Number of found documents: 51
Published from to

Traducción comentada de dos cuentos de Horacio Quiroga
Aneta : P12000742 Veselá; vedoucí práce Iva Novotná
Spanish
Cílem bakalářské práce je přeložit povídky Podříznutá slepice a Po proudu z Quirogovy sbírky Povídky o lásce, smrti a šílenství a upozornit na problémy, které se během překladu vyskytly. První část se zabývá teorií překladu a řeší zejména typy překladu, ekvivalenci, proces překladu a překladatelské postupy. Dále práce pojednává o životě samotného autora a uvádí vybrané dílo do literárně-historického kontextu. Praktická část je věnována překladu vybraných povídek do českého jazyka a komentáři k překladu. Komentář k překladu představuje hlavní část práce a analyzuje postup překladu a úskalí, jež se při překladu díla uruguayského autora vyskytly. The aim of this bachelor thesis is to translate the stories The Decapitated Chicken and Adrift which are part of the book Tales of Love, Madness and Death, written by Horacio Quiroga and to point out the problems that appeared during the translation. The first part deals with the theory of translation and describes especially the types of translation, equivalence, translation process and translation techniques. Next part mentions the author and his life and situates selected work into literary and historical context. The practical part is dedicated to the translation of the two stories into the Czech language and the annotation. The annotation is the main part of this thesis and analyses the translating procedure and problems that emerged during the translation of the work of this Uruguayan author. Keywords: španělské povídky; překlady ze španělštiny Available to registered users in the Library of TUL
Traducción comentada de dos cuentos de Horacio Quiroga

Cílem bakalářské práce je přeložit povídky Podříznutá slepice a Po proudu z Quirogovy sbírky Povídky o lásce, smrti a šílenství a upozornit na problémy, které se během překladu vyskytly. První část se ...

Aneta : P12000742 Veselá; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci

Komparace dvou literárních děl "Celestina" a "Romeo a Julie"
Eva Kopecká; vedoucí práce Jana Demlová
Spanish
Bakalářská práce jménem "Komparace dvou literárních děl Celestina a Romeo a Julie" se zabývá analýzou a porovnáváním dvou literárních, světových děl. Knihy pochází od španělského autora z 2. poloviny 15. století a od anglického autora z 2. poloviny 16. století. Jedná se o tyto literární publikace: Celestina od Fernanda de Rojase a Romeo a Julie od Williama Shakespeara. Dílo Fernanda de Rojase se odehrává v prerenesanční době ve Španělsku, v městě Burgos. Drama Williama Shakespeara probíhá v renesanční době, v italském městě Verona. Hlavní tezí je nalezení shod z hlediska děje děl, například okolností seznámení se dvou zamilovaných, jejich tajných schůzek, názorů a postojů rodičů ohledně výběru budoucích partnerů jejich dětí či okolností jejich smrti. Cílem práce je nalézt v těchto dvou významných a slavných literárních dílech základní podobnosti, ale i rozdíly v dějové linii a s ní spojenými zlomovými situacemi, které ději dávají směr. Dále bude práce zkoumat vnitřní charakteristiku literárních postav a v neposlední řadě bude analyzovat historickou dobu, v níž byla díla poprvé publikována, konkrétně tedy 2. poloviny 15. století období prerenesance ve Španělsku a období 2. poloviny 16. století v Anglii, tedy renesanci. Hlavním úkolem je celková analýza obou děl a následně jejich porovnávání. V bakalářské práci je použita metoda analýzy textu z obou děl a dále z knih odborných a historických. Bude aplikována metoda komparace získaných poznatků a jejich zpracování. Keywords: literární díla; tragédie Available to registered users in the Library of TUL
Komparace dvou literárních děl "Celestina" a "Romeo a Julie"

Bakalářská práce jménem "Komparace dvou literárních děl Celestina a Romeo a Julie" se zabývá analýzou a porovnáváním dvou literárních, světových děl. Knihy pochází od španělského autora z 2. poloviny ...

Eva Kopecká; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci

La traducción comentada del texto no literario enfocado a la comida típica de los países hispanohablantes
Šárka Vrabcová; vedoucí práce Iva Novotná
Spanish
Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování správného a výstižného překladu z vybraného neliterárního textu. Práce bude podložena teoretickými znalostmi překladu. Text bude komentován a analyzován. Součástí projektu je také vyřešení problematiky překladu určitých španělských termínů, které se do českého jazyka nepřekládají a její výsledek, jak s těmito termíny je možné dále pracovat. Zároveň se také bude zabývat ustálenými slovními spojeními a slovesnými opisnými vazbami, které se užívají ve španělském jazyce, a nemají doslovný překlad v jazyce českém. Keywords: překlady ze španělštiny; překlady do češtiny Available to registered users in the Library of TUL
La traducción comentada del texto no literario enfocado a la comida típica de los países hispanohablantes

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování správného a výstižného překladu z vybraného neliterárního textu. Práce bude podložena teoretickými znalostmi překladu. Text bude komentován a ...

Šárka Vrabcová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci

Evolución del léxico en La Laguna, Islas Canarias
Tereza Růžičková; vedoucí práce Miroslav Valeš
Spanish
Bakalářská práce dokumentuje změny na lexikální úrovni v La Laguna na Kanárských ostrovech. Výzkum se týká deseti tradičních slov, která jsou odlišná od standardní španělštiny. Tato slova jsou vybrána z Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, publikovaného roku 1975. Data jsou získána pomocí dotazníku, který využije stejných otázek jako výše uvedený atlas. Jednou z hypotéz práce, která se ukázala být pravdivá, byl například vliv proměnné věk na použití tradičního lexika, předpokládal se vyšší výskyt tohoto lexika u starších osob a přechod ke standardní španělštině u mladších mluvčích. Dále se zkoumal vliv proměnné pohlaví, kdy byl výsledek, použítí kanárského lexika převážně ženami, velmi překvapivý či vliv původu výrazů na jejich použití. Keywords: slovní zásoba; španělština; dialekty Available to registered users in the Library of TUL
Evolución del léxico en La Laguna, Islas Canarias

Bakalářská práce dokumentuje změny na lexikální úrovni v La Laguna na Kanárských ostrovech. Výzkum se týká deseti tradičních slov, která jsou odlišná od standardní španělštiny. Tato slova jsou vybrána ...

Tereza Růžičková; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci

Vývoj prototypu Dona Juana ve španělské literatuře
Nikol Chvalinová; vedoucí práce Jana Demlová
Spanish
Práce porovnává a sleduje vývoj prototypu Dona Juana v knihách El Infamador od Juana de la Cueva, El Burlador de Sevilla od autora Tirso de Molina a Don Juan Tenorio od spisovatele José Zorrilla. Teoretická část se zaměřuje na popis a analýzu Don Juan z hlediska teoretiků a odborných literatur. Poté, praktická část se věnuje především rozboru literární postavy v konkrétních, již zmiňovaných dílech. Na závěr práce přichází srovnání všech vytyčených bodů analýzy a popsání vývoje postavy. Keywords: španělská literatura; Don Juan (legendární postava) Available to registered users in the Library of TUL
Vývoj prototypu Dona Juana ve španělské literatuře

Práce porovnává a sleduje vývoj prototypu Dona Juana v knihách El Infamador od Juana de la Cueva, El Burlador de Sevilla od autora Tirso de Molina a Don Juan Tenorio od spisovatele José Zorrilla. ...

Nikol Chvalinová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci

Chyby Španělů ve španělštině
Jaroslava Škodová; vedoucí práce Iva Novotná
Spanish
V této práci se věnujeme chybám, kterých se dopouštějí Španělé ve španělštině. Proto bychom měli vědět, co je to nejen chyba, jak vzniká a že ne vždy musí znamenat něco negativního, ale také co je to jazyková norma a jak funguje její kodifikace. Kromě toho neopomeneme téma komunikačních prostředků, tedy jakými způsoby může televize nebo rádio obohatit naše znalosti mateřského jazyka. V závěru práce se zabýváme problematickými jevy ve španělštině. Keywords: španělština; jazykové chyby Available to registered users in the Library of TUL
Chyby Španělů ve španělštině

V této práci se věnujeme chybám, kterých se dopouštějí Španělé ve španělštině. Proto bychom měli vědět, co je to nejen chyba, jak vzniká a že ne vždy musí znamenat něco negativního, ale také co je to ...

Jaroslava Škodová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci

Jak využít znalosti angličtiny při výuce španělštiny (Španělština jako 2. cizí jazyk po angličtině)
Michaela Říhová; vedoucí práce Iva Novotná
Spanish
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak pomůže znalost anglického jazyka při výuce španělského jazyka. V první části této práce bude zmíněno, které materiály byly použity v minulosti pro výuku cizích jazyků a které se používají v současnosti v České republice. Mimo jiné zde také bude vysvětlen koncept mnohojazyčnosti. Další část této bakalářské práce bude založena na znalosti slovní zásoby a na gramatických jevech, jako je systém větných časů a použití určitých i neurčitých členů. U těchto jevů pak bude zkoumána podobnost a na jejich základě budou vytvořena cvičení, která pomohou studentům si uvědomit podobnost i odlišnost těchto jevů. K vypracování budou použity učebnice anglického i španělského jazyka. Také zde bude využita znalost didaktiky cizích jazyků. Keywords: jazyková výuka; španělština; English language Available to registered users in the Library of TUL
Jak využít znalosti angličtiny při výuce španělštiny (Španělština jako 2. cizí jazyk po angličtině)

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak pomůže znalost anglického jazyka při výuce španělského jazyka. V první části této práce bude zmíněno, které materiály byly použity v minulosti pro ...

Michaela Říhová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci

Traducción comentada de los capítulos del libro El Exterminio de los pueblos ocultos
Adéla : P13000433 Hudáková; vedoucí práce Iva Novotná
Spanish
Tato bakalářská práce se zabývá překladem a komentářem překladu dvou kapitol zknihy El exterminio de los pueblos ocultos, kterou napsal španělský misionářMiguel Ángel Cabodevilla. Kniha se zabývá incidentem z 24. května roku 2003,kdy se skupina členů klanu Huaorani vydala zabít druhý klan obývající oblastřeky Tigüino v Amazonském pralese v Ekvádoru. Tato práce obsahuje za prvéobecné informace o knize a o překladu neliterárního textu, za druhé překlad dvoukapitol ze začátku knihy a nakonec komentář překladu, ve kterém se zkoumajívnětextové faktory (autor a jeho záměr, cílový čtenář a místo a čas publikacetextu) a vnitrotextové faktory (plynoucí z gramatiky, lexika, ortografie atd.)ovlivňující překlad. The aim of this bachelor thesis is to translate and comment on the two chapters ofthe book El exterminio de los pueblos ocultos written by a Spanish missionaryMiguel Ángel Cabodevilla. The book examines an accident from 24th May of2003 when a group of indigenous people Huaorani decided to assassinate somemembers of another indigenous group of the Tigüino river in the Amazonianrainforest of Ecuador, Tagaeri. The thesis firstly give basic information about atranslation of a non fiction text,secondly contains the translation of the twochapters from the beginning of the book, and finally analises the extratextualfactors (the author, his intention, the place and time of the production of the text)and intratextual factors (grammatical, lexical, orthographic, etc.) that influence thetranslation. Keywords: Indiáni Jižní Ameriky; překlady ze španělštiny Available to registered users in the Library of TUL
Traducción comentada de los capítulos del libro El Exterminio de los pueblos ocultos

Tato bakalářská práce se zabývá překladem a komentářem překladu dvou kapitol zknihy El exterminio de los pueblos ocultos, kterou napsal španělský misionářMiguel Ángel Cabodevilla. Kniha se zabývá ...

Adéla : P13000433 Hudáková; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci

El tema de la envidia en Unamuno: comparación de Joaquín Monegro y Caín
Klára : P15000404 Klabanová; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Spanish
Práce se zabývá pojetím závisti v díle španělského autora Miguela de Unamuna a to v knize Abel Sánchez Příběh jednoho utrpení (1917). Jelikož je dílo inspirováno biblickým příběhem Kaina a Abela nabízí se srovnání z různých hledisek, kterými se právě praktická část této práce zabývá. V úvodu se práce věnuje autorovi a popisuje jak jeho život, tak různé literární žánry, které psal. Praktická část obsahuje již výše zmiňované srovnání jednotlivých postav z hlediska vnímání závisti, jejich vztahů a porovnání příběhů samotných. Závěr práce se zabývá Unamunovým pojetím závisti. This bachelor thesis deals with the concepcion of the envy in piece of work of the spanish writer Miguel de Unamuno. This concrete piece of work is called Abel Sánchez The History of a Passion (1917). As this piece of work is inspired by the biblical story of Cain and Abel a comparison from various points of view is presented. First part of the thesis is concentrated on writer's life as well as various literary genres which he wrote. Practical part contains the comparison of characters in the aspects such as concepcion of the envy, relationships of the characters and the comparison of stories itself. The end is dedicated to Unamuno's concepcion of the envy. Keywords: závist; španělská literatura Available to registered users in the Library of TUL
El tema de la envidia en Unamuno: comparación de Joaquín Monegro y Caín

Práce se zabývá pojetím závisti v díle španělského autora Miguela de Unamuna a to v knize Abel Sánchez Příběh jednoho utrpení (1917). Jelikož je dílo inspirováno biblickým příběhem Kaina a Abela ...

Klára : P15000404 Klabanová; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Technická univerzita v Liberci

La imagen de la postguerra en La Colmena y Nada
Michaela : P15000413 Vaníčková; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Spanish
Hlavním cílem této bakalářské práce bude porovnat a analyzova v různých aspektech díla La colmena Camila José Cely a Nada Carmen Laforetové. Práce se zaměří na porovnání postav z různých hledisek, porovnání děje a prostředí, ve kterém se postavy nacházejí. Obě díla jsou spojena poválečným obdobím, které je charakteristické svou prázdnotou, špatnými životními podmínkami, nemocemi a zbídačenými lidmi, kteří postrádají smysl života. Práce také nastíní ve své teoretické části politickou situaci po občanské válce ve Španělsku, s čímž se pojí také pojednání o ekonomické a sociální situaci. The main aim of this bachelor thesis is to compare and to analyse in different aspects two literary work La colmena by Camilo José Cela and Nada by Carmen Laforet. The final work will focus on the comparison of the characters from different points of view then compare plots and surroundings in which the characters live. Both works are connected with a post-war period which is characteristic for its emptiness, bad living conditions, diseases and ruined people who are missing the meaning of their lives. In the theoretical part of this work will be mentioned the political situation after The Spanish Civil War which is also related with the economical and social situation. Keywords: poválečný román; španělský román; španělská občanská válka (1936-1939) Available to registered users in the Library of TUL
La imagen de la postguerra en La Colmena y Nada

Hlavním cílem této bakalářské práce bude porovnat a analyzova v různých aspektech díla La colmena Camila José Cely a Nada Carmen Laforetové. Práce se zaměří na porovnání postav z různých hledisek, ...

Michaela : P15000413 Vaníčková; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases