Number of found documents: 758
Published from to

Diferenciální lokalizace MAP65-2 a MAP65-3 v Arabidopsis
ŠNAUROVÁ, Renáta; NGUYEN, Thu; KOMIS, Georgios
2019 - English
V této diplomové práci se zabývám diferenciální lokalizací a dynamikou dvou dominantních proteinů asociovaných s mikrotubuly Arabidopsis thaliana tvořících svazky mikrotubulů. První proteinem je MAP65-2, který je všudypřítomný a je spojen s kortikálním mikrotubulárním systémem a s vyvíjejícím se cytokinetickým aparátem - fragmoplastem. Druhým je MAP65-3, který asociuje výhradně s mitotickými a cytokinetickými systémy mikrotubulů. Sledovali jsme distribuci obou proteinů v semenáčcích Arabidopsis thaliana exprimujících značené verze obou proteinů. Pozorovali jsme také dynamiku MAP65-2 pomocí konfokálního mikroskopu s rotujícím diskem nebo mikroskopie se strukturovaným osvětlením a identifikovali jsme nový mechanismus distribuce MAP65-2 ve vyvíjejícím se fragmoplastu. Byli jsme schopni vizualizovat MAP65-2 i MAP65-3 a jejich vztah k mikrotubulům ve vhodně transformovaných živých buňkách a pomocí imunoznačení ukázat, že se vzory lokalizací obou proteinů nepřekrývají. In the present thesis, I study the differential localization and the dynamics of two dominant microtubule associated proteins of Arabidopsis thaliana with a role in microtubule bundling. The first protein MAP65-2 is ubiquitous and associated with cortical microtubule systems and with the developing cytokinetic apparatus the phragmoplast. The second, MAP65-3 exclusively associates with mitotic and cytokinetic microtubule systems. We followed the distribution of both proteins in seedlings of A. thaliana expressing tagged versions of either protein. We followed the dynamics of MAP65-2 by means of spinning disc or structured illumination microscopy and we identified a novel mechanism of MAP65-2 loading in the developing phragmoplast. In appropriately transformed living cells and by means of immunolabeling we were able to covisualize both MAP65-2 and MAP65-3 in relation to microtubules and to show that both proteins have non-overlapping patterns of localization. Keywords: Arabidopsis; buněčné dělení; mikrotubuly; kořeny; MAP65-2; MAP65-3; Arabidopsis; cell division; microtubules; roots; MAP65-2; MAP65-3 Available in digital repository of UPOL.
Diferenciální lokalizace MAP65-2 a MAP65-3 v Arabidopsis

V této diplomové práci se zabývám diferenciální lokalizací a dynamikou dvou dominantních proteinů asociovaných s mikrotubuly Arabidopsis thaliana tvořících svazky mikrotubulů. První proteinem je ...

ŠNAUROVÁ, Renáta; NGUYEN, Thu; KOMIS, Georgios
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analysis of International Development Cooperation Image in Media Outputs of Selected Donor States
PLECHÁČKOVÁ, Barbora; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona; MACKOVÁ, Lucie
2019 - English
Cílem této diplomové práce je analýza a porovnání diskurzu asociovaného se zahraniční rozvojovou spoluprací na základě deseti projevů pronesených prezidenty Georgem W. Bushem a Barackem Obamou v letech 2001-2017. Zvláštní pozornost je věnována analýze cílům rozvojové spolupráce, tématům spojeným s rozvojovou spoluprací, podmíněnosti rozvojové pomoci a důvodům pro poskytování zahraniční rozvojové pomoci. Část analýzy se zabývá jazykovou stránkou projevů. Nejdříve byly provedena analýza projevů pro každého z prezidentů individuálně a následně byly výsledky těchto analýz podrobeny srovnání. Závěry této práce zprostředkovávají bližší pohled na diskurz spojený se zahraniční rozvojovou spoluprací během let 2001-2007 and dávají ho do souvislosti s oficiálními daty týkající se zahraniční rozvojové spolupráce. The aim of this Master thesis is to analyze and compare foreign aid discourse presented in ten remarks delivered by former United States Presidents George W. Bush and Barack Obama, between the years 2001-2017. Special focus is given to the analysis of stated goals of development assistance, themes associated with the topic, conditionality of aid, and the justifications for aid given by these Presidents. Linguistic aspects of the remarks were also broken down and scrutinized. Both the discourse presented by George W. Bush and Barack Obama were analyzed separately before being compared to form deeper understanding of the United States' rhetoric surrounding international development and foreign aid assistance between the years 2001-2017. Keywords: zahraniční rozvojová spolupráce; ZRS; rozvojová pomoc; diskurz; USA; Spojené Státy Americké; Obama; Bush; projevy; foreign aid; development assistance; development cooperation; discourse; USA; United State; Obama; Bush; remarks Available in digital repository of UPOL.
Analysis of International Development Cooperation Image in Media Outputs of Selected Donor States

Cílem této diplomové práce je analýza a porovnání diskurzu asociovaného se zahraniční rozvojovou spoluprací na základě deseti projevů pronesených prezidenty Georgem W. Bushem a Barackem Obamou v ...

PLECHÁČKOVÁ, Barbora; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona; MACKOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Modulace indukované exprese cílových genů receptoru pro vitamin D (VDR) grafen oxidem
ZGARBOVÁ, Eliška; VRZAL, Radim; ŽENATA, Ondřej
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá vlivem nanočástic grafen oxidu (GO) na expresi cílových genů receptoru pro vitamín D (VDR) na úrovni RNA metodou RT qPCR a následně na úrovni proteinu metodou Western blottingu. V teoretické části této práce je přiblížen současný stav řešené problematiky, je popsána biosyntéza a význam vitamínu D pro lidský organismus. Následující kapitola obsahuje informace o jaderných receptorech a blíže také o samotném studovaném VDR. Poslední kapitola je věnována současnému rozvoji nanotechnologií, zejména těch na bázi grafenu. V rámci experimentální části byla také sledována cytotoxicita GO po 24 h expozici vůči použitým buněčným liniím (LS180 a NHOst) a stanovena transkripční aktivita VDR na buněčné linii IZ-VDR. Výsledky dokazují, že použité koncentrace GO nemají vliv na indukovanou expresi cílových genů receptoru pro vitamin D. This diploma thesis deals with the effect of graphene oxide nanoparticles (GO) on the expression of vitamin D receptor (VDR)-target genes at the RNA level by RT-qPCR and at the protein level by Western blotting. The theoretical part of this diploma thesis defines the current status of this topic, such as biosynthesis and importance of vitamin D for human organism, information about nuclear receptors and also about VDR itself and current development of graphene-based nanotechnologies. The experimental part defines cytotoxicity of the GO to the cell lines (LS180 and NHOst) after 24 h exposure. Also the transcriptional activity of VDR in the IZ-VDR cell line was investigated. The results show that the concentrations of GO do not affect inducible expression of target genes of vitamin D receptor. Keywords: grafen oxid; jaderný receptor; VDR; kalcitriol; osteoblasty; graphene oxide; nuclear receptor; VDR; calcitriol; osteoblasts Available in digital repository of UPOL.
Modulace indukované exprese cílových genů receptoru pro vitamin D (VDR) grafen oxidem

Tato diplomová práce se zabývá vlivem nanočástic grafen oxidu (GO) na expresi cílových genů receptoru pro vitamín D (VDR) na úrovni RNA metodou RT qPCR a následně na úrovni proteinu metodou Western ...

ZGARBOVÁ, Eliška; VRZAL, Radim; ŽENATA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Synthesis and biological activity of fluorescently labelled auxin derivatives
BIELESZOVÁ, Kristýna; ŽUKAUSKAITE, Asta; STRNAD, Miroslav
2019 - English
Diplomová práce je zaměřena na syntézu a biologické testování fluorescenčně značených auxinových derivátů. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zabývající se biosyntézou auxinů, jejich mechanismem působení a polárním auxinovým transportem. V experimentální části byly připraveny fluorescenčně značené analogy auxinů. Bylo provedeno předběžné posouzení biologické aktivity připravených derivátů. Dále byl zkoumán vliv vybraných látek IV a VIII na růst a vývoj rostlin zprostředkovaný auxinem, distribuci auxinu, dynamiku a aktivitu auxinového transportního mechanismu. This master thesis aims to the synthesis and biological testing of fluorescently labelled auxin derivatives. The theoretical part summarizes the current knowledge about auxin signalling, auxin biosynthesis and polar auxin transport. In the experimental part, synthesis of fluorescently labelled auxin analogues, followed by the preliminary assessment of their biological activity is described. Further, the lead compounds IV and VIII are investigated for their effect on auxin-mediated growth and development, auxin distribution, dynamics and their activity in auxin transport machinery. Keywords: auxiny; IAA; fluorescenční značení; biologické testování; Arabidopsis thaliana; auxins; IAA; fluorescent labelling; biological testing; Arabidopsis thaliana Available in the UPOL Library.
Synthesis and biological activity of fluorescently labelled auxin derivatives

Diplomová práce je zaměřena na syntézu a biologické testování fluorescenčně značených auxinových derivátů. V teoretické části byla zpracována literární rešerše zabývající se biosyntézou auxinů, jejich ...

BIELESZOVÁ, Kristýna; ŽUKAUSKAITE, Asta; STRNAD, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komunikace v několikamódových optických vláknech
HOROVÁ, Nikola; NOVÁKOVÁ, Martina; MIČUDA, Michal
2019 - English
Cílem práce je prozkoumat možnosti přenosu informace telekomunikačním optickým vláknem na vlnové délce 800 nm, která se běžně využívá při komunikaci volným prostorem. Telekomunikační optická vlákna vykazují na této vlnové délce větší ztráty a vícemódové vedení. Naopak zdroje neklasického světla pro kvantovou komunikaci a jednofotonové detektory mají ve zmíněné oblasti lepší vlastnosti. Součástí práce je charakterizace telekomunikačních optických vláken pro vybrané vlnové délky v oblasti 780-1550 nm, měření ztrát v závislosti na vlnové délce a čase, vývoj metod filtrace vyšších módů a měření změn polarizačního stavu světla přeneseného vláknem v čase. Na základě naměřených dat bude navržena aktivní korekce nestabilit vláknové komunikační linky. Práce je součástí vývoje jednotného systému kvantové kryptografie použitelného jak pro komunikaci atmosférou, tak i telekomunikačním vláknem. Realizovaná vláknová telekomunikační linka by měla sloužit k přenosu polarizačně kódovaných kvantových stavů o vlnové délce 800 nm, zatímco aktivní stabilizace může využívat silný telekomunikační signál. The aim of this diploma thesis is to investigate the possibilities of transmission of information over telecommunication optical fiber at 800 nm, which is commonly used in free space communication. Telecommunication optical fibers show greater losses and multi-mode behavior at this wavelength. However, sources of non-classical light for quantum communication and single photon detectors have better properties in the field. Part of this work is characterization of telecommunication optical fibers for selected wavelengths in the region 780-1550 nm, measurement of losses dependence on wavelength and time, development of filtration methods of higher modes, and measurements how the state of polarization could change when it is transmitted over a fiber in time. Based on the measured data, active correction of fiber communication line instabilities will be designed. The work is a part of the development of the quantum cryptography unified system usable for both - the free space and the telecommunication fiber communication. The realized fiber telecommunication link should serve to transmit polarization-coded quantum states at 800~nm, while active stabilization can use a strong telecommunication signal. Keywords: optická vlákna; optická telekomunikační vláknová linka; optické ztráty; módová disperze v~optických vláknech; polarizace; optical fibers; optical telecommunication fiber link; optical losses; modal dispersion in optical fibers; channel fading in optical fibers; polarization Available in digital repository of UPOL.
Komunikace v několikamódových optických vláknech

Cílem práce je prozkoumat možnosti přenosu informace telekomunikačním optickým vláknem na vlnové délce 800 nm, která se běžně využívá při komunikaci volným prostorem. Telekomunikační optická vlákna ...

HOROVÁ, Nikola; NOVÁKOVÁ, Martina; MIČUDA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ability to switch in linguistic and non-linguistic tasks: Interpreters vs. Non-Interpreters
LEVÁ, Markéta; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
2019 - English
Tématem této diplomové práce je bilingvní lexikální výběr u českých bilingvních studentů angličtiny. Cílem této diplomové práce je zjistit, zdali budou studenti překladatelství a tlumočení, u kterých se přepokládá, že jsou v přepínání jazyků cvičení, lepší než studenti filologie. Účastníci byli vybráni dle jejich jazykové úrovně. Experiment zahrnuje pojmenovávání obrázků, kdy účastníci pojmenovávají obrázky buď v angličtině nebo v češtině, podle vnějšího podnětu. Měřili jsme reakční časy těch slov, jež se vyskytovala v tzv. switch pozici (když se měnil jazyk) a jejich kontrolních protějšcích, abychom zjistili, zdali se budou časy, ve kterých bilingvní účastníci našeho výzkumu pojmenují dané obrázky ve switch pozicích a jejich kontrolní protějšky lišit. Dále nás zajímalo, kolik chyb při přepínání z jednoho do druhého jazyka studenti udělají. Dále jsme se soustředili na to, jestli bude přepínání do dominantního jazyka pomalejší než do jazyka nedominantního. Také jsme zkoumali tzv. "cognate facilitation effect" tj. rychlejší pojmenovávání slov podobného původu a zdali budou studenti tlumočení lepší i v nelingvistických úkonech. V našem experimentu jsme zjistili, že trvalo významně déle pojmenovat obrázek, když se nacházel v přepínací pozici do menšinového jazyka, než když se nacházel v menšinovém jazyce. Studenti, u kterých se předpokládalo, že budou v pojmenovávání obrázků v tzv. switch pozici rychlejší, nebyli významně rychlejší než ti, u kterých jsme předpokládali, že nejsou trénovaní. Slova podobného původu byla v našem experimentu pojmenována stejně rychle, jako k nim patřící kontrolní slova. The overall topic of this thesis is bilingual processing in advanced EFL learners (Czech EFL bilinguals). Participants with a high level of L2 proficiency were pre-selected based on their English language skills. The experiment included a picture-naming task during which the participants named objects in simple pictures either in English or Czech depending on an external cue. Reaction times on language switch trials and non-switch trials were compared to determine, whether there is a difference between in how fast the bilinguals start naming the picture on switch and non-switch trials and how many mistakes they will make. We also wanted to examine, whether it takes longer to switch into L1 than into L2 as found in previous research. What is more, we focused on whether the bilinguals who are trained in language switching are faster than untrained bilinguals on the switch trials and whether they will show smaller differences between switch and non-switch trials. The research conducted in this thesis, found that it took the participants significantly longer to name the picture, if the picture was in switch position, switching to the minority language than when it was in the stay position in the minority language. We also found that trained bilinguals do not name the pictures in switch positions significantly faster than untrained bilinguals in our experiment. Furthermore, we found neither cognate facilitation effect nor cognate inhibition, the cognates in our experiments were named with the same speed as the corresponding non-cognates. Keywords: Bilingvismus; Inhibice; Kognitivní funkce; Lexikální selekce; Pojmenovávání obrázků; Přepínání jazyků; Přepínací studie; Bilingualism; Cognitive control; Inhibitory control; Language switching; Lexical selection; Picture-naming task; Switching studies Available in digital repository of UPOL.
Ability to switch in linguistic and non-linguistic tasks: Interpreters vs. Non-Interpreters

Tématem této diplomové práce je bilingvní lexikální výběr u českých bilingvních studentů angličtiny. Cílem této diplomové práce je zjistit, zdali budou studenti překladatelství a tlumočení, u kterých ...

LEVÁ, Markéta; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Northern Ireland and Its Socio-Political Situation Reflected in the Theatre Plays of Stewart Parker
DVOŘÁKOVÁ, Šárka; SWENEY, Matthew; JELÍNKOVÁ, Ema
2019 - English
Tato diplomová práce analyzuje sedm divadelních her severoirského dramatika Stewarta Parkera (1941-1988), zejména co se týká zpodobnění severoirské politické situace. Nachází metaforická znázornění Severního Irska mezi postavami i kulisami, rozebírá vliv přepolitizovanosti na partnerské vztahy a pojednává i o vlivu konfliktu v Severním Irsku na Parkera jako spisovatele a jako člověka. Práce rovněž obsahuje kapitoly o irské historii a irském socio-politickém klimatu v příslušném časovém úseku a také životopisnou kapitolu o autorovi. The thesis analyzes seven theatre plays by the Northern Irish playwright Stewart Parker (1941-1988) in terms of how the Northern Irish political situation is reflected in them. Metaphorical representations of Northern Ireland are identified among characters and settings; the influence of overpoliticization on partnerships is discussed as well as how the Troubles influenced Parker as a writer and person. The thesis includes chapters on Irish history and socio-political climate of the relevant period and a biographical chapter about the writer. Keywords: Severní Irsko; konflikt v Severním Irsku; severoirské drama; Stewart Parker; Spokesong; Catchpenny Twist; Nightshade; Pratt's Fall; Northern Star; Heavenly Bodies; Pentecost; Northern Ireland; Troubles; Northern Irish drama; Stewart Parker; Spokesong; Catchpenny Twist; Nightshade; Pratt's Fall; Northern Star; Heavenly Bodies; Pentecost Available in digital repository of UPOL.
Northern Ireland and Its Socio-Political Situation Reflected in the Theatre Plays of Stewart Parker

Tato diplomová práce analyzuje sedm divadelních her severoirského dramatika Stewarta Parkera (1941-1988), zejména co se týká zpodobnění severoirské politické situace. Nachází metaforická znázornění ...

DVOŘÁKOVÁ, Šárka; SWENEY, Matthew; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příprava, měření a manipulace polarizace světla pomocí kapalných krystalů
BIELAK, Martin; FIURÁŠEK, Jaromír; JEŽEK, Miroslav
2019 - English
Elektrooptická modulace světla pomocí prvků s kapalnými krystaly je využita pro přípravu a měření libovolného polarizačního stavu světla a také pro transformaci mezi různými stavy polarizace klasických i jednofotonových optických signálů. Součástí práce je návrh a realizace vhodných kombinací modulátorů pro dosažení požadovaných polarizačních operací, jejich kalibrace a demonstrace využití ve vybraných experimentech. The polarization degree of freedom of light is frequently used in optical communication and metrology as well as in quantum information processing. Rotating polarization retarders, such as half wave plate and quarter wave plate, are commonly used in many experiments for polarization analysis. The liquid crystals represent one of the technologies which do not require major interventions in already assembled experimental setups and can enhance the measurements. Particularly, devices made of liquid crystals can be used to speed up polarization preparation and analysis. This thesis deals with the characterization of device made from liquid crystals cells and its application in polarization preparation and analysis. We discuss an extraction of the liquid crystal cell from a liquid crystal display and the process of its calibration to a reference polarimeter. Also, the theoretical description by means of analytical model and machine learning model is discussed. We present basic imperfections and problems that can be observed in the real-world use of liquid crystal cells and that are not commonly covered by the theoretical models. These phenomena can be included in the machine learning model as it learns and extrapolates from actual measured data. It outperforms significantly the analytical model, which is verified on a large measured data set. Furthermore, we report on the use of the developed device for various types of polarization tomographic schemes, such as minimum tomography (for states), eigenstates of Pauli operators (three bases or six states), and covariant measurement. We perform a calibration and the tomographic procedure for the first two schemes mentioned. Also, we carried out numerical simulations of an overcomplete tomographic scheme, which converges to the covariant measurement. The overcomplete measurements are used to demonstrate the reduction of uncertainty in the case of a large number of projections used for analysis and benefits of liquid crystals for this type of measurement. The results which are presented in this thesis show the possibility of using the device made from commercially available liquid crystal displays in polarization preparation, analysis, and polarization encoding of information in general. Keywords: polarizace; tekuté krystaly; modely tekutých krystalů; zařízení s tekutými krystaly; displej z tekutých krystalů; minimální analýza; analýza polarizace; příprava polarizace; metody tomografického měření; genetický algoritmus; strojové učení; polarization; liquid crystal; liquid crystal models; liquid crystal device; segment liquid crystal display; minimal analysis; polarization analysis; polarization preparation; tomographic measurement methods; genetic algorithm; machine learning Available in digital repository of UPOL.
Příprava, měření a manipulace polarizace světla pomocí kapalných krystalů

Elektrooptická modulace světla pomocí prvků s kapalnými krystaly je využita pro přípravu a měření libovolného polarizačního stavu světla a také pro transformaci mezi různými stavy polarizace ...

BIELAK, Martin; FIURÁŠEK, Jaromír; JEŽEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Cross-language phonetic influence in speech of Czech-English bilinguals
NIESNEROVÁ, Anna; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
2019 - English
Tématem této diplomové práce je fonetická interference v řečové produkci u česko-anglických bilingvních mluvčí. První výzkumná otázka se ptá na to, zda se v řečové produkci pokročilých biligvních mluvčí, jejichž mateřský jazyk (L1) je čeština a druhý jazyk (L2) je angličtina, projevuje zvýšená foneticka interference během bilingvní produkce v porovnání s řečovou produkcí pouze v jednom jazyce. Druhá výzkumná otázka se ptá, zda se fonetická interference zvyšuje, když jsou oba jazyky použity ve stejném projevu oproti tomu, když jsou oba jazyky přepínány napříč jednotlivými projevy. V této diplomové práci jsou použity následující druhy úkolů imitující bilingvní prudukci: (1) přepínání jazyků, kdy bilingvní mluvčí střídá jazyky mezi L1 a L2 v úkolu, ve kterém se pojmenovávají obrázky, a (2) přepínání kódů, kdy bilingvní mluvčí začne číst větu v L2 a dokončí ji v L1, nebo větu začne v L1 a dokončí ji v L2. Třetí výzkumná otázka se zabývá vlivem rozdílné zkušenostni bilingvního používání jazyka, tzn. zda intenzivní trénink v používání dvou jazyků zlepšuje schopnost bilingvních mluvčích lépe rozdělovat tyto dva jazyky i ve výslovnosti. Z toho důvodu jsou zde porovnány dvě skupiny česko-anglických bilingvních mluvčích, a to (1) studenti překladatelství a tlumočnictví a (2) studenti filologie z Univerzity Palackého. The general topic of the thesis is the cross-language sound interactions during bilingual production when a speaker has to use two languages in one situation. The first research question asks whether speech of advanced EFL learners (i.e. Czech EFL bilinguals) shows increased phonetic interference during bilingual language production compared to a single language production. The second research question asks whether the cross-language phonetic interference increases when both languages are used in the same utterance compared to switching between languages across utterances. We will look at the types of bilingual production: (1) language switching when the bilingual alternates between utterances in L1 and in L2, e.g. in a picture-naming task, and (2) during code-switching when the bilingual starts an utterance in L2 and finishes it in L1 or other way round, i.e. starts it in L1 and finishes it in L2. The third research question addresses the issue of experience with bilingual language use. Two groups of Czech EFL bilinguals will be compared, (1) students of interpreting and (2) general philology students, in order to see whether intensive training in using two languages improves the ability to separate between then in pronunciation. Keywords: fonetika; přepínání jazyků; přepínání kódů; doba nástupu hlasivkového tónu; u-fronting; phonetics; language switching; code switching; VOT; u-fronting Available in digital repository of UPOL.
Cross-language phonetic influence in speech of Czech-English bilinguals

Tématem této diplomové práce je fonetická interference v řečové produkci u česko-anglických bilingvních mluvčí. První výzkumná otázka se ptá na to, zda se v řečové produkci pokročilých biligvních ...

NIESNEROVÁ, Anna; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Concept of Wealth in Selected American Literature Works after 1945
SPURNÁ, Irena; PEPRNÍK, Michal; ARBEIT, Marcel
2019 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci socioekonomické teorie jednání Pierra Bourdieu, především konceptů pole, habitu a kapitálu v literární analýze vybraných děl americké literatury po roce 1945. Tato teorie je aplikována za účelem popsání jevů spojených s konceptem bohatství tak, jak se projevují v životech protagonistů děje. Vybranými díly jsou Rabbit Is Rich, The Bonfire of the Vanities a Cosmopolis. Analýza za pomoci této teorie nabízí zajímavé poznatky, zejména odlišující znaky chování zástupců bohatých tříd v období milénia ve více či méně realistickém prostředí. Tyto znaky jsou také částečně mezi sebou porovnány a nakonec je vyvozen závěr. This diploma thesis offers a literary analysis of selected works of American literature after 1945. The novels in focus are Rabbit Is Rich, The Bonfire of the Vanities and Cosmopolis. All of these are reviewed with the help of several concepts of Pierre Bourideu's theory of action, mainly field, habitus and capital. The aim of this paper was to provide a critical outlook on protagonists of the works in question and their relationship towards wealth. Nonetheless, the interpretation accounts a number of similarities and differences among of the protagonists' practice. A conclusion completes the thesis. Keywords: Americká literatura; Americký sen; Bohatství; Pierre Bourdieu; American Literature; American Dream; Wealth; Pierre Bourdieu Available in digital repository of UPOL.
The Concept of Wealth in Selected American Literature Works after 1945

Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci socioekonomické teorie jednání Pierra Bourdieu, především konceptů pole, habitu a kapitálu v literární analýze vybraných děl americké literatury po roce ...

SPURNÁ, Irena; PEPRNÍK, Michal; ARBEIT, Marcel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases