Number of found documents: 12949
Published from to

Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)
Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
2024 - Czech
This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and terminological point of view and try to describe its specifics. I then explain its birth and the production of newsreel films on our country's territory, from its beginnings before the First World War until the fall of the communist regime in Czechoslovakia and the establishment of democracy, which ended the continuous, state- subsidized and controlled production of regularly published weeklies. In the second, practical part, I use the method of qualitative content analysis to examine the form and thematic framework of the weekly newsreels produced in 1989, when a new concept of film reporting focused on the so-called magazines began to take effect, and in 1990, the year Czechoslovakia entered the democratic process. My aim is to find out what was the role of weekly newsreels as a means of socialist propaganda and a channel of social criticism in the first, revolutionary year and how they changed in the second, democratic year. Although they were no longer bound by ideology, the end of the state film monopoly brought an end to their financial support and power protection, which led to an early end of their... Tato diplomová práce se zabývá koncem filmového zpravodajství v Československu, které bylo realizováno v podobě filmových týdeníků až do roku 1990. V první části definuji filmové zpravodajství z teoretického a terminologického hlediska a snažím se postihnout jeho specifika. Následně popisuji jeho zrod a výrobu zpravodajských filmů na našem území, od jejích počátků před první světovou válkou až do pádu komunistického režimu v Československu a nastolení demokracie, s nímž skončila kontinuální, státem dotovaná a řízená tvorba pravidelně vydávaných týdeníků. Ve druhé, praktické části metodou kvalitativní obsahové analýzy zkoumám podobu a tematický rámec týdeníků natočených v roce 1989, kdy začala platit nová koncepce filmového zpravodajství zaměřená na takzvané magazíny, a v roce 1990, do něhož Československo vstupovalo jako demokratická země. Mým cílem je zjistit, jaká byla role týdeníků coby prostředku socialistické propagandy a zároveň i kanálu společenské kritiky v prvním, revolučním roce a jak se změnily v roce druhém, svobodném. Tehdy je sice přestala svazovat ideologická rovina, ale se zánikem státního filmového monopolu skončila jejich finanční podpora i mocenská ochrana, což vedlo k brzkému ukončení jejich výroby. Keywords: zpravodajský film; filmové týdeníky; Československo; propaganda; normalizace; sametová revoluce; kvalitativní obsahová analýza; film news; newsreels; Czechoslovakia; propaganda; normalization period; Velvet Revolution; qualitative content analysis Available in a digital repository NRGL
Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)

This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and ...

Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Leninská otevřená informovanost a její realizace v Československém rozhlasu (1987-1989)
Vlček, Tomáš; Štoll, Martin; Knapík, Jiří
2024 - Czech
The conceptual framework of reconstruction of the economic mechanism and its application in the Czechoslovak Radio (1987 - 1989) Abstract The task of mass media during the period 1986 - 1989 was to help the implementation of přestavba (reconstruction of the economic mechanism) so that people correctly understood its goals, accepted them as their own, and actively participated in their fulfillment. Therefore, in October 1987, the top management of KSČ approved a binding directive regulating the activities of the mass media under the title Lenin's principle of open information to the public through the press, radio and television, regulating the activities of the mass media. The author of the work examined the available archival documents using the method of qualitative analysis, he used oral history procedures in interviews with the then workers of the Czechoslovak radio. Using the examples of each of the 12 measures contained in this directive, he found out how the radio management implemented it and then compared the obtained results with the memories of the radio employees interviewed. All this in order to find out the form of přestavba in one of the central mass media. Despite the wording of the official materials, containing parts of proclamatory texts and period rhetoric, which the author purposefully... Ideový rámec přestavby a jeho aplikace v Československém rozhlase (1987 - 1989) Abstrakt Úkolem čs. sdělovacích prostředků v období 1986 - 1989 bylo napomáhat realizaci přestavby tak, aby lidé správně chápali její cíle, přijali je za své, a aktivně se podíleli na jejich plnění. V říjnu 1987 proto předsednictvo ÚV KSČ schválilo pod názvem Leninská zásada otevřené informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí závaznou směrnici, upravující činnost hromadných sdělovacích prostředků. Autor práce metodou kvalitativní analýzy zkoumal dostupné archivní dokumenty, postupy orální historie využil v rozhovorech s tehdejšími pracovníky Čs. rozhlasu. Na příkladech každého z 12 ti okruhů opatření, které tato směrnice obsahovala, zjišťoval, jak ji vedení rozhlasu realizovalo a získané výsledky následně konfrontoval se vzpomínkami oslovených pracovníků rozhlasu. To vše s cílem zjistit podobu přestavby v jednom z ústředních masových sdělovacích prostředků. Přes vyznění oficiálních materiálů, obsahujících části proklamativních textů a dobovou rétoriku, kterou autor cíleně přenesl i do textu práce, aby zachoval způsob tehdejšího uvažování stranických funkcionářů, došel na konci práce k závěru, dle kterého reálná přestavba v Čs. rozhlase do Listopadu 1989 neprobíhala, především z důvodu personální stagnace na vedoucích... Available in a digital repository NRGL
Leninská otevřená informovanost a její realizace v Československém rozhlasu (1987-1989)

The conceptual framework of reconstruction of the economic mechanism and its application in the Czechoslovak Radio (1987 - 1989) Abstract The task of mass media during the period 1986 - 1989 was to ...

Vlček, Tomáš; Štoll, Martin; Knapík, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Drogová závislost a perinatální stres
Kroupová, Anna; Šlamberová, Romana; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš
2024 - Czech
Introduction: Methamphetamine (MA) belongs to the psychostimulants with a central stimulating and anorectic effect. It has been found that MA is the most frequently abused drug of drug-addicted pregnant women. Drug abuse of mother can cause worsening maternal behavior and delayed offspring development. Prenatal application of MA can also lead to long- term changes in behavior, cognition and social interaction. It was also shown that maternal injections induce long-lasting effects on stress responsiveness in adult progeny. Stress and drug addiction are therefore closely connected. In children, perinatal stress is associated with cognitive, behavioral, physical and emotional problems as well as with autism. In adults, it is linked to depression and schizophrenia. In animals, perinatal stress reduces social play and social behavior, increases anxiety and impairs cognitive functions. Aim: The aim of this thesis was to determine the effect of perinatal factors such as prenatal MA/stress and/or early postnatal stress on sensorimotor development of pups and their mothers' behavior during lactation period, social behavior and oxytocin levels in juvenile age and subsequently on cognitive functions and behavior of exposed offspring in adulthood. For all behavioral tests of offspring, we monitor the possible... Úvod: Metamfetamin (MA) patří do skupiny psychostimulancií s centrálním stimulačním a anorektickým účinkem. Bylo zjištěno, že právě MA je nejčastěji zneužívanou drogou závislých těhotných žen. Zneužívání MA u matky může zapříčinit zhoršené mateřské chování a opožděný vývoj potomků. Prenatální aplikace MA může vést i k dlouhodobým změnám v chování, kognici a sociální interakci. Drogy podávané matce mají také dlouhodobý vliv na stresovou odpověď potomků. Stres a drogová závislost jsou tedy úzce spojeny. U dětí je perinatální stres spojen se změnami v učení a paměti, v chování, s fyzickými a emocionální problémy či autismem. U dospělých pak s depresí a vznikem schizofrenie. U zvířat snižuje perinatální stres sociální hru a sociální chování, zvyšuje úzkost a zhoršuje kognitivní funkce. Cíl: Cílem této disertační práce bylo zjistit vliv perinatálních faktorů, jako jsou prenatální MA/stres a/nebo časně postnatální stres, na senzomotorický vývoj mláďat, chování jejich matek v období laktace, sociální chování a hladinu oxytocinu v juvenilním období mláďat a následně na kognitivní funkce a chování exponovaných potomků v dospělosti. U potomků jsme dále sledovali možnou senzitizaci téže drogy (MA) v pozdějším období. Metodika: Samice potkanů kmene Wistar byly rozděleny do tří skupin, kterým bylo denně po... Available in a digital repository NRGL
Drogová závislost a perinatální stres

Introduction: Methamphetamine (MA) belongs to the psychostimulants with a central stimulating and anorectic effect. It has been found that MA is the most frequently abused drug of drug-addicted ...

Kroupová, Anna; Šlamberová, Romana; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním
Pivko, Petr; Vybíral, Roman
2024 - Czech
4 Investment asset management comparable to fund management Abstract This thesis concerns the analysis of the legal regulation of the functioning of mini-funds, or persons according to Section 15 of Act No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment Funds. These are entities that can manage investment assets without requiring the relevant public authorisation granted by the Czech National Bank. The essence of their existence is the fact that they fulfil some of the characteristics of investment funds, although they are not investment funds. The popularity of the use of this institute in the context of collective investment escalated during the pandemic of the Covid-19 disease. In my thesis I analyse the rights and obligations linked with this management, the legal relations towards investors and also towards the Czech National Bank. The thesis consists of several parts, namely an introduction of the European legislation on which the Czech legislation is based, and the most important part, both in terms of its scope and significance, containing a description and analysis of the Czech legislation. The thesis also includes research on the domestic mini-fund market, where data representing a part of the market are presented and provide insight into, for example, how much assets mini-funds represent... Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje analýze právní úpravy fungování minifondů neboli osob podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o subjekty, které mohou spravovat investiční majetek, aniž by tato činnost vyžadovala příslušné veřejnoprávní oprávnění udělené Českou národní bankou. Podstatou jejich existence je skutečnost, že naplňují některé znaky investičních fondů, ačkoliv investičními fondy nejsou. Obliba použití tohoto institutu v rámci kolektivního investování eskalovala během období pandemie nemoci Covid-19. V diplomové práci se věnuji rozboru práv a povinností spojených s touto správou, právních vztahů vůči investorům a také vůči České národní bance. Práce se skládá z několika částí, a to z představení evropské úpravy, ze které česká právní úprava vychází, ze stěžejní, a to svým rozsahem i významem, části obsahující popis a analýzu české právní úpravy. Práce obsahuje také výzkum tuzemského trhu minifondů, kde jsou představena data reprezentující část trhu a umožňují pohled například do toho, jak velký majetek minifondy v rámci české ekonomiky reprezentují, jaké jsou jejich náklady a do jakých aktiv správci investují. Režim fungování minifondů s sebou přináší množství výzev, a to jak... Keywords: minifond; správa majetku; investice; mini-fund; asset management; investment Available in a digital repository NRGL
Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním

4 Investment asset management comparable to fund management Abstract This thesis concerns the analysis of the legal regulation of the functioning of mini-funds, or persons according to Section 15 of ...

Pivko, Petr; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2024

Průzkum validity osobnostních dotazníků v predikci pracovního výkonu
Červený, Daniel; Remr, Jiří; Jeřábek, Hynek
2024 - Czech
The main goal of the rigorous work is to find key personality dimensions for predicting work performance in selected job positions. In the introduction, the author focuses on placing the subject of rigorous work in the context of the sociological disciplines of sociology of work and sociology of business. In the next part, the author focuses on the development of individual industrial revolutions and organization approaches. We currently live in Industry 4.0, which is associated with digitization, robotization, implementation of automated process in work activities and growing demand for new skills and competences. In addition to new expertise, soft skills are increasingly in demand. In the next part, research into the validity of BIG-5, 15FQ1 and CPAI-2 personality questionnaires in predicting work performance is analyzed, ways of working with soft competences within the Czech Republic are identified, and links of these competences to the individual scales of the Bochum Personality Questionnaire (BIP) and the Performance Motivation Questionnaire (LMI) are found. In the final part, the author deals with the conducted surveys. The aim of the survey among HR professionals was to identify the required values of the BIP and LMI questionnaire scales for selected job positions in terms of the success of... Hlavním cílem rigorózní práce je nalezení klíčových osobnostních dimenzí pro predikci pracovního výkonu u vybraných pracovních pozic. V úvodu se autor zaměřuje na zasazení předmětu rigorózní práce do kontextu sociologických disciplín sociologie práce a sociologie podniku. V další části se autor zaměřuje na vývoj jednotlivých průmyslových revolucí a organizačních přístupů. Aktuálně žijeme v Průmyslu 4.0, se kterým je spojena digitalizace, robotizace, implementace automatizovaných procesů do pracovních činností a rostoucí poptávka po nových dovednostech a kompetencích. Kromě nových odborných znalostí jsou stále více požadovány měkké dovednosti. V další části jsou analyzovány výzkumy validity osobnostních dotazníků BIG-5, 15FQ1 a CPAI-2 v predikci pracovního výkonu, identifikovány způsoby práce s měkkými kompetencemi v rámci České republiky a nalezeny vazby těchto kompetencí na jednotlivé škály Bochumského osobnostního dotazníku (BIP) a Dotazníku motivace k výkonu (LMI). V závěrečné části se autor věnuje realizovaným průzkumům. Cílem průzkumu mezi personalisty byla identifikace požadovaných hodnot škál dotazníku BIP a LMI pro vybrané pracovní pozice z hlediska úspěšnosti predikce pracovního výkonu. Cílem průzkumu kriteriální validity byla identifikace klíčových škál dotazníku BIP a LMI z hlediska... Available in a digital repository NRGL
Průzkum validity osobnostních dotazníků v predikci pracovního výkonu

The main goal of the rigorous work is to find key personality dimensions for predicting work performance in selected job positions. In the introduction, the author focuses on placing the subject of ...

Červený, Daniel; Remr, Jiří; Jeřábek, Hynek
Univerzita Karlova, 2024

Odpovědnost státu za škodu způsobenou při správě daní s důrazem na zajišťovací příkazy
Bareš, Martin; Vybíral, Roman; Kotáb, Petr
2024 - Czech
This rigorous thesis consists of three chapters, an introduction and a conclusion. In the introduction of this thesis, the author explains the reasons for the choice of the given topic, defines the objectives of the thesis and its systematics. The author also describes the methodology of the thesis and the sources. In the first chapter, the author defines the concept of tax administration. In the second chapter author focus on security orders, conditions for its issuance and consequences of their issuance, as well as termination of their effectiveness are discussed in detail. In the third chapter, the author introduces the reader to the legal regulation of the state liability for damage caused in the exercise of public authority, where attention is paid to individual issues of this institute. In particular, the prerequisites for state liability for damage, the issues of limitation, obliged and entitled persons and the specifics of the claim for compensation against the state. The focus of the thesis is in its fourth chapter, which deals with the liability of the state for damages caused by tax administration. In this chapter, the author applies the general conclusions adopted in the previous chapters to the issue of the tax administrator's misconduct in tax administration. In the first subchapter,... Tato rigorózní práce se skládá celkem ze tří kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí zdroje. V první kapitole se autor věnuje vymezení pojmu správy daní. V kapitole druhé je pojednáno o zajišťovacích příkazech, o podmínkách a důsledcích jejich vydání a o ukončení jejich účinnosti. V třetí kapitole autor v obecné rovině čtenáři přibližuje právní úpravu odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kdy je pozornost věnována jednotlivým otázkám tohoto institutu. Jde zejména o předpoklady odpovědnosti státu za škodu, otázky promlčení, povinných a oprávněných osob a specifikům uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu. Těžiště práce se nalézá v její čtvrté kapitole, která se věnuje samotné odpovědnosti státu za škodu způsobené při správě daní. V této kapitole autor aplikuje obecné závěry přijaté v předchozích kapitolách na problematiku pochybení správce daně při správě daní. V první podkapitole je v obecné rovině pojednáno o postupu uplatnění náhrady škody způsobené při správě daní, kdy autor shrnuje procesní aspekty uplatnění náhrady škody. V druhé podkapitole je pozornost věnována daňovým úrokům a jejich vztahu k náhradě škody, přičemž... Keywords: odpovědnost státu za škodu způsobenou při správě daní; zajišťovací příkaz; daňové spory; state liability for damage caused in tax administration; security order; tax litigation Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při správě daní s důrazem na zajišťovací příkazy

This rigorous thesis consists of three chapters, an introduction and a conclusion. In the introduction of this thesis, the author explains the reasons for the choice of the given topic, defines the ...

Bareš, Martin; Vybíral, Roman; Kotáb, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny
Žáček, Ondřej; Vybíral, Roman
2024 - Czech
Legal and Economic Aspects of the Entry of the Czech Republic into the Euro Area Abstract The thesis answers a number of questions related to the entry of the Czech Republic into the euro area. The basic premise is that joining the euro area does not consist only in changing of the national currency, but it must be perceived more comprehensively as a transition to the third stage of the Economic and Monetary Union which has been undergoing dynamic development at the institutional level. The main conclusions of the thesis are as follows. The traditional Maastricht convergence criteria, as they are explicitly formulated in primary law, cannot be regarded as the sole conditions for entry into the euro area. Non-legal aspects are also relevant when the fulfilment of these criteria is assessed by the European Commission and the European Central Bank. In addition, several new institutions such as the Banking Union or the European Stability Mechanism have been established in the euro area, but are not taken into account by the Maastricht convergence criteria. This also confirms that entry into the euro area cannot be reduced to a mere change of the national currency. Another important conclusion is that entering the ERM II exchange rate mechanism, which is necessary to meet one of the convergence criteria, is not... Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny Abstrakt Disertační práce odpovídá na řadu otázek, které se týkají vstupu ČR do eurozóny. Základním východiskem je, že vstup do eurozóny nespočívá pouze ve změně národní měny, ale je nutné jej vnímat komplexněji v podobě přechodu státu do třetí etapy hospodářské a měnové unie, která se dynamicky institucionálně vyvíjí. Hlavní závěry disertační práce jsou následující. Za podmínky vstupu do eurozóny nelze považovat pouze tradičně uváděná maastrichtská konvergenční kritéria tak, jak jsou výslovně formulována v primárním právu. Při vyhodnocování plnění těchto kritérií ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky jsou relevantní i mimoprávní aspekty. Zároveň došlo v eurozóně ke vzniku řady nových institucí jako je bankovní unie či Evropský mechanismus stability, které tato kritéria nezohledňují. To zároveň potvrzuje, že vstup do eurozóny nelze zužovat na změnu používané měny. Důležitým závěrem rovněž je, že vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je nezbytný pro splnění jednoho z konvergenčních kritérií, není pouhým formálním úkonem. Z přístupových procesů Bulharska a Chorvatska vyplývá, že i vstup do ERM II je podmíněn splněním řady kritérií, o nichž se však unijní právo nezmiňuje. Ve vztahu k České republice je klíčový další závěr,... Keywords: hospodářská a měnová unie; přijetí eura; maastrichtská konvergenční kritéria; Economic and Monetary Union; Euro adoption; Maastricht convergence criteria Available in a digital repository NRGL
Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny

Legal and Economic Aspects of the Entry of the Czech Republic into the Euro Area Abstract The thesis answers a number of questions related to the entry of the Czech Republic into the euro area. The ...

Žáček, Ondřej; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2024

Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi
Mikulka, Martin; Kotáb, Petr
2024 - Czech
This diploma thesis is focused on the Recovery Plan for Europe, which is also sometimes called NextGenerationEU. This is one of the measures which were taken at the European Union level in response to the coronavirus crisis and its consequences in order to support the economic recovery of the EU Member States. The main aim of the diploma thesis is to analyse the legal- economic aspects of the EU instrument adopted under the title Recovery Plan for Europe, or also NextGeneration EU, and its functioning. The diploma thesis is divided into two large sections. The first one consists of parts 1 to 3 and the second one of parts 4 and 5. The first descriptive-analytical section initially describes the macroeconomic principles of crises and possible response steps to them so that it could be explained how, especially in the fiscal area, it is possible to react to crises from which economies cyclically suffer, taking the specificities of the European Union into account. Afterwards, the traditional EU fiscal instruments, in particular the Multiannual Financial Framework and the EU budget, are described and the extent to which these instruments can be used to respond to crisis situations, such as the coronavirus crisis, is analysed. The impacts of the coronavirus crisis are also subject to a brief discussion.... Diplomová práce se zabývá Plánem na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi, který je také někdy nazýván jako NextGeneration EU. Jde o jedno z opatření, které bylo přijato na úrovni Evropské unie v reakci na koronavirovou krizi a její dopady za účelem podpory obnovy hospodářství členských států EU. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat, jaké jsou právně-ekonomické aspekty unijního nástroje přijatého pod názvem Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi, nebo také NextGeneration EU, a jeho fungování. Diplomová práce se dělí na dvě velké sekce. První sestává z částí 1. až 3. a druhá z částí 4. a 5. V první deskriptivně-analytické sekci dochází nejprve k popisu makroekonomických zákonitostí krizí a možných reakčních kroků na ně, aby bylo vysvětleno, jakým způsobem je, hlavně ve fiskální oblasti, možné reagovat na krize, kterým čelí hospodářství, a to se vzetím v potaz specifik Evropské unie. Následně jsou popsány tradiční fiskálních nástroje EU, tedy zejména víceletý finanční rámec a rozpočet EU, a dochází k analýze, do jaké míry je možné těmito nástroji reagovat na krizové situace jako třeba právě na koronavirovou krizi. Dopady koronavirové krize jsou podrobeny taktéž stručnému zhodnocení. Druhou sekci tvoří části 4. a 5., ve kterých probíhá podrobná analýza Plánu na... Keywords: Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi (Next Generation EU); Nástroj pro oživení a odolnost; víceletý finanční rámec; rozpočet Evropské unie; Evropská unie; koronavirová krize; Recovery Plan for Europe (NextGenerationEU); Recovery and Resilience Facility; Multiannual Financial Framework; Budget of the European Union; European Union; coronavirus crisis Available in a digital repository NRGL
Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi

This diploma thesis is focused on the Recovery Plan for Europe, which is also sometimes called NextGenerationEU. This is one of the measures which were taken at the European Union level in response to ...

Mikulka, Martin; Kotáb, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik
Zajíčková, Markéta; Skálová, Lenka; Várady, Marián; Vadlejch, Jaroslav
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Markéta Zajíčková Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of Dissertation Thesis: Metabolism and efficacy of new potential anthelmintics Overpopulation of gastrointestinal nematodes represents global health and economical problem. Therefore, suitable solution in the form of effective anthelmintic treatment is needed. Several anthelmintics with distinct mechanism of action are available on the market, however, the widespread resistance limits their efficacy. As a consequence, finding a new possible alternative becomes important. In present dissertation thesis, the novel anthelmintic candidates were selected and their effect against model parasitic nematode Haemonchus contortus was examined. The studies encompassed three approaches within the field of drug discovery: new molecular entity identification and structure modification, drug repurposing, and medicinal plants screening. Newly synthesized compounds designated as BLK127, HBK4 and BLK127 derivatives, already known antipsychotic drug sertraline (SRT) and the extracts from eight European ferns species from genus Dryopteris, Athyrium and Blechnum were the subjects of our interests. Two... Karlova Univerzita Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidátka: Mgr. Markéta Zajíčková Školitelka: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název dizertační práce: Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik Přemnožení gastrointestinálních hlístic představuje globální zdravotní a ekonomický problém. Proto je potřeba nalézt vhodné řešení v podobě účinné anthelmintické léčby. Na trhu je k dispozici několik anthelmintik s odlišným mechanismem účinku, avšak rozšířená léková rezistence omezuje jejich účinnost. Proto je důležité najít novou možnou alternativu. V této disertační práci byla vybrána nová potenciální anthelmintika a byl zkoumán jejich účinek proti modelové parazitické hlístici Haemonchus contortus. Studie zahrnovaly tři odlišné přístupy v oblasti vývoje léčiv: identifikace nových molekulárních entit a modifikace struktury, změna indikace již schváleného léčiva a screening léčivých rostlin. Předmětem našeho zájmu byly nově syntetizované sloučeniny označené jako BLK127, HBK4 a deriváty BLK127, dlouhodobě používané antipsychotikum sertralin (SRT) a extrakty z osmi evropských druhů kapradin rodu Dryopteris, Athyrium a Blechnum. Pro screening anthelmintické účinnosti byla použita dvě vývojová stádia, vajíčka a dospělci,... Available in a digital repository NRGL
Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Markéta Zajíčková Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivan ...

Zajíčková, Markéta; Skálová, Lenka; Várady, Marián; Vadlejch, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání
Růžičková, Veronika
2024 - Czech
This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- cation that occurred with the advent of reform pedagogy, bringing about efforts to change teaching,differentiation of studentsand curriculum,individualization of learning, and specialed- ucation projects. The text organizes the findings of general pedagogy, which are followed by the principles and suggestions of the disciplinary didactics concerning the teaching of music educa- tion. At the same time, the specifics that distinguish music education from other subjects and influence the feasibility of individualization or the choice of appropriate methods are presented. The chronological arrangement of the findings from the general and disciplinary didactics is completed with a description of the situation in the present school. This is characterised by the 'diverse classroom', in which pupils with different talents, from different family back- grounds, with different attitudes to education, music and culture, or speaking different mother tongues learn together. The elaboration of the topic takes into account the current trends in education (formulated in the Strategy for Education Policy of the Czech... Tato disertační práce se zabývá individualizací při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na obrat ve vzdělávání, který nastal s příchodem reformní pedagogiky a přinesl snahy o změnu výuky, diferenciaci žáků a učiva, individualizaci učení i mimořádné vzdělávací projekty. V textu jsou utříděny poznatky z obecné pedagogiky, na které navazují principy, zásady a podněty oborové di- daktiky týkající se výuky hudební výchovy. Zároveň jsou uvedena specifika, která hudební výchovu odlišují od ostatních předmětů a mají vliv na proveditelnost individualizace nebo volbu vhodných metod. Chronologické uspořádání poznatků z obecné i oborové didaktiky je završeno popisem si- tuace v současné škole. Pro tu je charakteristická "pestrá třída", ve které se společně učí žáci různě nadaní, z rozdílně situovaných rodin, s nestejným vztahem ke vzdělání, hudbě a kultuře či mluvící odlišným mateřským jazykem. Zpracování tématu zohledňuje současné trendy ve vzdělávání (formulované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+), které akcentují individualizaci výuky a poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Empirická část práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací o použí- vání individualizace při hodinách... Keywords: Hudební výchova; individualizace; diferenciace; heterogenní třída; smíšený výzkum; Music education; individualization; differentiation; heterogeneous classroom; mixed research design Available in a digital repository NRGL
Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání

This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- ...

Růžičková, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases