Number of found documents: 4051
Published from to

Postavení Výboru regionů jako jednoho z orgánů Evropské unie
Šmotková, Jana; Jurníková, Jana; Večeřa, Miloš
2011 - Czech
Cílem této práce je zmapovat postavení Výboru regionů, poradního orgánu Evropské unie, který reprezentuje regionální a místní zájmy. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nabízí charakteristiku Výboru regionů v podobě popisu jeho vývoje, struktury a činnosti. Praktická část se zabývá analýzou postavení Výboru regionů po Lisabonské úpravě smluv a analyzuje roli Výboru v legislativním procesu demonstrovanou na příkladu přijetí Návrhu rozhodnutí o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy. Keywords: Výbor regionů; legislativní proces; Lisabonská smlouva; instituce Evropské unie; princip subsidiarity; regionální zájmy; Committee of the Regions; law- making process; Lisbon Treaty; the European Union Institutions; principle of subsidiarity; regional interests Available in the UTB Library.
Postavení Výboru regionů jako jednoho z orgánů Evropské unie

Cílem této práce je zmapovat postavení Výboru regionů, poradního orgánu Evropské unie, který reprezentuje regionální a místní zájmy. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...

Šmotková, Jana; Jurníková, Jana; Večeřa, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza struktury odběratelů ve firmě KOBZ s.r.o.
Horňáková, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Dobeš, Kamil
2011 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat strukturu odběratelů ve společnosti KOBZ s.r.o., a to z vnitřního pohledu společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretická a praktická. V teoretické části jsou zpracovány informace z oblasti segmentace trhu, nákupní chování a řízení vztahů s odběrateli. Praktická část je zaměřena na analýzu odběratelů, kteří jsou pro tyto účely rozděleni do skupin podle objemu tržeb, které společnosti přináší. V závěru praktické části jsou navrh-nuta doporučení pro společnost, která by měla umožnit lepší hodnocení zákazníků, vedoucí k budování dobrých obchodních vztahů s nimi. Keywords: B2B trh; B2C trh; odběratelé; B2B martket; B2C market; consumers Available in the UTB Library.
Analýza struktury odběratelů ve firmě KOBZ s.r.o.

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat strukturu odběratelů ve společnosti KOBZ s.r.o., a to z vnitřního pohledu společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretická a praktická. V ...

Horňáková, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Dobeš, Kamil
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Práva národnostních a etnických menšin v České republice
Landorová, Jana; Šimek, Petr; Večeřa, Miloš
2011 - Czech
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s právními předpisy týkajícími se národnostních a etnických menšin a zjistit, jak jsou převedeny do reálného života. Práce je zaměřena zejména na možnost vzdělávání příslušníků národnostních menšin. V teoretické části vás autorka seznámí s nejdůležitějšími dokumenty mezinárodního i tuzemského charakteru. V praktické části nejdříve zmapuje počet menšin a jimi vytvořených organizací v České republice. Poté svou pozornost zaměří na systém vzdělávání a dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále se zaměří i na média, která se věnují národnostním menšinám. Na konci práce porovná některá ustanovení zákonů s jejich převedením do reálného života. Keywords: národnostní menšina; diskriminace; právo na vzdělání; dotační program; vyučování v cizím jazyce; national minorities; discrimination; the right for education; grand program; foreign language teaching Available in the UTB Library.
Práva národnostních a etnických menšin v České republice

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s právními předpisy týkajícími se národnostních a etnických menšin a zjistit, jak jsou převedeny do reálného života. Práce je zaměřena zejména na možnost ...

Landorová, Jana; Šimek, Petr; Večeřa, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Sponzorství jako součást integrované marketingové komunikace firmy OEZ s.r.o.
Krejsová, Tereza; Kozák, Vratislav; Vlčková, Magdalena
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá sponzorstvím jako součásti integrované marketingové komunikace firmy OEZ, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se integrované marketingové komunikace a marketingového mixu. Dále je vysvětlen pojem sponzoring, jeho výhody, druhy a také možné pozice sponzorů. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti OEZ, s.r.o., shrnutí jejich sponzorských aktivit a s tím spojené dotazníkové šetření. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení sponzoringu a s nimi související náklady a rizika. Keywords: Integrovaná marketingová komunikace; marketingový mix; sponzoring; reklama; pozice sponzorů; OEZ; Integrated marketing communication; marketing mix; sponsoring; advertisement; position sponsors Available in the UTB Library.
Sponzorství jako součást integrované marketingové komunikace firmy OEZ s.r.o.

Tato bakalářská práce se zabývá sponzorstvím jako součásti integrované marketingové komunikace firmy OEZ, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se integrované marketingové ...

Krejsová, Tereza; Kozák, Vratislav; Vlčková, Magdalena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Zakotvení petičního práva v českém právním řádu
Hlávka, Václav; Šimek, Petr; Hanáková, Lenka
2011 - Czech
Tématem bakalářské práce je zakotvení petičního práva v českém právním řádu. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou, ve které je cílem shrnout a vymezit teoretické po-znatky o dané problematice. Praktická část se především zaměřuje na ukázky projevů pů-sobení a využívání petičního práva v českém právním řádu. Keywords: Petiční právo; petice; petiční výbor; petiční zákon; adresáti petic; podání; stížnost; veřejný ochránce práv; Petitionary Law; Petition; Comittee of Petition; Petionary statute; Proposal; Complaint; Ombudsman Available in the UTB Library.
Zakotvení petičního práva v českém právním řádu

Tématem bakalářské práce je zakotvení petičního práva v českém právním řádu. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou, ve které je cílem shrnout a vymezit teoretické po-znatky o dané ...

Hlávka, Václav; Šimek, Petr; Hanáková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza image firmy zabývající se maloobchodním a velkoobchodním prodejem
Novák, Tomáš; Sasínková, Martina; Kubík, Josef
2011 - Czech
Má bakalářská práce pojednává o analýze image firmy Autobaterie Novák, která se zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem autobaterií. Teoretická část je zpracována z literárních zdrojů, které se týkají image firmy, firemní iden-tity, marketingu a péče o zákazníky. V praktické části je na základě marketingových analýz vyhodnocena image firmy jak z po-hledu zákazníků, tak z pohledu firmy a identifikovány její nedostatky. V závěru bakalářské práce jsou navrženy možné změny pro zlepšení celkového image firmy Autobaterie Novák. Keywords: image; corporate identity; zákazník; analýza image; firemní image; marketingový výzkum; SWOT analýza; customer; image analysis; corporate image; marketing research; SWOT analysis Available in the UTB Library.
Analýza image firmy zabývající se maloobchodním a velkoobchodním prodejem

Má bakalářská práce pojednává o analýze image firmy Autobaterie Novák, která se zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem autobaterií. Teoretická část je zpracována z literárních zdrojů, které se ...

Novák, Tomáš; Sasínková, Martina; Kubík, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza marketingové komunikace vybraných velkých a středních pivovarů v ČR
Mládek, Lukáš; Kozák, Vratislav; Kubík, Josef
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společností úspěšných na pivovar-ském trhu. Cílem bakalářské práce je sledovat tuto komunikaci, zhodnotit ji a navrhnout případné zlepšení pro příští léta. V teoretické části je definován komunikační mix, trendy novodobého marketingu, tradiční výroba piva a současný stav pivovarského trhu. Tradiční výroba piva je do bakalářské práce zahrnuta jako nový marketingový nástroj pivovarů, na kterém staví svoji komunikaci. Praktická část obsahuje stručnou historii a představení obou zde rozebíraných firem, jejich komunikaci a následná doporučení, která jsou podrobena nákladové a rizikové analýze. Keywords: marketingová komunikace; pivovarnictví; K Brewery Trade a.s.; Pivovar Svijany; tradiční výroba piva; pivovarský trh; marketing communication; brewing industry; tra-ditional production of beer; brewery market Available in the UTB Library.
Analýza marketingové komunikace vybraných velkých a středních pivovarů v ČR

Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společností úspěšných na pivovar-ském trhu. Cílem bakalářské práce je sledovat tuto komunikaci, zhodnotit ji a navrhnout případné zlepšení pro ...

Mládek, Lukáš; Kozák, Vratislav; Kubík, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Zefektivnění stávajícího portfolia produktů klienta XY
Dvorský, Ondřej; Polách, Jiří; Král', Miloš
2011 - Czech
V dnešní době, kdy finanční trhy jsou nabyté nepřeberným množstvím produktů, vzrůstá potřeba se na těchto trzích správně orientovat a rozhodovat. Obyčejný retailový klient nemůže být schopen sledovat všechny události na těchto trzích, a proto hledá pomoc u finančních ústavů, které mu jsou nejbližší. Nemusí to ovšem znamenat, že zde nalezne produkty šité na míru. Vhledem k neznalosti trhu si proto pořídí produkty, které splňují jen částečně jeho potřeby nebo jsou dražší než stejné produkty u jiné instituce. Tato práce se soustřeďuje na konkrétního klienta s konkrétními potřebami a hledá takové produkty, které klientovi opravdu splní to, co od nich očekával. V praktické části se při průzkumu trhu budu snažit nalézt buď produkty nákladově výhodnější než stávající, nebo produkty nákladově srovnatelné ale s lepšími podmínkami. Závěrem bude sestavení nového portfolia produktů klienta s odůvodněním a doporučením. Keywords: retailový klient; důchod; spoření; půjčka; pojištění; retail client; income; saves; loan; insurance Available in the UTB Library.
Zefektivnění stávajícího portfolia produktů klienta XY

V dnešní době, kdy finanční trhy jsou nabyté nepřeberným množstvím produktů, vzrůstá potřeba se na těchto trzích správně orientovat a rozhodovat. Obyčejný retailový klient nemůže být schopen sledovat ...

Dvorský, Ondřej; Polách, Jiří; Král', Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Investiční atraktivnost města Opavy
Müllerová, Radka; Damborský, Milan; Popelka, Petr
2011 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je vymezení pojmu lokalizačních faktorů podle ekonomů, vy-tvářejících lokalizační teorie v jednotlivých historických obdobích. Tyto faktory byly spatřovány v oblastech dopravy, pracovní síly nebo v aglomeračních efektech. Další částí této práce je zmapo-vání ekonomického potenciálu města Opavy z pohledu atraktivnosti pro případné investory. Jsou zde rozebrány jednotlivé ekonomické aspekty a popsány současné podmínky, které jsou určující pro rozhodnutí o realizaci investice v tomto městě. Keywords: lokalizační faktory; podnikatelské lokality; dopravní infrastruktura; SWOT analýza; localization factor; corporate sector; road-traffic infrastructure; SWOT analysis Available in the UTB Library.
Investiční atraktivnost města Opavy

Předmětem této bakalářské práce je vymezení pojmu lokalizačních faktorů podle ekonomů, vy-tvářejících lokalizační teorie v jednotlivých historických obdobích. Tyto faktory byly spatřovány v oblastech ...

Müllerová, Radka; Damborský, Milan; Popelka, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza péče o zákazníky ve firmě Elektro Kroměříž, s.r.o.
Suchomelová, Karolína; Kramoliš, Jan; Roubalíková, Jana
2011 - Czech
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení současné situace ve společnosti Elek-tro Kroměříž, s.r.o. v oblasti péče o zákazníky, nalezení předností a nedostatků a na základě těchto poznatků navrhnout vhodné řešení pro zlepšení péče. V teoretické části jsem shrnula dosavadní poznatky v oblasti péče o zákazníky formou literární rešerše. V praktické části jsem nejdříve charakterizovala společnost Elektro Kroměříž, s.r.o. a provedla analýzu současných způsobů péče o zákazníky a rozeslala dotazníky současným zákazníkům zamě-řené na hodnocení spolupráce s firmou Elektro Kroměříž, s.r.o Na základě takto získaných poznatků jsem identifikovala hlavní faktory, které ovlivňují péči o zákazníky a navrhla vhodné řešení. Keywords: CRM; péče o zákazníky; firemní databáze; zákazník; customer care; company database; customer Available in the UTB Library.
Analýza péče o zákazníky ve firmě Elektro Kroměříž, s.r.o.

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení současné situace ve společnosti Elek-tro Kroměříž, s.r.o. v oblasti péče o zákazníky, nalezení předností a nedostatků a na základě těchto poznatků ...

Suchomelová, Karolína; Kramoliš, Jan; Roubalíková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases