Number of found documents: 2803
Published from to

Ghost Cities of Estonia
Akindinov, Nikita; Čunát, Matěj; Dokoupilová Pazderková, Kateřina
2023 - English
The study on the topic of the ghost cities of Estonia draws a sad picture of certain mining and industrial settlements. The first chapter of the project includes historical and theoretical research about the ghost effect in places which were filled with mono functions. Before the USSR collapse economical and social chains of these communes were integrated in the system of the very close relationships with its center. At the same time there were no proposed long-term strategies on how cities can work and survive after the resource depletion. It brought towns and villages like Viivikonna to the point where the skeleton of the settlement still exists but its population is close to zero. Additionally this problem continued with the wave of the outflow of young people to large cities. The second and main chapter was to choose one of the ghost villages which still has some inhabitants. It was important to understand how we can make these places more livable for them and how it can work with the new points of attraction. In some aspects it could bring fresh public and financial interest to the area and open new work places for locals. Analyzing some examples of the different spots around Europe, there were determined certain healing tools which helped to warm up the interest among visitors at these areas. As a major thing for the reboot process there was chosen a cultural function. With the five steps program there was proposed a way how we can rebuild this area and involve it in the new processes with neighboring cities. The study on the topic of the ghost cities of Estonia draws a sad picture of certain mining and industrial settlements. The first chapter of the project includes historical and theoretical research about the ghost effect in places which were filled with mono functions. Before the USSR collapse economical and social chains of these communes were integrated in the system of the very close relationships with its center. At the same time there were no proposed long-term strategies on how cities can work and survive after the resource depletion. It brought towns and villages like Viivikonna to the point where the skeleton of the settlement still exists but its population is close to zero. Additionally this problem continued with the wave of the outflow of young people to large cities. The second and main chapter was to choose one of the ghost villages which still has some inhabitants. It was important to understand how we can make these places more livable for them and how it can work with the new points of attraction. In some aspects it could bring fresh public and financial interest to the area and open new work places for locals. Analyzing some examples of the different spots around Europe, there were determined certain healing tools which helped to warm up the interest among visitors at these areas. As a major thing for the reboot process there was chosen a cultural function. With the five steps program there was proposed a way how we can rebuild this area and involve it in the new processes with neighboring cities. Keywords: Ghost towns; ghost cities; abandoned villages; abandoned settlements; mono-towns; monocities; Viivikonna; Estonia; Ghost towns; ghost cities; abandoned villages; abandoned settlements; mono-towns; monocities; Viivikonna; Estonia Available in a digital repository NRGL
Ghost Cities of Estonia

The study on the topic of the ghost cities of Estonia draws a sad picture of certain mining and industrial settlements. The first chapter of the project includes historical and theoretical research ...

Akindinov, Nikita; Čunát, Matěj; Dokoupilová Pazderková, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vizualizace automatových algoritmů
Kuchyňka, Jiří; Češka, Milan; Holík, Lukáš
2023 - English
Tato práce se zabývá návrhem a implementací generického systému k vizualizaci algoritmů, které pracují nad automaty. Výsledný systém zcela odděluje část, která se věnuje generování dat k vizualizaci a část, která se věnuje vizualizování. Systém pouze určuje jejich komunikační rozhraní. Práce se zaměřuje na integraci takovéhoto systému do existujících knihoven takovým způsobem, aby byly minimalizovány požadavky na programátora, k tomu aby mohl vizualizovat stav svého algoritmu. Práce se také zkráceně věnuje možnostem využití tohoto systému k vizualizaci stavu algoritmu při krokování programem během ledění. Navržený systém může být použit pro výuku, výzkum a praktické aplikace v oblasti teorie automatů. V budoucnu by mohl být systém rozšířen o nástroje k vizualizaci turingových strojů a algoritmů pracujících nad nimi. The goal of this thesis is to design and implement a generic system to visualize algorithms that operate over automata. The resulting system completely separates the part that is dedicated to generating data for visualization and the part that is dedicated to visualizing it. The system only specifies their communication interface. This thesis focuses on integrating such system into existing libraries in a way to minimize the requirements on the programmer to start visualizing the state of their algorithm. The thesis also briefly discusses the possibilities of using such a system to visualize the state of an algorithm while stepping through the program during debugging. The proposed system can be used for teaching, research, and practical applications in automata theory. In the future, the system could be extended with tools to visualize Turing machines and algorithms operating on them. Keywords: automata; automaton; NFA; DFA; visualization; debugging; algorithms; automata algorithms; automata visualization; graphs; GraphViz; data streaming; Jupyter Notebook; real-time visualization; automata algorithm debugging; automaty; NFA; DFA; vizualizace; ladění programu; algoritmy; automatové algoritmy; vizualizace automatů; grafy; GraphViz; streamování dat; Jupyter Notebook; vizualizace v reálném čase; debuggování automatových algoritmů Available in a digital repository NRGL
Vizualizace automatových algoritmů

Tato práce se zabývá návrhem a implementací generického systému k vizualizaci algoritmů, které pracují nad automaty. Výsledný systém zcela odděluje část, která se věnuje generování dat k vizualizaci a ...

Kuchyňka, Jiří; Češka, Milan; Holík, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Automatická kategorizace a extrakce dat z webových stránek
Rein, Michal; Koutenský, Michal; Dolejška, Daniel
2023 - English
Tato práce popisuje vývoj flexibilního systému pro automatickou kategorizaci a extrakci obsahu z webových stránek, se zaměřením na prostředí darknetu. Navrhli jsme vysoce přizpůsobitelný a škálovatelný systém, který dokáže zpracovávat různorodý typ obsahu, přičemž jsme dbali na kvalitu návrhu celkové architektury, struktury databáze a samotného algoritmu pro zpracování dat. Použitím nejmodernějšího jazykového modelu trénovaného na úkolu inference přirozeného jazyka demonstrujeme potenciál modelu efektivně kategorizovat obsah v zcela neznámém prostředí, přičemž jsme provedli analýzu výkonu daného modelu za použití různých hypotetických šablon. Dále jsme do systému integrovali model pro rozpoznávání pojmenovaných entit a metodologii šablonování pro extrakci obsahu, přičemž jsme navrhli automatizovaný přístup k segmentaci obsahu webových stránek za pomocí modelu ChatGPT od společnosti OpenAI. V neposlední řadě jsme vyvinuli uživatelsky přívětivou webovou aplikaci pro zlepšení dostupnosti a snadné použití systému, zhodnotili dosažené výsledky a navrhli možnosti pro další výzkum a vývoj v dané oblasti. This thesis describes the development of a flexible system for automatically categorising and extracting content from web pages, with a focus on the darknet environment. We have designed a highly adaptable and scalable system capable of handling any type of content, while taking great care in considering the overall architecture, database structure, and processing pipeline. Using the state-of-the-art language model trained on the natural language inference task, we demonstrate the model's potential to categorise content effectively in a zero-shot environment. We also conduct an analysis of the performance of various hypothesis templates. To further enhance the data extraction process, we have integrated a named entity recognition model and templating methodology for content extraction and proposed an automated segmentation approach using OpenAI's ChatGPT model. In addition, we have developed a user-friendly web client application to enhance the system's accessibility and ease-of-use, evaluated the achieved results, and identified areas for further research and development in this field. Keywords: content categorisation; natural language processing; natural language inference; named entity recognition; templating; microservice architecture; darknet; kategorizace obsahu; zpracování přirozeného jazyka; inference přirozeného jazyka; rozpoznávání pojmenovaných entit; šablonování; architektura mikroslužeb; darknet Available in a digital repository NRGL
Automatická kategorizace a extrakce dat z webových stránek

Tato práce popisuje vývoj flexibilního systému pro automatickou kategorizaci a extrakci obsahu z webových stránek, se zaměřením na prostředí darknetu. Navrhli jsme vysoce přizpůsobitelný a ...

Rein, Michal; Koutenský, Michal; Dolejška, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Detekce škodlivého softwaru v komunikaci TLS
Kapišinský, Marián; Ryšavý, Ondřej; Matoušek, Petr
2023 - English
Táto diplomová práca demonštruje, že šifrovanú škodlivú komunikáciu je možné stále detekovať v sieťovej prevádzke aj napriek tomu, že rozdiely medzi šifrovanou komunikáciou neustále sa vyvíjajúceho škodlivého and bežného softvéru sa pomaly zmenšujú. Detekcia sa spolieha výlučne na údaje extrahované z nešifrovaných častí protokolu TLS. Údaje sa potom analyzujú pomocou náhodných lesov a izolačných lesov. Práca ukazuje, že oba modely fungujú dobre len s malým počtom nepresných klasifikácií. Tieto dva modely tiež vykazujú podobné výsledky pri nasadení v reálnom svete. This master's thesis demonstrates that encrypted malware communication can still be detected in the network traffic despite the differences between the encrypted communication of the ever-evolving malware and benign processes slowly diminishing. The detection relies purely on data extracted from the unencrypted portions of the TLS protocol. The data is then analyzed using random forests and isolation forests. The work demonstrates that both models perform well with only a small number of inaccurate classifications. The two models also show similar results in a real-world deployment. Keywords: malware; transport layer security; encrypted network traffic analysis; malicious traffic detection; škodlivý softvér; transport layer security; analýza šifrovanej sieťovej komunikácie; detekcia škodlivej komunikácie Available in a digital repository NRGL
Detekce škodlivého softwaru v komunikaci TLS

Táto diplomová práca demonštruje, že šifrovanú škodlivú komunikáciu je možné stále detekovať v sieťovej prevádzke aj napriek tomu, že rozdiely medzi šifrovanou komunikáciou neustále sa vyvíjajúceho ...

Kapišinský, Marián; Ryšavý, Ondřej; Matoušek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Extrakce informací z dokumentů
Janík, Roman; Špaňhel, Jakub; Hradiš, Michal
2023 - English
S rozvojem digitalizace přichází potřeba analýzy historických dokumentů. Důležitou úlohou pro extrakci informací a dolování dat je rozpoznávání pojmenovaných entit. Cílem této práce je vyvinout systém pro extrakci informací z českých historických dokumentů, jako jsou noviny, kroniky a matriční knihy. Byl navržen systém pro extrakci informací, jehož vstupem jsou naskenované historické dokumenty zpracované OCR algoritmem. Systém je založen na modifikovaném modelu RoBERTa. Extrakce informací z českých historických dokumentů přináší výzvy v podobě nutnosti vhodného korpusu pro historickou Češtinu. Pro trénování systému byly použity korpusy Czech Named Entity Corpus (CNEC) a Czech Historical Named Entity Corpus (CHNEC), spolu s mým vlastním vytvořeným korpusem. Systém dosahuje úspěšnosti 88,85 F1 skóre na CNEC a 87,19 F1 skóre na CHNEC. Toto je zlepšení o 1,36 F1 u CNEC a 5,19 F1 u CHNEC a tedy nejlepší známé výsledky. With development of digitization comes the need for historical document analysis. Named Entity Recognition is an important task for Information extraction and Data mining. The goal of this thesis is to develop a system for extraction of information from Czech historical documents, such as newspapers, chronicles and registry books. An information extraction system was designed, the input of which is scanned historical documents processed by the OCR algorithm. The system is based on a modified RoBERTa model. The extraction of information from Czech historical documents brings challenges in the form of the need for a suitable corpus for historical Czech. The corpora Czech Named Entity Corpus (CNEC) and Czech Historical Named Entity Corpus (CHNEC) were used to train the system, together with my own created corpus. The system achieves 88.85 F1 score on CNEC and 87.19 F1 score on CHNEC, obtaining new state-of-the-art results. Keywords: Artificial intelligence; Deep neural networks; Natural Language Processing; Named Entity Recognition; Transformers; Information extraction; historical documents; BERT; RoBERTa; RobeCzech; Czech language processing; Masked language modeling; NER dataset; umělá inteligence; hluboké neuronové sítě; zpracování přirozeného jazyka; rozpoznávání pojmenovaných entit; tranformers; extrakce informací; historické dokumenty; BERT; RoBERTa; RobeCzech; zpracování českého jazyka; masked language modeling; NER dataset Available in a digital repository NRGL
Extrakce informací z dokumentů

S rozvojem digitalizace přichází potřeba analýzy historických dokumentů. Důležitou úlohou pro extrakci informací a dolování dat je rozpoznávání pojmenovaných entit. Cílem této práce je vyvinout systém ...

Janík, Roman; Špaňhel, Jakub; Hradiš, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh konceptu adaptace a školení pro nové zaměstnance v mezinárodní IT společnosti
Grigoryeva, Ekaterina; Treu, Eva; Konečná, Zdeňka
2023 - English
Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny, které jsou žádoucí pro trvalý úspěšný rozvoj organizace v oblastech adaptace a školení. Primární cíl bude dosažen aplikací relevantních návrhů ke zlepšení zjištěných nedostatků adaptačních a školicích aktivit pro nové zaměstnance ve vybrané organizaci. Tato práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol: první se zaměřuje na cíl práce, druhá na teoretické základy, třetí na pozadí společnosti, čtvrtá na analýzu a pátá na navrhované úpravy a modifikace. V poslední kapitole budou prezentovány závěry této práce. This thesis aims to propose modifications that are desirable for the organization's ongoing effective development in the areas of adaptation and training. The primary goal will be accomplished by examining the current state of adaption and training activities for new employees in the chosen organization. This thesis is divided into six main chapters: the first focuses on the aim of the thesis, the second focuses on the theoretical foundation, the third on the company’s background, the fourth on analysis, and the fifth on proposed adjustments and modifications. In the last chapter will be presented the conclusion of the thesis. Keywords: adaptation; training; international company; communication; human resources; analysis; adaptace; školení; mezinárodní společnost; komunikace; lidské zdroje; analýza Available in a digital repository NRGL
Návrh konceptu adaptace a školení pro nové zaměstnance v mezinárodní IT společnosti

Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny, které jsou žádoucí pro trvalý úspěšný rozvoj organizace v oblastech adaptace a školení. Primární cíl bude dosažen aplikací relevantních návrhů ke ...

Grigoryeva, Ekaterina; Treu, Eva; Konečná, Zdeňka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Implementace a vyhodnocení komunikačních parametrů technologie LTE Cat-M v simulačním prostředí NS-3
Santa, Roman; Komosný, Dan; Mašek, Pavel
2023 - English
Diplomová práca obsahuje teoretický úvod technológie LTE Cat-M. Prvá kapitola obsahuje opis generácií mobilných sietí s dôrazom na 5G mobilné IoT technológie. V druhej kapitole je popísaný proces štandardizácie Massive Machine-type Communication (mMTC) organizáciou 3GPP. Kapitola taktiež obsahuje aplikované IoT komunikačné scenáre a prehľadné porovnanie Low-Power Wide-Area (LPWA) technológií. LTE Cat-M technológia je stručne popísaná v tretej kapitole. Dôraz je kladený na fyzickú vrstvu a alokáciu zdrojov. Simulačné prostredie a použité moduly sú objasnené na začiatku štvrtej kapitoly. Štvrtá kapitola sa ďalej zaoberá popisom jednotlivých simulačných scenárov a výsledkami simulácií. Simulácie sú rozdelené na dve hlavné kategórie, simulácia počtu koncových staníc a simulácia spotreby energie s využitím režímu úspory energie (PSM). This master's thesis contains theoretical introduction to LTE Cat-M technology. Next-generation mobile systems are mentioned in first chapter with an emphasis on 5G cellular IoT technologies. Second chapter describes mMTC from 3GPP standardization standpoint, IoT communication scenarios, and also includes comparison of LPWA technologies. LTE for Machines is a part of third chapter, with technology overview and physical resources. Simulation environment and used modules are reviewed in the fourth chapter. The simulation results are gathered at the end of fourth chapter. Including testing different number of devices connected and energy consumption with PSM and eDRX. Keywords: Cellular Internet of Things (IoT); Extended Discontinuous Reception (eDRX); Low-Power Wide-Area (LPWA) Network; LTE for Machines (LTE Cat-M); Network Simulator 3; Power Saving Mode (PSM); Mobilný internet vecí (IoT); Nizkoenergetické siete s ďalekým dosahom (LPWA); LTE komunikácia pre stroje (LTE Cat-M); Simulácie sietí; Režim úspory energie (PSM) Available in a digital repository NRGL
Implementace a vyhodnocení komunikačních parametrů technologie LTE Cat-M v simulačním prostředí NS-3

Diplomová práca obsahuje teoretický úvod technológie LTE Cat-M. Prvá kapitola obsahuje opis generácií mobilných sietí s dôrazom na 5G mobilné IoT technológie. V druhej kapitole je popísaný proces ...

Santa, Roman; Komosný, Dan; Mašek, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Registrace 3D modelu s daty z hloubkové kamery
Boháč, Daniel; Věchet, Stanislav; Adámek, Roman
2023 - English
Tato práce se zaměřuje na úlohu 3D rozpoznání objektu a odhadu jeho transformace na základě dat získaných z hloubkové kamery. Konkrétně jde o mračna bodů, přičemž jedinou referencí pro dané objekty jsou jejich 3D modely. Cílem práce je vybrat vhodný algoritmus na základě provedené rešerše, implementovat řešení využívající tento algoritmus, ověřit jeho funkčnost a identifikovat jeho limity. Práce představuje snadno použitelnou a rozšiřitelnou knihovnu napsanou v C++, která je dostupná také prostřednictvím Pythonu. Tato knihovna využívá postup identifikovaný během rešerše, který řeší danou úlohu pomocí globálních deskriptorů. Nakonec je řešení ověřeno na umělých i reálných datech. This thesis deals with 3D object recognition and pose estimation based on depth camera data, specifically point clouds. The only references for potential objects considered are their corresponding 3D models. The goal is to identify an appropriate algorithm through a literature review, develop a solution implementing this algorithm, assess its functionality, and describe its limitations. The work proposes an easily usable extendable library written in C++ and usable within Python. This library incorporates a pipeline derived from the literature review that addresses the problem by utilizing global descriptors. Lastly, the solution is validated in experiments using artificial and real data. Keywords: 3D object recognition; pose estimation; point cloud; 3D model; global descriptor; 3D rozpoznání objektu; odhad transformace; mračno bodů; 3D model; globální deskriptor Available in a digital repository NRGL
Registrace 3D modelu s daty z hloubkové kamery

Tato práce se zaměřuje na úlohu 3D rozpoznání objektu a odhadu jeho transformace na základě dat získaných z hloubkové kamery. Konkrétně jde o mračna bodů, přičemž jedinou referencí pro dané objekty ...

Boháč, Daniel; Věchet, Stanislav; Adámek, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Automatizace manipulátoru k farmě 3D tiskáren
Khmil, Denys; Kaczmarczyk, Václav; Arm, Jakub
2023 - English
Tato práce je věnována návrhu a sestavení manipulátoru pro automatické vykládání hotových výtisků z 3D tiskáren. Manipulátor bude postaven na základě předem připraveného konceptu s některými úpravami provedenými v této práci za účelem dosažení lepších výsledků během provozu a zlepšeni celkové spolehlivosti systému. Pro implementaci těchto požadavků budou vyvinuty nezbytné součástky systému, jako jsou drivery krokových motorů, elektronika nezbytná pro provoz a software včetně vizualizací pro ovládání manipulátoru. Konečný systém bude otestován na zjištěni jeho maximálních možnosti. This thesis is dedicated to designing and assembling a manipulator for automatic unloading of finished prints from 3D printers. The manipulator will be built based on a previously prepared design, with some modifications made in this thesis to achieve better results during operation and overall system reliability. To implement these requirements, necessary system components will be developed, such as stepper motor drivers, electronics required for operation, and software with visualization to control the manipulator. The final system will be tested for its maximum capabilities. Keywords: CNC; Manipulator; 3D printing; CAN communication; Stepper motor; Closed loop motor driver; PCB design; STM32; Machinekit; CODESYS.; CNC; Manipulátor; 3D tisk; CAN komunikace; Krokovy motor; Zpětnovazební driver krokových motoru; Návrh DPS; STM32; Machinekit; CODESYS. Available in a digital repository NRGL
Automatizace manipulátoru k farmě 3D tiskáren

Tato práce je věnována návrhu a sestavení manipulátoru pro automatické vykládání hotových výtisků z 3D tiskáren. Manipulátor bude postaven na základě předem připraveného konceptu s některými úpravami ...

Khmil, Denys; Kaczmarczyk, Václav; Arm, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Škálovateľný teplotní model pouzdra tranzistoru
Klement, Matej; Junasová, Veronika; Otáhal, Alexandr
2023 - English
Diplomová práca popisuje problematiku simulovania ohrievania diskrétnej súčiastky tranzistoru v rámci jeho vlastného zapuzdrenia. V práci boli popísané dve metódy merania teplotného odporu na základe informácií z noriem organizácie JEDEC. Model tranzistoru bol simulovaný pomocou metódy konečných prvkov v programe Ansys ICEPAK so sledovaním teploty spoju voči teplote puzdra. Časovou simuláciou ohrievania v kombinácií s menením parametrov bola vytvorená sada ohrievacích kriviek pre všetky konfigurácie tranzistoru. Ohrievacie krivky boli transformované na spektrum časových konštánt na základe algoritmov popísaných v normách JEDEC. Tieto algoritmy boli pre účely diplomovej práce implementované v programovacom jazyku Python. Jednotlivé časové spektrá boli zjednodušené do dvoj-prvkovej teplotnej siete v prevedení Foster-typu. Všetky tieto teplotné siete boli ďalej transformované do teplotnej siete Cauer-typu. Pre každý parameter v parametrickej simulácii boli vytvorené interpolačné funkcie hodnôt teplotných sietí. Na základe interpolačných funkcií bol vytvorený škálovateľný teplotný model, ktorý bol následne simulovaný v programe LTSpice a jeho výsledky porovnané s výsledkami zo simulácie metódy konečných prvkov. This diploma thesis describes methods for simulating the self-heating of a discrete transistor component inside it’s package. Two methods of measuring thermal resistance are described using information from JEDEC standards. Model of a transistor package is simulated using Ansys ICEPAK FEA in a configuration described as Junction to Case heating. Using transient temperature simulation with parametric sweeping a dataset of heating curves was created for every transistor configuration. The heating curves were transformed to their time-constant spectrum representation using algorithms described in JEDEC standards implemented in Python for diploma thesis’s purpose. The time constant spectrum of each heating curve was simplified into two element Foster network and converted to Cauer ladder. For each parameter sweeping, an interpolation function of the ladder element was fitted. The scalable thermal model was constructed using the interpolation functions and simulated in LTSpice. The results from LTSpice simulation were compared against the FEA simulations. Keywords: Finite element analysis; Thermal network; Foster ladder; Cauer ladder; Time constant spectrum; SPICE; Metóda konečných prvkov; Teplotná sieť; Foster ladder; Cauer ladder; Spektrum časových konštánt; SPICE Available in a digital repository NRGL
Škálovateľný teplotní model pouzdra tranzistoru

Diplomová práca popisuje problematiku simulovania ohrievania diskrétnej súčiastky tranzistoru v rámci jeho vlastného zapuzdrenia. V práci boli popísané dve metódy merania teplotného odporu na základe ...

Klement, Matej; Junasová, Veronika; Otáhal, Alexandr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases