Number of found documents: 137350
Published from to

Vytápění bytového domu
Choutka, Martin; Horká, Lucie; Počinková, Marcela
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická, výpočtová a projektová. Teoretická část se zabývá předávacími stanicemi a centrálním zásobováním tepla. Výpočtová část zahrnuje návrh otopné soustavy a přípravu teplé vody. Zdrojem tepla jsou dvě horkovodní předávací stanice. Projektová část obsahuje projektovou dokumentaci a technickou zprávu. The bachelor's thesis deals with the design of heating and hot water preparation. The thesis consists of three parts. Theoretical part, calculation part, and project part. The theoretical part addresses transfer stations and central heat supply. The calculation part includes the design of the heating system and hot water preparation. The heat source consists of two hot water transfer stations. The project part contains project documentation and a technical report. Keywords: Vytápění; podlahové vytápění; tepelné ztráty; přirozené větrání; příprava teplé vody; předávací stanice tepla; Heating; floor heating; heat loss; natural ventilation; hot water preparation; heat transfer station Available in a digital repository NRGL
Vytápění bytového domu

Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická, výpočtová a projektová. Teoretická část se zabývá předávacími stanicemi a centrálním ...

Choutka, Martin; Horká, Lucie; Počinková, Marcela
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Revitalizácia tradičnej chalupy na Kopaniciach
Černák, Jakub; Formánek, Marian; Počinková, Marcela
2024 - Slovak
V mojej bakalárskej práci sa zaoberám revitalizáciou tradičnej chalupy na Kopaniciach. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť práce sa zaoberá dokumentáciou pre stavebné povolenie a druhá časť návrhom obnoviteľných zdrojov energie pre tento objekt. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bol kladený dôraz na energetickú hospodárnosť objektu, použité materiály a kvalitu vnútorného prostredia objektu. Dom sa nachádza na západnom Slovensku v malej dedine Vaďovce. Svojím tvarom a osadením do terénu vytvára átrium. Svojím architektonickým riešením sa snaží rešpektovať tradičnú okolitú zástavbu. Dom sa rozdelí na dve časti, na časť hosťovskú na prízemí a časť pre trvalé bývanie štvorčlennej rodiny v podkrovnom byte. Obe so samostatným vstupom. Hosťovská časť na prízemí zahŕňa kuchyňu, kúpeľňu, obývaciu izbu a spálňu. Podkrovný byt obsahuje dve detské izby, spálňu, šatník, kuchyňu s obývačkou a dve kúpeľne. Vedľa vstupu do podkrovného bytu sa umiestni technická miestnosť. Pôvodná časť domu má kamenné základy a steny z nepálenej tehly. Novonavrhované stropy sú drevo-betónové a nadstavba podkrovia bude z keramických tvárnic. Dom sa zateplí prírodnou konopnou izoláciou. Vykurovanie objektu zaistí nízkoteplotné podlahové vykurovanie. Tepelný komfort počas tropických letných dní zabezpečia chladiace stropy. Reverzibilné tepelné čerpadlo zem voda sa postará o dodávku tepla a chladu. Záložným zdrojom tepla budú krbové kachle s vodným výmenníkom. Vetranie objektu zaistí mechanická ventilácia so spätným získavaním tepla. Vetracia jednotka sa doplní o vodný výmenník na úpravu teploty vzduchu. Obnoviteľným zdrojom elektrickej energie bude malá veterná turbína o výkone 5 kW, ktorá bude domu dodávať elektrickú energiu. Objekt sa napojí na verejný vodovod a kanalizáciu. Zrážková voda sa zachytí do akumulačnej nádrže a využije sa na zalievanie. Prebytočná zrážková voda bude vsakovaná. Neoddeliteľnou súčasťou práce je preukaz energetickej náročnosti budovy. The aim of my bachelor´s thesis is revitalization of the traditional cottage in Kopanice region. The project is divided into two parts. The first part contains the documentation for building permission and the second part contains the design of the renewable energy source. During the development of the project documentation, emphasis was placed on the energy efficiency of building, the material used in the project and quality of indoor environment. The house is situated in Slovakia in the village Vaďovce. Revitalization respects the original appearance of the building. House is going to be divided into two parts, one part for guest on ground floor and the second part for family of four in the attic flat. Both flats have a separate entrance. In the guest part is the kitchen, two bedrooms and bathroom with toilet. In the attic flat are two kids rooms, bedroom, living room with kitchen and bathroom. Utility room is situated next to the entrance hall of the attic flat. The original part of the house has stone and mudbrick walls. The ceilings are made of wood concrete. New parts of walls are made of blocks. The house is insulated with natural hemp insulation. The house will be heated by floor heating. The thermal comfort during tropical summer days will be provided by ceiling cooling. Source of heat/cold will be a reversible heat pump, type air-water. Auxiliary heat source will be fireplace with water coil. The ventilation of the house is going to be mechanical with heat recovery. Mechanical ventilation unit will have water coil to adjust the air temperature. Renewable source of energy is going to be a small wind power plant with power 5 kW. The wind turbine will be producing electric energy for this house. The house is connected to water main and sewer system. Rainwater will be accumulated and reused for watering. Spare water will be infiltrated into ground. The energy performance certificate is necessary part of this bachelor thesis. Keywords: traditional cottage; mud bricks; indoor environment; renewable source of energy; heat pump; floor heating; wind power plant Available in a digital repository NRGL
Revitalizácia tradičnej chalupy na Kopaniciach

V mojej bakalárskej práci sa zaoberám revitalizáciou tradičnej chalupy na Kopaniciach. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť práce sa zaoberá dokumentáciou pre stavebné povolenie a druhá časť ...

Černák, Jakub; Formánek, Marian; Počinková, Marcela
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Generování rodokmenů z archivních záznamů
Haltmar, Adam; Zbořil, František; Rozman, Jaroslav
2024 - Czech
Tato práce popisuje funkci již existujícího programu pro zpracování, porovnání a propojení archivních matričních záznamů o osobách do struktury vhodné pro uložení do grafové databáze s vedlejším účinkem tvorby rodokmenů. Dále se věnuje jeho optimalizaci a zlepšení přesnosti výsledků propojování. Ukazuje nevhodné postupy a jejich alternativní řešení pro zrychlení výpočetní doby běhu programu a rozšiřuje program o další funkce jako například standardizaci jmen pro navýšení úspěšnosti propojování. Výsledkem těchto postupů je dosažení zrychlení přes 5000 %. This thesis is about optimalization and increasing precision of already existing program for processing, comparing and linking archive records about people in a way to store them in a graph database while constructing family pedigrees as a side effect. It shows where the algorithm was approached badly and makes better alternatives for lowering the computation time. It also presents new methods for increasing the precision of record linking like name standardization and compares tests with the original program. Result of these changes is accelerating the program by more than 5000 %. Keywords: genealogie; tvorba rodokmenů; propojování záznamů; grafová databáze; optimalizace; genealogy; pedigree creation; record linking; graph database; optimalization Available in a digital repository NRGL
Generování rodokmenů z archivních záznamů

Tato práce popisuje funkci již existujícího programu pro zpracování, porovnání a propojení archivních matričních záznamů o osobách do struktury vhodné pro uložení do grafové databáze s vedlejším ...

Haltmar, Adam; Zbořil, František; Rozman, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hydropneumatické systémy vozidel
Ševčík, Michal; Míša, Jiří; Blaťák, Ondřej
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá hydropneumatickými systémy odpružení. Jedná se o úzkou vývojovou větev odpružení, jež má na současném trhu stabilní pozici. Přináší s sebou totiž řadu klíčových funkcí, které mohou být zásadní pro hlavní pracovní náplň určitých strojních zařízení. Daní těchto funkcí je často konstrukční a finanční náročnost systému. Z tohoto důvodu je systém v práci porovnáván hlavně s klasickou koncepcí konvenčních systémů odpružení s ocelovými pružinami. Je zde popsána také široká škála funkcí, kterými tento systém může disponovat. Na základě teoretických poznatků je navržena koncepce hydropneumatického systému odpružení na vozidlo Ford TRUCKS 1833 DC. Je provedena série výpočtů určujících základní parametry systému. Získané výsledky jsou využity pro volbu komponentů systému ze současné nabídky na trhu. Hydraulické válce, jež patří mezi hlavní komponenty hydropneumatických jednotek, jsou na základě pevnostních výpočtů konstrukčně navrženy konkrétně po dané vozidlo. This work deals with hydropneumatic suspension systems. It is a narrow development branch of suspension that has a stable position in the current market. It brings with it a number of key functions that can be essential to the main workload of certain machinery. The downside of these features is often the design and financial complexity of the system. For this reason, the system is mainly compared with the classical concept of conventional suspension systems with steel springs. The wide range of functions that the system can provide is also described. Based on the theoretical knowledge, the concept of a hydropneumatic suspension system for the Ford TRUCKS 1833 DC is proposed. A series of calculations are performed to determine the basic parameters of the system. The obtained results are used to select system components from the current market offer. The hydraulic cylinders, which are one of the main components of the hydropneumatic units, are designed specifically for the vehicle based on strength calculations. Keywords: hydropneumatika; odpružení; hydraulický válec; hydropneumatická jednotka; hydropneumatics; suspension; hydraulic cylinder; hydropneumatic unit Available in a digital repository NRGL
Hydropneumatické systémy vozidel

Tato bakalářská práce se zabývá hydropneumatickými systémy odpružení. Jedná se o úzkou vývojovou větev odpružení, jež má na současném trhu stabilní pozici. Přináší s sebou totiž řadu klíčových funkcí, ...

Ševčík, Michal; Míša, Jiří; Blaťák, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Rozšíření aplikace Locus Map pro komunikaci jednotek na bojišti
Bukas, Jozef Michal; Rychlý, Marek; Hranický, Radek
2024 - English
Existuje mnoho systémov riadenia bojiska, ale nie sú dostupné pre širokú verejnosť. Mnohé používateľské základne by však takýto systém mohli využiť. Napríklad nadšenci milsimu, záchranné služby, prípadne poľovníci počas organizovaných poľovačiek. Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť open-source rozšírenie systému riadenia bojiska pre aplikáciu Locus Map. Samotný klient bol implementovaný ako Android aplikácia ktorá využíva Locus API na integráciu do aplikácie Locus Map ktorá dopĺňa klienta mapou a funkciamy s ňou spojenými. Samotný system používa architektúru klient-server kde komnukácia medzi serverom a klientom používa protokol WebSocket pre skoro okamžitú propagáciu dát zo serveru ku klientom. Nakoniec bol tento systém otestovaný priamo v akcií napríklad na dvoj-dňovej airsoftovej akcií. There are many battlefield management systems, but they are not available to the general public. However, many user bases could use such a system. For example, milsim enthusiasts, emergency services, or hunters during organized hunts. This bachelor's thesis aims to create an open-source extension of the battlefield management system for the Locus Map application. The client has been implemented as an Android application that uses the Locus API to integrate into the Locus Map application, which complements the client with a map and map-related features. The system uses a client-server architecture where the communication between server and client uses the WebSocket protocol for near-instantaneous data propagation from the server to the clients. Finally, the system has been tested directly in action, for example, at a two-day airsoft event. Keywords: Battle management system; Situational awareness; Geographical information system; Add-on; Extension; Military; Coordinate system; Military Grid Reference System; Universal Traverse Mercator; Location sharing; Chat; Android; Location based services; C4I; Command; Control; Communication; Application; Systém riadenia boja; Geografický informačný systém; Situačné povedomie; Rozšírenie; Armáda; Koordinačný systém; MGRS; Univerzálny travérzny merkátor; Zdielanie polohy; správy; Android; Služba založená na polohe; C4I; Riadenie; Kontrola; Komunikácia; Aplikácia Available in a digital repository NRGL
Rozšíření aplikace Locus Map pro komunikaci jednotek na bojišti

Existuje mnoho systémov riadenia bojiska, ale nie sú dostupné pre širokú verejnosť. Mnohé používateľské základne by však takýto systém mohli využiť. Napríklad nadšenci milsimu, záchranné služby, ...

Bukas, Jozef Michal; Rychlý, Marek; Hranický, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Trasovací studie modernizace trati České Budějovice - Horní Dvořiště, 1. část
Andrlová, Monika; Vukušič, Ivan; Říha, Tomáš
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novou trasu železniční trati České Budějovice – Horní Dvořiště v úseku Roudné u Českých Budějovic – Netřebice. Návrh trasy byl proveden variantně pro různé traťové rychlosti s cílem nalezení vhodného kompromisu mezi maximálním zrychlením jízdních dob a využitím stávajícího zemního tělesa. Následně byla vyhodnocena nejvhodnější varianta, která je zpracována v podrobnosti studie. The aim of the bachelor´s thesis was to design a new route of the railway route Ceske Budejovice – Horni Dvoriste in the section Roudne u Ceske Budejovice – Netrebice. The design of the railway route was carried out for different line speeds with the aim of finding a suitable compromise between the maximum acceleration of travel times and the use of the existing earth body. Subsequently, the most suitable variant eas evaluated and is elaborated in the study details. Keywords: Trasa; studie; modernizace; varianta; železniční trať; Route; study; modernization; variant; railway Available in a digital repository NRGL
Trasovací studie modernizace trati České Budějovice - Horní Dvořiště, 1. část

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novou trasu železniční trati České Budějovice – Horní Dvořiště v úseku Roudné u Českých Budějovic – Netřebice. Návrh trasy byl proveden variantně pro různé ...

Andrlová, Monika; Vukušič, Ivan; Říha, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené odléváním do měděné kokily
Zabloudilová, Eva; Němec, Karel; Adam, Ondřej
2024 - Czech
Nemísitelné slitiny jsou charakteristické kladnou entalpií mísení. Výsledná mikrostruktura těchto slitin je díky tomu tvořena separovanými fázemi. Mikrostrukturu a mechanické vlastnosti materiálu lze ovlivňovat nejen rychlostí ochlazování vzorku při odlití, ale také přidáním legujících prvků. Tato bakalářská práce se věnuje slitinám na bázi Cu-Fe, které se vyznačuje přítomností mezery mísitelnosti. Jako legující prvky byly vybrány Ni, Mn, Co a Cr. Slitiny byly připraveny pomocí kalení z taveniny odlitím do měděné kokily a následně byla hodnocena jejich mikrostruktura, chemické složení a tvrdost. Následně byl zhodnocen vliv jednotlivých legur na výsledné vlastnosti slitin. Immiscible alloys are characterized by a positive enthalpy of mixing. The resulting microstructure of these alloys is therefore made up of separated phases. The microstructure and mechanical properties of the material can be influenced not only by the cooling rate of the sample during casting, but also by the addition of alloying elements. This bachelor's thesis is devoted to alloys based on Cu-Fe, which is characterized by the presence of a miscibility gap. Ni, Mn, Co and Cr were selected as alloying elements. The alloys were prepared using Rapid solidification by casting into a copper mold and their microstructure, chemical composition and hardness were subsequently evaluated. Subsequently, the influence of individual elements on the resulting properties of the alloys was evaluated. Keywords: Mezera mísitelnosti; kalení z taveniny; nemísitelné slitiny; ThermoCalc; Miscibility gap; Rapid Solidification; immiscible alloys; ThermoCalc Available in a digital repository NRGL
Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené odléváním do měděné kokily

Nemísitelné slitiny jsou charakteristické kladnou entalpií mísení. Výsledná mikrostruktura těchto slitin je díky tomu tvořena separovanými fázemi. Mikrostrukturu a mechanické vlastnosti materiálu lze ...

Zabloudilová, Eva; Němec, Karel; Adam, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Aplikace mravenčích algoritmů
Olszar, Patrik; Sedlák, David; Bidlo, Michal
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje implementaci a optimalizaci mravenčích algoritmů v jazyce C++ pro řešení problému obchodního cestujícího (TSP) s desítkami až statisíci měst. Vzhledem k vysokým nárokům na paměť, které tradiční metody v mravenčích algoritmech přinášejí kvůli exponenciálnímu rozšiřování matice feromonů, byla implementována omezená feromonová matice. Tato technika efektivně omezuje velikost paměti potřebnou pro feromonovou matici a zvyšuje tak škálovatelnost algoritmu. Dále práce využívá techniky jako MAX–MIN, paralelizace mravenců, dynamické upravování parametrů alpha a beta, seznam nejbližších sousedů a VCSS. Podařilo se dosáhnout výsledné cesty, která je do 3.5-5% od nejlepšího řešení. This bachelor’s thesis focuses on the implementation and optimization of the ant colony algorithm in C++ for solving the traveling salesman problem (TSP) involving tens of thousands to hundreds of thousands of cities. Due to the high memory demands of traditional ant colony algorithms, which have a exponential expansion of the pheromone matrix, a restricted pheromone matrix was implemented. This technique effectively limits the memory size needed for the pheromone matrix and thus enhances the scalability of the algorithm. Additionally, the work uses techniques such as MAX–MIN, ant parallelization, dynamic adjustment of alpha and beta parameters, a nearest neighbor list, and VCSS. The results achieved a final path that is within 3.5-5% of the optimal solution. Keywords: mravenčí algoritmy; paralelizace; VCSS; omezená feromonová matice; MAX–MIN; ACO; ACS; TSP; C++; ant algorithms; parallelization; VCSS; restricted pheromone matrix; MAX–MIN; ACO; ACS; TSP; C++ Available in a digital repository NRGL
Aplikace mravenčích algoritmů

Tato bakalářská práce se věnuje implementaci a optimalizaci mravenčích algoritmů v jazyce C++ pro řešení problému obchodního cestujícího (TSP) s desítkami až statisíci měst. Vzhledem k vysokým nárokům ...

Olszar, Patrik; Sedlák, David; Bidlo, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Porovnání výpočetních možností open source a komerčního nástroje pro CFD analýzu profilů
Řezníček, Tomáš; Zikmund, Pavel; Popela, Robert
2024 - English
Cílem této práce je zjistit schopnosti open-source a komerčních CFD balíků a použít tuto znalost k porovnání jejich využití při analýze aerodynamických profilů ve dvourozměrném prostoru. CFD kody vybrané pro tento účel byly open-source software OpenFOAM a komerční software ANSYS Fluent. Veškeré simulace byly doprovázeny a porovnávány s měřením z aerodynamického tunelu. The purpose of this study is to explore the capabilities of an open-source and commercial CFD solutions, and use that knowledge to compare their use in analyzing airfoils in two-dimensional space. The solutions selected for this purpose were the open-source software OpenFOAM and a commercial product ANSYS Fluent. All simulations are supported and compared to wind tunnel measurements. Keywords: CFD; Computational Fluid Dynamics; OpenFOAM; ANSYS; Fluent; Mesh; Lift coefficient; Drag coefficient; Pitching moment coefficient; Wind tunnel; Airfoil; LS-0413; GA(W)-1; CFD; OpenFOAM; ANSYS; Fluent; Výpočetní sít; Koeficient vztlaku; Koeficient odporu; Koeficient klopného momentu; Větrný tunel; Profil; LS-0413; GA(W)-1 Available in a digital repository NRGL
Porovnání výpočetních možností open source a komerčního nástroje pro CFD analýzu profilů

Cílem této práce je zjistit schopnosti open-source a komerčních CFD balíků a použít tuto znalost k porovnání jejich využití při analýze aerodynamických profilů ve dvourozměrném prostoru. CFD kody ...

Řezníček, Tomáš; Zikmund, Pavel; Popela, Robert
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům
Kadlecová, Lucie; Lavický, Miloš; Matějka, Libor
2024 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového domu, jež bude splňovat nároky a podmínky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Tento bytový dům byl navržen tak, aby svým provozem nijak nenarušoval či neomezoval provoz přilehlých bytových domů na sousedních pozemních v blízkém okolí. Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V bytovém domě jsou dimenzovány skladovací prostory, technická zázemí příslušných technologií, společenské prostory sloužící jako místo rekreace obyvatelů BD a samostatné bytové jednotky. Celkový počet bytových jednotek je 12. The goal of this bachelor's thesis is the preparation of project documentation for a new building apartment building, which will meet the requirements and conditions for a building with almost zero consumption energy. This apartment building was designed so that its operation does not disturb or did not restrict the operation of adjacent apartment buildings on neighboring land in the immediate vicinity. The apartment building is designed as four floors, partially with a basement. They are in an apartment building dimensioned storage spaces, technical background of relevant technologies, social premises serving as a place of recreation for BD residents and separate housing units. Total the number of housing units is 12. Keywords: Bytový dům; budova s téměř nulovou spotřebou energie; projektová dokumentace pro provedení stavby; jednoplášťová vegetační plochá střecha; částečně podsklepený; čtyřpodlažní; monolitická konstrukce; zděná konstrukce; tepelně izolační tvárnice nosný systém; stěnový konstrukční systém; střešní terasa; Apartment building; building with almost zero energy consumption; project documentation for design of the building; single-layer vegetated flat roof; partially basement; four-storey; monolithic construction; brick construction; heat-insulating block bearing system; wall construction system; roof terrace Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového domu, jež bude splňovat nároky a podmínky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Tento bytový dům byl navržen ...

Kadlecová, Lucie; Lavický, Miloš; Matějka, Libor
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases