Number of found documents: 3462
Published from to

Systém práce s mladistvými v rámci Probační a mediační služby Jihlava
KOLMANOVÁ, Klára; PITNEROVÁ, Dagmar
2010 - Czech
Bakalářská práce se zabývá systémem práce probačních úředníků/asistentů s mladistvými klienty, dále osobností mladistvého a střediskem Probační a mediační služby Jihlava. V první části jsou vysvětleny odborné pojmy a je zde popsán Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Druhá kapitola je zaměřena na osobnost mladistvého, jeho postavení v trestním právu a na specifické znaky v průběhu jeho psychického, sociálního a fyzického vývoje. Dále je v práci objasněna historie a současný stav střediska Probační a mediační služby Jihlava a jsou zde podrobně popsány metody práce s mladistvými klienty. V závěrečné části jsou uvedeny konkrétní kazuistiky mladistvých pachatelů a přesný postup práce probačních pracovníků v těchto případech. The thesis deals with the system of work of probation officers/assistants with young clients, the personality of the juvenile and center Probation and Mediation Service Jihlava. The first section explains the technical terms and there is described the Law on the Act on Liability for unlawful acts of youth and youth justice. The second chapter is focused on the personality of the juvenile, his status in criminal law and the specific features during its psychological, social and physical development. Further in the work is clarified history and current status of the Probation and Mediation Service Jihlava and there are described in detail the methods of work with young clients. The final section provides specific cases of juvenile offenders and the exact progress of the work of probation staff in these cases. Keywords: Probační a mediační služba; probace; mediace; provinění; mladistvý; výchovná opatření; ochranná opatření; trestní opatření; metody práce s mladistvými klienty; Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže; Probation and Mediation Service; probation; mediation; offence; juvenile; educational measures; trade measures; punitive measures; methods of working with young clients; the Law on the Act on Liability for unlawful acts of youth and youth justice Available in the UPOL Library.
Systém práce s mladistvými v rámci Probační a mediační služby Jihlava

Bakalářská práce se zabývá systémem práce probačních úředníků/asistentů s mladistvými klienty, dále osobností mladistvého a střediskem Probační a mediační služby Jihlava. V první části ...

KOLMANOVÁ, Klára; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Prevence týrání a zneužívání dětí
ZELINSKÁ, Michaela; PITNEROVÁ, Dagmar
2010 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problémem týraných a zneužívaných dětí. Obsahově je rozdělena na dvě časti ? teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části je popsán vývoj dětského práva u nás a ve světě, postavení dítěte ve společnosti a současná česká legislativa. V kapitole druhé jsou objasněny základní pojmy této problematiky. Na druhou kapitolu navazuje kapitola s názvem Syndrom CAN, kde je popsán vývoj syndromu a dále rozebrány jeho zvláštní formy. Čtvrtá kapitola se zabývá samotnou prevencí týrání a zneužívání dětí, je zde popsána spolupráce odborníků a na konci kapitoly naleznete kontakty na instituce, kam se obrátit pro pomoc. V praktické části bakalářské práce je popsána metodologie, která byla pro práci použita, dále jsou zde rozebrány kazuistiky tří dětí z DC Domeček a dále stručná historie, struktura a poslání DC Domeček. The thesis deals with the problem of harassment and child abuse. It is divided into two parts ? theoretical and practical. In the first section of theoretical part the development of children law in our country and in the world is described, then the role of children in society and the czech legislature is explained. The second section explains the basic terms of this issue. Following section named Syndrome CAN describes the development of this syndrome and its especial forms. The fourth section deals with prevention of harassment and child abuse, the collaboration of experts and you can find the contacts for institutions which would help you in the end of this section. The practical part of thesis explains the methodologies, which were used, then the case studies are analyzed in this part and the Domecek is introduced. Keywords: týrané; zneužívané a zanedbávané dítě; syndrom CAN; prevence týrání a zneužívání; psychické a fyzické týrání; zanedbávání; sexuální zneužívání dětí; dětská práva; sociálně-právní ochrana dětí; rizikové faktory; child abused and neglected; syndrome CAN; the prevention of harassment and child abuse; mental and physical harassment; neglect; sexual abuse of children; children laws; social-law protection of children; dangerous factors Available in the UPOL Library.
Prevence týrání a zneužívání dětí

Bakalářská práce se zabývá problémem týraných a zneužívaných dětí. Obsahově je rozdělena na dvě časti ? teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části je popsán vývoj dětského práva u nás ...

ZELINSKÁ, Michaela; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Názor společnosti na volný čas seniorské populace.
KAMÍNKOVÁ, Aneta; SKOPALOVÁ, Jitka
2010 - Czech
Cílem bakalářské práce je zjistit názor společnosti na volný čas seniorské populace. Porovnat názor mužů a žen různých věkových kategorií. Zjistit znalosti společnosti o možnostech trávení volného času seniory, například v klubech, na univerzitách, v kroužcích. Aim of bachelor's work is to obtain opinion of society onto spare time of senior population. Compare the view of men and women of various age. Identify knowledge of the society about possibilities spend spare time of senior population., for example in club, university, ringlet. Keywords: Stáří; společnost; volný čas; geragogika; gerontologie; životní styl; Univerzita třetího věku; klub ori seniory.; Age; society; leisure time; elderly education; gerontology; lifestyle; University third age; ringlet for senior population. Available in the UPOL Library.
Názor společnosti na volný čas seniorské populace.

Cílem bakalářské práce je zjistit názor společnosti na volný čas seniorské populace. Porovnat názor mužů a žen různých věkových kategorií. Zjistit znalosti společnosti o možnostech trávení volného ...

KAMÍNKOVÁ, Aneta; SKOPALOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Analýza public relations v Komunitním plánování sociálních služeb ve vybrané obci s rozšířenou působností
DOSEDĚLOVÁ, Simona; POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Jana
2010 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou public relations v Komunitním plánování sociálních služeb (KPSS) v konkrétní obci s rozšířenou působností. Práce přibližuje public relations v neziskových organizacích a mapuje současný stav uplatňování public relations v konkrétním projektu KPSS a práce tak představuje teoretický podklad pro práci s public relations v konkrétním projektu KPSS a na základě zjištění stanovuje vhodná opatření do budoucna pro zkvalitnění a rozvoj nástrojů public relations a pro efektivnější budování public relations v tomto projektu. This work deals with the public relations problems in the Community planning of the social services (CPSS) in the chosen municipality with extended competence. The work outlines public relations in non-profit organizations and describes current state of implementation of public relations in the chosen project CPSS. In this way the work represents theoretical basis for working with public relations in the chosen project CPSS. The work determines appropriate future actions, on the basis of discovered information, for improvement and better quality of the public relations tools and for more effective construction of public relations in this project. Keywords: public relations; nástroje public relations; komunitní plánování sociálních služeb; sociální služby; obec s rozšířenou působností; nezisková organizace; public relations; public relations tools; community planning of the social services; municipality with extended competence; non-profit organization Available in the UPOL Library.
Analýza public relations v Komunitním plánování sociálních služeb ve vybrané obci s rozšířenou působností

Tato práce se zabývá problematikou public relations v Komunitním plánování sociálních služeb (KPSS) v konkrétní obci s rozšířenou působností. Práce přibližuje public relations v neziskových ...

DOSEDĚLOVÁ, Simona; POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Problémy a zvláštnosti kontinuální sociální práce
VLÁČILOVÁ, Martina; KNAUSOVÁ, Ivana
2010 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontinuální sociální práce, která zahrnuje penitenciární a postpenitenciární péči. Pojednává o prevenci kriminality a popisuje nestátní neziskové organizace, které se podílejí na znovuzačlenění pachatelů trestné činnosti do společnosti. Praktická část bakalářské práce popisuje výzkumné šetření zjišťující míru informovanosti dospívajících o kontinuální sociální práci. This thesis is focused on problems of continuous social work, which includes penal and post-penal care. It deals with prevention of crime and describes non-governmental nonprofit organizations that are involved in resocialization of criminals. Practical part of this work describes research investigating adolescents' awareness about continual social work. Keywords: kontinuální sociální práce; penitenciární péče; postpenitenciární péče; resocializace; continuous social work; penal care; post-penal care; resocialization Available in the UPOL Library.
Problémy a zvláštnosti kontinuální sociální práce

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontinuální sociální práce, která zahrnuje penitenciární a postpenitenciární péči. Pojednává o prevenci kriminality a popisuje nestátní neziskové ...

VLÁČILOVÁ, Martina; KNAUSOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Pěvecké dovednosti a jejich vliv na rozvoj dítěte předškolního věku
MATĚJKOVÁ, Blanka; REŽNÝ, Pavel
2010 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na pěvecké dovednosti a jejich vliv na rozvoj dítěte předškolního věku. Moji snahou bylo přiblížit formu hudební výchovy v mateřských školách nejen v dobách minulých, ale hlavně teď, když ve svoji platnost vstoupil Rámcový vzdělávací program, podle něhož se všechny mateřské školy musí řídit. Nejenom formu hudební výchovy, ale hlavně, co všechno přináší dítěti písnička, jak ovlivňuje jeho vývoj. Jak ho rozvíjí po stránce hudební, ale i pohybové, jazykové,? The bachelor´s work is intented on singing skills and their influence to development of preschool age´s child. My endeavour was put near a form of musical appreciation in kindergartens not only in the past, but mainly now when the General educational plan came into operation, according to it all kindergatens have to control. Not only form musical appreciation, bud mainly what a song all bring for child and how a song influences child´s development. How a song evolves child in musical aspect, but also movement, language, ? Keywords: dítě; předškolní věk; hudební výchova; zpěv; písně; child; preschool age; musical appreciation; singing; songs Available in the UPOL Library.
Pěvecké dovednosti a jejich vliv na rozvoj dítěte předškolního věku

Bakalářská práce je zaměřena na pěvecké dovednosti a jejich vliv na rozvoj dítěte předškolního věku. Moji snahou bylo přiblížit formu hudební výchovy v mateřských školách nejen v dobách minulých, ale ...

MATĚJKOVÁ, Blanka; REŽNÝ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Psychické a fyzické týrání a jeho důsledky na vývoj dítěte
HALASOVÁ, Michaela; PITNEROVÁ, Dagmar
2010 - Czech
Bakalářská práce přibližuje problematiku psychického a fyzického týrání a důsledků na vývoj dítěte. Práce je teoretická, rozdělená do šesti kapitol. Obsahuje dvě kazuistiky. Zabývá se syndromem CAN, historií chování společnosti k dítěti, fyzickým týráním, psychickým týráním, příčinami týrání. Dále pak zdravým vývojem dítěte, vývojem dítěte v rodinném prostředí, škole a mezi vrstevníky. Zaměřuje se na viditelné a psychické důsledky na vývoj dítěte, zejména pak na právní důsledky týrání. Bachelor thesis explains the problems of mental and physical abuse and the effects on child development. Work is theoretical, divided into six chapters. Includes two case reports. It deals with the CAN syndrome, history of child behavior, mental and physical abuse, its causes. Furthermore, healthy child development, child development in a family environment, school and among peers. It focuses on the visible and psychological effects on child development, especially on the legal consequences of maltreatment. Keywords: Týrání; zneužívání; zanedbávání; šikana; dítě; vývoj; syndrom CAN; důsledky; rodina; příčiny; Abuse; neglect; child; development; syndrom CAN; consequences; family; cause Available in the UPOL Library.
Psychické a fyzické týrání a jeho důsledky na vývoj dítěte

Bakalářská práce přibližuje problematiku psychického a fyzického týrání a důsledků na vývoj dítěte. Práce je teoretická, rozdělená do šesti kapitol. Obsahuje dvě kazuistiky. Zabývá se syndromem CAN, ...

HALASOVÁ, Michaela; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Runové symboly a nacismus
LESÁKOVÁ, Jana; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na stručné seznámení s problematikou používání runových symbolů v období nacismu. Práce stručně a komplexně seznamuje s historií národů, které runové symboly používaly, s nacismem, které runové symboly zneužilo a ve stručnosti charakterizuje extremistická hnutí, která symboly používají dnes. Součástí práce je také zmapování současné situace a vědomostí dnešních mladých neonacistů o nacistické ideologii, jejich znalost původu nacistických symbolů a informovanosti o této problematice. This thesis focuses on a brief introduction to the problems of use of runic symbols in the Nazi period. It briefly and comprehensively describes the history of nations who used the runic symbols in the past as well as Nazi regime which diverted the use of runic symbols. Then it briefly characterizes the extremist movements which are using these symbols today. The work is also mapping the current situation and knowledge of today's young neo-Nazis about the Nazi ideologies, their knowledge of the origin of Nazi symbols and awareness on this issue. Keywords: runové symboly; nacionalismus; nacismus; extremismus; okultismus; runic symbols; nationalism; Nazism; extremism; occultism Available in the UPOL Library.
Runové symboly a nacismus

Bakalářská práce se zaměřuje na stručné seznámení s problematikou používání runových symbolů v období nacismu. Práce stručně a komplexně seznamuje s historií národů, které runové symboly používaly, s ...

LESÁKOVÁ, Jana; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

HIV/AIDS - skrytá hrozba 21. století
BOHANESOVÁ, Anastázie; KOPECKÝ, Miroslav
2010 - Czech
Práce se věnuje problematice HIV/AIDS, obsahuje teoretické poznatky týkající se viru HIV a onemocnění AIDS. Pozornost je věnována základním pojmům, cestám přenosu, patogenezi, léčbě a testování. Práce se zabývá i preventivními opatřeními před tímto virem, a také sociálně ? zdravotnickým a azylovým zařízením pro lidi žijící s HIV nebo nemocí AIDS, tedy Domem světla. V praktické části práce jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření, jež bylo věnováno znalostem této problematiky u adolescentů na středních školách a odborných učilištích. The theme of my thesis is HIV/AIDS. It contains theoretical knowledge about HIV virus and AIDS disease. It?s focused on basic notions, ways of transfer, pathogenesis, treatment and testing procedures. It also considers the preventive precautions against this virus and describes the House of light ? the medical and sanctuary facility for people living with HIV or AIDS. The results of a questionnaire research are being analyzed in practical part of my thesis. The research topic was knowledge of this issue (HIV and AIDS) among adolescents at high schools and vocational schools. Keywords: Virus lidské imunodeficience (HIV); Syndrom získaného selhání imunity (AIDS); studenti středních škol a odborných učilišť.; Human immunodeficiency virus (HIV); Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS); students of secondary schools and students of vocational schools. Available in the UPOL Library.
HIV/AIDS - skrytá hrozba 21. století

Práce se věnuje problematice HIV/AIDS, obsahuje teoretické poznatky týkající se viru HIV a onemocnění AIDS. Pozornost je věnována základním pojmům, cestám přenosu, patogenezi, léčbě a testování. Práce ...

BOHANESOVÁ, Anastázie; KOPECKÝ, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Globální metoda jako prostředek komunikace s mentálně postiženými
DUDKOVÁ, Kateřina; KREJČÍŘOVÁ, Olga
2010 - Czech
Bakalářská práce Globální metoda jako prostředek komunikace s mentálně postiženými se zabývá alternativní metodou čtení a psaní, která není zatím v základních, praktických a základních školách speciálních běžně používaná. Práce se snaží vystihnout podstatu vyučování touto metodou. The Bachelory work "The Global Method as a Communication Agent with Mentally Handicapped" deals with the alternative method of reading and writing, that is not commonly used at Primary and Special Education Schools yet. The aim of the thesis is to describe the principle of teaching by this method. Keywords: mentální retardace; Downův syndrom; komunikace; legislativa; globální metoda; mental retardatin; Down's syndrome; communication; legislation; global method Available in the UPOL Library.
Globální metoda jako prostředek komunikace s mentálně postiženými

Bakalářská práce Globální metoda jako prostředek komunikace s mentálně postiženými se zabývá alternativní metodou čtení a psaní, která není zatím v základních, praktických a základních školách ...

DUDKOVÁ, Kateřina; KREJČÍŘOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases