Number of found documents: 7154
Published from to

Vývoj práva myslivosti na českém území od 2. pol. 18. století až po současnost
2023 -
Diplomová práce pojednává o vývoji mysliveckého práva od poloviny 18. století na českém území až po současnost. Přesto pro dosažení kontinuálního a přehledného rozboru vývoje mysliveckého práva se diplomová práce stručně věnuje i ranému vývoji práva myslivosti. Při výkladu jednotlivých zásadních právních předpisů regulující podobu myslivosti byl vždy kladen důraz jej uvést v kontextu vývoje společnosti, který velmi často poskytuje odpověď na otázku, proč daný právní předpis byl vydán a co je hlavním záměrem dané právní úpravy. Stěžení část diplomové práce začíná dobou Marie Terezie a Josefa II. V rozboru mysliveckého práva se plynule pokračuje honebními předpisy vydanými v 19. století a na přelomu 20. století. Také pro myslivecké právo bylo 20. století dobou mnoha podstatných změn, které zásadním způsobem byly ovlivněny proměnami politického systému na českém území. V neposlední řadě se práce věnuje i vývoji mysliveckého práva po roce 1989, a to s přesahem až do současné právní úpravy. Diplomová práce tak přináší ucelený pohled na historický vývoj práva myslivosti a na jeho základě nastiňuje současný směr mysliveckého práva. Keywords: myslivecké právo; myslivost; právo; vývoj mysliveckého práva; vývoj myslivosti; vývoj práva; historie; zvěř; honitba Available in digital repository of ZČU.
Vývoj práva myslivosti na českém území od 2. pol. 18. století až po současnost

Diplomová práce pojednává o vývoji mysliveckého práva od poloviny 18. století na českém území až po současnost. Přesto pro dosažení kontinuálního a přehledného rozboru vývoje mysliveckého práva se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Nauka o služebnostech v římském právu
2023 -
Diplomová práce se zabývá služebnostmi v římském právu a jejich dopadem na současné české právo. Na začátku práce vymezuje základní pojmy, které jsou klíčové pro pochopení tématu, v druhé kapitole pak krátkou historii věcných práv a služebností. Problematice služebností se věnuje celá jedna kapitola, po které následuje podrobnější rozbor vybraných pozemkových služebností, jelikož pojednávat o služebnostech jako celku je do jedné práce moc komplexní téma. V závěru pak najdeme pohled českého práva na služebnosti, stejně tak komparaci vybraných pozemkových služebností a zjištění cíle, to jest do jaké míry je ovlivněn služebnostmi občanský zákoník. Keywords: římské právo; služebnosti; pozemkové služebnosti; občanské právo; občanský zákoník Available in digital repository of ZČU.
Nauka o služebnostech v římském právu

Diplomová práce se zabývá služebnostmi v římském právu a jejich dopadem na současné české právo. Na začátku práce vymezuje základní pojmy, které jsou klíčové pro pochopení tématu, v druhé kapitole pak ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Právní úprava držení a nošení zbraní od roku 1918 po současnost
2023 -
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou držení a nošení zbraní od roku 1918 až po současnost spolu s její aplikací v praxi. Kapitola první je orientovaná na vymezení a vysvětlení základních pojmů a jejich základní charakteristiku.V kapitole druhé je obsažen císařský patent z roku 1852. Historický vývoj právních úprav nošení a držení zbraní v meziválečném je zařazen do třetí kapitoly. Kapitola čtvrtá je zaměřena na období druhé světové války a s tím spojené období Protektorátu Čechy a Morava. Obsahem této kapitoly jsou nařízení, která ovlivnila právní úpravu držení a nošení zbraní v tomto období. Navazující kapitola pojednává o právní úpravě držení a nošení zbraní v období komunismu. V poslední kapitole, která pojednává o období po rozpadu ČSSR, je částečný odklon od historie a je zde rozebrána aktuální právní úpravu držení a nošení zbraní, včetně některých nařízení Evropské unie, které zasahují do aktuální úpravy českého vnitrostátního práva. Keywords: držení; nošení; zbraň; střelná zbraň; právní úprava; střelivo; soudní rozhodnutí Available in digital repository of ZČU.
Právní úprava držení a nošení zbraní od roku 1918 po současnost

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou držení a nošení zbraní od roku 1918 až po současnost spolu s její aplikací v praxi. Kapitola první je orientovaná na vymezení a vysvětlení základních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Činnost a agenda notáře v českých zemích od roku 1848 do současnosti
2023 -
Úkolem diplomové je seznámit a představit veřejnosti nepříliš známou profesi notáře. Úvod je věnován historii, a to od úplně prvních zmínek o notářích, tedy jejich příchodu na naše území až do roku 1848. Další část pojednává o osobě notáře, jeho činnosti, pravomocech a notářské samosprávě. Část odborná je zaměřena na prameny práva, literaturu a právní předpisy. Ve stěžejní části je rozbor a porovnání současné právní úpravy s úpravami předchozími a závěr se věnuje možnostem rozvoje notariátu. Keywords: notář; veřejná listina; dědictví; pozůstalost; notářský zápis; soudní komisař; ověřování Available in digital repository of ZČU.
Činnost a agenda notáře v českých zemích od roku 1848 do současnosti

Úkolem diplomové je seznámit a představit veřejnosti nepříliš známou profesi notáře. Úvod je věnován historii, a to od úplně prvních zmínek o notářích, tedy jejich příchodu na naše území až do roku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Otroctví v římském právu
2023 -
Tato práce se zaměřuje na otroctví v římském právu a jeho vývoj od počátků římského státu až do pozdního období. Popisuje právní status otroků, jejich práva a povinnosti a způsoby a jakými byli získáváni. Dále se zabývá otázkou zrušení otroctví v římské říši a jeho dopadem na společnost a hospodářství. Keywords: otroctví; otrok; řím; římská společnost; vývoj otroctví; vznik otroctví; zánik otroctví; manumissio; spor o svobodu; gladiátor. Available in digital repository of ZČU.
Otroctví v římském právu

Tato práce se zaměřuje na otroctví v římském právu a jeho vývoj od počátků římského státu až do pozdního období. Popisuje právní status otroků, jejich práva a povinnosti a způsoby a jakými byli ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Pracovní právo v letech 1948 - 1965 a jeho právní úprava na našem území
2023 -
Diplomová práce se věnuje pracovnímu právu v letech 1948-1965 a jeho právní úpravě na našem území. Její obsah je tvořen definováním pojmu pracovního práva, které se nám logicky prolíná celou prací. Dále už je pozornost věnována samotnému vývoji pracovněprávního odvětví s přihlédnutím k dobovému státnímu uspořádání, ale také k judikatuře nebo rozdílnostem s dnešní právní úpravou. Keywords: pracovní právo; pracovní poměr; mzda; pracovní kázeň; socialismus; zákoník práce; pracovník Available in digital repository of ZČU.
Pracovní právo v letech 1948 - 1965 a jeho právní úprava na našem území

Diplomová práce se věnuje pracovnímu právu v letech 1948-1965 a jeho právní úpravě na našem území. Její obsah je tvořen definováním pojmu pracovního práva, které se nám logicky prolíná celou prací. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Starobní důchod
2023 -
Tato diplomová práce rozebírá podrobně problematiku důchodového systému a důchodového pojištění v České republice. Cílem této práce je seznámit čtenáře s aktuální situací kolem důchodového pojištění a co možná nejvíce mu vysvětlit a přiblížit důležitost tohoto tématu. Důležitost starobního důchodu pokládám za stěžejní zejména proto, že aktuální důchodový systém není nastaven a připraven na tak závratné změny v demografickém vývoji obyvatelstva (stále klesající porodnost, velký objem lidí v důchodu, kteří se dožívají vysokého důchodového věku), a proto je do budoucna neudržitelný. Práce je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole jsem definovala základní pojmy a vymezila teoretický základ pro celou oblast důchodového pojištění a starobního důchodu. Dále jsem se zaměřila na sytém sociálního zabezpečení a konkrétně pak i na důchodový systém České republiky. Jádrem celé diplomové práce je kapitola čtvrtá, ve které se zabývám právní úpravou důchodového systému a následně také jednotlivými podmínkami pro vznik nároku na starobní důchod (doba pojištění, důchodový věk), výší a podrobným výpočtem starobního důchodu. Na čtvrtou kapitolu navazuje kapitola pátá, ve které se věnuji samotnému řízení ve věcech důchodového pojištění, a to od samotného zahájení řízení, dokazování, až po rozhodnutí a výplatu dávky starobního důchodu. V kapitole šesté se pozastavuji obecně u doplňkových důchodových systémů a jednotlivých pilířů důchodového pojištění. Poslední kapitola nastiňuje pohled občanů na důchodový systém a starobní důchod. Keywords: starobní důchod; důchodové pojištění; důchodový systém Available in digital repository of ZČU.
Starobní důchod

Tato diplomová práce rozebírá podrobně problematiku důchodového systému a důchodového pojištění v České republice. Cílem této práce je seznámit čtenáře s aktuální situací kolem důchodového pojištění a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kolizní úprava manželského práva.
2023 -
Tato diplomová práce je zaměřena na kolizní normy manželského práva. Cílem práce je ověřit, zdali hraniční určovatel lex patriae je stále nejvýznamnějším hraničním určovatelem v oblasti manželského práva. Společně s tím je předmětem této práce vytvořit ucelenou analýzu hraničních určovatelů obsažených v jednotlivých kolizních normách manželského práva. Keywords: kolizní normy; manželské právo; způsobilost k uzavření manželství; osobní vztahy mezi manželi; majetkové vztahy mezi manželi; výživné mezi manželi; neexistence a neplatnost manželství; zánik manželství; registrované partnerství Available in digital repository of ZČU.
Kolizní úprava manželského práva.

Tato diplomová práce je zaměřena na kolizní normy manželského práva. Cílem práce je ověřit, zdali hraniční určovatel lex patriae je stále nejvýznamnějším hraničním určovatelem v oblasti manželského ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku.
2023 -
Tato práce se zabývá problematikou rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. Provedená analýza je realizována optikou právního řádu České republiky, s přihlédnutím zejména k platné právní úpravě, mezinárodním smlouvám, a rozhodovací praxi soudů. První část práce se zabývá teoretickými východisky rozhodčího řešení jakožto metody řešení sporů. Druhá část je pak zaměřena na systém právní úpravy a právní prameny rozhodčího řízení v mezinárodním prostředí. Třetí část se do většího detailu věnuje vybraným oblastem problematiky rozhodčího řízení z právního hlediska. V poslední části je učiněno shrnutí současného stavu mezinárodního rozhodčího řízení, s následujícím zamyšlení nad současnou právní úpravou a eventuálními změnami, o kterých by bylo možné do budoucna, v globálním i lokálním kontextu, uvažovat. Keywords: rozhodčí řízení; mezinárodní; obchodní; arbitráž; newyorská úmluva; právní úprava; česká republika; zákon č. 216/1994 sb. Available in digital repository of ZČU.
Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku.

Tato práce se zabývá problematikou rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. Provedená analýza je realizována optikou právního řádu České republiky, s přihlédnutím zejména k platné právní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Sociální nerovnosti ve zdraví
2023 -
Tato diplomová práce se zaměřuje na rozdíly ve zdraví a jak ho různé socioekonomické faktory ovlivňují v evropských zemích. Cílem této práce bylo zjistit jestli socioekonomické faktory ovlivňují lidské zdraví a pokud ano, dalším cílem bude zjistit konkrétní vliv faktorů jako je pohlaví, věk, vzdělání a návykové látky na lidské zdraví. Tato práce byla provedena kvantitativně pomocí sekundární analýzy. Využil jsem data z Evropského sociálního výzkumu. Tento výzkum se zaměřuje na lidské zdraví a jejich životní styl. V mé práci jsem využil data ze sedmého kola tohoto výzkumu, který byl měřen na území Evropy v roce 2014 a soustředil se na otázky imigrace a sociálních nerovností ve zdraví. Výsledky mé analýzy ukázaly, že zdraví je silně ovlivněno věkem a vzděláním. Věk má očekávaný propad zdraví po dovršení 60 let věku. Ale navzdory předpokladům se zdraví snižuje stabilně. Úroveň vzdělání má také velký vliv na úroveň zdraví napříč mnohými evropskými zeměmi. Platí pravidlo, že čím vyšší úroveň vzdělání, tím zdravější populace. Toto platí pro každý stupeň až k univerzitnímu vzdělání. Rozdíly nejsou obrovské, ale i tak byl prokázán vliv vzdělání na zdraví. Výsledky také potvrdily, že pohlaví nemá velký vliv na úroveň zdraví. U návykových látek se na druhou stranu zdá, že jejich efekt se liší podle typu substance. Vysoká konzumace tabáku má podle předpokladů skutečně velmi negativní efekt na lidské zdraví. A snížení konzumovaného množství zdravotní stav o mnoho nezlepší. Konzumace alkoholu na denní bázi však koresponduje se zdravím abstinentů. Podle mých odhadů se jedná o zamlčený předpoklad. Je možně, že nemocní lidé se vzdávají alkoholu kvůli svému zdravotnímu stavu. Ale data, která jsem použil v analýze mi dovolí jen spekulovat. Není zde žádný důkaz, kterým bych tento předpoklad mohl potvrdit, jelikož data postrádají kontrolní vyšetření respondentů. Keywords: zdraví; rozdíly; vzdělání; věk; pohlaví; kouření; alkohol Available in digital repository of ZČU.
Sociální nerovnosti ve zdraví

Tato diplomová práce se zaměřuje na rozdíly ve zdraví a jak ho různé socioekonomické faktory ovlivňují v evropských zemích. Cílem této práce bylo zjistit jestli socioekonomické faktory ovlivňují ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases