Number of found documents: 7154
Published from to

Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování
Juříčková, Romana; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na rozhodování Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy územního plánování, jsou definovány aspekty procesu územního plánování a jeho právní rámec. Praktická část se zaměřuje na proces přezkumu správního soudnictví v oblasti územního plánování a činnost Nejvyššího správního soudu, se zvláštním zaměřením na opatření obecné povahy. Dále zkoumá konkrétní případy rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu. Nakonec přináší hodnocení působení Nejvyššího správního soudu v souvislosti s územním plánování. Keywords: zemní plánování; stavební zákon; Nejvyšší správní soud; opatření obecné povahy; soudní přezkum; spatial planning; building law; Supreme Administrative Court; provisions of general character; judical review Available in digital repository of UTB.
Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování

Diplomová práce je zaměřena na rozhodování Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy územního plánování, jsou definovány aspekty ...

Juříčková, Romana; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Exekuční řízení a návrh na zvýšení efektivnosti vymáhání daňových pohledávek
Kramplová, Veronika; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
2015 - Czech
Diplomová práce se v teoretické části zabývá daňovým exekučním řízením, rozebírá právní úpravu daňové exekuce a předpisy s ní související. Analyzuje činnost správce daně před zahájením daňové exekuce a dále uvádí předpoklady pro zahájení vymáhání a nařízení daňové exekuce. Praktická část obsahuje jednotlivé formy vymáhání daňových pohledávek, které jsou využívány při vymáhání nedoplatků. Závěr práce obsahuje návrh k vyšší efektivnosti exekučního řízení v oblasti daňových pohledávek. Keywords: daňová exekuce; exekuční řízení; exekuční příkaz; exekuční prostředky; zástavní právo; tax execution; execution procedures; execution order; enforcement means; pledge Available in digital repository of UTB.
Exekuční řízení a návrh na zvýšení efektivnosti vymáhání daňových pohledávek

Diplomová práce se v teoretické části zabývá daňovým exekučním řízením, rozebírá právní úpravu daňové exekuce a předpisy s ní související. Analyzuje činnost správce daně před zahájením daňové exekuce ...

Kramplová, Veronika; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zefektivnění výrobního procesu ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o.
Hrdina, Pavel; Chromjaková, Felicita; Purket, Pavel
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je zefektivnění výrobního procesu na úseku Pračky, ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o, pomocí nástrojů průmyslového inženýrství. Pro tyto účely je nutné provést analýzu úseku a identifikovat největší zdroje plýtvání na pracovištích. Na základě zjištění jsou stanovena doporučení, která mají za cíl snížit výrobní náklady a navýšit výrobní kapacity strojů na úseku Pračky. Keywords: analýza; kapacita; využití; výroba; plýtvání; efektivita; analysis; capacity; workload; production; waste; efectiveness Available in digital repository of UTB.
Zefektivnění výrobního procesu ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o.

Cílem diplomové práce je zefektivnění výrobního procesu na úseku Pračky, ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o, pomocí nástrojů průmyslového inženýrství. Pro tyto účely je nutné provést analýzu úseku ...

Hrdina, Pavel; Chromjaková, Felicita; Purket, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt aplikace metody SMED u vybrané výrobní linky ve společnosti Mitas, a.s.
Kouřil, Jakub; Chromjaková, Felicita; Machura, Tomáš
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá aplikací metody SMED u výrobní linky pro přípravu polotovarů ve společnosti Mitas, a.s. s cílem snížení doby přetypování. V úvodní části je zpracován teoretický základ, týkající se průmyslového inženýrství, štíhlé výroby, metody rychlého pře-typování SMED, týmového workshopu a standardizace. V následující části práce je předsta-vena společnost a výrobní linka, na níž je provedena analýza současného stavu přetypování, která je základem pro zavedení metody SMED. Samotná aplikace je obsahem projektové části, ve které jsou v závislosti na jednotlivých krocích metody představeny návrhy na zkrá-cení časů činností při přetypování. Výstupem práce je návrh nového pracovního postupu, který zajistí vyšší produktivitu výroby. Keywords: SMED; rychlé změny; Mitas; průmyslové inženýrství; produktivita; štíhlá výroba; plýtvání; quick changeover; industrial engineering; productivity; lean manufacturing; waste Available in digital repository of UTB.
Projekt aplikace metody SMED u vybrané výrobní linky ve společnosti Mitas, a.s.

Diplomová práce se zabývá aplikací metody SMED u výrobní linky pro přípravu polotovarů ve společnosti Mitas, a.s. s cílem snížení doby přetypování. V úvodní části je zpracován teoretický základ, ...

Kouřil, Jakub; Chromjaková, Felicita; Machura, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh
Konečná, Ivana; Barešová, Petra; Bejtkovský, Jiří
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá projektem zavedení nového produktu společnosti K-profi, spol. s r. o. na český trh. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, které se týkají marketingového mixu zaměřeného na B2B trh, charakteristiky pojmu "nový výrobek" a analýz vhodných pro vstup nového výrobku na trh. Druhá část je rozdělena na analytickou a projektovou. Analytická část je zaměřena na charakteristiku produktu, provedení jednotlivých analýz a průzkumu trhu. Projektová část se zabývá samotným zavedením produktu na trh. Na závěr této části je projekt podroben časové, nákladové a rizikové analýze. Cílem práce je navrhnout společnosti takový projekt, který zohledňuje charakter produktu a finanční možnosti společnosti. Keywords: projekt; analýza; B2B trh; LED osvětlení; marketing; nový produkt; marketingový průzkum; project; analysis; B2B market; LED lighting; new product; market research Available in digital repository of UTB.
Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh

Tato diplomová práce se zabývá projektem zavedení nového produktu společnosti K-profi, spol. s r. o. na český trh. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, které se týkají marketingového ...

Konečná, Ivana; Barešová, Petra; Bejtkovský, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Implementace totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s.
Všetičková, Denisa; Chromjaková, Felicita; Ťavodová, Lucie
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá implementací totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s. Je rozčleněna do tří stěžejních částí. Teoretické, analytické a pro-jektové. Teoretická část je věnována hlavní problematice vztahující se k části praktické a nastiňuje metody a kroky, které lze uplatnit v rámci filozofie TPM a změn v celopodnikovém systému. Analytická část důsledně řeší současný stav na pilotních pra-covištích z pohledu stavu strojů a zařízení, péče o zařízení, dostupnosti standardů a postupů pracovníků při údržbě. Zabývá se analýzou autonomní, preventivní a prediktivní údržby. Cílem je přiblížení nedostatků na pracovištích, s následnou implementací změn v rámci kro-ků TPM a jejich zhodnocení v projektové části. Keywords: Štíhlé pracoviště; totálně produktivní údržba; autonomní údržba; preventivní údržba; auto-nomní mazání; Lean workplace; Total Productive Maintenance; Industrial Engineering; Autonomous Ma-intenance; Preventive Maintenance; Autonomous Oiling Available in digital repository of UTB.
Implementace totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s.

Diplomová práce se zabývá implementací totálně produktivní údržby na pilotních pracovištích v Kovárně VIVA a.s. Je rozčleněna do tří stěžejních částí. Teoretické, analytické a pro-jektové. Teoretická ...

Všetičková, Denisa; Chromjaková, Felicita; Ťavodová, Lucie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektivnění logistických toků na pracovištích přebalování společnosti XY, s.r.o.
Vyoralová, Kateřina; Bobák, Roman; Černý, Jaromír
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je zefektivnění logistických toků ve společnosti XY, s. r. o., která se zabývá výrobou audio systémů. S touto výrobou je spojena problematika ochrany výrobků před účinky elektrostatického náboje a nutnosti přebalování dílů z papírových krabic do ESD přepravek. V teoretické části je zahrnuta obecná problematika logistiky, výroby a prostorového uspořádání. V praktické části poté následuje analýza současného stavu logistických toků a vyhodnocení snímků pracovního dne, jakožto nástroje pro identifikaci plýtvání a prostojů. Následující projektová část zahrnuje specifikaci cílů projektu, jednotlivé návrhy na zlepšení, jejich nákladovost a celkovou rizikovou analýzu projektu. Keywords: logistika; zásoby; výroba; přebalování; ESD přepravky; snímky pracovního dne; layout; logistics; inventory; production; kitting; ESD boxes; working day snapshots Available in digital repository of UTB.
Projekt zefektivnění logistických toků na pracovištích přebalování společnosti XY, s.r.o.

Cílem diplomové práce je zefektivnění logistických toků ve společnosti XY, s. r. o., která se zabývá výrobou audio systémů. S touto výrobou je spojena problematika ochrany výrobků před účinky ...

Vyoralová, Kateřina; Bobák, Roman; Černý, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt interní komunikace společnosti Cardbox Packaging s.r.o.
Gajdošíková, Miroslava; Vydrová, Janka; Haltofová, Barbora
2015 - Czech
Efektivní komunikace je základem nejen kvalitních mezilidských vztahů, ale i úspěchu každé firmy. Tato diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity interní komunikace společnosti Cardbox Packaging s.r.o. Detailněji se zaměřuje na vizuální prvky interní komunikace. Teoretická část obsahuje východiska pro pochopení a tím možnosti zvýšení efektivity komunikačních procesů. Analytická část zkoumá faktory ovlivňující interní komunikaci, vnímání komunikačního prostředí zaměstnanci a jejich motivační faktory. V projektové části jsou navrženy plány pro zvýšení efektivity interní komunikace a jsou podrobeny časové, rizikové a nákladové analýze. Keywords: Komunikace; interní komunikace; motivační faktory; vizualizace; zpětná vazba; firemní profil; Communication; internal communication; motivational factors; visualization; feedback; company profile Available in digital repository of UTB.
Projekt interní komunikace společnosti Cardbox Packaging s.r.o.

Efektivní komunikace je základem nejen kvalitních mezilidských vztahů, ale i úspěchu každé firmy. Tato diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity interní komunikace společnosti Cardbox Packaging ...

Gajdošíková, Miroslava; Vydrová, Janka; Haltofová, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh projektu guerilla marketingu pro značku Hamé Sweet
Zábojníková, Monika; Kozák, Vratislav; Durďáková, Jana
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh kampaní využívajících guerilla marketingu. První část práce se zabývá teoretickými východisky vztahujícími se k novým trendům v marketingové komunikaci s důrazem na využití guerilla marketingu. Praktická část se v první fázi věnuje SWOT analýze, dotazníkovému šetření a analýze současného stavu komunikace daného podniku včetně srovnání této komunikace s konkurencí. V poslední části jsou na základě zjištěných poznatků navrhnuty čtyři guerillové kampaně, které jsou podrobeny nákladové, časové a rizikové analýze. Keywords: Marketingová komunikace; guerilla marketing; nové trendy; marketingové analýzy; guerillová kampaň; Marketing communication; new trends; marketing analysis; guerilla campaign Available in digital repository of UTB.
Návrh projektu guerilla marketingu pro značku Hamé Sweet

Cílem diplomové práce je návrh kampaní využívajících guerilla marketingu. První část práce se zabývá teoretickými východisky vztahujícími se k novým trendům v marketingové komunikaci s důrazem na ...

Zábojníková, Monika; Kozák, Vratislav; Durďáková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Plán marketingové komunikace kavárny Aston
Kolářová, Lenka; Vaněk, Jiří; Durďáková, Jana
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace ostravské kavárny Aston s cílem vytvořit plán, který současnou úroveň této komunikace pozvedne. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. První část tvoří teoretický základ, který se věnuje marketingu obecně, poté komunikační strategií, komunikačním mixem, charakteristikou služeb a marketingovou situační analýzou. Praktická část obsahuje analýzy, které bylo nutné zpracovat, aby bylo možné poté navrhnout projekt. Pro tyto účely byla provedena analýza marketingového mixu, analýza mikroprostředí a makroprostředí, benchmarking, dotazování a SWOT analýza. Na základě zjištěných výsledků byl navržen plán, který je tvořen třemi dílčími částmi zaměřenými na zlepšení marketingové komunikace a na závěr byl podroben nákladové, časové, rizikové a personální analýze. Keywords: marketingová komunikace; komunikační nástroje; reklama; benchmarking; SWOT analýza; marketing communication; communication tools; advertising; SWOT analysis Available in digital repository of UTB.
Plán marketingové komunikace kavárny Aston

Tato diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace ostravské kavárny Aston s cílem vytvořit plán, který současnou úroveň této komunikace pozvedne. Práce je tvořena teoretickou a praktickou ...

Kolářová, Lenka; Vaněk, Jiří; Durďáková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases