ensuring even distribution of the matrix throughout the reinforcement.Within the composites themselves, woven fabric composites have gained more interest due to their ease to handle during production as compared to their unidirectional composite counterparts. Woven fabrics have the advantage of having the yarns interlaced and tight, thus making them easy to handle. One most important thing though is to ensure that an appropriate resin is chosen for any particular reinforcement.To enhance their properties, filler materials which contribute their effect to a micro and/or Nano scale are also being greatly investigated, so as to find out the properties they enhance and those they depreciate. Fillers enhance in increasing the volume of the matrix, since some of them like fly ash are far cheaper than polymers. Their addition is however crucial since their reaction with the matrix may also lead to undesired results.In this study, interest has been given to effects caused by fly ash particles to some properties of woven glass/epoxy composites. The properties studied include; flexural strength, stab resistance, electrical resistance, dynamic mechanical analysis, EMI shielding efficiency and UV-transmission.Results did show that whilst the addition of filler improves some properties, some properties are depreciated. As a result, the amount of filler and the type of filler to be added entirely depends on the final application of the composite. This means that before any composite material is produced, its intended application must be well understood so as to know which properties are of importance and which can be compromised.Fly ash is one of the cheap filler materials because it is readily produced by burning coal in thermal industries. It has very low density with some elements that make them enhance performance of composites. Keywords: kompozitní materiály; vlastnosti materiálů; textilní materiály; textilní vlákna Available to registered users in the Library of TUL
Characterization of woven fabric composites

Composites have gained so much attention in most kinds of industries. They are greatly appreciated for their low weight and density compared to metals. These materials have not been fully adopted due ...

Ayanda Faith Mavuso; vedoucí práce Rajesh Mishra
Technická univerzita v Liberci, 2012

Concentration of Taylor cones in needleless electrospinning
Tugba Cigdem Görgec; vedoucí práce Oldřich Jirsák
2012 - English
In this study, I have investigated the effect of Sodium Chloride (NaCl) salt on the spinnability of Polyethylene oxide (PEO) nanofibers and electrical current which is carried on jets via roller (needleless) electrospinning method. At first, solution properties were determined and then the results were analyzed. According to results, NaCl salt concentration has an important effect on conductivity, viscosity, spinning performance, fiber diameter and morphology. Conductivity and diameter of fibers increase with salt concentration. Polyethylene oxide with 0,3wt% NaCl gives the best spinning performance (throughput). During spinning process, process was recorded by camera and electrical current has been measured, afterwards, current, which was carried through per a jet was calculated. Eventually fabric throughput per current carried by Taylor cone was extrapolated. Keywords: elektrostatické zvlákňování; nanotechnologie; textilní technologie Available to registered users in the Library of TUL
Concentration of Taylor cones in needleless electrospinning

In this study, I have investigated the effect of Sodium Chloride (NaCl) salt on the spinnability of Polyethylene oxide (PEO) nanofibers and electrical current which is carried on jets via roller ...

Tugba Cigdem Görgec; vedoucí práce Oldřich Jirsák
Technická univerzita v Liberci, 2012

Kladení otázek jako efektivní strategie ke zlepšení čtení s porozuměním v hodinách anglického jazyka
Alexandra Juhosová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2012 - English
Cílem práce bylo ověřit hypotézu, že pomocí vhodně zvolené, vhodně formulované a zároveň vhodně zařazené otázky, která odpovídá konkrétní výukové situaci, mohou být žáci efektivněji zapojeni do procesu čtení a zároveň tak lépe porozumět textu. Projekt byl navržen a následně testován v osmém ročníku základní školy v Kynšperku nad Ohří během hodin anglického jazyka. Projekt se skládal ze tří různých čtecích aktivit, vytvořených podle třífázového modelu výuky čtení. Pro každou fázi čtecí aktivity bylo navrženo množství stimulujících otázek, které byly kladeny ?před?, ?během? a ?po? čtení. Tyto otázky byly založeny na teoretických a metodologických principech efektivního nácviku rozvoje čtení s porozuměním. Efektivita čtecích aktivit, na které byly speciálně navržené otázky použity, byla hodnocena pomocí metod kvalitativního výzkumu, včetně reflexí ke každé proběhlé hodině a dotazníků pro žáky. Tyto hodnotící metody prokázaly, že pomocí vhodně zvolené a vhodně načasované otázky odpovídající konkrétní výukové situaci, můžeme u žáků přispět k jejich lepšímu porozumění textu a rozvíjet tak jejich schopnost čtení s porozuměním. Keywords: čtení s porozuměním; porozumění (lingvistika); čtení; angličtina Available to registered users in the Library of TUL
Kladení otázek jako efektivní strategie ke zlepšení čtení s porozuměním v hodinách anglického jazyka

Cílem práce bylo ověřit hypotézu, že pomocí vhodně zvolené, vhodně formulované a zároveň vhodně zařazené otázky, která odpovídá konkrétní výukové situaci, mohou být žáci efektivněji zapojeni do ...

Alexandra Juhosová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2012

Rozvoj komunikačních dovedností v psaní v hodinách anglického jazyka
Eva Slezáková; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2012 - English
Diplomová práce se zabývá tématem psaní textů v hodinách anglického jazyka a rozvojem této dovednosti. Hlavní zaměření práce a praktické části je především komunikativní aspekt psaní. To totiž může motivovat žáky, kteří uvidí, že psaní nezahrnuje pouze umělé psaní textů na zadaná témata, ale také psaní za účelem výměny informací - komunikace. To poukazuje na využití této dovednosti v reálném životě, což může velmi významně pomoci motivovat žáky, aby si mohli tuto komplexní a poměrně komplikovanou dovednost osvojit snáz. Keywords: komunikační dovednosti; angličtina Available to registered users in the Library of TUL
Rozvoj komunikačních dovedností v psaní v hodinách anglického jazyka

Diplomová práce se zabývá tématem psaní textů v hodinách anglického jazyka a rozvojem této dovednosti. Hlavní zaměření práce a praktické části je především komunikativní aspekt psaní. To totiž může ...

Eva Slezáková; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2012

Visualization of domain structures in ferroelectric materials
Jan Pokorný; vedoucí práce Pavel Márton
2012 - English
Práce se zabývá vizualizací doménových struktur v aplikačně významné třídě feroelektrických materiálů. Hlavním cílem je úprava stávajících a implementace nových algoritmů do vizualizačního programu fview. První důležitou částí je výběr vhodného vizualizačního nástroje, a následné využití jeho funkčnosti k zobrazení doménové struktury. Další část je věnována tvorbě palet používaných pro reprezentaci feroelektrických a feroelastických spontánních stavů. Následuje implementace algoritmu pro vyhledávání souvislých oblastí a vykreslování šipek ve směru feroelektrické polarizace pro každou doménu zvlášť. Poslední část se zabývá vyhledáváním rozhraní mezi doménami. Program umožňuje vizualizaci v několika režimech, které jsou implementovány jako vzájemně se doplňující vrstvy. Parametry jsou programu předávány jako řádkové parametry. V textu se detailně zabývám funkčností mnou navržených řešení a upozorňuji na možné nedostatky popřípadě možné směry dalšího vývoje. Keywords: doménové struktury; vizualizace (počítačová grafika); feroelektrické materiály; programování Available to registered users in the Library of TUL
Visualization of domain structures in ferroelectric materials

Práce se zabývá vizualizací doménových struktur v aplikačně významné třídě feroelektrických materiálů. Hlavním cílem je úprava stávajících a implementace nových algoritmů do vizualizačního programu ...

Jan Pokorný; vedoucí práce Pavel Márton
Technická univerzita v Liberci, 2012

Rozvoj verbálního projevu využitím techniky "role play" v hodinách anglického jazyka
Pavlína Štěpánová; vedoucí práce Marcela Malá
2012 - English
Diplomová práce se zabývá využitím "role play" v hodinách anglického jazyka s cílem rozvíjet plynulost verbálního projevu a interakci studentů.Teoretická část se nejprve zabývá mluvním projevem v anglickém jazyce a jeho významem v běžném životě, shrnuje aktivity rozvíjející mluvní projev žáků druhého stupně ZŠ a ukazuje problémy, se kterými se žáci mohou potýkat při mluvním projevu v anglickém jazyce. Dále tato část uvádí charakteristiku "role play" aktivity, její typy a vysvětluje důvody pro zařazení této aktivity do vyučování. Tato část obsahuje i samotný proces zařazení "role play" aktivity do hodin anglického jazyka. Praktická část obsahuje čtyři výukové plány, ve kterých je hlavní aktivitou "role play". Projekt byl realizován v 8. ročníku na druhém stupni ZŠ. Na základě vlastního pozorování, reflexí a dotazníku vyplněného studenty je projekt analyzován a vyhodnocen. Celková analýza prokázala, že "role play" je vhodnou aktivitou přispívající k rozvoji plynulého verbálního projevu a interakci studentů. Keywords: angličtina; verbální komunikace Available to registered users in the Library of TUL
Rozvoj verbálního projevu využitím techniky "role play" v hodinách anglického jazyka

Diplomová práce se zabývá využitím "role play" v hodinách anglického jazyka s cílem rozvíjet plynulost verbálního projevu a interakci studentů.Teoretická část se nejprve zabývá mluvním projevem v ...

Pavlína Štěpánová; vedoucí práce Marcela Malá
Technická univerzita v Liberci, 2012

Enhanced Evaluation board development for Analog and 32 bits MCU, Embedded software development
Tomáš Marek; vedoucí práce Franck Galtié
2012 - English
Cílem práce bylo vyvinout software pro 32b mikroprocesor MPC5643L (Freescale), který by umožňoval demonstrovat možnosti nového čipu PowerSBC. PowerSBC by měl ve spojení s MPC5643L najít uplatnění v systémech aktivní bezpečnosti dnešních automobilů, především v posilovačích řízení, a v blízké budoucnosti také v systémech Drive-by-wire. Specifické bezpečnostní vlastnosti PowerSBC v konfiguraci s MPC5643L byly ověřeny během testů a validací, které probíhaly podle mezinárodního standardu pro bezpečnost silničních vozidel ? ISO26262. Tento standard byl samozřejmě použit už při samotném vývoji, a proto systém s PowerSBC a MPC5643L byl schopen dosáhnout nejvyššího stupně bezpečnosti definovaného tímto standardem jako ASIL-D. Vývoj softwaru pro tento projekt se skládal z několika částí. V první části byly vyvinuty tzv. základní ovladače (basic drivers), nicméně pro jejich vývoj byla nutná prvotní znalost periferních modulů mikroprocesoru jako např. AD převodníku, řízení přerušení, modulu LIN (Local Interconnect Network) nebo SPI (Serial Peripheral Bus). Tyto moduly byly tedy nejprve nastudovány a popis těch nejdůležitějších z nich je uveden v samostatných kapitolách. Ve druhé části projektu byla nejprve vytvořena detailní specifikace softwaru pro ovladač PowerSBC, která obsahovala veškeré požadavky kladené na systém s ohledem na bezpečnostní aspekty. Podle této specifikace mohlo být potom započato samotné kódování ovladače PowerSBC s využitím již připravených základních ovladačů. Samotný ovladač PowerSBC poskytuje uživateli kolem sta funkcí umožňujících řídit veškerou jeho činnost jako je např. inicializace obvodu přes SPI, zpracování událostí a chyb, převod analogových napětí, anebo řízení vylepšeného hlídacího obvodu (tzv. watchdogu). Pro ověření funkčnosti ovladače byl nakonec vytvořen řídicí program, který byl odzkoušen na testovací desce tzv. Enhanced Evaluation Board (eEVB). Keywords: software; programování Available to registered users in the Library of TUL
Enhanced Evaluation board development for Analog and 32 bits MCU, Embedded software development

Cílem práce bylo vyvinout software pro 32b mikroprocesor MPC5643L (Freescale), který by umožňoval demonstrovat možnosti nového čipu PowerSBC. PowerSBC by měl ve spojení s MPC5643L najít uplatnění v ...

Tomáš Marek; vedoucí práce Franck Galtié
Technická univerzita v Liberci, 2012

Small color Difference Evaluation
Nokuphiwa Sybil Busani; vedoucí práce Michal Vik
2012 - English
Accurate colour measurement is a very important factor to determine the quality of finished products in the colour-related industries, such as textiles, paint or printing. In the past, visual colour assessment was used to match colours and physical samples played an important role. In this research project, it was found that the drawback of the visual colour assessment is that, performance is influences by a number of parameters including psychological, medical and environmental factors.Often when someone has a visual defect, colour vision is one of the first parts to be affected. Farnsworth-Munsell 100-hue test is able to indicate the presence of visual defects [17]. During this study it was found that for people who generally have medical problem with their eyes, people who use spectacles scored a range of 40 to 68 errors, while for those who believe their eyes function properly scored a range of 8 to 36 errors.Evaluation of visual colour difference with a Greyscale Standard test method was developed to provide a precise procedure for colour difference for visually evaluation colour difference.[19] During this study 38% of the visual assessors gave the results with the correlation bellow 0.75, which is the minimum correlation.The spectrophotometer is one of the important instruments for colour matching and colour measurement. It performs at a finite level of accuracy but, as an electro-mechanical-optical device, it exhibits measurement errors relative to a theoretically error-free instrument that users must accept [19]. Most of the modern spectrophotometers have satisfactory repeatability and the suppliers of these instruments claim that the repeatability of the measurement on the same instrument, ?E is lower than 0.05 units. In this research it was found that the repeatability of advanced spectrophotometers ranges from ?E of 0.01 to 0.14 units.When considering the inter-instrumental agreement of different makes of spectrophotometers, the inter-instrumental agreement between spectrophotometers manufactured by different manufactures ?E range between 0.002 to 0.2 units. Keywords: kolorimetrie; barvy Available to registered users in the Library of TUL
Small color Difference Evaluation

Accurate colour measurement is a very important factor to determine the quality of finished products in the colour-related industries, such as textiles, paint or printing. In the past, visual colour ...

Nokuphiwa Sybil Busani; vedoucí práce Michal Vik
Technická univerzita v Liberci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases