Number of found documents: 138
Published from to

Specifika vyučování angličtiny u seniorů
Zítková, Eva
2014 - English
Diplomová práce se zabývá vyučováním anglického jazyka u seniorů. Hlavní fakta o procesu stárnutí z pohledu biologického, psychologického a sociálního jsou představena v teoretické části. Zde je dále přehled metodologií a základních metod výuky angličtiny, na což navazuje stručný nástin vzdělávání seniorů v České republice a především návrhy a praktické tipy pro výuku seniorů. Výzkum provedený na Univerzitě Třetího věku a uskutečněný pomocí dotazníků je popsán v následující části práce. Dotazníky zkoumaly představy seniorů o výuce anglického jazyka. Výsledky, které jsou prezentovány formou grafů, doprovázejí komentáře a důsledky pro učitele. Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že studenti požadují výuku slovíček, gramatiky, poslechu i mluvení formou tradičních metod. Preferují například cvičení na překlad či práce s obrázky, ovšem bez jakéhokoli hodnocení či známkování; klíčovým momentem je motivace studentů k učení. This thesis deals with the topic of teaching the English language to senior language learners. In the theoretical part, essential information about the ageing processes in terms of biological, psychological and social changes is provided. Next, an overview of basic English teaching methods and methodologies is presented, followed by a brief view on the senior education in the Czech Republic and summarized by suggestions for teaching seniors. The conducted research is described in the subsequent part of the thesis. The research, realized by the means of questionnaires, examined senior learners' preference in English language teaching. The results, presented in graphs, are followed by commentaries and implications for teachers. Based on the results of the research, it is concluded that the participants prefer to learn vocabulary and grammar as well as do listening and speaking by means of traditional methods. They like for instance grammar-translation exercises or working with pictures, but without any assessment of their knowledge; senior learners' motivation is the crucial aspect of their study. Keywords: stárnutí; psychologie stárnutí; stáří; senior; angličtina; metodologie; dotazník; výzkum; univerzita třetího věku; ageing; psychology of ageing; senior age; english; methodology; questionnaire; research; university of third age Available in digital repository of ZČU.
Specifika vyučování angličtiny u seniorů

Diplomová práce se zabývá vyučováním anglického jazyka u seniorů. Hlavní fakta o procesu stárnutí z pohledu biologického, psychologického a sociálního jsou představena v teoretické části. Zde je dále ...

Zítková, Eva
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Systematické řízení dostupnosti metabolitů pomocí modelů a metod syntetické biologie
Zach, Pavel
2014 - English
Cílem této práce je návrh univerzální programovatelné platformy pro regulaci operonů s využitím měření hladin metabolitů. V první části je uveden přehled mechanismů, které využívají bakterie, společně s alternativami ze syntetické biologie. Jednotlivé role těchto mechanismů jsou vyšetřeny simulacemi fyzikálně relevantních matematických modelů. Ve druhé části jsou uvedeny výhody využití měření metabolitů. Třetí část je pak věnována systémovému návrhu syntetických částí využívajících simultánní transkripce-translace v prokaryotech a měření hladiny metabolitů. V poslední části této práce je pro tyto části vytvořen a validován obecný model. The goal of this thesis is to design a versatile and programmable operon regulation platform using metabolic intermediate measurements. In the first part, the regulatory mechanisms implemented by bacteria are reviewed, together with the synthetic biology design alternatives. The roles of these mechanisms are investigated using simulations of physically relevant mathematical models. In the second part, the advantages of using the metabolic measurements are shown. The third part is dedicated to systematic design of transcriptional-translational coupling devices that regulate operon expression using metabolic measurements. In the last section, a corresponding general model is developed and validated. Keywords: syntetická biologie; regulace operonu; simultánní transkripce a translace; RNA regulační elementy; Escherichia coli; synthetic biology; operon regulation; transcriptional-translational coupling; RNA regulatory elements; Escherichia coli Available in digital repository of ZČU.
Systematické řízení dostupnosti metabolitů pomocí modelů a metod syntetické biologie

Cílem této práce je návrh univerzální programovatelné platformy pro regulaci operonů s využitím měření hladin metabolitů. V první části je uveden přehled mechanismů, které využívají bakterie, společně ...

Zach, Pavel
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Návrh multifunkční přilby
Hynek, Richard
2014 - English
Cílem této práce je navrhnout univerzální přilbu pro více různých sportů s použitím moderních materiálů a návrhových postupů. Byla provedena analýza současného stavu trhu se sportovními přilbami, konstrukcí přileb, bezpečnostních nároků, potenciálních uživatelů a jejich požadavků. Část práce týkající se materiálů použitých k návrhu přilby je zaměřena na vláknové uhlíkové kompozity, expandovaný polystyren a D3O. Zabývá se teoretickými analytickými a numerickými modely těchto materiálů a tlakových a rázových experimentů, jež byly zapotřebí pro identifikaci materiálových parametrů pro modely pomocí optimalizačního algoritmu. Závěrečná kapitola je zaměřena na návrh mutifunkční přilby reflektující vybrané materiály a požadavky vzešlé z analýzy uživatelů. Poslední část je zaměřena na modelování normalizovaných zkušebních testů metodou konečných prvků a vyhodnocením výsledků. Ty ukázaly, že multifunkční přilba může být rámcově navržena použitou metodou tak, aby splnila bezpečnostní požadavky přičemž je zapotřebí minimum drahých experimentů v rámci návrhového procesu. The aim of this work is to design versatile helmet for various sports using modern materials and design procedures. Regarding this, thesis contains a chapter focused on analysis of current market state, helmet cosntructions, safety requirements, potentiall users and their demands. The next part concerning materilals is focused on carbon bre reinforced plastics, expanded polystyrene and D3O. It deals with theoretical analytical and numerical modeling of these materials and pressure and impact experiments needed for identi cation of material parameters by optimization algorithm. Final chapter is focused on the design of the versatile helmet re ecting selected materials and requirements obtained in the analysis in the rts chapter. The last part deals with nite element modeling of the standartized impact tests of the nal helmet design and it's evaluation. Results showed that versatile helmet can generally be designed by proposed methods to t the safety requirements whereas the minimum of expensive experiments is needed during the design process. Keywords: multifunkční přilba; analýza uživatelů; CFRP; EPS; D3O; metoda konečných prvků; elastoplastický model; viskoelastický model; kritérium Hashin; EN 1078; EN 12 492; EN 1384; EN 966; EN 1077; EN 1385; versatile helmet; user value analysis; CFRP; EPS; D3O; finite element analysis; elastoplastic model; viscoelastic model; Hashin criterion; EN 1078; EN 12 492; EN 1384; EN 966; EN 1077; EN 1385 Available in digital repository of ZČU.
Návrh multifunkční přilby

Cílem této práce je navrhnout univerzální přilbu pro více různých sportů s použitím moderních materiálů a návrhových postupů. Byla provedena analýza současného stavu trhu se sportovními přilbami, ...

Hynek, Richard
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Solární systémy pro napájení elektrických vozidel
Kuhajdová, Adéla
2014 - English
Cílem této práce je vysvětlit problematiku realizace fotovoltaických systémů, které umožní dobíjení elektrických vozidel a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V první části jsou podrobně popsány aspekty návrhu fotovoltaických systémů a výhody a nevýhody elektrických vozidel. Část je zaměřena na obecný úvod do této perspektivní oblasti automobilového průmyslu. Důraz je kladen na specifické možnosti rozvoje v České republice a ve Španělsku a jejich národním plánu o obnovitelných zdrojích energií 2011-2020. Velká část je věnována státní podpoře (výkupní tarif a zelený bonus) a slunečnímu záření a FV potencionálu v obou zemích. V druhé, praktické části, jsem se snažila navrhnout FV systém na plochy zastřešeného parkoviště pro nabíjení elektrických vozidel s použitím veškerých předchozích znalostí a následné vyhodnocení důležitých aspektů. The aim of this thesis is to explain the issues of realization photovoltaic systems, which can power electric vehicles and is devided into two sections theoretical and practical. In the first part are described in detail aspects of design photovoltaic systems and advantages and disadvatages of electric vehicles. The part is focused on a general introduction to this perspective area of automotive industry. Emphasis is placed on specific development opportunities in the Czech Republic and Spain and their National Renewable Energy Plan 2011- 2020. A large part is dedicated to government support (feed-in tarrif and green bonus) and solar radiation and PV electricity potentional in both countries. In second, practical part, I tried to design PV system for charging parking lot by using all previous knowledge and resulting evaluation of important aspects. Keywords: fotovoltaický systém; elektrické vozidlo; výkupní tarif; sluneční záření; elektrický potenciál; chytré sítě; photovoltaic system; electric vehicle; feed-in tarrif; solar radiation; PV electrical potencial; smart grid Available in digital repository of ZČU.
Solární systémy pro napájení elektrických vozidel

Cílem této práce je vysvětlit problematiku realizace fotovoltaických systémů, které umožní dobíjení elektrických vozidel a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V první části jsou ...

Kuhajdová, Adéla
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Ilustrátoři klasických děl anglické dětské literatury
Bubnová, Pavlína
2014 - English
Tato diplomová práce je zaměřená na zkoumání ilustrací s ohledem na preference jejich výběru dětmi. V praktickém výzkumu, který je součástí této práce, bylo použito 23 souborů ilustrací vytvořených různými autory k jedné z nejznámějších klasik anglické dětské literatury Alenka v říši divů, kterou napsal Lewis Carrol. Výzkum je zaměřen na zjištění a ustanovení základních principů pro výběr ilustrací přitažlivých pro starší děti ve věku 15 18 let. Cílem bylo definovat všeobecná kritéria po vybírání ilustrací, která by pomohla dospělým lépe a se v tomto procesu orientovat. Výstupy z tohoto výzkumu mohou být obzvláště užitečné učitelům, kteří by rádi efektivněji používali ilustrované knihy jako autentické materiály ve výuce cizího jazyka. Základní hypotézou tohoto výzkumu bylo, že děti a dospělí vnímají odlišné ilustrace jako různě atraktivní. Také se předpokládalo, že děti vnímají některé ilustrace jako velmi přitažlivé a jiné ne. Součástí této práce je také shrnutí poznatků z jiných podobně zaměřených studií a jejich ověření v praktickém výzkumu. Závěry z těchto studií i zmíněná hypotéza se víceméně potvrdily. Děti opravdu upřednostňují ilustrace s určitými znaky před jinými. Volby ilustrací dospělými se ukázaly být překvapivě předvídavé a odpovídající těm dětským, přesto zde byly některé zásadní nesrovnalosti v tom, co děti preferují nejvíce. Z výzkumu vyplynulo několik zásadních kritérií, které by měli být při výběru ilustrací dodrženy. Velice důležitá je především technika a umělecká kvalita ilustrací. Obrázky by měly obsahově odpovídat psanému příběhu, být jasné a srozumitelné. Dále by neměly být popisné, ale raději dějové, kde se postavy hýbou, vyjadřují emoce a vzájemnou interakci. Barvy a tvary by neměly být příliš experimentální ani stylizované, přehnané a příliš vzdálené realitě. Příliš komplikované a chaotické nebo dokonce abstraktní obrázky také nejsou vůbec vhodné. Ilustrace jako součást knih mohou být efektivně využity například v procesu cizojazyčného vzdělávání. Děti je vnímají jako zábavné a vzrušující a zároveň jim mohou být v mnohem užitečné, a to dokonce i těm starším z nich. Pomáhají totiž vytvářet schéma neboli pre-koncept toho, o čem kniha je a při jejím čtení tak pomáhat jejímu porozumění a orientaci v textu. Autentické texty doprovázené ilustracemi jsou tak pro děti, které se učí cizí jazyk, mnohem srozumitelnější a také zábavnější. Navíc s ohledem na multimediální teorii, kdy využití více prostředků vnímání pomáhá účinnému přenosu informací a zapamatování, je vhodné zařadit právě i vizuální pomůcky jako ilustrace, aby proces učení byl co nejefektivnější. This research deals with examining illustrations in terms of children's preferences. For this purpose there were used 23 sets of pictures by various illustrators all of them made for one of the most famous classical pieces of English children's literature, Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carrol. The subjects of this research were predominantly older children 15 18 years old who participated in a questionnaire based investigation. There are also explained and practically examined the results of previous researches on corresponding issue. The hypothesis of the research which claimed that children prefer illustrations applying to certain criteria proved valid and the general rules of choosing illustrations for children are summarised at the end. These principles should be taken into account by adults that who participate in the process of creating or choosing illustrations for children. The conclusions of this research are especially meant to be exploited by teachers aiming to effectively use illustrated books as authentic inputs in foreign language education. Keywords: děti; ilustrace; literatura; children; illustration; literature Available in digital repository of ZČU.
Ilustrátoři klasických děl anglické dětské literatury

Tato diplomová práce je zaměřená na zkoumání ilustrací s ohledem na preference jejich výběru dětmi. V praktickém výzkumu, který je součástí této práce, bylo použito 23 souborů ilustrací vytvořených ...

Bubnová, Pavlína
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Projektové vyučování angličtiny jako cizího jazyka na základní škole: Od teorie k praxi
Hrušková, Věra
2014 - English
Práce se zabývá projektovou výukou na ZŠ. Teoretická část popisuje elementární znaky projektové metody a demonstruje její výhody a nevýhody. Další část je věnována plánování projektu a krokům, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu. Praktická část analyzuje data získaná na konkrétní ZŠ a prozkoumává atraktivitu projektové výuky mezi žáky a učiteli. Závěr práce komentuje slabé a silné stránky realizovaného projektu a navrhuje řešení jeho problematických částí. The thesis deals with project method at primary school. The theoretical part describes the essential parts of the method and demonstrates its advantages and also disadvantages. The next part is dedicated to planning of the project and to steps needed for a successful realization of the project. The practical part analyzes the gathered data and investigates the atractiveness of PBL among learners and their teachers. The last part of the thesis comments weaknesses and also strenghth points of the project and suggests solution of its problematic parts. Keywords: projektová výuka; základní škola; plánování; výhody; nevýhody; průzkum; komiks; project-based learning; primary school; planning; advanatages; disadvantages; research; comics Available in digital repository of ZČU.
Projektové vyučování angličtiny jako cizího jazyka na základní škole: Od teorie k praxi

Práce se zabývá projektovou výukou na ZŠ. Teoretická část popisuje elementární znaky projektové metody a demonstruje její výhody a nevýhody. Další část je věnována plánování projektu a krokům, které ...

Hrušková, Věra
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Jazykový transfer mezi českým a anglickým jazykem (mateřský a cizí jazyk)
Tomášková, Jitka
2014 - English
Diplomová práce se zabývá jazykovým transferem mezi mateřským jazykem (češtinou) a druhým jazykem (angličtinou). Teoretická část nejprve popisuje různé typy jazykového transferu, poté se zabývá jazykovou typologií obou jazyků. Následně zmiňuje různé faktory, které mohou ovlivnit jazykový transfer. Následně se soustředí na jazykový transfer vztažený k lingvistice obou jazyků. Praktická část byla provedena formou dotazníku. Na závěr jsou rozebrány nejčastější chyby studentů v zadaném dotazníku a výsledky jsou vztaženy k výuce anglického jazyka. This thesis deals with the phenomenon of language transfer between a native language (Czech in the case of this thesis) and a second language (English). In the Theoretical Background Chapter, information about the types of language transfer is provided, further it introduces the typology of both languages and factors influencing occurrence of language transfer. Then it focuses on language transfer from the linguistic point of view. The research part investigates the occurrence of language transfer among adult students of a language school. The research is realized by the means of a questionnaire. Finally, the implications of language transfer for teaching are discussed. Keywords: jazykový transfer; český jazyk; anglický jazyk; typy transeru; negativní transfer; pozitivní transfer; faktory jazykového transferu; typologie jazyků; lingvistika; dotazník; vyučování anglického jazyka; language transfer; czech; english; types of transfer; negative transfer; positive transfer; factors of language transfer; language typology; linguistics; questionnaire; english teaching Available in digital repository of ZČU.
Jazykový transfer mezi českým a anglickým jazykem (mateřský a cizí jazyk)

Diplomová práce se zabývá jazykovým transferem mezi mateřským jazykem (češtinou) a druhým jazykem (angličtinou). Teoretická část nejprve popisuje různé typy jazykového transferu, poté se zabývá ...

Tomášková, Jitka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Vlci a lišky jako padouchové v anglických pohádkách
Kužílková, Jana
2014 - English
Tato práce se zabývá pohádkami jako samostatným literárním žánrem a jeho vývojem, klasifikuje pohádky s přednostním zaměřením na pohádky zvířecí, ve kterých vystupuje vlk či liška jako hlavní postava. Zároveň představuje nejvýznamnější evropské sběratele pohádek a jejich celoživotní díla. Současně také řeší vliv pohádek na výchovu vývoj osobnosti dítěte a využití pohádek ve výuce anglického jazyka. V praktické části diplomové práce je zahrnut popis příslušných metod, kterými byly provedeny jednotlivé výzkumy. Praktická část se zároveň zabývá výsledky těchto výzkumů, které jsou znázorněny pomocí grafů a tabulek s příslušnými popisy a komentáři. V závěru práce jsou diskutovány možné důsledky vyplývající z průzkumu, které jsou důležité pro učitele, omezení daného průzkumu a možnosti pro případný následující průzkum. The thesis deals with fairy tales as a literary genre in general with its typical features and elements. The theoretical part is primarily focused on animal fairy tales with wolves and foxes appearing in them as the main characters. This part also introduces the most significant European collectors of fairy tales and their work. Furthermore, it highlights the importance of fairy tales in children´s lives as well as their role in education. The practical part of the thesis focuses on the research, realized by means of the questionnaire, related to using fairy tales in English language teaching. It also deals with the author´s analysis of the typical characteristics of wolves and foxes appearing in English fairy tales. The classroom research, realized by means of the experiment, finds out whether the pupils are able to recognize personality traits of the wolf and the fox in chosen fairy tales and identify adjectives for those. The objectives and conditions of the research are described in the practical part as well as the results of them. Keywords: zvířecí pohádky; anglický jazyk; výzkum; analýza; dotazník; autentické materiály; animal fairy tales; english language; research; analysis; questionnaire; authentic materials Available in digital repository of ZČU.
Vlci a lišky jako padouchové v anglických pohádkách

Tato práce se zabývá pohádkami jako samostatným literárním žánrem a jeho vývojem, klasifikuje pohádky s přednostním zaměřením na pohádky zvířecí, ve kterých vystupuje vlk či liška jako hlavní postava. ...

Kužílková, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Vliv osobnosti: Introverze a extroverze v učení se anglickému jazyku
Dostálová, Jitka
2014 - English
Tématem této diplomové práce je vliv introverze a extroverze na schopnost učení se. Teoretická část se soustředí na typické vlastnosti extroverze a introverze a také na to, jakým způsobem mohou tyto vlastnosti ovlivnit studijní schopnosti a styly. Praktická část se soustředí na několik témat: jednak zjišťuje do jaké míry osobní názory a vlastnosti dotazovaných studentů odpovídají teorii, dále se výzkum zabývá studijními preferencemi a zvyklostmi studentů a za třetí analyzuje souvislost mezi osobními charakteristikami vyplývajícími z typu osobnosti a studijními úspěchy. Vzorku studentů střední školy byly rozdány testy osobnosti a dotazníky a také byly získány jejich známky z anglického jazyka za poslední tři pololetí. Z výsledků šetření bylo vyvozeno, že extroverti jsou v hodinách aktivnější, jejich výsledky ústních zkoušek jsou lepší než výsledky písemných a preferují aktivnější vyučovací metody. Introvertní studenti jsou méně aktivní v komunikaci, jejich výsledky ústních zkoušek jsou horší než výsledky písemných a preferují vyučovací metody, při kterých mají klid a čas na práci. Introverti jsou také celkově lepšími studenty než extroverti. The thesis deals with the topic of influence of extraversion and introversion on the learning ability. The background part focuses on the typical characteristics of extraversion and introversion and also on the ways those aspects of personality can influence learning styles and abilities. The conducted research focuses on several topics. Firstly, it discovers to what extent the personal views and characteristics of the researched students agree with the theory. Secondly, the research reveals learning preferences and habits of the students. Thirdly, it analyzes the connection between the characteristics of each personality type and study results of the students. To a sample of high school students were given personality testy and personal questionnaires; also, their grades from English for the last three terms were purchased. Based on the results of the research, it is concluded the extraverts are more active in lessons, their results from oral exams are better than those from written exams and they prefer active and engaging teaching methods. Introverted students are less active in communication, their oral results are worse than written and they prefer calmer teaching methods provide them time form thinking over their answers. Overall results show introverted students are better learners in general. Keywords: extraverze; introverze; osobnost; cizí jazyk; anglický jazyk; pedagogika; vyučovací metody; extraversion; introversion; personality; foreign language; english language; pedagogy; teaching methods Available in digital repository of ZČU.
Vliv osobnosti: Introverze a extroverze v učení se anglickému jazyku

Tématem této diplomové práce je vliv introverze a extroverze na schopnost učení se. Teoretická část se soustředí na typické vlastnosti extroverze a introverze a také na to, jakým způsobem mohou tyto ...

Dostálová, Jitka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility
Sobotka, Tomáš
2014 - English
Hlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných tržních dat. Dále prozkoumáme přítomnost dlouhé paměti v časových řadách realizované volatility a nakonec vyhodnotíme použitelnost FSV přístupu z hlediska kalibrace na opční trhy. The main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This is done using both synthetic and the real market data. We also inspect a long-range dependence in market realized volatilities and we comment on suitability of the FSV approach with respect to the option market calibration. Keywords: Hurstův exponent; frakční Brownův pohyb; finanční modelování; evropská opce; stochastické volatility; kalibrace trhu; Hurst exponent; fractional Brownian motion; financial modelling; european option; stochastic volatility; market calibration Available in digital repository of ZČU.
Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility

Hlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham ...

Sobotka, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases