Number of found documents: 6954
Published from to

Komparace míry spokojenosti pacientek ve vybraných porodnicko-gynekologických pracovištích Pardubického kraje.
Zjarová, Jana; Čegan, Lukáš; Škorničková, Zuzana
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na porovnání spokojenosti pacientek/klientek ve vybraných porodnickogynekologických zařízeních Pardubického kraje. Práce se člení na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska práce kvalita v oblasti zdravotnictví, sledování spokojenosti, popis porodnickogynekologických oddělení a jejich služeb. V praktické části práce jsou porovnávané odpovědi pacientek/klientek na jednotlivé otázky v dotazníku, které jsou zaměřeny na zjištění spokojenosti, mezi konkrétními zdravotnickými zařízeními. V práci byly stanovené hypotézy, které byly testovány pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu. V diskuzi jsou popsány výsledky k jednotlivým cílům práce. Keywords: pacientka/klientka; spokojenost; hodnocení; gynekologie - porodnictví; Pardubický kraj; patient/client; satisfaction; evaluation; gynecology - obstetrics; Pardubice region Available in digital repository of UPCE.
Komparace míry spokojenosti pacientek ve vybraných porodnicko-gynekologických pracovištích Pardubického kraje.

Diplomová práce je zaměřena na porovnání spokojenosti pacientek/klientek ve vybraných porodnickogynekologických zařízeních Pardubického kraje. Práce se člení na část teoretickou a praktickou. V ...

Zjarová, Jana; Čegan, Lukáš; Škorničková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

Mikroorganismy v biopotravinách a sledování různých vlivů při výrobě "raw" potravin
Kroutilová, Lucie; Brožková, Iveta; Moťková, Petra
2017 - Czech
Tato práce se zabývá výskytem mikroorganismů v biopotravinách a minimálně tepelně opracovaných potravinách. V teoretické části jsou popsány alternativní směry výživy se zaměřením na vitariánství a biopotraviny. Dále jsou popsány suroviny použité na výrobu sušenek a skupiny mikroorganismů, které byly v práci stanovovány. V experimentální části je popsána výroba jednotlivých variant "raw" sušenek a provedení mikrobiologických rozborů dle platných ČSN ISO norem. V práci je sledován vliv teploty na přítomnost mikroorganismů. Získané výsledky jsou diskutovány a porovnány s odbornou literaturou. Keywords: vitariánství; biopotraviny; "raw" sušenky; mikrobiologie; raw food; organic foods; raw cookies; microbiology Available in the UPCE Library.
Mikroorganismy v biopotravinách a sledování různých vlivů při výrobě "raw" potravin

Tato práce se zabývá výskytem mikroorganismů v biopotravinách a minimálně tepelně opracovaných potravinách. V teoretické části jsou popsány alternativní směry výživy se zaměřením na vitariánství a ...

Kroutilová, Lucie; Brožková, Iveta; Moťková, Petra
Univerzita Pardubice, 2017

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko - region zdraví pro každého
Vávra, Martin; Komárková, Jitka; Sedlák, Pavel
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na využití geografických informačních systémů při návrhu vhodných tras a oblastí pro zdravotně postižené osoby na území Košumberska, Skutečska a Chrastecka. Těžiště práce spočívalo v identifikaci bariér u vybraných turistických cílů, vytvoření digitálního modelu reliéfu a následném provedení odpovídajících analýz, dle kterých byly vybrány vhodné trasy a oblasti. Výsledky práce byly kartograficky prezentovány prostřednictvím mapových výstupů. Keywords: bezbariérovost; ArcGIS; digitální model reliéfu; Košumberk; Chrast; Skuteč; Barriers-free environment; ArcGIS; digital terrain model; Košumberk; Chrast; Skuteč Available in digital repository of UPCE.
Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko - region zdraví pro každého

Diplomová práce je zaměřena na využití geografických informačních systémů při návrhu vhodných tras a oblastí pro zdravotně postižené osoby na území Košumberska, Skutečska a Chrastecka. Těžiště práce ...

Vávra, Martin; Komárková, Jitka; Sedlák, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Zdeněk Sýkora: Struktury
Hora, Jiří; Marek, Jaroslav; Brandejský, Tomáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu českého malíře Zdeňka Sýkory -- zejména na jeho Struktury. Jsou popsány principy tvorby strukturálních obrazů a Černobílá Struktura. V první části se autor věnuje životu a uměleckému dílu Zdeňka Sýkory. Ve druhé části popisuje systém pro tvorbu strukturálních obrazů. Dále popisuje implementaci aplikace, která tvoří obrazy na základě principů tohoto malíře. V závěru se věnuje generování Struktur na základě vzorového zadání. Keywords: Sýkora, Zdeněk; digitální umění; obrazy; struktury; aplikace; C#; Windows forms; Sýkora, Zdeněk; digital art; paintings; structures; application; C#; Windows forms Available in digital repository of UPCE.
Zdeněk Sýkora: Struktury

Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu českého malíře Zdeňka Sýkory -- zejména na jeho Struktury. Jsou popsány principy tvorby strukturálních obrazů a Černobílá Struktura. V první části se autor ...

Hora, Jiří; Marek, Jaroslav; Brandejský, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

CRM s využitím metod Data Miningu
Kroulík, Jakub; Petr, Pavel; Jirava, Pavel
2017 - Czech
Obsahem práce je objasnění problematiky CRM. Na datech od firmy VVS Verměřovice s. r. o. budou ukázány možnosti využití metod data miningu v této oblasti. Práce bude obsahovat teoretická východiska potřebná k praktické části, analýzu společnosti, použití různých metod data miningu, mé návrhy a doporučení. Keywords: data mining; CRM; CRISP-DM; data; data mining; CRM; CRISP-DM; data Available in the UPCE Library.
CRM s využitím metod Data Miningu

Obsahem práce je objasnění problematiky CRM. Na datech od firmy VVS Verměřovice s. r. o. budou ukázány možnosti využití metod data miningu v této oblasti. Práce bude obsahovat teoretická východiska ...

Kroulík, Jakub; Petr, Pavel; Jirava, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Problematika provizí v oblasti životního pojištění
Žáčková, Gabriela; Šatera, Karel; Dvořáková, Lenka
2017 - Czech
Tato práce teoreticky vymezí rámec pojišťovnictví v České republice. Základy pojišťovnictví vznikaly díky prvotní potřebě lidí chránit se před rizikem nahodilých událostí, zejména požáry, povodněmi či zemětřeseními. Díky postupnému vývoji a tím pádem i zvyšujícím požadavkům na zabezpečení, se stal postupem času z pojišťovnictví perspektivní podnikatelský obor, který reaguje na zvyšující se nároky klientů. Praktická část přinese analýzu realizace provizního systému pojišťovny vůči zprostředkovateli. Následuje rozbor přerozdělování této provize od zprostředkovatele mezi koncové poradce, kteří fakticky uzavírají s klienty pojistné smlouvy. Toto vše vzhledem k novele zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Keywords: pojišťovnictví; životní pojištění; pojistný trh; regulace; rizika; zprostředkovatelé; insurance; life insurance; insurance market; regulation; risk; broker Available in digital repository of UPCE.
Problematika provizí v oblasti životního pojištění

Tato práce teoreticky vymezí rámec pojišťovnictví v České republice. Základy pojišťovnictví vznikaly díky prvotní potřebě lidí chránit se před rizikem nahodilých událostí, zejména požáry, povodněmi či ...

Žáčková, Gabriela; Šatera, Karel; Dvořáková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2017

Reakce ligandů obsahujících CH=N skupinu s SiHCl3
Hošnová, Hana; Jambor, Roman; Weidlich, Tomáš
2017 - Czech
V ramci teto diplomove prace byla vypracovana literarni rešerše na tema redukce iminove funkční skupiny. Z literarni rešerše bylo zjištěno, že CH=N funkčni skupinu lze redukovat hydrogenačnimi reakcemi, kdy jako zdroj vodiku lze použit nejen molekulu H2 ale take Bröndstedovy kyseliny s Hantzschovy estery či organosilany. Keywords: redukce; hydrosilylace; organosilan; katalýza; imin; C-N chelát; N-N chelát; reduction; hydrosilylation; organosilane; catalysis; imine; C-N chelate; N-N chelate Available in the UPCE Library.
Reakce ligandů obsahujících CH=N skupinu s SiHCl3

V ramci teto diplomove prace byla vypracovana literarni rešerše na tema redukce iminove funkční skupiny. Z literarni rešerše bylo zjištěno, že CH=N funkčni skupinu lze redukovat hydrogenačnimi ...

Hošnová, Hana; Jambor, Roman; Weidlich, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza nástrojů pro síťovou virtualizaci
Felkl, Richard; Horálek, Josef; Borkovcová, Monika
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nástrojů pro virtualizaci prostředků v počítačových sítích. Jsou zde představeny nástroje pro testování a výuku, framework NFV, jeho komponenty, příklady užití v produkčních prostředích a porovnání možných konkrétních implementací. Praktický příklad popisuje postup při tvorbě předpisu pro automatizaci nasazení virtuální síťové služby. Keywords: virtualizace; kontejnery; počítačová síť; framework NFV; virtualization; containers; computer networks; NFV framework Available in digital repository of UPCE.
Analýza nástrojů pro síťovou virtualizaci

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nástrojů pro virtualizaci prostředků v počítačových sítích. Jsou zde představeny nástroje pro testování a výuku, framework NFV, jeho komponenty, příklady užití ...

Felkl, Richard; Horálek, Josef; Borkovcová, Monika
Univerzita Pardubice, 2017

Selektivita membrán při zpracování síranu sodného elektrodialýzou s bipolární membránou
Charamza, Jiří; Cakl, Jiří; Doleček, Petr
2017 - Czech
Předkládaná práce se zabývá elektrodialýzou s bipolární membránou a porovnáním selektivity vybrané vývojové heterogenní bipolární membrány RALEX ® BM3.1. s homogenní bipolární membránou FUMASEP® FBM. Měření byla prováděna v oblasti proudových hustot vhodných pro optimální provoz použité heterogenní bipolární membrány. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o membránových zařízeních, vlastnostech bipolární membrány, způsobech výroby bipolární membrány a možnostech zapojení membránového svazku. Dále jsou zde uvedeny některé možnosti vyjádření selektivity u membránových procesů doplněné krátkou rešerší. Veškeré experimenty byly prováděny s modelovým roztokem síranu sodného za laboratorních podmínek. Pro experimenty byly použity heterogenní monopolární membrány RALEX® CM(H)-PP a RALEX® AM(H)-PP. Dále byly využity homogenní bipolární membrány FUMASEP® FBM a vývojové heterogenní bipolární membrány RALEX® BM3.1.. Experimenty byly prováděny na zařízení UNIT EDR-Z_FULL_v3 za použití membránového modulu velikosti EDBM-Z. Analýzy produktů byly prováděny acidobazickými titracemi pomocí automatických titrátorů a titrací síranů pomocí Pb(NO3)2, popřípadě pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Z provedených experimentů vyplývá, že neustálené vsádkové laboratorní testy elektrodialýzy s bipolární membránou jsou vhodné pro orientační porovnávání membrán nebo pro prvotní ověření realizovatelnosti nového technologického procesu. Výsledky ukazují, že pro samotné stanovení selektivity elektromembránového procesu s bipolární membránou je vhodnější využívat výsledky z experimentů dlouhodobějšího charakteru, resp. v ustáleném stavu. Dále byla potvrzena vysoká selektivita použitých monopolárních membrán, kdy tyto membrány mají minimální vliv na čistotu vzniklého produktu za daných podmínek. Také bylo prokázáno, že homogenní bipolární membrány za daných podmínek vykazují vyšší selektivitu než heterogenní bipolární membrány. Keywords: elektrodialýza; bipolární membrána; selektivita; heterogenní membrána; homogenní membrána; feed and bleed proces; electrodialysis; bipolar membrane; selectivity; heterogenous membrane; homogenous membrane Available in digital repository of UPCE.
Selektivita membrán při zpracování síranu sodného elektrodialýzou s bipolární membránou

Předkládaná práce se zabývá elektrodialýzou s bipolární membránou a porovnáním selektivity vybrané vývojové heterogenní bipolární membrány RALEX ® BM3.1. s homogenní bipolární membránou FUMASEP® FBM. ...

Charamza, Jiří; Cakl, Jiří; Doleček, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

Evaluation of conditions of life of inhabitants in the Middle East Region with focus on Bahrain
A.Rasool, Mahmood Husain Mohamed; Komárková, Jitka; Kopáčková, Hana
2017 - English
The aim of the thesis to is to evaluate conditions life of inhabitants and contribute for having a better view about living conditions in the Middle East (Arabian Peninsula) and explain the concept of quality of life and their measure. An attention is paid to the situation in Bahrain. Keywords: Quality of life; Middle East; Bahrain; standard of living; Human development index; Arabian Peninsula; Kvalita života; Střední východ; Bahrajn; životní úroveň; Index lidského rozvoje; Arabský poloostrov Available in digital repository of UPCE.
Evaluation of conditions of life of inhabitants in the Middle East Region with focus on Bahrain

The aim of the thesis to is to evaluate conditions life of inhabitants and contribute for having a better view about living conditions in the Middle East (Arabian Peninsula) and explain the concept of ...

A.Rasool, Mahmood Husain Mohamed; Komárková, Jitka; Kopáčková, Hana
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases