Number of found documents: 4474
Published from to

Robotizované pracoviště pro svařování
Krajčovič, Matej; Burian, František; Macho, Tomáš
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na automatizáciu pracoviska, ktoré obsluhuje bodovú odporovú zváračku. V práci popisujeme celý proces realizácie automatizácie pracoviska od úvah cez simulácie a výber komponentov až po samotnú montáž linky a následné prvé testy. V jednotlivých kapitolách bližšie opíšeme vybrané komponenty, ktoré sme použili na danom pracovisku. Priblížime aj vylepšenia danej linky, ktoré sme pridali po prvých testoch, a odôvodnime prečo boli potrebné. This bachelor thesis is focused on the automation of a workstation that operates a resistance spot welder. In the thesis we describe the whole process of implementing the workstation automation from considerations through simulations and component selection to the actual assembly of the line and subsequent first tests. In the individual chapters we describe in more detail the selected components that we used on the workstation. We will also discuss the improvements to the line that we added after the first tests and justify why they were necessary. Keywords: Automation Automated workplace Spot welding Robot Simulation Available in a digital repository NRGL
Robotizované pracoviště pro svařování

Táto bakalárska práca je zameraná na automatizáciu pracoviska, ktoré obsluhuje bodovú odporovú zváračku. V práci popisujeme celý proces realizácie automatizácie pracoviska od úvah cez simulácie a ...

Krajčovič, Matej; Burian, František; Macho, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh víceúčelového generátoru signálů nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních dílčích pásem
Caban, Dominik; Brančík, Lubomír; Šotner, Roman
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku generovania harmonických a neharmonických priebehov signálov v nízkofrekvenčnej a vysokofrekvenčnej oblasti. Cieľom práce bolo navrhnúť a zrealizovať prototyp viacúčelového prenosného generátora signálov napájaného vlastným akumulátorom. Návrh je zameraný na implementáciu generátora funkcií, vysokofrekvenčného generátora a generátora impulzov s Gaussovskou charakteristikou v rámci jedného prenosného zariadenia. V práci je popísaný úvod do problematiky signálových generátorov, výber jednotlivých komponentov, postup pri návrhu jednotlivých obvodov a ich následná hardvérová implementácia, či už v rámci vývojového kitu alebo finálneho produktu. The thesis focuses on the generation of harmonic and non-harmonic waveforms in the low and high-frequency domains. The thesis aims to design and implement a portable multipurpose signal generator with a user interface powered by its own battery. The design focuses on the implementation of a function generator, a high-frequency generator, and a pulse generator with Gaussian characteristics within a single portable device. The thesis describes an introduction to signal generators, the selection of the individual components, the design procedure for each circuit, and their subsequent hardware implementation either within the development kit or the final product. Keywords: Portable signal generator; DDS; PLL; XOR; LVDS; LVPECL; RASPBERRY Pi Pico; USB-C PD 3.0; SEPIC; Li-Ion Available in a digital repository NRGL
Návrh víceúčelového generátoru signálů nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních dílčích pásem

Bakalárska práca sa zameriava na problematiku generovania harmonických a neharmonických priebehov signálov v nízkofrekvenčnej a vysokofrekvenčnej oblasti. Cieľom práce bolo navrhnúť a zrealizovať ...

Caban, Dominik; Brančík, Lubomír; Šotner, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Automatizace řízení optické měřicí komory
Šatka, Richard; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
2023 - Slovak
V tejto bakalárskej práci je riešená problematika riadenia polohy otočného stolíka v optickej meracej komore a automatizácie merania optických spektrálnych charakteristík použitím spektrofotometra. V rámci práce bolo navrhnuté hardvérové a softvérové rie- šenie pre nastavovanie polohy stolíka meracej komory, kalibráciu východiskovej polohy stolíka, realizované úpravy programu pre riadenie spektrofotometra a prepojenie tohto programu s obslužnou aplikáciou pre ovládanie otočného stolíka. Funkčnosť systému bola overená natáčaním stolíka do požadovanej polohy, zmeraním optického emisného spektra halogénovej lampy a zmeraním optických reflexných spektier vzorky s hologramom pri rôznych uhloch dopadu svetla na hologram pri zvolených uhloch natočenia vzorky voči zdroju optického žiarenia. In this bachelor’s thesis, the problem of controlling the position of the rotary table in the optical measuring chamber and the measurement automations of the optical spectral characteristics using a spectrophotometer is described and solved. In frame of this bachelor’s thesis, a hardware and software solution was designed and implemented for controlling, calibrating and setting the position of the measuring chamber table. In addition, modifications of the software program for controlling the spectrophotometer and connecting the program with the service application for controlling the rotary table has been performed. The functionality of the system was verified by rotating the measuring table in the chamber to predefined positions, by measuring the optical emission spectrum of the halogen lamp and by measuring the optical reflection spectra of the sample with the hologram motives at various angles of light incidence on the hologram.. Keywords: Optical measuring chamber; Spectrophotometer; C#; Optical spectrum Available in a digital repository NRGL
Automatizace řízení optické měřicí komory

V tejto bakalárskej práci je riešená problematika riadenia polohy otočného stolíka v optickej meracej komore a automatizácie merania optických spektrálnych charakteristík použitím spektrofotometra. V ...

Šatka, Richard; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kontrola hlučnosti jehlových ložisek
Štetinová, Iveta; Krejčí, Jakub; Šedivá, Soňa
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá hlučnosťou ihlových ložísk. Analyzovaním hlučnosti ložísk je možné zistiť technický stav ložiska a tiež odhaliť typy poškodenia ložísk. Začiatok práce je venovaní teórii hlučnosti ložísk. Sú popísané metódy diagnostiky vibrácií. V praktickej časti je testovaný manuálny hlukomer a sú skúmané hodnoty vyhodnotené systémom na meranie hlučnosti ložísk. Hlavnou úlohou práce je zistiť ako by sa dalo efektívnejšie kontrolovať hlučnosť ložísk. The bachelor thesis deals with the noise of needle bearings. By analysing the noise of the bearings, it is possible to find out the technical condition of the bearing and reveal the types of bearing damage. The beginning of the work is devoted to the theory of bearing noise. Vibration diagnosis methods are described. In the practical part, a manual noise meter is tested, and the investigated values are evaluated by a system for measuring the noise of bearings. The primary objective of this thesis is to find out how the noise of the bearings could be controlled more effectively. Keywords: Roller bearings; needle roller bearings; noise; vibrations; vibrodiagnostics Available in a digital repository NRGL
Kontrola hlučnosti jehlových ložisek

Bakalárska práca sa zaoberá hlučnosťou ihlových ložísk. Analyzovaním hlučnosti ložísk je možné zistiť technický stav ložiska a tiež odhaliť typy poškodenia ložísk. Začiatok práce je venovaní teórii ...

Štetinová, Iveta; Krejčí, Jakub; Šedivá, Soňa
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém snímání polohy prstů lidské ruky
Frnka, Andrej; Macho, Tomáš; Petyovský, Petr
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia systému snímania polohy troch prstov ľudskej ruky, použiteľný k záznamu polohy prstov v čase. Časť tejto práce je zameraná na teoretický úvod do problematiky snímania polohy prstov, a získanie potrebných znalostí pre následný návrh takéhoto systému. Pre systém sú definované požiadavky na základe, ktorých sú vybraté komponenty. Systém je realizovaný ako dátová rukavica v podobe exoskeletonu. Pre snímanie polohy prstov ľudskej ruky sú použité senzory ohybu od spoločnosti Spectra Symbol. V systéme je použitý mikrokontrolér MSP430F5529, ktorého firmware je implementovaný v jazyku C. Výstupom práce je dátová rukavice snímajúca polohu prstov ľudskej ruky s požadovanou presnosťou. The goal of this bachelor thesis is to design and realize system sensing the position of three fingers of a human hand. Part of this thesis deals with introduction into human finger sensing and acquire knowledge necessary for system design. Components of a system are chosen based on defined requirements. System is realized as a exoskeleton data glove. For finger position sensing system uses flex sensors by Spectra Symbol. Microcontroller MSP430F5529 is used for this system and its firmware is implemented in C language. The result of this thesis is a data glove, which measures finger position with required accuracy. Keywords: Robotics; humand hand; fingers position sensing; data glove Available in a digital repository NRGL
Systém snímání polohy prstů lidské ruky

Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia systému snímania polohy troch prstov ľudskej ruky, použiteľný k záznamu polohy prstov v čase. Časť tejto práce je zameraná na teoretický úvod do ...

Frnka, Andrej; Macho, Tomáš; Petyovský, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

3D hra využívající zaostření na holografickém displeji
Lisický, Tomáš; Materna, Zdeněk; Chlubna, Tomáš
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá možnosťami 3D displeja v hernom prostredí, konkrétne 8,9'' modelu z prvej generácie od spoločnosti Looking Glass. Hlavný dôraz je kladený na využite zaostrenia daného displeja, a teda v akých herných mechanikách a prostrediach sa dá použiť s cieleným efektom na hráča a jeho perspektívne zmýšľanie. Práca si tiež kladie za úlohu preskúmať trh dostupných a historických hier, ktoré využívajú 3D displeje alebo iné stereoskopické prvky použité pre zobrazenie či iné účely danej hry. Po prieskume nasleduje rozbor nájdených herných žánrov a ich mechaník, zhodnotenie ich použiteľnosti, náročnosti a možnosti implementácie na Looking Glass displeji. Výsledkom by je krátke demo 3D hry, ktoré využíva tieto herné mechaniky v kombinácii so zaostrovaním na Looking Glass displeji. K realizácii spojenia tohoto displeja a herného prostredia bolo použité voľne dostupné vývojové prostredie pre počítačové hry – Unity. This thesis is anylising the possibilities of 3D display in gaming environment, specifically 8.9'' model of the first generation by Looking Glass company. The main emphasis is put on the usage of the given display's focusing, thus in which game mechanics and environments it is usable with desired effect on player and his perspective sense. The thesis' purpose is also to survey the market of available and historical games, which use 3D displays or other stereoscopic elements for visualisation or other purposes. After survey comes analysis of found game genres and their game mechanics, evaluation of their usage, performance and the option of implementation on Looking Glass display. The final product is a short demo of 3D game, which uses these game mechanics in combination with Looking Glass' focusing capabilities. To realise connection between this display and gaming environment, an open-source development platform for PC games – Unity – was used. Keywords: holography; 3D display; Looking Glass Factory; Unity; game mechanics Available in a digital repository NRGL
3D hra využívající zaostření na holografickém displeji

Táto práca sa zaoberá možnosťami 3D displeja v hernom prostredí, konkrétne 8,9'' modelu z prvej generácie od spoločnosti Looking Glass. Hlavný dôraz je kladený na využite zaostrenia daného displeja, a ...

Lisický, Tomáš; Materna, Zdeněk; Chlubna, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Dávkové zpracování genealogických dat
Janda, Adam; Rozman, Jaroslav; Kočí, Radek
2023 - Slovak
Táto práca popisuje návrh, vývoj a implementáciu dávkového spracovania matričných záznamov pomocou systému šablón. Proces dávkového spracovania záznamov je rozšírením projektu DEMoS, ktorý sa zaoberá digitalizáciou historických matričných zápisov. Pripojenie navrhnutého modulu k webovému rozhraniu systému DEMoS, prináša možnosť hromadne vkladať nové záznamy, prípadne ich dávkovú editáciu. Súčasťou riešenia je vkladanie dát, extrahovanie matričných dát do súboru CSV uložených v databáze a exportovanie vzorového súboru CSV. Pre každý typ matričného záznamu (záznam narodenia, úmrtia a sobášu) bolo navrhnutých dokopy 15 šablón. Úpravou alebo rozšírením týchto šablón, je možné proces spracovania prispôsobiť architektonickej zmene štruktúry databáze, ktorá sa deje z dôvodu neucelených formátov matričných zápisov. This thesis describes the design, development, and implementation of batch processing of parish records using a template system. The batch processing of records is an extension of the DEMoS project, which deals with the digitization of historical parish records. The connection of the designed module to the web interface brings the possibility of bulk addition of new records or batch editing. Part of the solution is data entry, the extraction of parish data into a CSV file stored in the database. A total of 15 templates were designed for each type of parish record (birth, death, and marriage records). By modifying or expanding these templates, batch processing can be adapted to the architectural change in the database structure due to the incompleteness of parish register formats. Keywords: parish records; templates; batch processing; import; export Available in a digital repository NRGL
Dávkové zpracování genealogických dat

Táto práca popisuje návrh, vývoj a implementáciu dávkového spracovania matričných záznamov pomocou systému šablón. Proces dávkového spracovania záznamov je rozšírením projektu DEMoS, ktorý sa zaoberá ...

Janda, Adam; Rozman, Jaroslav; Kočí, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Doplnění trajektorie letu letadla o VHF komunikaci s přepisem
Rajko, Adam; Herout, Adam; Szőke, Igor
2023 - Slovak
Cieľom tohto projektu je vytvorenie aplikácie pre doplnenie rečovej komunikácie medzi pilotom a riadením leteckej prevádzy (ATC - Air Traffic Control) do trajektórie letu lietadla. Inšpiráciou pre túto prácu je projekt ATCO2. Na základe naštudovaných mapových frameworkov a služieb poskytujúcich informácie o pozíciach lietadiel bol vykonaný návrh aplikácie. Na základe návrhu a použitých technológií sa podarilo aplikáciu implementovať. Výsledná funkcionalita aplikácie bola otestovaná na užívateľoch použitím dotazníka. The aim of this project is to create an application for adding speech communication between the pilot and ATC (Air Traffic Control) to the flight trajectory of the aircraft. The inspiration for this work is the ATCO2 project. Based on the studied mapping frameworks and services providing aircraft position information, an application design has been performed. Based on the design and used technologies, the application was successfully implemented. The resulting functionality of the application was tested on users using a questionnaire. Keywords: Flask; API; UI; UX; usability; React; air traffic control; web application; Bootstrap; functionality testing Available in a digital repository NRGL
Doplnění trajektorie letu letadla o VHF komunikaci s přepisem

Cieľom tohto projektu je vytvorenie aplikácie pre doplnenie rečovej komunikácie medzi pilotom a riadením leteckej prevádzy (ATC - Air Traffic Control) do trajektórie letu lietadla. Inšpiráciou pre ...

Rajko, Adam; Herout, Adam; Szőke, Igor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Moduly IS VUT pro agendu doktorských studií
Sehnoutek, Patrik; Kocman, Radim; Dytrych, Jaroslav
2023 - Slovak
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať moduly IS VUT pre agendu doktorandských štúdií. Riešenie je implementované v jazyku PHP pomocou frameworkov Zend a Nette. Vytvorené riešenie umožňuje študentom aj zamestnancom vyplniť a potvrdiť individuálny študijný plán, výsledkový list a ročné hodnotenie. Tiež poskytuje pre zamestnancov moduly na zobrazenie prehľadu študentov doktorandského štúdia a ich dosiahnutých výsledkov, pre doktorandov modul slúžiaci na zápis do nasledujúceho akademického roku. Prínosom tejto práce je užívateľsky prívetivé webové rozhranie, ktoré urýchli a uľahčí prácu študentom aj zamestnancom. This work aims to design and implement IS BUT modules for the agenda of PhD studies. The solution is implemented in PHP using Zend and Nette frameworks. The created solution allows students and employees to fill in and confirm an individual study plan, result sheet and annual evaluation. In addition, it provides employees with modules for displaying an overview of PhD students and their achieved results, and PhD students with a module for enrollment to the next academic year. The benefit of this work is a user-friendly web interface that speeds up and facilitates the work of students and employees. Keywords: PhD Studies; individual study plan; IS BUT; PHP; SQL; Nette; Zend Available in a digital repository NRGL
Moduly IS VUT pro agendu doktorských studií

Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať moduly IS VUT pre agendu doktorandských štúdií. Riešenie je implementované v jazyku PHP pomocou frameworkov Zend a Nette. Vytvorené riešenie umožňuje ...

Sehnoutek, Patrik; Kocman, Radim; Dytrych, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém pro chytrou regulaci ústředního topení
Sikula, Jakub; John, Petr; Hynek, Jiří
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať systém regulácie ústredného kúrenia so zameraním na reguláciu jednotlivých miestností. Tento systém je diaľkovo ovládateľný platformou Logimic Smart City a automaticky regulouje vytápanie adaptívnym spôsobom. Tento spôsob prináša značné úspory do domácností, ktoré sú takýmto systémom vybavené. Toto riešenie sa oproti existujúcim riešeniam líšiť hlavne tým, že si do systému zadáme požadovanú teplotu miestnosti a systém ovláda výhrevné telesá tak, aby požadovanú teplotu miestnosti docielili a udržali. The goal of this bachelor's thesis was to design and implement a central heating control system with a focus on the control of individual rooms. This system is remotely controlled by the Logimic Smart City platform and automatically regulates the heating in an adaptive way. This method brings significant savings to households that are equipped with such a system. This solution differs from existing solutions mainly in that we enter the desired room temperature into the system and the system controls the heating elements so that they reach and maintain the desired room temperature. Keywords: Heating; Heating regulation; Smart Home; Smart heating; IOT; LoRaWan; Typescript; LNS; Logimic; iTemp. Available in a digital repository NRGL
Systém pro chytrou regulaci ústředního topení

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať systém regulácie ústredného kúrenia so zameraním na reguláciu jednotlivých miestností. Tento systém je diaľkovo ovládateľný platformou ...

Sikula, Jakub; John, Petr; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases