Number of found documents: 15714
Published from to

Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik
Zajíčková, Markéta; Skálová, Lenka; Várady, Marián; Vadlejch, Jaroslav
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Markéta Zajíčková Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of Dissertation Thesis: Metabolism and efficacy of new potential anthelmintics Overpopulation of gastrointestinal nematodes represents global health and economical problem. Therefore, suitable solution in the form of effective anthelmintic treatment is needed. Several anthelmintics with distinct mechanism of action are available on the market, however, the widespread resistance limits their efficacy. As a consequence, finding a new possible alternative becomes important. In present dissertation thesis, the novel anthelmintic candidates were selected and their effect against model parasitic nematode Haemonchus contortus was examined. The studies encompassed three approaches within the field of drug discovery: new molecular entity identification and structure modification, drug repurposing, and medicinal plants screening. Newly synthesized compounds designated as BLK127, HBK4 and BLK127 derivatives, already known antipsychotic drug sertraline (SRT) and the extracts from eight European ferns species from genus Dryopteris, Athyrium and Blechnum were the subjects of our interests. Two... Karlova Univerzita Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidátka: Mgr. Markéta Zajíčková Školitelka: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název dizertační práce: Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik Přemnožení gastrointestinálních hlístic představuje globální zdravotní a ekonomický problém. Proto je potřeba nalézt vhodné řešení v podobě účinné anthelmintické léčby. Na trhu je k dispozici několik anthelmintik s odlišným mechanismem účinku, avšak rozšířená léková rezistence omezuje jejich účinnost. Proto je důležité najít novou možnou alternativu. V této disertační práci byla vybrána nová potenciální anthelmintika a byl zkoumán jejich účinek proti modelové parazitické hlístici Haemonchus contortus. Studie zahrnovaly tři odlišné přístupy v oblasti vývoje léčiv: identifikace nových molekulárních entit a modifikace struktury, změna indikace již schváleného léčiva a screening léčivých rostlin. Předmětem našeho zájmu byly nově syntetizované sloučeniny označené jako BLK127, HBK4 a deriváty BLK127, dlouhodobě používané antipsychotikum sertralin (SRT) a extrakty z osmi evropských druhů kapradin rodu Dryopteris, Athyrium a Blechnum. Pro screening anthelmintické účinnosti byla použita dvě vývojová stádia, vajíčka a dospělci,... Available in a digital repository NRGL
Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Markéta Zajíčková Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivan ...

Zajíčková, Markéta; Skálová, Lenka; Várady, Marián; Vadlejch, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání
Růžičková, Veronika
2024 - Czech
This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- cation that occurred with the advent of reform pedagogy, bringing about efforts to change teaching,differentiation of studentsand curriculum,individualization of learning, and specialed- ucation projects. The text organizes the findings of general pedagogy, which are followed by the principles and suggestions of the disciplinary didactics concerning the teaching of music educa- tion. At the same time, the specifics that distinguish music education from other subjects and influence the feasibility of individualization or the choice of appropriate methods are presented. The chronological arrangement of the findings from the general and disciplinary didactics is completed with a description of the situation in the present school. This is characterised by the 'diverse classroom', in which pupils with different talents, from different family back- grounds, with different attitudes to education, music and culture, or speaking different mother tongues learn together. The elaboration of the topic takes into account the current trends in education (formulated in the Strategy for Education Policy of the Czech... Tato disertační práce se zabývá individualizací při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na obrat ve vzdělávání, který nastal s příchodem reformní pedagogiky a přinesl snahy o změnu výuky, diferenciaci žáků a učiva, individualizaci učení i mimořádné vzdělávací projekty. V textu jsou utříděny poznatky z obecné pedagogiky, na které navazují principy, zásady a podněty oborové di- daktiky týkající se výuky hudební výchovy. Zároveň jsou uvedena specifika, která hudební výchovu odlišují od ostatních předmětů a mají vliv na proveditelnost individualizace nebo volbu vhodných metod. Chronologické uspořádání poznatků z obecné i oborové didaktiky je završeno popisem si- tuace v současné škole. Pro tu je charakteristická "pestrá třída", ve které se společně učí žáci různě nadaní, z rozdílně situovaných rodin, s nestejným vztahem ke vzdělání, hudbě a kultuře či mluvící odlišným mateřským jazykem. Zpracování tématu zohledňuje současné trendy ve vzdělávání (formulované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+), které akcentují individualizaci výuky a poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Empirická část práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací o použí- vání individualizace při hodinách... Keywords: Hudební výchova; individualizace; diferenciace; heterogenní třída; smíšený výzkum; Music education; individualization; differentiation; heterogeneous classroom; mixed research design Available in a digital repository NRGL
Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání

This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- ...

Růžičková, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání
Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
2024 - Czech
The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in six selected cases, which are the devolved parliaments and the parliaments of Crown dependencies. The thesis aims to determine whether the position of the Speaker of the parliament in the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, and the parliaments of Crown dependencies, namely the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, is derived from the British model. The first part of the thesis introduces the institution of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom and its significant position within the Westminster Parliament. The thesis then examines the position of the Speakers of the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, which were established as part of the devolution process in 1998. It then analyses the position of the Speakers in the parliaments of the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, which have been Crown dependencies of the United Kingdom since 1801. The last part of the thesis compares the selected cases with the case of the United Kingdom, identifying the shared and different aspects of the position of the Speakers of the parliaments. The... Diplomová práce se zabývá postavením předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a analýzou postavení předsedů parlamentů v šesti vybraných případech, kterými jsou devoluční parlamenty a parlamenty korunních dependencí. Záměrem práce je zjistit, zda se postavení předsedy parlamentu v devolučních parlamentech Skotska, Walesu, Severního Irska a parlamentech korunních dependencí, kterými jsou Ostrov Man, Jersey a Guernsey, odvíjí od britského modelu. První část práce představuje institut předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království a jeho signifikantní postavení v rámci Westminsterského parlamentu. Následně práce zkoumá postavení předsedů parlamentů Skotska, Walesu a Severního Irska, jejichž funkce byla ustanovena v rámci devolučního procesu v roce 1998 a poté jsou analyzována postavení předsedů v parlamentech Ostrova Man, Jersey a Guernsey. Poslední část práce provádí komparaci vybraných případů s případem Spojeného království a jsou identifikovány shodné a odlišné rysy v postavení předsedů parlamentů. Práce by měla zodpovědět otázku, zda je pozice předsedy parlamentu ve vybraných případech ustanovena podobným způsobem jako je tomu v případě britského speakera. Keywords: Speaker; House of Commons; Britské ostrovy; New Labour; Speaker; House of Commons; British Isles; New Labour Available in a digital repository NRGL
Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání

The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in ...

Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie
Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
2024 - Czech
Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the democratic political system's axiological core. Firstly, the thesis illustrates the problem via three tales narrated by Carl Schmitt, Hannah Arendt and Leo Strauss, who in a very similar manner critically analyzed the "axiological leap" leading to the disintegration of fundamental values and principles of democracy. Secondly, the thesis offers a new methodological approach combining empirical functional analysis of the individual values constituting democracy's axiological core (i.e. equality, liberty, justice and dignity) with a teleological approach focusing on the original purposes and functions of these values. Using functional analysis, the thesis examines possible interpretations and functions of the aforementioned values and shows that all of them evince a high degree of vagueness and ambiguity, which makes them so-called "empty shells" that can be filled with almost any content, meaning or function. This is also the main cause of the disintegration of the democracy's axiological core. Thirdly, the thesis theoretically reconstructs the original and stable axiological core using teleological approach.... Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie - Abstrakt JUDr. Bc. Filip Horák Cílem této práce je pojednat o problému postupného rozmělňování axiologického jádra demokratického politického systému. Práce nejprve ilustruje tento problém prostřednictvím tří příběhů z pera Carla Schmitta, Hannah Arendt a Leo Strausse, kteří velmi podobným způsobem kriticky analyzovali "axiologický skok", vedoucí k rozvolňování hodnotových a principiálních základů demokracie. Následně práce nabízí nový metodologický přístup propojující empirickou funkcionální analýzu jednotlivých hodnot tvořících axiologické jádro demokracie (tj. rovnosti, svobody, spravedlnosti a důstojnosti) s teleologickým přístupem zaměřujícím se na původní účely a funkce těchto hodnot. Prostřednictvím funkcionální analýzy práce zkoumá možné významy a funkce uvedených hodnot, a ukazuje, že všechny vykazují vysoký stupeň vágnosti a mnohoznačnosti, což z nich činí tzv. "prázdné skořápky" naplnitelné takřka jakýmkoli obsahem, významem či funkcí. Právě v tom je spatřována příčina rozvolňování celého axiologického jádra demokracie. Práce následně prostřednictvím teleologického přístupu teoreticky rekonstruuje původní a stabilní axiologické jádro. Konečně, takto vytvořenou teorii axiologického jádra práce ověřuje prostřednictvím... Keywords: krize hodnot; axiologie; funkcionální analýza; prázdné skořápky; crisis of values; axiology; functional analysis; empty shells Available in a digital repository NRGL
Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie

Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the ...

Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
Univerzita Karlova, 2024

Osadní výbory v České republice: případová studie
Čeladníková, Tereza; Jüptner, Petr; Bubeníček, Václav
2024 - Czech
This thesis focuses on submunicipal democracy in the Czech Republic and in the European context. Submunicipal democracy and its units form the lowest level of political systems in small and large municipalities. It is a topic that has so far been studied only at the level of individual states and in a very limited way, despite the fact that units are found in many European countries. The paper provides an overview of the types of submunicipal units in Europe with their basic characteristics, and outlines a possible typology according to which submunicipal units in Europe could be categorised. The next part of the thesis deals with the situation in the Czech Republic. The units that represent submunicipal democracy in the Czech Republic are called submunicipal or local councils. These are established by municipal councils in local parts of towns and municipalities. The thesis establishes how submunicipal councils in the Czech Republic are established and how they are set in a historical context. Due to the previous unexplored nature of the topic, a multi-case study of submunicipal councils was carried out to find out how Czech municipalities approach the establishment of submunicipal councils and what position submunicipal councils have in the political system of towns and municipalities. It also... Tato práce se věnuje submunicipální demokracii v České republice a v evropském kontextu. Submunicipální demokracie a její jednotky tvoří nejnižší úroveň politických systémů v malých i velkých municipalitách. Jedná se o téma, které dosud bylo prozkoumáno jen na úrovni jednotlivých států a velmi omezeně, přitom se tyto jednotky vyskytují v mnoha zemích Evropy. Součástí práce je přehled typů subkomunálních jednotek v Evropě s jejich základními charakteristikami a dle nich je nastíněna možná typologie, dle které by se subkomunální jednotky v Evropě mohly kategorizovat. Další část práce se věnuje situaci v České republice. Jednotky, které představují submunicipální demokracii v České republice se nazývají osadní nebo místní výbory. Ty jsou zřizovány zastupitelstvy municipalit v místních částech měst a obcí. V práci je zjištěno, jak jsou osadní výbory v České republice legislativně zakotveny, a jsou zasazeny do historického kontextu. Z důvodu dosavadní neprobádanosti tématu byla provedena vícepřípadová studie osadních výborů, jejímž cílem bylo zjistit, jak české municipality k zakládaní osadních výborů přistupují, a jaké postavení mají osadní výbory v politickém systému měst a obcí. Bylo rovněž prozkoumáno, jaké vztahy panují mezi zastupitelstvy měst a obcí, osadními výbory a občany místních částí.... Keywords: submunicipální demokracie; osadní výbory; místní části; vládnutí nanižší než komunální úrovni; submunicipal democracy; submunicipal councils; local sections,governance at sub-municipal level Available in a digital repository NRGL
Osadní výbory v České republice: případová studie

This thesis focuses on submunicipal democracy in the Czech Republic and in the European context. Submunicipal democracy and its units form the lowest level of political systems in small and large ...

Čeladníková, Tereza; Jüptner, Petr; Bubeníček, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Struktura a složitost homomorfismů
Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
2024 - English
This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These results are especially popular thanks to the seminal result of Hell and Nešetřil providing the complexity dichotomy for graph homomorph- ism problems and the recent breakthrough result proving the complexity dichotomy for constraint satisfaction problems. The thesis is divided into three parts, all unified by the common goal to provide complexity classifications of various graph homomorphism problems. The first part is about list homomorphism problems for signed graphs. We study the complexity of such problems and obtain a structural description and dichotomy first for the case of targets being signed trees and then for the so-called separable graphs. The second part focuses on graph covering projections, also known as locally bijective homomorphisms. To the best of our knowledge, we are the first to initiate cataloguing the complexity of the corresponding problems for (mutli)graphs with semi-edges. We have three larger goals here. (1) Providing the complete dichotomy for one- and two- vertex target graphs. (2) Discuss and propose the right definition of graph cover in the case of disconnected targets. (3)... Tato práce se zabývá výpočetními problémy okolo grafových homomorfismů a příbuz- ných konceptů. Především se zabýváme složitostními dichotomiemi, které rozlišují mezi polynomiálními a NP-úplnými problémy. Výsledky tohoto typu jsou velmi populární, a to jak díky klasickému výsledku Hella a Nešetřila, tak i díky nedávnému vyřešení hypotézy o dichotomii pro problémy s omezujícími podmínkami (CSP). Práce se dělí na tři části, jejichž společným pojítkem je cíl prozkoumat složitost a následně určit dichotomii různých problémů speciálních typů či zobecnění grafových ho- momorfismů. První část se zabývá signed grafy, kde dokazujeme složitostní dichotomii listové, do- sud nezkoumané varianty homomorfismu pro případ, že cílový graf je strom anebo graf tzv. cyklově- nebo cestově-separovatelný. Druhá část se zabývá problémem grafového na- krytí, který je známý jak v algebraické, tak v algoritmické teorii grafů. Tato část práce si klade za cíl rozšířit zkoumání složitosti na grafy s povolenými vícenásobnými hranami, smyčkami a s půlhranami. Zde zkoumáme (a) klasifikaci složitosti pro jednovrcholové a dvouvrcholové cíle, (b) jaká je správná definice grafového nakrytí pro nesouvislé cíle a (c) co se stane, když přidáme do problému listové podmínky. Poslední část se zabývá acyklickými barveními a složitostí hledání... Keywords: grafy|homomomrfismy grafů|složitost|signed grafy|nakrytí|barvení|acyklické barvení; graphs|graph homomorphism|complexity|signed graphs|covering projections|colouring|acyclic colouring Available in a digital repository NRGL
Struktura a složitost homomorfismů

This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These ...

Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Přesné měření parametrů oscilací neutrin
Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
2024 - English
The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In 2012, it discovered the nonzero value of the θ13 mixing angle and currently provides the world's most precise measurement of this neutrino os- cillation parameter. The goal of this thesis is to check the performance of the detector nonuniformity correction used by the Daya Bay experiment and then design a new im- proved version. For that purpose, the Daya Bay experiment is introduced including the procedure of the event reconstruction. Several types of signals are then studied in detail and later they are used to scrutinize the performance of the nonuniformity correction. Several issues are identified, most significantly an absence of radial dependence in the azimuthal part of the correction and inability to deal with dead photomultipliers. A new improved version of the correction that addresses these issues is then designed with the main goal to improve the precision of Daya Bay neutrino oscillation analyses, especially ongoing one which uses neutron capture on hydrogen. The impact of the new improved correction on said analyses is also assessed. 1 Experiment s reaktorovými neutriny Daya Bay (The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment) situován v jihovýchodní Číně byl navržen k měření oscilací neutrin pocháze- jících z šesti 2.9 GWth jaderných reaktorů. V roce 2012 jako první naměřil nenulovou hodnotou směšovacího úhlu θ13 a dnes je jeho měření tohoto oscilačního parametru nej- přesnější na světě. Cílem této práce je zhodnotit, jak dobře funguje korekce neuniformity detektorů používaná experimentem Daya Bay, a posléze navrhnout novou vylepšenou verzi této korekce. Za tímto účelem je prvně představen experiment Daya Bay a jeho pro- ces rekonstrukce událostí. Následně je detailně prostudováno několik typů signálů, které by mohly být použity právě ke zhodnocení stávající korekce neuniformity a tvorbě nové verze. Je identifikováno několik problémů stávající korekce, zejména to, že v azimutální části chybí závislost na vzdálenosti od osy detektoru, a dále nemožnost plně korigovat efekt způsobený nefunkčními fotonásobiči. Proto je následně navržena nová vylepšená verze korekce neuniformity, která se s těmito problémy vypořádává, a to s cílem zpřesnit měření oscilací neutrin, především v analýze, která využívá záchytu neutronů na vodíku. V závěru práce je zhodnocen vliv nové verze korekce na toto měření. 1 Keywords: Neutrina|směšování neutrin|oscilace neutrin|neutrinové experimenty; Neutrino|neutrino mixing|neutrino oscillations|neutrino experiments Available in a digital repository NRGL
Přesné měření parametrů oscilací neutrin

The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In ...

Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
Univerzita Karlova, 2024

Studium horninových struktur v Českém ráji pomocí seismického šumu
Müller, Jozef
2024 - English
We carry out non-invasive ambient noise investigation of rock structures in Bohemian Paradise (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). The study is focused on two key topics: 1) An in-situ elastic moduli estimate of competent, horizontally deposited sandstone layers. This is done by performing an ambient noise array measurement. The recording is processed with f-k array analysis, from which frequency-dependent Love and Rayleigh wave dispersion curves as well as the Rayleigh wave ellipticity are retrieved. The data are inverted for P- and S-wave velocity profiles, from which the Young's and shear modulus are successfully estimated. 2) Study of local response of Kapelník rock tower. We analyse a dataset of ambient noise recordings from the top of the tower and from its foot. Information about tower oscillation frequencies and directions, together with amplification ratios, are retrieved from particle motion polarisation analysis and from site-to-reference spectral ratios. The Euler-Bernoulli beam theory is finally used to interpret the measured data using the elastic moduli estimated from the noise array measurement. Keywords: Bohemian Paradise, rock tower, seismic ambient noise, seismic surface waves V práci se zabýváme neinvazivním studiem skalních struktur pomocí seismického šumu na dvou lokalitách v Českém ráji (česká křídová pánev). Práce si stanovuje dva dílčí cíle: 1) in-situ odhad modulů pružnosti kompetentních, horizontálně uložených pískovcových vrstev. K dosažení tohoto cíle využíváme tzv. arrayového měření seismického šumu. Záznamy seismického neklidu jsou zpracovány frekvenčně-vlnočíslovou analýzou, ze které jsou získány frekvenčně závislé disperzní křivky Loveho a Rayleigho vln spolu s elipticitou Rayleigho vln. Tyto pozorování jsou invertována za účelem zjištění rychlostních profilů objemových seismických vln, ze kterých jsou pak odhadnuty Youngův a střižný modul zmíněných pískovcových vrstev. 2) Studium lokální odezvy skalní věže Kapelník, v rámci které analyzujeme měření seismického šumu na vrcholu této věže a u její paty. S pomocí polarizační analýzy pohybu částice a ze spektrálních poměrů záznamů stanic v různých výškových úrovních získáme informace o frekvencích a směrech vlastních oscilací věže, spolu s relativním zesílením pohybů vůči stanici u paty věže. K výsledné interpretaci naměřených dat je využita Euler-Bernoulliho teorie pro jednostranně vetknutý nosník s využitím modulů pružnosti odhadnutých z dříve zmíněného arrayového měření šumu. Klíčová slova: Český ráj, skalní... Keywords: Český ráj; skalní věž; seismický šum; seismické povrchové vlny; Bohemian Paradise; rock tower; seismic ambient noise; seismic surface waves Available in a digital repository NRGL
Studium horninových struktur v Českém ráji pomocí seismického šumu

We carry out non-invasive ambient noise investigation of rock structures in Bohemian Paradise (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). The study is focused on two key topics: 1) An in-situ elastic ...

Müller, Jozef
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza, zpracování a vlastnosti vysokoteplotních vodičů kyslíku
Alemayehu, Adam
2024 - English
Ceramic oxygen conductors are important materials used as solid electrolytes in solid oxide fuel cells and oxygen sensors. Among the many electrolyte materials, cerium dioxide is attracting a lot of attention. This is mainly due to ceria's lower operating temperature than the widely used yttria-stabilized zirconia. Moreover, the doping of cerium dioxide with other lanthanide ions is easily carried out and the final material is stable due to the similar properties of different lanthanides. The most common doping element for cerium dioxide is gadolinium. In this thesis, a study of the precipitation of cerium and gadolinium with oxalic acid was studied focusing especially on the homogeneity of the final oxalate precipitate. The thermal decomposition of the oxalates into oxides and the homogeneity of the final oxide materials were studied. Additionally, large crystals of lanthanide oxalates were obtained by homogeneous precipitation using oxamic acid. The consolidation of the prepared oxides via ultrafast high- temperature sintering was compared with the conventional furnace sintering and the effect of electric fields on grain growth of CeO2 nanocrystalls was described. Key words: ceramic materials, oxygen conductors, oxalates, cerium dioxide, sintering, field- assisted sintering Keramické kyslíkové vodiče jsou důležité materiály používané jako pevné elektrolyty v palivových článcích na bázi pevných oxidů a v kyslíkových senzorech. Mezi mnoha elektrolytickými materiály přitahuje velkou pozornost oxid ceričitý. To je způsobeno především nižší provozní teplotou oxidu ceričitého, než široce používaný oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidem yttritým. Navíc se dopování oxidu ceričitého jinými lanthanoidovými ionty snadno provádí a konečný materiál je stabilní díky podobným vlastnostem různých lanthanoidů. Nejběžnějším prvkem pro dopování oxidu ceričitého je gadolinium. V této práci byla studována srážení ceru a gadolinia kyselinou šťavelovou se zvláštním zájmem o homogenitu výsledné sraženiny šťavelanů. Dále byl studován tepelný rozklad šťavelanů na oxidy a homogenita finálního směsi oxidů. Také byla prozkoumána srážení velkých krystalů šťavelanů lanthanoidů pomocí homogenního srážení kyselinou oxamovou. Konsolidace oxidického preparátu ultrarychlým vysokoteplotním slinováním byla porovnána s konvenčním slinováním v peci a dále pak popsány vlivy elektrického pole na růst nanokrystalů CeO2. Klíčová slova: keramické materiály, vodiče kyslíka, kyselina šťavelová, oxid ceričitý, sintrace, sintrace v poli Available in a digital repository NRGL
Syntéza, zpracování a vlastnosti vysokoteplotních vodičů kyslíku

Ceramic oxygen conductors are important materials used as solid electrolytes in solid oxide fuel cells and oxygen sensors. Among the many electrolyte materials, cerium dioxide is attracting a lot of ...

Alemayehu, Adam
Univerzita Karlova, 2024

Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek
Nekolová, Martina; Holas, Ondřej; Smékalová, Monika
2024 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Martina Nekolová Title of thesis: Polymeric nanoparticles for poorly water-soluble drugs delivery Polymeric nanoparticles represent a modern drug form. One of the main advantages is influencing the pharmacokinetic properties of the administered substance - e.g. increasing solubility in water. They enable the targeted delivery of the drug to the affected tissue and this way minimize adverse effects. This could be of great benefit to the therapy of cancer or inflammatory diseases. Both the target tissue and the nanoparticles must have some specific properties. For particles, it is, for example, size and surface charge. The aim of this work was to prepare nanoparticles with a substance poorly soluble in water, represented by curcumin. The particles were prepared by the nanoprecipitation method with different types of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymer. A 50:50 linear PLGA polymer and a branched PLGA A2 polymer were used. The prepared nanoparticles were compared on several parameters - particle size and polydispersity, encapsulation efficiency (EE), drug-loading capacity (DLC) and dissolution profile. PLGA 50:50 was found to provide... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Martina Nekolová Název diplomové práce: Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek Polymerní nanočástice představují moderní lékovou formu. Jedna z hlavních výhod je ovlivnění farmakokinetických vlastností podávané látky - např. zvýšení rozpustnosti ve vodě. Dále umožňují cílené dodání léčiva do postižené tkáně a tím minimalizovat nežádoucí účinky terapie. To by mohlo znamenat velký přínos pro léčbu nádorových nebo zánětlivých onemocnění. Cílová tkáň i používané nanočástice musí mít některé specifické vlastnosti. U částic je to například velikost a povrchový náboj. Cílem této práce bylo připravit nanočástice s látkou ve vodě špatně rozpustnou, kterou představuje kurkumin. Částice byly připravovány metodou nanoprecipitace s různými typy kopolymeru kyseliny poly(mléčné-ko-glykolové) (PLGA). Použity byly dva typy polymeru PLGA - lineární a rozvětvený polykarboxylovou kyselinou. Připravené nanočástice byly porovnány na základě několika parametrů - velikost částic a jejich polydisperzita, enkapsulační efektivita (EE), drug-loading capacity (DLC) a disoluční profil. Bylo zjištěno, že PLGA 50:50 poskytuje nanočástice s větší... Keywords: Nanočástice; polymery; kurkumin; biodegradovatelnost; targeting; Nanoparticles; polymers; curcumin; biodegradability; targeting Available in a digital repository NRGL
Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Martina Nekolová Title of thesis: Polymeric ...

Nekolová, Martina; Holas, Ondřej; Smékalová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases