Number of found documents: 17285
Published from to

Veřejné zakázky a hospodaření obcí
Šafářová, Kristýna; Kalabiška, Roman; Janský, Petr
2024 - English
This thesis analyzes the spending behavior of municipalities regarding public contracts, mainly the relationship between municipal public procurement spending and fixed capital formation, using a unique panel dataset containing data on 3,404 Czech municipalities for the years 2011- 2022 made specifically for this purpose. The relationship was found significant and positive regardless of other municipalities' characteristics: size, regional affiliation, and political affiliation. Although the distribution of spending on public procurement during municipal election terms pointed to a certain degree of opportunistic spending in the years of elections, no definitive conclusion could be made for the subset of parties present both in the municipal and national government at the same time. It was also found that in most cases, the established national political parties ruling in municipalities are more likely to invest in all three main contract types (construction works, services, supplies) as opposed to having no contract when compared to independent candidates. A prediction of future short-term gross fixed capital formation was ruled out as unreliable using the dataset in question. JEL Classification C55, C81, H57, H72 Keywords public procurement, budgeting of municipalities, municipal capital... Tato práce analyzuje výdajové chování obcí v oblasti veřejných zakázek, především vztah mezi obecními výdaji na veřejné zakázky a tvorbou fixního kapitálu, s využitím unikátního panelového souboru dat obsahujícího údaje o 3 404 českých obcích za roky 2011-2022, který byl vytvořen speciálně pro tento účel. Tento vztah byl shledán významným a pozitivním bez ohledu na další charakteristiky obcí: velikost, regionální příslušnost a politickou příslušnost. Přestože rozložení výdajů na veřejné zakázky během volebních období v obcích ukazovalo na určitou míru oportunistického utrácení v letech voleb, nebylo možné učinit jednoznačný závěr pro strany, které byly současně přítomny v obecní i celostátní vládě. Bylo také zjištěno, že ve srovnání s nezávislými kandidáty investují ve většině případů národní zavedené politické strany vládnoucí v obcích častěji do všech tří hlavních typů zakázek (stavební práce, služby, dodávky) než do žádných zakázek. Předpověď budoucí krátkodobé tvorby hrubého fixního kapitálu s využitím daného souboru dat byla vyloučena jako nespolehlivá. Klasifikace C55, C81, H57, H72 Klíčová slova veřejné zakázky, hospodaření obcí, kapitálové výdaje obcí, tvorba fixního kapitálu, politická příslušnost obcí Název práce Veřejné zakázky a hospodaření obcí Keywords: veřejné zakázky; hospodaření obcí; kapitálové výdaje obcí; tvorba fixního kapitálu; politická příslušnost obcí; public procurement; budgeting of municipalities; municipal capital expenditure; fixed capital formation; municipal political affiliation Available in a digital repository NRGL
Veřejné zakázky a hospodaření obcí

This thesis analyzes the spending behavior of municipalities regarding public contracts, mainly the relationship between municipal public procurement spending and fixed capital formation, using a ...

Šafářová, Kristýna; Kalabiška, Roman; Janský, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Inflace: prediktivní síla dat Google Trends
Suchánek, Jan; Stráský, Josef; Holub, Tomáš
2024 - English
This thesis explores the utility of Google Trends data in enhancing predictive power accuracy of ARIMA models for forecasting inflation in the Czech republic. The research was structured to address two core hypotheses: the rationality of inflation expectations as reflected in Google Trends search queries and the ability of the data to augment the predictive power of traditional inflation forecasting models. Our findings indicate that Google Trends data, when incorporated as an ex- ternal regressor in ARIMA models, significantly improve the model's predictive accuracy, especially in periods characterized by high inflation rates and eco- nomic turbulence. This provides evidence for the claim that Google Trends is able to effectively capture shifts in consumer sentiment and expectations. However, the study acknowledges limitations, including the specificity of the time domains analyzed and the exclusive focus on the Czech Republic. These factors may limit the generalizability of the results. In summary, this thesis contributes to the evolving field of economic fore- casting by demonstrating the value of integrating unconventional digital data sources like Google Trends into traditional econometric models. It opens av- enues for future research to explore the broader applicability of such data in... Tato práce zkoumá využití Google Trends dat za účelem zvýšení prediktivní síly ARIMA modelů pro predikování inflace v České republice. Výzkum byl struk- turován, aby zodpověděl dvě hypotézy: zda jsou inflační očekávání reflektovaná skrze vyhledávací dotazy z Google Trends racionální a jestli tato data mohou zvýšit prediktivní účinnost modelů. Naše výsledky indikují, že vyhledávací dotazy z Google Trends, implemen- tované jako externí regresory v ARIMA modelech mohou signifikantně zvýšit prediktivní sílu, zejména v dobách charakterizovaných vysokou inflací a eko- nomickou nejistotou. Poskytujeme tím další důkaz pro tvrzení, že Google Trends data efektivně dokážou zachytit změny ve spotřebitelských očekávaních a náladě. Nicméně, naše práce přiznává limity, včetně specifičnosti zkoumaných časových období a zaměření výhradně na Českou republiku. Tyto faktory snižují zobec- nitelnost našich výsledků. Tato práce přispívá novými poznatky do vyvíjející se oblasti ekonomického predikování demonstrováním užitečnosti implementace nekonvenčních zdrojů dat do tradičních ekonometrických modelů. Otevírá tím dveře pro navazující výzkum objevující širší aplikovatelnost takovýchto dat... Keywords: data Trendy Google; inflace; racionální očekávání; predikce; Google Trends data; inflation; rational expectations; predictions Available in a digital repository NRGL
Inflace: prediktivní síla dat Google Trends

This thesis explores the utility of Google Trends data in enhancing predictive power accuracy of ARIMA models for forecasting inflation in the Czech republic. The research was structured to address ...

Suchánek, Jan; Stráský, Josef; Holub, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Legitimizace zahájení humanitární intervence - Případová studie americké domácí politiky vůči fenoménu humanitární intervence
Šabatová, Kateřina; Kučera, Tomáš; Suchanová, Angelika
2024 - English
This thesis examines the phenomenon of humanitarian intervention in the context of its process of legitimizing the initiation. Specifically, it focuses on the relationship of U.S. domestic politics to the legitimation of the initiation of humanitarian intervention abroad. Using three case studies of the launch of humanitarian intervention from the Middle East region, it aims to explain and answer the question of how U.S. politics influences American society's perception of the justification for the launch of humanitarian intervention abroad. The case studies analyzed are the 1958 U.S. intervention in Lebanon, the 1991 intervention in Iraq, and the unlike intervention in Syria. The Middle East cases are chosen because of the prevailing threat to civilians in the region, which has the potential to spread to other countries. Using the three approaches of humanitarianism, realpolitik, and mixed motives, it then with the use of discourse analysis evaluates the arguments and approaches of U.S. policymakers in the case studies and how they influenced the justification of the humanitarian intervention in question. The thesis puts this in context with the nature of American political culture and US foreign policy towards the Middle East. While the topic of humanitarian intervention has been explored by many... Tato diplomová práce se zabývá fenoménem humanitární intervence v kontextu jeho procesu legitimizace zahájení. Konkrétně se pak zaměřuje na vztah americké domácí politiky vůči ospravedlnění zahájení humanitární intervence v zahraničí. Jejím cílem je pomocí třech případových studií zahájení humanitární intervence z oblasti Blízkého východu, vysvětlit a najít odpověď na otázku, jakými způsoby americká politika ovlivňuje vnímání americké společnosti pro ospravedlnění zahájení humanitární intervence v zahraničí. Analyzované případové studie jsou americká intervence v Libanonu 1958, v Iráku 1991 a neuskutečněná intervence v Sýrii. Případy z Blízkého východu jsou zvoleny kvůli panující hrozbě pro civilisty v této oblasti, která má potenciál se rozšířit i do dalších zemí. S využitím třech přístupů humanitarianismu, realpolitik a smíšených motivů, dále s pomocí diskurzivní analýzy vyhodnocuje argumenty a přístupy amerických politiků v daných případových studií a to, jak jimi bylo ovlivněno ospravedlnění dané humanitární intervence. To dává do kontextu s podstatou americké politické kultury a zahraniční politiky USA vůči Blízkému východu. I když téma humanitární intervence bylo zkoumáno mnoha autory, tato práce doplňuje již existují literaturu svým zaměřením na argumenty a postoje domácí americké politiky... Keywords: humanitární intervence; legitimizace; Teorie spravedlivé války; americká politika; real-politika; smíšené motivy; humanitarianismus; americká politická kultura; humanitarian intervention; legitimization; Just War Theory; US politics; real-politik; mixed-motives; humanitarianism; american political culture Available in a digital repository NRGL
Legitimizace zahájení humanitární intervence - Případová studie americké domácí politiky vůči fenoménu humanitární intervence

This thesis examines the phenomenon of humanitarian intervention in the context of its process of legitimizing the initiation. Specifically, it focuses on the relationship of U.S. domestic politics to ...

Šabatová, Kateřina; Kučera, Tomáš; Suchanová, Angelika
Univerzita Karlova, 2024

2021 - převzetí moci Talibanem: Porážka afghánských národních bezpečnostních sil optikou teorie proxy válčení
Bělohlávek, Dalibor; Michálek, Luděk; Aslan, Emil
2024 - English
The war in Afghanistan conflict represents the longest engagement the United States has ever been involved in, and despite significant resource allocation and loss of life, the nation-building effort eventually failed. The most salient representation of the entire Afghan experience was the rapid collapse of the Afghan National Army. Despite the years of training by the Western forces and the resources poured into it, after the United States withdrew it rapidly collapsed and was defeated by Taliban forces. This thesis aims to examine the relationship between the United States and the Afghan National Army within the context of proxy warfare theory, drawing lessons that can be applied to future conflicts of a similar nature. Firstly, this study delineates the evolving nature of 21st-century warfare and underlines why it is essential for the U.S. to acknowledge these changes, acquiring valuable insights to better navigate future challenges. To this end, the research scrutinizes the Afghan conflict, which is not typically perceived as a classic case of proxy warfare. Using the perspectives of four different proxy warfare theorists, each with distinctive approaches, common characteristics of proxy warfare are distilled and applied to analyze the case of the Afghan National Army and its relationship with... Válka v Afganistánu reprezentuje pro Spojené státy americké nejdelší konflikt, do kterého byla země kdy zapojena. I přes množství vynaložených zdrojů a ztrát na životech, snaha o vybudování (stabilního) státu zkrachovala. Celá afghánská zkušenost může být nejlépe ilustrována na rapidním kolapsu Afghánské národní armády. Navzdory rokům západního výcviku a značnému množství alokovaných zdrojů, byla armáda po stažení amerických sil rychle poražena hnutím Taliban. Cílem této práce je prozkoumat vztah mezi Spojenými státy a Afghánskou národní armádou skrze optiku teorie o proxy válkách a získat z něho ponaučení, která mohou být aplikovatelná v budoucích konfliktech stejné povahy. Práce nastiňuje evoluci válek ve 21. století a předkládá argumenty, proč je pro Spojené státy klíčové tyto změny rozeznat a získat tak důležité poznatky umožňující budoucí výzvy lépe překonat. Za tímto účelem výzkum využívá konflikt v Afghánistánu, který není vnímám jako typický příklad proxy války. Práce nahlíží na problematiku perspektivou čtyř hlavních teoretiků proxy válek, každý s výrazně odlišným přístupem k tomu, co lze považovat za proxy konflikt, a identifikuje společné charakteristiky, se kterými tyto čtyři (teorie/ teoretici) operují. Tyto charakteristiky jsou poté využity k analýze Afghánské národní armády a jejího... Keywords: Proxy Války; Afghanistán; Spojené Státy Americké; Taliban; Afghanská Národní Armáda; Insurgency; Coutnerinsurgency; Proxy Warfare; Afghanistan; United States of America; Taliban; Afghan National Army; Insurgency; Counterinsurgency Available in a digital repository NRGL
2021 - převzetí moci Talibanem: Porážka afghánských národních bezpečnostních sil optikou teorie proxy válčení

The war in Afghanistan conflict represents the longest engagement the United States has ever been involved in, and despite significant resource allocation and loss of life, the nation-building effort ...

Bělohlávek, Dalibor; Michálek, Luděk; Aslan, Emil
Univerzita Karlova, 2024

Ontologická bezpečnost, radikalizace a násilný extremismus: praktický přístup
Burrell, Russell Eugene; Collins, Jonathan; Aslan, Emil
2024 - English
Keywords: Radikalizace; Dálná pravice; Pravicový extremismus; Extremismus; Manifest; Velká výměna; Ontologická bezpečnost; Extremistický obsah; Radicalization; Far Right; Right Wing Extremism; Extremism; Manifesto; The Great Replacement; Ontological Security; Extremist Content Available in a digital repository NRGL
Ontologická bezpečnost, radikalizace a násilný extremismus: praktický přístup

Burrell, Russell Eugene; Collins, Jonathan; Aslan, Emil
Univerzita Karlova, 2024

Komunitní energetika nad rámec komunity: multiskalární analýza komunitní energetiky a energetické spravedlnosti
van der Vijgh, Friso; Oude Nijhuis, Dennie; Weiss, Tomáš
2024 - English
Keywords: community energy; energy justice; energy cooperatives; energy transition; renewable energy; energy democracy Available in a digital repository NRGL
Komunitní energetika nad rámec komunity: multiskalární analýza komunitní energetiky a energetické spravedlnosti

van der Vijgh, Friso; Oude Nijhuis, Dennie; Weiss, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Alternativní investice do uměleckého majetku
Kruja, Mirela; Horváth, Roman; Komárek, Luboš
2024 - English
Tato práce zkoumá vliv tržní nejistoty na investice do alternativních tříd aktiv, konkrétně uměleckých sběratelských předmětů, vína a známek, v období 50 let, které vedly k hospodářskému útlumu roku 2000, od roku 1960 do roku 2007. Zkoumá předpoklad, že takové investice mohou zajistit riziko v době finanční nestability, a tak doplnit tradiční investiční strategie. Cílem studie je poskytnout empirický důkaz o vztahu mezi cenou těchto alternativních tříd aktiv a makroekonomickými proměnnými. Tato práce by měla sloužit jako aktualizace stávajícího souboru literatury o alternativních investicích do sběratelských předmětů a poskytovat cenné poznatky o tom, jak nejistota na trhu utváří investiční chování. Celkově výsledky studie ukazují, že dynamika makroekonomickch proménnch hraje významnou roli při utváření cen na trhu s uměním a potažmo i na dalších alternativních investičních trzích, zatímco analýza této studie zdůrazňuje roli makroekonomických podmínek, jako je úrok sazby, míra inflace a index EPU. Klasifikace D81, G11, Z11 Klíčová slova alternativní investice, index cen umění, index cen vína, index cen známek, investice, kointegrační model, sběratelské předměty Název práce Alternativní investice do uměleckého majetku Keywords: alternative investment; art assets; trading; price indexes Available in a digital repository NRGL
Alternativní investice do uměleckého majetku

Tato práce zkoumá vliv tržní nejistoty na investice do alternativních tříd aktiv, konkrétně uměleckých sběratelských předmětů, vína a známek, v období 50 let, které vedly k hospodářskému útlumu roku ...

Kruja, Mirela; Horváth, Roman; Komárek, Luboš
Univerzita Karlova, 2024

Strategické narativy v čínsko-evropských vztazích
Webrová, Nina; Karmazin, Aleš; Karásek, Tomáš
2024 - English
The aim of this thesis is to analyse the presentation of strategic narratives by various European Union (EU) institutions towards the People's Republic of China (PRC), with a particular focus on developments between 2012 and 2022. The core of the research was an analysis of EU strategy and foreign policy documents on China. The aim is not only to identify different EU strategic narratives towards the PRC, but also to analyse how these narratives envisage EU-China strategic engagement, how they evolve over time, how they differ across institutions, and what the dynamics of different narratives within EU institutions are. The first part of the thesis provides the context of current Chinese and European narratives and explains the theoretical and methodological framework used. The second (main) part of the thesis is an analysis of EU policy communications on China. The key finding is that there are inconsistencies and sometimes even contradictions between the narratives used by different EU institutions, and that there is no single vision for EU-China strategic engagement. The evolution of each narrative over time has also been very different. Such inconsistency hampers the EU's efforts to present a coherent strategic approach vis-à-vis China. This, in turn, can arguably weaken the EU's ability to... Cílem této práce je analyzovat prezentaci strategických narativů různých institucí Evropské unie (EU) vůči Čínské lidové republice (ČLR) se zvláštním zaměřením na vývoj v letech 2012 až 2022. Jádrem výzkumu byla analýza strategických a zahraničněpolitických dokumentů EU týkajících se Číny. Cílem je nejen identifikovat různé strategické narativy EU vůči ČLR, ale také analyzovat, jak tyto narativy předpokládají strategickou angažovanost EU a Číny, jak se vyvíjejí v čase, jak se liší mezi jednotlivými institucemi a jaká je dynamika různých narativů v rámci institucí EU. První část práce uvádí kontext současných čínských a evropských narativů a vysvětluje použitý teoretický a metodologický rámec. Druhou (hlavní) částí práce je analýza politických usnesení EU týkajících se Číny. Klíčovým zjištěním je, že mezi narativy používanými různými institucemi EU existují nesrovnalosti a někdy i rozpory a že neexistuje jednotná vize strategické angažovanosti EU a Číny. Vývoj jednotlivých narativů v průběhu času byl také velmi odlišný. Tato nejednotnost brání snahám EU prezentovat koherentní strategický přístup vůči Číně. To následně může oslabit schopnost EU účinně vyjednávat s ČLR jak v bilaterálním, tak v multilaterálním prostředí. Jinými slovy, vzestup Číny a její rostoucí diskurzivní síla vyžadují, aby EU... Keywords: Strategické narativy; zahraniční politika; Evropská unie (EU); evropské narativy; Čínská lidová republika (ČLR); čínské narativy; Strategic narratives; foreign policy; European Union (EU); European narratives; People's Republic of China (PRC); Chinese narratives Available in a digital repository NRGL
Strategické narativy v čínsko-evropských vztazích

The aim of this thesis is to analyse the presentation of strategic narratives by various European Union (EU) institutions towards the People's Republic of China (PRC), with a particular focus on ...

Webrová, Nina; Karmazin, Aleš; Karásek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Cílené zabíjení jako nástroj boje proti terorismu: Případ hnutí Al-Šabáb a Al-Káidy na Arabském poloostrově
Máka, Marek; Michálek, Luděk; Bureš, Oldřich
2024 - English
This thesis explores the topic of targeted killings and their effectiveness as a tool of counter-terrorism. The study begins with discussing the employed theory of decapitation and the legal and ethical questions the use of this method raises. The effectiveness is studied in two cases of leadership decapitations, specifically the case of Ahmed Abdi Godane, the former leader of Al-Shabaab, and Nasir al-Wuhayshi, the former leader of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. The analysis was conducted through a combination of quantitative and qualitative approach and the timeframe has been set as two years before and two years after the decapitation. The results from the short-term perspective seem to suggest that leadership decapitation does decrease the organization's capability, with the scope of it depending on individual groups. In the medium to long-term timeframe, the results of the analysis were ambiguous as in the case of Al-Shabaab, there was no significant decrease in the capabilities of the group present due to the decapitation, however, in the case of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, there was a serious decrease occurring in all of the studied indicators. Finally, the thesis suggests that using targeted killings as part of more complex counter-terrorist operations greatly improves its... Tato práce se zabývá tématem cíleného zabíjení a jeho účinností jako nástroje boje proti terorismu. Studie začíná pojednáním o použité teorii dekapitace vůdců a o právních a etických otázkách, které použití této metody vyvolává. Účinnost je zkoumána na dvou případech dekapitací vůdců teroristických organizací, konkrétně na případu Ahmeda Abdi Godaneho, bývalého vůdce Al-Šabábu, a Násir Vahajšího, bývalého vůdce Al-Káidy na Arabském poloostrově. Analýza byla provedena kombinací kvantitativního a kvalitativního přístupu a časový rámec byl stanoven na dva roky před dekapitací a dva roky po ní. Výsledky z krátkodobého hlediska zřejmě naznačují, že dekapitace vůdců skutečně snižuje akceschopnost organizace, přičemž její rozsah závisí na jednotlivých skupinách. Ve středně dlouhém až dlouhodobém časovém horizontu byly výsledky analýzy nejednoznačné, neboť v případě hnutí Al-Šabab nedošlo v důsledku dekapitace k výraznému snížení schopností skupiny, avšak v případě Al-Káidy na Arabském poloostrově došlo k závažnému poklesu ve všech zkoumaných ukazatelích. Závěrem práce naznačuje, že používání cíleného zabíjení v rámci komplexnějších protiteroristických operací výrazně zvyšuje jejich efektivitu. Available in a digital repository NRGL
Cílené zabíjení jako nástroj boje proti terorismu: Případ hnutí Al-Šabáb a Al-Káidy na Arabském poloostrově

This thesis explores the topic of targeted killings and their effectiveness as a tool of counter-terrorism. The study begins with discussing the employed theory of decapitation and the legal and ...

Máka, Marek; Michálek, Luděk; Bureš, Oldřich
Univerzita Karlova, 2024

Perspektivy odolnosti vůči radikalizaci v armádě: Osobní zkušenosti bývalého vojenského personálu USA
Cavallin, Valeria; Kocmanová, Markéta; Ludvík, Jan
2024 - English
Tato práce představuje předběžnou průzkumnou studii o odolnosti vůči radikalizaci v americké armádě, jejímž cílem je přispět k poznatkové základně pro politiky, výcvikové programy a intervence. Úbytek výzkumu tohoto tématu po 11. září je konfrontován s akutní hrozbou domácího násilného extremismu, na kterou upozornilo povstání v Kapitolu v lednu 2021. Na základě sociálních teorií a psychologických přístupů výzkum zkoumá rizikové a ochranné faktory spojené s vojenskou službou. Data jsou shromažďována prostřednictvím dvou hloubkových rozhovorů s bývalými příslušníky americké armády. Dvoumetodová analýza, kombinující deduktivní a induktivní uvažování, poskytuje komplexní porozumění mechanismům odolnosti a strategiím používaným bývalým vojenským personálem s přihlédnutím k omezením, etickým aspektům. Empirická zjištění zdůrazňují dopad nasazení, význam vojenských vazeb a výzvy spojené s přechodem do civilního života. Kognitivní rigidita, izolace, ztráta výhod a zpětný kulturní šok se ukazují jako potenciální faktory přispívající k radikalizaci. Studie zdůrazňuje zásadní roli podpory komunity a kognitivní adaptability při posilování odolnosti vůči radikalizaci. Práce zdůrazňuje potřebu diferencovaného zkoumání rizikových a ochranných faktorů specificky přizpůsobených vojenskému kontextu. Rovněž se... Available in a digital repository NRGL
Perspektivy odolnosti vůči radikalizaci v armádě: Osobní zkušenosti bývalého vojenského personálu USA

Tato práce představuje předběžnou průzkumnou studii o odolnosti vůči radikalizaci v americké armádě, jejímž cílem je přispět k poznatkové základně pro politiky, výcvikové programy a intervence. Úbytek ...

Cavallin, Valeria; Kocmanová, Markéta; Ludvík, Jan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases