Number of found documents: 50
Published from to

Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů
Hobza Tomáš; Košlab Tomáš; Franc Jiří
2017 - Slovak
V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané modely a zameriavame sa na model logistickej regresie, ktorý sa používa v problematike odhadovania v malých oblastiach. Predstavujeme a odvodzujeme dve metódy odhadu parametrov logistického modelu - metódu PQL a EM algoritmus. Pomocou simulačnej štúdie tieto metódy porovnávame, pričom skúmame, ako sa zmenia odhady parametrov logistického modelu získané jednotlivými metódami, keď budú vstupné dáta kontaminované.During the last few years generalized linear mixed models have been increasingly used to solve a large variety of problems ranging from medical research to insurance. In this work we first present generalized linear mixed models. We then focus on one particular member of this group of models, the logistic regression model, which is used in the field of small area estimation. We present and derive two methods of logistic model parameter estimation - the PQL method and the EM algorithm. We compare the two methods by means of a simulation experiment and study how parameter estimates obtained by the respective methods change with increasing contamination in our data. Keywords: EM algoritmus; logistická regresia; maximálne vierohodné odhady; metóda PQL; zobecnené lineárne zmiešané modely; EM algorithm; generalized linear mixed models; logistic regression; maximum likelihood Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů

V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme ...

Hobza Tomáš; Košlab Tomáš; Franc Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Stavebně technologický projekt základní a mateřské školky
Polák Karel; Šimko Vladimír; Škvareninová Alena
2016 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem základní školy a mateřské školky v Říčanech. Řeší posouzení úplnosti projektové dokumentace, technologický rozbor a normál rozhodujících činností, technologický postup zateplování fasády a hydroizolace střechy. Dále se zaměřuje na výstavbu obou objektu, kde zpracovává podrobné časoprostorové grafy, zařízení staveniště, harmonogramy nasazeních pracovníků, mechanizmů a určených materiálů. Obsahem práce je také porovnání troch základních metod organizace výstavby.Bachelor thesis deals with the structural and technological project of primary and nursery schools in Říčany. Solve assess completeness of project documentation, technology analysis critical activities, technological process facades and roof insulation. They will further focus on the construction of both the object, where it handles the detailed space-time diagrams, site equipment, schedule of workers, mechanisms and certain materials. This work contains also a comparison of the three basic methods of construction organization. Keywords: Studie realizace hlavních technologických etap,projekt zařízení staveniště,časový harmonogram,časoprostorový graf,graf mechanizmu,pracovníků,materiálů,porovnání metod organizace výstavby; The study of the main technological phases,the project site equipment,time schedule,space-time diagrams,schedule of workers,mechanisms and materials,comparison of methods of construction organization Available at various departments of the ČVUT.
Stavebně technologický projekt základní a mateřské školky

Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem základní školy a mateřské školky v Říčanech. Řeší posouzení úplnosti projektové dokumentace, technologický rozbor a normál rozhodujících ...

Polák Karel; Šimko Vladimír; Škvareninová Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Prestavba a rozšírenie čističky odpadových vod v Prahe
Šulc Rostislav; Giba Juraj; Hendrich Vladimír
2016 - Slovak
Prestavba a rozšírenie čističky odpadových vôd v Prahe Bakalárska práca popisuje problematiku mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd, ich vývoj, základný princíp fungovania a spôsob ich riešenia hydroizolácie. Autor v práci popisuje túto problematiku všeobecne a neskôr v aplikácii na čistenie odpadových vôd v Prahe. Cieľom práce je stanoviť podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby dosadzovacích nádrží Novej vodnej linky Ústrednej čistiarne odpadových vôd v Prahe.Renovation and extension of wastewater treatment plant in Prague The Bachelor thesis describes problems of mechanical-biological waste treatment, their development, basic principles and methods for their waterproofing. The author describes the issue in general and later in the application for wastewater treatment in Prague. Aim of this work is to establish detailed timetable and technological plan for construction of settlings tanks for New water line within Central sawage water treatment plant in Prague. Keywords: Čistiareň odpadových vôdDosadzovacie nádržeTechnologický plán výstavbyČasový plán výstavbyBetón; Wastewater treatment plant Settling tanksTechnological construction planConstruction timetable Concrete Available at various departments of the ČVUT.
Prestavba a rozšírenie čističky odpadových vod v Prahe

Prestavba a rozšírenie čističky odpadových vôd v Prahe Bakalárska práca popisuje problematiku mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd, ich vývoj, základný princíp fungovania a spôsob ich ...

Šulc Rostislav; Giba Juraj; Hendrich Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Návrh otopné soustavy v bytovém domě
Urban Miroslav; Kontuľ Vladimír; Veverková Zuzana
2016 - Slovak
Hlavnou témou tejto práce je návrh vykurovacej sústavy v bytovom dome. Projektová časť tejto práce sa zaoberá výpočtom tepelných strát budovy, návrhom vykurovacích telies a celkovým hydraulickým výpočtom celej sústavy. Táto časť taktiež obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie k riešenej problematike. Rešeršná časť práce sa zaoberá informačným modelovaním budov (BIM). V tejto časti práce je opísané čo to BIM je, na čo sa používa, pre koho je určený a jeho hlavné výhody aj nedostatky. Vysvetlenie pojmu BIM nadväzuje na popis problematiky modelovania vykurovacej sústavy v základnej verzii softvéru Revit od spoločnosti Autodesk.This bachelor thesis focuses on design of heating system in apartment house. Project part of this thesis describes heat loss calculation, design of heating radiators and hydraulic calculation of heating system. Drawing documentation is also included in project part of thesis. Another part of this bachelor thesis is research. Research focuses on Building information modeling (BIM). This part describes what BIM is, what it is for, BIM´s benefits and problems connected with building information modeling. Knowledge gained in this part is then applied for description of problematics with using basic version of Autodesk´s Revit software. Keywords: tepelné straty,vykurovanie,vykurovacia sústava,vykurovacie telesá,hydraulický výpočet,informačné modelovanie budovy,Revit; heat loss,heating,heating system,heating radiators,hydraulic calculation,building information modeling,Revit Available at various departments of the ČVUT.
Návrh otopné soustavy v bytovém domě

Hlavnou témou tejto práce je návrh vykurovacej sústavy v bytovom dome. Projektová časť tejto práce sa zaoberá výpočtom tepelných strát budovy, návrhom vykurovacích telies a celkovým hydraulickým ...

Urban Miroslav; Kontuľ Vladimír; Veverková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Rodinný dům
Zykan Radek; Slováková Nikoleta; Housa Petr
2016 - Slovak
PREDMETOM BAKALÁRSKEJ PRÁCE JE NOVOSTAVBA LUXUSNÉHO RODINNÉHO DOMU. NAVRHOVANÝ OBJEKT SA NACHÁDZA V SEVEROZÁPADNEJ ČASTI PRAHY, MESTSKEJ ČASTI DEJVICE - PRAHA 6 , HANSPAULKA.POZEMOK JE SITUOVANÝ V TERÉNE NA JUHOVÝCHODNEJ PARCELE S VÝHĽADOM NA PREKRÁSNE ÚDOLIE PRAHY 6 A NA PRAŽSKÝ HRAD. NA PARCELU JE PRÍSTUP Z JEDNEJ PRÍSTUPNEJ ULICE A TO Z ULICE ŠARECKÁ. NÁVRH SA SNAŽÍ REŠPEKTOVAŤ KVALITY LOKALITY A PONÚKA UŽÍVATELOVI MODERNÉ A KOMFORTNÉ BÝVANIE S UCHOVANÍM DOSTATOČNÉHO SÚKROMIA, KTORÉMU POMÁHA ROZĽAHLÁ ZÁHRADA.THE AIM OF BACHELOR THESIS IS PROJECT OF NEW FAMILY LUXURIOUS HOUSE. THE PROPOSED FACILITY IS LOCATED IN THE NORTHWEST PART OF PRAQUE DISTRICT OF DEJVICE - PRAQUE 6, PART HANSPAULKA.THE PARCEL IS SITUATED ON THE SOUTHEASTEN LANDSCAPE BUILDING PLOT WITH PANORAMA ON BEAUTIFUL VALLEY OF PRAQUE 6 AND ON PRAQUE CASTLE.ENTRANCE TO THIS GROUND IS FROM ONE OF THE LOCAL STREET CALLED ŠÁRECKÁ STREET. PROJECT RESPECTS QUALITY OF THIS LOCALITY AND OFFERS TO RESIDENTS A MODERN AND COMFORTABLE LIVING WITH ADEQUATELY PRIVACY AND LARGE GARDEN. Keywords: Mestská vila Hanspaulka,Praha 6; Urban villa Hanspaulka,Prague 6 Available at various departments of the ČVUT.
Rodinný dům

PREDMETOM BAKALÁRSKEJ PRÁCE JE NOVOSTAVBA LUXUSNÉHO RODINNÉHO DOMU. NAVRHOVANÝ OBJEKT SA NACHÁDZA V SEVEROZÁPADNEJ ČASTI PRAHY, MESTSKEJ ČASTI DEJVICE - PRAHA 6 , HANSPAULKA.POZEMOK JE SITUOVANÝ V ...

Zykan Radek; Slováková Nikoleta; Housa Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Rodinný dům
Zykan Radek; Koyš Matej; Housa Petr
2016 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu. Navrhovaný objekt sa nachádza v severozápadnej časti Prahy v mestskej časti Dejvice v lokalite nazývanej Hanspaulka. Architektonické riešenie reaguje na umiestnenie stavby v hornej časti východného svahu s výhľadom na Vítězné náměstí a Pražský hrad. Situovanie na pozemku kladie dôraz na zachovanie dostatočného súkromia jeho obyvateľov a na vytvorenie bezprostrednej blízkosti s okrasnou záhradou.The subject of the bachelor thesis is a new family house. The designed building is situated in the northwestern part of Prague district Dejvice in a spot called Hanspaulka. The architectural design responds to the location of the site in the upper part of the eastern acclivity with a view on the Victory Square and the Prague Castle. The siting on the parcel emphasises on remaining enough privacy of it?s inhabitans and on creating an immediate closeness with the ornamental garden. Keywords: Rodinný dom; Hanspaulka; Pražský hrad,Okrasná záhrada; Family house,Hanspaulka,Prague Castle,Ornamental garden Available at various departments of the ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu. Navrhovaný objekt sa nachádza v severozápadnej časti Prahy v mestskej časti Dejvice v lokalite nazývanej Hanspaulka. Architektonické riešenie ...

Zykan Radek; Koyš Matej; Housa Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Rodinný dům
Pešková Zuzana; Maďar Jakub; Kvíz Milan
2016 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu v obci Boleboř. Táto lokalita sa nachádza na okraji Krušných hôr a vyznačuje sa unikátnym výhľadom na České stredohorie. Cieľom práce je navrhnúť rodinný dom tak, aby rešpektoval okolitú zástavbu a zároveň nenarúšal vidiecky ráz krajiny. Koncept objektu tvorí jednoduchá do terénu zapustená hmota so vstupmi v oboch podlažiach. Hlavná presklená fasáda na druhom podlaží je orientovaná tak, aby majiteľom poskytovala najlepší výhľad. Vzhľadom k charakteru vidieckeho bývania bol dôraz kladený na veľkosť záhrady, ktorá tvorí majoritnú časť pozemku.The bachelor thesis is dealing with the design of a family house in Boleboř village. This is a location at the feet of the Krušné mountains with a unique view of České Středohoří as its main characteristics. The aim of this thesis is to design the family house in such way, as to respect the surrounding buildings and not to interfere with the rural character of the countryside. The concept of the object is approached as a simply shaped building embedded into the terrain with entrances on both floors. Orientation of the main glass façade on the second floor has been designed to provide the owners with the best view. Because of its village character, there was an emphasis on the size of the garden, which makes the majority of the plot. Keywords: jakub maďar,rodinný dom,boleboř,svah,bakalárska práca,vidiek; family house,bachelor thesis,village,countryside Available at various departments of the ČVUT.
Rodinný dům

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu v obci Boleboř. Táto lokalita sa nachádza na okraji Krušných hôr a vyznačuje sa unikátnym výhľadom na České stredohorie. Cieľom práce je navrhnúť ...

Pešková Zuzana; Maďar Jakub; Kvíz Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Návrh fotbalové tribuny
Vodička Jan; Lavko Martin; Hanzlová Hana
2016 - Slovak
Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri strešnom plášti, oceľovou konštrukciou. Návrh sa opiera o stavebne technické normy ČSN EN 1991 ? Zatížení konstrukcí a ČSN EN 1992 ? Navrhování betonových konstrukcí. Zároveň čerpá zo skúseností získaných pri už realizovaných obdobných konštrukciách. Postupným upravovaním rozmerov prvkov, zmenou kvality betónu a úpravou veľkosti plochy výstuže je dosiahnutá vysoká efektívnosť využitia prierezov. To vedie k vyššej úspore materiálu a zároveň k zníženiu nákladov na nosnú časť budovy. V neposlednom rade zmenšenie prierezov spôsobí zvýšenie úžitkovej plochy vzhľadom ku obstavenému priestoru. Poznatky získané v tejto bakalárskej práci môžu viesť k vybudovaniu kvalitných zázemí pre mladých a talentovaných športovcov investormi, napríklad obcami, s obmedzeným rozpočtom.This bachelor project deals with the design of statically load bearing structures and members of the football stand. Concerning the design, an attention is set on the construction members made of reinforced concrete filled up with the steel structures in the most strained parts of construction, especially in roofing. The project is designed according to technical norms ´´ČSN EN 1991 ? Zatížení konstrukcí´´ and ´´ČSN EN 1992 ? Navrhování betonových konstrukcí´´. In addition, the design draws on knowledge gained from already built similar buildings. With regular changes in dimension of members, quality of concrete and area of reinforcing steel the high effectiveness in exploitation of reinforced concrete members is gained. This process leads to material saving and to making this project more economically efficient. At least, using smaller dimensioned members causes raising of the assignable area to the gross building area. Knowledge gained in this bachelor project could lead to creating quality football centres for young and talented footballers by investors with limited budged, for example in villages. Keywords: betón,železobetón,betonárska výstuž,oceľ,prefabrikát,monolit,prievlak,stĺp,tribúna; concrete,reinforced concrete,reinforcing steel,steel,prefabricate,monolith,beam,column,football stand Available at various departments of the ČVUT.
Návrh fotbalové tribuny

Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších ...

Vodička Jan; Lavko Martin; Hanzlová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Subjektivné hodnotenie efektivity fyzioterapeutickej liečby podľa
Hájková Simona; Žižkovičová Otília; Hrdý Ján
2016 - Slovak
Vúvode teoretickej časti tejto bakalárskej práce sa zaoberáme anatomickou štruktúrou prsnej žľazy jej vymedzením vpriestore jejsvalovému zloženiuako aj prestúpeniu nervami ajednotlivými cievami. Ďalej sa venujeme vývoju prsníka apopisuje irôzne vývojové vady tejto anatomickej struktury a venujeme sa i popisu axily, ktorá je úložiskom lymfatických uzlín, ktoré sú dôležité pri diagnostike štádia aich zasiahnutie karcinogénnymi bunkami zohráva dôležitú úlohu pri voľbe typu liečby. Samostatnou kapitolou tejto práce je kapitola venovaná popisu karcinómu prsnej žľazy, rizikovým faktorom jeho vzniku apríznakom. Vrovnakej kapitole je ipopis rôznych druhov benigných nádorov apremaligít. Významnou častou teoretickej časti je ipopis vykonávanej nechirurgickej liečby, ktorá je rozdelená na adjuvantnú aneadjuvantnú. Vďalšejkapitole sanachádza popis liečby chirurgickej, a popisujemei pooperačné komplikácie. Vposlednej kapitole teoretickej časti sa venujeme možnostiam rehabilitačnejpo vykonaní chirurgického zákroku. Vpraktickej časti našej práce sme pomocou štatistických metód zisťovali subjektívne pocity pacientok zvykonanej fyzioterapeutickej liečby. Využili sme pri tom dotazníkovú metódu aporovnávanie výsledkovpo apred vykonanou rehabilitačnou starostlivosťou. Pre objektivitu práce sme vpraktickej časti vykonali ikineziologické rozbory pacientok aproblémové segmenty sme popísali.At the beginning of the theoretical part of this work, we deal with the anatomyof the mammary gland, the definition, muscle composition and transgression of nerves and individual vessels. Furthermore, we pay attention tobreast development and also we describe various developmental defects of this anatomical structure. In next chapter, we describe axilla, which is a repository of the lymph nodes, the lymph nodes plays an important role in diagnostics and choosing the right type of treatment. A separate chapter of this work is devoted to describing breast carcinoma, risk factors and symptoms of breast carcinoma. In the same section we describe different types of pre-malignant and benign tumors, which have the potential to develop to malignant tumor. An important part of the theoretical part is the outline of the non-surgical treatment whichis divided into adjuvant and non-adjuvant. In another part there isdescription of surgical treatmentand we describe postoperative complications. In the last chapter of the theoretical part we describe options of rehabilitation treatment in the preoperative, postoperative and subsequent periods after the surgery. In the practical part of mywork, I use statistical methods toinvestigate patient's subjective feelings of accomplishment physiotherapy treatment. We use questionnaire methods and compare the results after and before rehabilitation. The objectivity of the work is based on description ofkinesiology analyses. Keywords: Anatómia prsnej žľazy,vývoj prsnej žlazy,anatómia axily,karcinóm,liečba karcinómu,fyzioterapeutická starostlivosť; Anatomy of mammary gland,development of mammary gland,anatomy of axilla,breast cancer therapy,physiotherapy care Available at various departments of the ČVUT.
Subjektivné hodnotenie efektivity fyzioterapeutickej liečby podľa

Vúvode teoretickej časti tejto bakalárskej práce sa zaoberáme anatomickou štruktúrou prsnej žľazy jej vymedzením vpriestore jejsvalovému zloženiuako aj prestúpeniu nervami ajednotlivými cievami. Ďalej ...

Hájková Simona; Žižkovičová Otília; Hrdý Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Vliv nízkých a velmi nízkých dávek záření na adaptivní odezvu buněk
Davídková Marie; Páterek Juraj; Michaelidesová Anna
2015 - Slovak
Táto práca sa zaoberá tematikou účinkov nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na bunky organizmov, špeciálne adaptívnou odozvou. Cieľom práce sú rešerš, zahrňujúca súčasné poznatky z danej témy a experiment zameraný na adaptívnu odozvu. V rešeršnej časti sú postupne rozobrané viaceré témy súvisiace s účinkami žiarenia na bunky - metodika klonogénnych testov, základné informácie o krivke prežitia, najpoužívanejšie teoretické modely prežitia buniek a rádiologické efekty pri nízkych dávkach - hypersenzitivita, nestabilita genómu, neterčové efekty a adaptívna odozva buniek. Úlohou experimentu bolo hlavne zoznámenie sa s metodikou práce s bunkovými líniami a získanie praktických skúseností.The project is focused on the effects of low doses of ionizing radiation to living cells, in particular on their adaptive response. The main goals of the bachelor project was a literature search on recent findings about effects of low-dose radiation exposure and an experimental part devoted to an adaptive response. The search is divided into several parts devoted to most important issues related to the effects of ionizing radiation to cells ? principle of a clonogenic assay, general informations about survival curve, the most relevant teoretical models of cell survival and low-dose effects of radiation - hyper-radiosensitivity, non-targeted effects and adaptive response. The main task of the experimental part was to acquire practical experiences from general radiobiological methods and work with cell lines. Keywords: ionizujúce žiarenie; bunky; krivka prežitia; adaptívna odozva; ionizing radiation; cells; survival curve; adaptive response Available at various departments of the ČVUT.
Vliv nízkých a velmi nízkých dávek záření na adaptivní odezvu buněk

Táto práca sa zaoberá tematikou účinkov nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na bunky organizmov, špeciálne adaptívnou odozvou. Cieľom práce sú rešerš, zahrňujúca súčasné poznatky z danej témy a ...

Davídková Marie; Páterek Juraj; Michaelidesová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases