Number of found documents: 92
Published from to

Project of Entry on Czech Market for Company OKIN
Ernotte, Jerome; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
2012 - English
Společnost předpokládá posun na druhou úroveň a hledá velkou příležitost, jak rozšířit své aktivity v zahraničí.Cílem této práce je nabídnout projekt penetrace pro Českou republiku a zvláště pro experimentální project v regionu Zlín. Projekt České republiky je momentálně nazýván OKIN jako přesmyčka názvu Nico.Známka se použije i pro prodejní místa, název "Barakafrit" se zde bude používat, aby odpovídal jeho belgické výslovnosti. Jméno Barakafrit je subjekt pro registrovaní ochranné známky společnosti v budoucnosti. Diplomová práce vám prvně představí některé teoretické koncepty o řízení, in-korporace a franchising. Druhá část pak vysvětlí prostředí podnikání na českém území. Konečná práce bude definovat projekt penetrace v České republice a identifikovat klíčové faktory a činnosti pro splnění úspěchu zvláště ve městě Zlín. Keywords: Klíčová slova: Vnější faktory; jejich proniknutí na trh a franchisingové sítě; právní rámec; průzkum trhu; povodi; zákaznické preference; marketingový mix; projekt pro zavádění; balanced scored card; rizika řízení; náklady plánování; Keywords: External factors; Market penetration; Franchise network; Legal Background; Market research; catchment area; Customer preferences; Marketing mix; project implemen-tation; Risks control; Costs planning Available in digital repository of UTB.
Project of Entry on Czech Market for Company OKIN

Společnost předpokládá posun na druhou úroveň a hledá velkou příležitost, jak rozšířit své aktivity v zahraničí.Cílem této práce je nabídnout projekt penetrace pro Českou republiku a zvláště pro ...

Ernotte, Jerome; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Projekt založení víceúčelového volnočasového centra zaměřeného především na seniory
Barešová, Petra; Vaněk, Jiří; Matošková, Jana
2012 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na založení nového víceúčelového centra zaměřeného především na seniory. Tato práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá demografickými změnami, charakteristikou starší populace, ale také se zaměřuje na podni-kání a podnikatelský záměr. V analytické části jsou nejdříve analyzovány faktory, které ovlivňují podnik, dále potenciální zákazníci a jejich potřeby týkající se trávení volného času, analýza konkurentů a nalezení vhodné lokace pro založení centra a demografická situace v Hradci Králové. V druhé části je detailně popsán projekt, kde jsou zakomponová-ny výsledky výzkumu. Keywords: Klíčová slova: demografické změny; stáří; podnikání; podnikatelský plan; služby; marke-tingový mix služeb; volnočasové aktivity; Key words: demographic changes; old age; entrepreneurship; business plan; services; mar-keting mix of services; leisure activities Available in digital repository of UTB.
Projekt založení víceúčelového volnočasového centra zaměřeného především na seniory

Tato diplomová práce se zaměřuje na založení nového víceúčelového centra zaměřeného především na seniory. Tato práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá demografickými změnami, ...

Barešová, Petra; Vaněk, Jiří; Matošková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

The Project of Austrian Market Penetration by the Slovenian Fashion House Mura with a New Business Orientation and Marketing Strategy
Simić, Dragan; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
2012 - English
Módní průmysl je jedním z největších hospodářských odvětví a ukázalo se, že roste ještě rychlejším tempem. Pravidelně ovlivňuje lidi a to ne pouze v tom, jaké oblečení nosí, ale i v tom, jakým životním stylem žijí. Pro firmu Mura, dříve jednoho z největších módních domů v Evropě, je klíčovým zájmem rozvíjet své podnikání. Z tohoto důvodu bude strategie hrát nejdůležitější roli v tak rychle se měnícím prostředí, jako je to dnešní. Tato studie a projekt si klade za cíl nastínit specifika odvětví módního průmyslu a určit jeho jednoznačnou obchodní nedostatečnost a na základě zjištění vytvořit nové obchodní moduly. Zaměřuje se na strategické aspekty a orientaci, která povede k obchodnímu návrhu proniknutí na trh za účelem znovuobnovení obchodního úspěchu, kterého firma Mura již jednou dosáhla. Práce navíc odhaluje potenciál projektu, specifické překážky a další specifika projektu prostřednictvím různých analýz. Keywords: móda; strategie; globalizace; značka; pronikání na trh; fashion; strategy; globalization; brand; market penetration Available in digital repository of UTB.
The Project of Austrian Market Penetration by the Slovenian Fashion House Mura with a New Business Orientation and Marketing Strategy

Módní průmysl je jedním z největších hospodářských odvětví a ukázalo se, že roste ještě rychlejším tempem. Pravidelně ovlivňuje lidi a to ne pouze v tom, jaké oblečení nosí, ale i v tom, jakým ...

Simić, Dragan; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Implementation of Management by Objectives in Volkswagen Sarajevo Ltd.
Dragoje, Nera; Pilík, Michal; Vydrová, Janka
2012 - English
Cílemkaždéspolečnosti je najítvhodnýaefektivnísystémřízení, který by vedl k dosaženídanýchobchodníchcílů a úkolů. Volkswagen Sarajevo se snažízavéstŘízenípomocíúkolůjakospecifickýsystémmanagementu.Hlavnímcílem a podsta-toumédiplomovépráce je zjistitsoučasnousituacive Volkswagen Sarajevo se specifickými body zaměřenýminaimplementacinovéhosystémuřízení do společnosti. Tatoprácepopisuje-konkrétnífázeimplementacetohotosystému a poukazujenamožnébariérypřizavádění, stejnětakjakonavrhujemožnézpůsoby, jak se těmtobariérámvyhnout. Keywords: Klíčováslova: řízenípomocíúkolů; systémmanagementu; dlouhodobýmotivační program; úkoly; cíle; indikátory; řízenílidskýchzdrojů; implementaceprojektu; Keywords: management by objectives; management system; long-term incentive program; objectives; targets; indicators; human resources management; project implementation Available in digital repository of UTB.
Implementation of Management by Objectives in Volkswagen Sarajevo Ltd.

Cílemkaždéspolečnosti je najítvhodnýaefektivnísystémřízení, který by vedl k dosaženídanýchobchodníchcílů a úkolů. Volkswagen Sarajevo se ...

Dragoje, Nera; Pilík, Michal; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product
Mićić, Tanja; Pilík, Michal; Vydrová, Janka
2012 - English
Kulturní cestovní ruch je odvětvím cestovního ruchu, které je jedním z nástrojů pro ekonomický růst a prochází velkým rozvojem. Bosna a Hercegovina je země, která má dobrou geografickou polohu a bohatou historii a má v podstatě potenciál pro udržitelný celkový růst. Bosenská Královská Stezka je projekt realizovaný společností NNO Mozaik a je to první projekt na téma kulturního dědictví cestovního ruchu. Cílem této práce je provést příslušné výzkumy na téma kulturní turistiky v Bosně a Hercegovině a v Evropě a nabídnout vylepšenou verzi projektu bosenské Královské stezky. Keywords: kulturní turistika; kulturní dědictví; Bosenské Království; zlepšení; propagace; trvale udržitelný rozvoj; vlastní - udržitelný projekt; realizace projektu; cultural tourism; cultural heritage; Bosnian Kingdom; improvement; promotion; sustainable development; implementation of the project Available in digital repository of UTB.
Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product

Kulturní cestovní ruch je odvětvím cestovního ruchu, které je jedním z nástrojů pro ekonomický růst a prochází velkým rozvojem. Bosna a Hercegovina je země, která má dobrou geografickou polohu a ...

Mićić, Tanja; Pilík, Michal; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Project for Establishing H and M Online Shop in Vietnam
Trang, Thi My Hanh; Pilík, Michal; Hnátek, Milan
2012 - English
Vietnam, jeden z nejvíce potenciálních trhů pro rozvoj a investice v jihovýchodní Asii, je velmi atraktivní pro tuzemské i zahraniční investory, s rychlým vývojem v ekono-mice, vzrůstající životní úrovní a rychlou urbanizací, rostoucími příjmy z rozrůstající se střední třídy. Firma H&M, Hennes & Mauritz AB byla velmi úspěšná v Evropě a USA se svojí globální expanzivní strategií zahrnující tradiční obchody a online sho-py po celém světě. Cílem této práce je navrhnout novou tržní expanzivní strategii a marketingovou strategii pro firmu H&M pro vstup na vietnamský internetový trh prostřednictví analýzy vietnamského trhu a provedením průzkumu tržního chování vietnamských zákazníků směrem k on-line obchodům a značce H&M a hodnocením efektivnosti provozu on-line obchodu pro firmu H&M ve Vietnamu. Keywords: E-commerce; on-line obchod; právní pozadí; konkurence; analýza trhu; marketingový mix; realizace projektu a kontroly; online shop; legal background; competitors; market analysis; marketing mix; project implementation and control Available in digital repository of UTB.
Project for Establishing H and M Online Shop in Vietnam

Vietnam, jeden z nejvíce potenciálních trhů pro rozvoj a investice v jihovýchodní Asii, je velmi atraktivní pro tuzemské i zahraniční investory, s rychlým vývojem v ekono-mice, vzrůstající životní ...

Trang, Thi My Hanh; Pilík, Michal; Hnátek, Milan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Project of Entry on Czech Market for Company ABC
Gorbatko, Mariana; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
2012 - English
Hlavním cílem tohoto projektu je analyzovat český trh šneci zemědělství a potenciální konkurenty společnosti ABC na tomto trhu. Navíc, po podrobném výzkumu bylo odvozeno projekt strategie vstupu na trh pro firmu ABC. Spolu se vstupem strategického potenciálních zákazníků databázi byl vytvořen. V rámci práce byly vypočteny důležité hodnocení. To stojí čas analýzy, analýzy nákladů a analýzy rizik projektu vstupu na tomto specifickém trhu. Keywords: Klíčová slova: vstup na trh; český trh zemědělství; marketingové strategie; marketingový výzkum; vývoj trhu; segmentace trhu; horizontální diverzifikace; cílový trh; Keywords: Market Entry; Snails Farming Market; Czech Market; Marketing Strategy; Marketing Research; Market trend; Market Segmentation; Horizontal Diversification; Target Market Available in digital repository of UTB.
Project of Entry on Czech Market for Company ABC

Hlavním cílem tohoto projektu je analyzovat český trh šneci zemědělství a potenciální konkurenty společnosti ABC na tomto trhu. Navíc, po podrobném výzkumu bylo odvozeno projekt strategie vstupu na ...

Gorbatko, Mariana; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Marketing Penetration Strategy for "Super Tannery Limited" in the Czech Market
Tskitishvili, Maia; Pilík, Michal; Hnátek, Milan
2012 - English
Největší indický výrobce kožené Super Tannery Limited zaměřuje svoji penetrační strategii nejednu z nejvýhodnějších částí Střední Evropy, kterou je Česká republika. Indická společnost má velké zkušenosti s pronikáním na zámořské trhy a hledá nové trhy k zahájení své činnosti otevřením zcela nových zastoupení a poboček v srdci Evropy. Cílem této práce je zpracovat kritickou a hloubkovou analýzu současné situace v České republice, se zaměřením se na existující společnosti v oblasti kožedělné výroby a prezentovat aktuální potenciál země pro odhad vstupu nového subjektu na trh. Kromě toho, identifikovat případné hrozby, kterým může společnost Super Tannery Limited mohou čelit v budoucnu. Keywords: pronikání na trh; makroprostředí; polohování; globalizace; marketingový mix; konkurence; legal background; project implementation; market penetration; macro environment; positioning; globalization; marketing mix; potential competitors Available in digital repository of UTB.
Marketing Penetration Strategy for "Super Tannery Limited" in the Czech Market

Největší indický výrobce kožené Super Tannery Limited zaměřuje svoji penetrační strategii nejednu z nejvýhodnějších částí Střední Evropy, kterou je Česká republika. Indická společnost má velké ...

Tskitishvili, Maia; Pilík, Michal; Hnátek, Milan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Současné trendy grafického zobrazení ženského obrazu v umění ilustrování
Pletenova, Nataliia; Stanická, Silvie; Vodička, Richard
2012 - English
Předmětem diplomové práce je genderový podtext současného umění ilustrování. Práce rozebírá příklady děl umělců, kteří se zabývají zobrazováním ženských obrazů ve své tvůrčí činnosti. Práce se zaměřuje na současné trendy grafického zobrazení ženského obrazu v umění ilustrování. Vzhledem k tomu, že umění ilustrování se dělí do hodně žánrů, tato diplomová práce zkoumá tendence zobrazování ženského obrazu hlavně v ilustraci dětské literatury, komiksové ilustraci a ilustraci jako takové, které nepatří k určitému žánru. Praktická část je založena na autorském projektu knihy ,Večer před svátým Janem? Nikolaje Vasiljeviče Gogola s výraznou dominancí ilustrace. Keywords: ženský; grafické zobrazení; žena; ilustrování; tendence; alter ego; komiks; dětská ilustrace; estetika; feminine; graphic representation; female; illustration; trends; comics; children's literature illustration; aesthetics Available in digital repository of UTB.
Současné trendy grafického zobrazení ženského obrazu v umění ilustrování

Předmětem diplomové práce je genderový podtext současného umění ilustrování. Práce rozebírá příklady děl umělců, kteří se zabývají zobrazováním ženských obrazů ve své tvůrčí činnosti. Práce se ...

Pletenova, Nataliia; Stanická, Silvie; Vodička, Richard
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Corporate identity of Prezzo Restaurant Chain
Šustrová, Lenka; Štefánek, Radoslav; Štarchoň, Peter
2011 - English
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou corporate identity britského restauračního řetězce Prezzo. Analytická část je zpracována na základě sběru kvalitativních a kvantitativních dat. Kvalitativní data jsou získána rozhovorem s majitelem a CEO společnosti a kvantitativní data on line dotazníkovým šetřením. Na základě výstupů z analytické části je připraven návrh na zlepšení současné corporate identity společnosti. Keywords: Corporate identity; corporate brand; restaurační služby; marketingový výzkum; restaurant industry; marketing research Available in digital repository of UTB.
Corporate identity of Prezzo Restaurant Chain

Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou corporate identity britského restauračního řetězce Prezzo. Analytická část je zpracována na základě sběru kvalitativních a kvantitativních dat. ...

Šustrová, Lenka; Štefánek, Radoslav; Štarchoň, Peter
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases