Number of found documents: 49
Published from to

Identita - Náboženství - Moderna. Kritika sekulárního věku ve filosofickém myšlení Charlese Taylora v dialogu se Stanleyem Hauerwasem a Jeffreyem Stoutem
Buss, Gregor; Rethmann, Albert-Peter; Lorman, Jaroslav
2009 - German
Available in a digital repository NRGL
Identita - Náboženství - Moderna. Kritika sekulárního věku ve filosofickém myšlení Charlese Taylora v dialogu se Stanleyem Hauerwasem a Jeffreyem Stoutem

Buss, Gregor; Rethmann, Albert-Peter; Lorman, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2009

Porovnávací analýza kontroverzní slovenské, německé a slovenské exilové literatury (1960-2005) o Dr. Josefovi Tisovi (+1947) z historicko-etické perspektivy
Pavol, Jozef; Rethmann, Albert-Peter; Ovečka, Libor
2009 - German
RESUME Tematikou tejto licenciátnej práce je analýza kontroverznej osoby Dr. Jozefa Tisa - kňaza a prezidenta Slovenského štátu z historicko - etického hľadiska. Počas jeho politickej kariéry došlo k rozdeleniu Československa, zavedeniu jednej politickej strany na Slovensku, vyhláseniu vojny proti Poľsku a ZSSR a k antisemitizmu voči židom na Slovensku. Sú to udalosti, ktoré sa týkajú nielen správnej interpretácie Tisa z historického hľadiska na základe historických faktov, ale zasahujú i morálno- etickú rovinu samotného kňaza katolíckej cirkvi v hraničných etických situáciách. Jeho osobnosť rozpolťuje týmto nielen historické kruhy, ale prispieva i k polarizácii samotnej spoločnosti. Pokým nacionalistické, pravicové (Slovenská pospolitosť) a cirkevno - konzervatívne kruhy (biskup Sokol) sa ho zastávajú a stavajú na oltár mučeníkov, liberálne vidia v ňom pre zmenu diktátora a antisemitu. Ústredná otázka tejto práce teda znie: V čom spočíva a odkiaľ pramení polemizácia Tisa v historických kruhoch a ako jednal Tiso v hraničných etických situáciach (jednal podľa etických princípov morálnej teológie?)?. Prvá historická časť tejto práce sa venuje analýze 3 hlavných historických prúdov, ktoré svojimi líniami polarizujú Tisa v historických kruhoch: slovenský, slovenský - exilový a nemecký prúd. Ťažiskom analýzy... Available in a digital repository NRGL
Porovnávací analýza kontroverzní slovenské, německé a slovenské exilové literatury (1960-2005) o Dr. Josefovi Tisovi (+1947) z historicko-etické perspektivy

RESUME Tematikou tejto licenciátnej práce je analýza kontroverznej osoby Dr. Jozefa Tisa - kňaza a prezidenta Slovenského štátu z historicko - etického hľadiska. Počas jeho politickej kariéry došlo k ...

Pavol, Jozef; Rethmann, Albert-Peter; Ovečka, Libor
Univerzita Karlova, 2009

noTitle
Dürk, Betina; Kotlářová, Jana; Solich, Jan
2009 - German
Apothekerin Mgr. Betina Dürk: Importance of the OTC drugs - mainly the attitude of the elders The studies focused on self-medication, mainly with respect to the OTC drugs form one of the principal issues of the socilal pharmacy, mainly in he biggest group of the drug users - the elders. This thesis continuates a line of studies that have been performed at the Department of Social and Clinical Pharmacy of the Charles University in Prague - Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. The aim is to gain data from another country which is the West Germany, the München region. The observation was provided during the 2008/2009 period by means of the questionnaires and the analysis of the database of the participating pharmacy as well. Theoretical part of the thesis deals with social pharmacy as a branch of science. It includes the review of the development of the German pharmacy - mainly the pharmacy practice, ageing of the population and the social policy. The issue of the need and consumption of drugs in the elders is underlined. The observation was performed first in the group A ( the questionnaire - return 65 % of 843 respondents from a big city compared with small towns as well), and then in the group B (random patients from the database of the participating pharmacy - about 300 people). For the... Souhrn - tschechische Zusammenfassung der Arbeit Apothekerin Mgr. Betina Dürk: Význam OTC léčiv - zejména z hlediska přístupu seniorů Studie samoléčení, zejména s ohledem na OTC léky jsou jednou z důležitých oblasti sociální farmacie a to především u největší skupiny konsumentů těchto léků- seniorů. Práce navazuje na řadu studií provedených na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Cílem je především získat údaje z jiné země - SRN a to z oblasti München. Sledování provedeno v období 2008/2009 a to jednak pomocí dotazníků, jednak rozborem kartotéky sledované lékárny. Teoretická část práce je věnována sociální farmacii jako vědnímu oboru, dále přehledu vývoje německé farmacie - zejména lékárenství, stárnutí obyvatelstva a sociální politice. Důraz je pak kladen na problematiku potřeby a spotřeby léčiv seniorů. Sledování provedeno jednak ve skupině A ( dotazník - návratnost 65 % -843 respondentů z velkoměsta a pro srovnání z menších měst), skupina B náhodně vybraní pacienti z kartotéky lékárny -300 osob. Při statistickém vyhodnocení využito zejména clusteranalyzy. Práce vychází z 91 citací původních prací a z přehledu další použité časopisecké a knižní literatury. Výsledky práce jsou přehledně shrnuty v 57 grafech a v 59 tabulkách. Práce čítá 200 stran... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Apothekerin Mgr. Betina Dürk: Importance of the OTC drugs - mainly the attitude of the elders The studies focused on self-medication, mainly with respect to the OTC drugs form one of the principal ...

Dürk, Betina; Kotlářová, Jana; Solich, Jan
Univerzita Karlova, 2009

noTitle
Dürk, Betina; Solich, Jan; Kotlářová, Jana
2009 - German
Apothekerin Mgr. Betina Dürk: Importance of the OTC drugs - mainly the attitude of the elders The studies focused on self-medication, mainly with respect to the OTC drugs form one of the principal issues of the socilal pharmacy, mainly in he biggest group of the drug users - the elders. This thesis continuates a line of studies that have been performed at the Department of Social and Clinical Pharmacy of the Charles University in Prague - Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. The aim is to gain data from another country which is the West Germany, the München region. The observation was provided during the 2008/2009 period by means of the questionnaires and the analysis of the database of the participating pharmacy as well. Theoretical part of the thesis deals with social pharmacy as a branch of science. It includes the review of the development of the German pharmacy - mainly the pharmacy practice, ageing of the population and the social policy. The issue of the need and consumption of drugs in the elders is underlined. The observation was performed first in the group A ( the questionnaire - return 65 % of 843 respondents from a big city compared with small towns as well), and then in the group B (random patients from the database of the participating pharmacy - about 300 people). For the... Souhrn - tschechische Zusammenfassung der Arbeit Apothekerin Mgr. Betina Dürk: Význam OTC léčiv - zejména z hlediska přístupu seniorů Studie samoléčení, zejména s ohledem na OTC léky jsou jednou z důležitých oblasti sociální farmacie a to především u největší skupiny konsumentů těchto léků- seniorů. Práce navazuje na řadu studií provedených na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Cílem je především získat údaje z jiné země - SRN a to z oblasti München. Sledování provedeno v období 2008/2009 a to jednak pomocí dotazníků, jednak rozborem kartotéky sledované lékárny. Teoretická část práce je věnována sociální farmacii jako vědnímu oboru, dále přehledu vývoje německé farmacie - zejména lékárenství, stárnutí obyvatelstva a sociální politice. Důraz je pak kladen na problematiku potřeby a spotřeby léčiv seniorů. Sledování provedeno jednak ve skupině A ( dotazník - návratnost 65 % -843 respondentů z velkoměsta a pro srovnání z menších měst), skupina B náhodně vybraní pacienti z kartotéky lékárny -300 osob. Při statistickém vyhodnocení využito zejména clusteranalyzy. Práce vychází z 91 citací původních prací a z přehledu další použité časopisecké a knižní literatury. Výsledky práce jsou přehledně shrnuty v 57 grafech a v 59 tabulkách. Práce čítá 200 stran... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Apothekerin Mgr. Betina Dürk: Importance of the OTC drugs - mainly the attitude of the elders The studies focused on self-medication, mainly with respect to the OTC drugs form one of the principal ...

Dürk, Betina; Solich, Jan; Kotlářová, Jana
Univerzita Karlova, 2009

Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho aplikace při vyučování němčiny jako cizího jazyka v českých podmínkách
Nosková, Ludmila; Berglová, Eva; Rössler, Paul
2008 - German
The airn of this diplorna thesis is to analyze the Common European Framework oJ ReJerence Jor Languages: Learning, Teaching, Assesment (CEF) and its irnportant by-product, the European Language Portfolio (ELP). Also the current situation of foreign language teaching in the Czech Republic after the release of the abovernentioned docurnents will be dealt with. The scope ofthis thesis will be focused rnainly ofGerrnan as a foreign language and its position arnong other foreign languages taught in the Czech Republic. An analysis of chosen German language textbooks used in current language education is included. The analysis is focused on the textbooks' fulfilling the criteria of current European language policy. The explorative study included in this thesis focuses on the language teachers' awareness of the issue of CEF and ELP and their opinions on advantages and disadvantages ofthe two docurnents concerned. Using the outcorne ofthe study, we try to articulate our own suggestions on improving the CEF. Tematem teto diplomove prace je Spolecny evropskj referencni ramec pro jazyky (SERR), ktery byl vydan Radou Evropy (RE) v roce 2001, jeho charakteristika, analyza a kriticke zhodnoceni. Ureita pozomost je take venovana dUlezitemu vedlejsfmu produktu - Evropskemu jazykovemu portfoliu (EJP). V ramci diplomove prace popisuji situaci v ceskem skolstvi, ktera nastala po zverejneni tohoto dokumentu. Zameruji se na informovanost ueitelu z hlediska SERR a EJP a dale na vliv techto dokumentu na samotnou vYuku. Jelikoz SERR predstavuje dokument zverejneny RE, snazfm se take 0 zachyceni a nastin soueasne jazykove politiky a 0 priblizeni pozadi vzniku tohoto dokumentu. Jazykova politika je jednim z hlavnich bodu, kterymi se RE zabYva. Jazykova politika RE si klade za eil poukazovat na dulezitost vychovy zamerene na interkulturalitu, ktera je zakladem pro demokraticke porozumeni v Evrope. Celozivotni jazykove vzdelavani pfitom hraje velmi duleiitou roli, protoze zvysuje pracovni sance, a proto muze vest a napomahat k eventual ni pracovni mobilite. RE podporuje a napomaha k zavedeni reforem a dava podnety k inovacimjak v oblasti vzdelavani uCitelu, tak v oblasti vJ'uky cizich jazyku. Se vstupem do Evropske unie se Ceska republika stala soucasti spolecenstvi, ve kterem neexistuje pouze jeden oficialni jazyk. Jazyky vsech... Available in a digital repository NRGL
Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho aplikace při vyučování němčiny jako cizího jazyka v českých podmínkách

The airn of this diplorna thesis is to analyze the Common European Framework oJ ReJerence Jor Languages: Learning, Teaching, Assesment (CEF) and its irnportant by-product, the European Language ...

Nosková, Ludmila; Berglová, Eva; Rössler, Paul
Univerzita Karlova, 2008

Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho aplikace při vyučování němčiny jako cizího jazyka v českých podmínkách
Nosková, Ludmila; Berglová, Eva; Rössler, Paul
2008 - German
The airn of this diplorna thesis is to analyze the Common European Framework oJ ReJerence Jor Languages: Learning, Teaching, Assesment (CEF) and its irnportant by-product, the European Language Portfolio (ELP). Also the current situation of foreign language teaching in the Czech Republic after the release of the abovernentioned docurnents will be dealt with. The scope ofthis thesis will be focused rnainly ofGerrnan as a foreign language and its position arnong other foreign languages taught in the Czech Republic. An analysis of chosen German language textbooks used in current language education is included. The analysis is focused on the textbooks' fulfilling the criteria of current European language policy. The explorative study included in this thesis focuses on the language teachers' awareness of the issue of CEF and ELP and their opinions on advantages and disadvantages ofthe two docurnents concerned. Using the outcorne ofthe study, we try to articulate our own suggestions on improving the CEF. Tematem teto diplomove prace je Spolecny evropskj referencni ramec pro jazyky (SERR), ktery byl vydan Radou Evropy (RE) v roce 2001, jeho charakteristika, analyza a kriticke zhodnoceni. Ureita pozomost je take venovana dUlezitemu vedlejsfmu produktu - Evropskemu jazykovemu portfoliu (EJP). V ramci diplomove prace popisuji situaci v ceskem skolstvi, ktera nastala po zverejneni tohoto dokumentu. Zameruji se na informovanost ueitelu z hlediska SERR a EJP a dale na vliv techto dokumentu na samotnou vYuku. Jelikoz SERR predstavuje dokument zverejneny RE, snazfm se take 0 zachyceni a nastin soueasne jazykove politiky a 0 priblizeni pozadi vzniku tohoto dokumentu. Jazykova politika je jednim z hlavnich bodu, kterymi se RE zabYva. Jazykova politika RE si klade za eil poukazovat na dulezitost vychovy zamerene na interkulturalitu, ktera je zakladem pro demokraticke porozumeni v Evrope. Celozivotni jazykove vzdelavani pfitom hraje velmi duleiitou roli, protoze zvysuje pracovni sance, a proto muze vest a napomahat k eventual ni pracovni mobilite. RE podporuje a napomaha k zavedeni reforem a dava podnety k inovacimjak v oblasti vzdelavani uCitelu, tak v oblasti vJ'uky cizich jazyku. Se vstupem do Evropske unie se Ceska republika stala soucasti spolecenstvi, ve kterem neexistuje pouze jeden oficialni jazyk. Jazyky vsech... Available in a digital repository NRGL
Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho aplikace při vyučování němčiny jako cizího jazyka v českých podmínkách

The airn of this diplorna thesis is to analyze the Common European Framework oJ ReJerence Jor Languages: Learning, Teaching, Assesment (CEF) and its irnportant by-product, the European Language ...

Nosková, Ludmila; Berglová, Eva; Rössler, Paul
Univerzita Karlova, 2008

Německá a česká terminologie v oblasti logistiky
Dufek, Jan; Vachková, Marie; Berglová, Eva
2007 - German
V předkládané rigorózní práci se zabývám lingvistickou analýzou německého a českého terminologického systému v logistice. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve objasňuji, co se rozumí pod pojmem odborný jazyk a terminologie a zkoumám, jakých výsledků bylo v oblasti terminologické vědy a výzkumu odborného jazyka dosaženo. Opominout nelze ani lingvistickou práci v oblasti logistiky a problematiku vztahů mezi termíny, které představují metodiku této práce. V praktické části je prováděna analýza německé terminologie v logistice pomocí sémantických vztahů mezi termíny. V popředí těchto rozborů stojí vztah celku a části, který je dále ještě determinován specifickým příznakem. Na tuto empirickou část navazuje kontrastivní analýza německé a české terminologie v logistice, v níž se kromě rozdílů sémantických bere zvláštní zřetel na odlišnosti v počtu jednotlivých komponent příslušného termínu jakož i na slovotvorné rozdíly při konstrukci názvosloví v obou jazycích. Available in a digital repository NRGL
Německá a česká terminologie v oblasti logistiky

V předkládané rigorózní práci se zabývám lingvistickou analýzou německého a českého terminologického systému v logistice. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části ...

Dufek, Jan; Vachková, Marie; Berglová, Eva
Univerzita Karlova, 2007

Německá a česká terminologie v oblasti logistiky
Dufek, Jan; Vachková, Marie; Berglová, Eva
2007 - German
V předkládané rigorózní práci se zabývám lingvistickou analýzou německého a českého terminologického systému v logistice. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve objasňuji, co se rozumí pod pojmem odborný jazyk a terminologie a zkoumám, jakých výsledků bylo v oblasti terminologické vědy a výzkumu odborného jazyka dosaženo. Opominout nelze ani lingvistickou práci v oblasti logistiky a problematiku vztahů mezi termíny, které představují metodiku této práce. V praktické části je prováděna analýza německé terminologie v logistice pomocí sémantických vztahů mezi termíny. V popředí těchto rozborů stojí vztah celku a části, který je dále ještě determinován specifickým příznakem. Na tuto empirickou část navazuje kontrastivní analýza německé a české terminologie v logistice, v níž se kromě rozdílů sémantických bere zvláštní zřetel na odlišnosti v počtu jednotlivých komponent příslušného termínu jakož i na slovotvorné rozdíly při konstrukci názvosloví v obou jazycích. Available in a digital repository NRGL
Německá a česká terminologie v oblasti logistiky

V předkládané rigorózní práci se zabývám lingvistickou analýzou německého a českého terminologického systému v logistice. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části ...

Dufek, Jan; Vachková, Marie; Berglová, Eva
Univerzita Karlova, 2007

Jazyka a téma v migrační literatuře na příkladu děl Libuše Moníkové, Herty Müller, Emine Sevgi Özdamar a Feridun Zaimoglu
Koutková, Lucie; Petříček, Miroslav; Pfeiferová, Dana
2007 - German
V nekolika poslednich letech se v nemecky mluvicich zemich rozvinul smer tzv. "Migrationsli tera tur" (dale migracni li tera tura) . Ackoliv v sedmdesatych letech vychazel ze starsiho fenomenu tzv. "Gastarbei ter li teratur", navazuje na ni dnes j iz jen velmi volne. Lze ho zhruba charakterizovat jako proud zastoupeny vetsinove zenskjlmi autorkami, ktere ve sve tvorbe tematicky a topologicky propojuji nemecky mluvici zeme a svou puvodni domovinu. Autori v teto kategorii byli dosud rozdelovani podle zeme puvodu, materskeho jazyka nebo tematiky, kterou se zabYvaji. Autorka textu povazuje v navaznosti na prace Immacolaty Amodeo tato kri teria za nedostacujici, zejmena proto, ze casto vedou ke splynuti kategorie migracni literatury s literaturou exilovou. Za stezejni pro migracni literaturu povazuje autorka otazku jazyka, respektive souvislosti ruznych jazyku, jejich propojovani, pienosu z jednoho jazyka do jineho, popiipade inovovanych koncepci jazyku na urovni syntakticke, semanticke i zcela obecne ieceno na koncepcni urovni mysleni. Jednotlive slovo nebo slovni spojeni byva ve svem nemeckem a cizojazycnem kontextu iniciatorem a zakladnim kamenem I prozaicke i basnicke tvorby autoru. Soustiedenim na jazyk jako I zprostiedkovatele a tvurce reality se literatura "migrantu" odlisuje od li tera tury exilove nebo... Available in a digital repository NRGL
Jazyka a téma v migrační literatuře na příkladu děl Libuše Moníkové, Herty Müller, Emine Sevgi Özdamar a Feridun Zaimoglu

V nekolika poslednich letech se v nemecky mluvicich zemich rozvinul smer tzv. "Migrationsli tera tur" (dale migracni li tera tura) . Ackoliv v sedmdesatych letech vychazel ze starsiho fenomenu tzv. ...

Koutková, Lucie; Petříček, Miroslav; Pfeiferová, Dana
Univerzita Karlova, 2007

Němčina a čeština v jazykově politickém konfliktu. Srovnávací analýza diskurzu Badeniho jazykových nařízení z roku 1897
Syrovátková, Adéla; Vachková, Marie; Povejšil, Jaromír; Heinemann, Margot
2007 - German
This dissertation employs the principles of linguistic discourse analysis. Discourse as a social praxis is examined in an historical context. The thesis falls in the domain of external language evolution and is based particularly on the erudition of historical sociolinguistics and pragmatics. The language behavior of Germans and Czechs is documented and comparatively analyzed against the backdrop of a governmental language policy decree which caused a political crisis in Bohemia in 1897. The research draws upon the persuasive political discourse in the daily press from both nationally-minded Germans and Czechs. The whole of the research is the examination of three specific types of content distilled thereof: autostereotypes, heterostereotypes, and perspectives on the "Bohemia issue". Catchwords contained therein are identified and assessed from a perspective of semasiological and onomaseological competition. Further examinations are conducted based upon argumentation strategies through which suggested topoi patterns are analyzed to elucidate their group specification and function, a key aspect of which is the semantic analysis of the values and norms of involved parties (the principles of New Rhetoric). The supporting matter is further subjected to analysis of the linguistic devices used in the expression... Tato dizertační práce vychází z principů lingvistické analýzy diskurzu. Diskurz jako sociální praxe je zde chápán v historickém kontextu. Práce svým charakterem spadá do tzv. vnějšího vývoje jazyka, opírá se zejména o poznatky historické sociolingvistiky a pragmatiky. Na pozadí vládního jazykově politického nařízení z roku 1897, které v Čechách vyvolalo politickou krizi, je dokumentováno a kontrastivní analýze podrobeno řečové jednání Čechů a Němců. Východisko tvoří obsah výpovědí (Aussagen) s výrazně přesvědčovací funkcí. Jedná se o veřejné politické promluvy národně uvědomělých Čechů a Němců prezentovaných v denním tisku. Celkem jsou zkoumány tři obsahové kategorie: autostereotyp, heterostereotyp a postoj k tzv. české otázce. Tyto obsahy se obrážejí v heslech, která jsou pro daný diskurz klíčová (diskurstragende Schlüsselwörter), a jejich konkurenci ze sémaziologického a onomaziologického hlediska (Bedeutungs- und Bezeichnungskonkurrenz). Druhé východisko představují argumentační strategie. Navrženy jsou topické vzorce, které jsou porovnány s ohledem na jejich skupinovou specifičnost a funkci. V popředí přitom stojí sémantická analýza hodnotových a normativních soudů zúčastněných skupin (zásady neorétoriky). Poslední, doprovodnou rovinou je analýza jazykových prostředků sloužících k vyjádření obsahů a... Available in a digital repository NRGL
Němčina a čeština v jazykově politickém konfliktu. Srovnávací analýza diskurzu Badeniho jazykových nařízení z roku 1897

This dissertation employs the principles of linguistic discourse analysis. Discourse as a social praxis is examined in an historical context. The thesis falls in the domain of external language ...

Syrovátková, Adéla; Vachková, Marie; Povejšil, Jaromír; Heinemann, Margot
Univerzita Karlova, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases