Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 619701
Published from to

Dokumentace starého pískovcového lomu Goldnen Ranzen (Commite Steinbruch) u Hřenska (Labské pískovce)
Hocková, Eliška; Lysák, Jakub; Kyncl, Günter
2024 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to create a large-scale map of the old quarry area Commite Steinbruch near the town Hrensko in the Protected Landscape Area Labské pískovce. The work focuses on capturing the sandstone rocks and showing the remains of the quarrying that slowly blend into the nature. The rock objects are depicted using the contour method and are based on data obtained by drone and detailed airborne laser scanning (LLS). The photogrammetric data was obtained by own mapping in the locality and the LLS data was taken from the GeNeSiS project. Other data for the creation of the topographic database was derived from a geodetic mapping of the quarry and from the own field mapping, for which ArcGIS Field maps was used. The resulting map was processed in ArcGIS Pro software. The map is in digital form and is created at a scale of 1 : 700, its length and width are 430 mm. Key words: old quarry Commite Steinbruch, rock representation, mining remains, large scale map, drone photogrammetry, LLS Cílem této bakalářské práce je vytvořit mapu velkého měřítka bývalého lomového areálu Commite Steinbruch poblíž obce Hřensko v CHKO Labské pískovce. Práce se soustředí na zachycení pískovcových skal a zachycení pozůstatků těžby, které pomalu pohlcuje příroda. Skalní objekty jsou znázorněny konturovou metodou a vychází z dat získaných dronovou fotogrammetrií a podrobným leteckým laserovým skenováním (LLS). Fotogrammetrická data byla získána vlastním šetřením v lokalitě a LLS data byl převzata z projektu GeNeSiS. Ostatní data pro vytvoření topografické databáze byla odvozena z geodetického zaměření lomu a z vlastního terénního mapování, pro které byla využita aplikace ArcGIS Field maps. Výsledná mapa je zpracována v softwaru ArcGIS Pro. Mapa je v digitální podobě a je vytvořena v měřítku 1 : 700, její délka i šířka je 430 mm. Klíčová slova: bývalý lom Commite Steinbruch, znázorňování skal, pozůstatky těžby, mapa velkého měřítka, dronová fotogrammetrie, LLS Available in a digital repository NRGL
Dokumentace starého pískovcového lomu Goldnen Ranzen (Commite Steinbruch) u Hřenska (Labské pískovce)

The aim of this bachelor thesis is to create a large-scale map of the old quarry area Commite Steinbruch near the town Hrensko in the Protected Landscape Area Labské pískovce. The work focuses on ...

Hocková, Eliška; Lysák, Jakub; Kyncl, Günter
Univerzita Karlova, 2024

Šíření kontaminantů v krasovém prostředí a stopovací zkoušky v krasu u Turnova
Malechová, Kateřina; Slavík, Martin; Weiss, Tomáš
2024 - Czech
Karst areas are an important source of drinking water but they are at significant risk of contamination. The theoretical part of the thesis focuses on different types of contaminants, their sources and their ways of transport in karst areas. Due to the high velocity of water flow in karst areas, most contaminants are transported rapidly and spread over long distances. Therefore, it is necessary to actively address the issue of contamination in karst environments, focusing mainly on contamination prevention and water flow studies. In the practical part of the thesis, a quantitative tracer test was carried out in the karst system near Turnov using NaCl as a tracer. The measurements confirmed a high water flow velocity of several kilometers per day and the dominance of advection as the main transport process. These results are consistent with previous research. The connection between the sinking stream Šálení smyslů and the Slapy and Bezednice springs was also reconfirmed, with a total recovery of around 50%. This implies that water from the Šálení smyslů most likely flows to other, yet unknown, locations. No communication with the Bartošova pec cave or with the springs used as a source for the local brewery has been demonstrated, so the question remains where all the water from the sinking stream... Krasové oblasti představují důležitý zdroj pitné vody, jsou však výrazně ohroženy kontaminací. Teoretická část práce se zaměřuje na jednotlivé druhy kontaminace, jejich zdroje a způsoby šíření v krasových oblastech. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v krasových oblastech dochází k rychlému transportu většiny kontaminantů a k rozšíření na velké vzdálenosti. Proto je nezbytné se aktivně věnovat problematice kontaminace krasového prostředí a cílit převážně na prevenci kontaminace a studium proudění vody. V praktické části byla provedena kvantitativní stopovací zkouška v krasové oblasti u Turnova s použitím NaCl jako stopovací látky. Měření potvrdilo vysokou rychlost proudění vody v řádu jednotek kilometrů za den a převahu advekce jakožto hlavního transportního procesu. Takové výsledky odpovídají předešlým výzkumům. Též bylo znovu potvrzeno spojení ponoru Šálení smyslů a pramenů Slapy a Bezednice, jejichž celková návratnost se pohybuje okolo 50 %. Z toho vyplývá, že voda ze Šálení smyslů proudí s největší pravděpodobností i do dalších, dosud neznámých míst. Nebyla prokázána komunikace s jeskyní Bartošova pec ani s prameny sloužícími pro odběr vody místního pivovaru, zůstává tedy otázkou, kam konkrétně proudí veškerá voda z ponoru Šálení smyslů. Klíčová slova: kras, krasové kanály, kontaminace,... Keywords: kras; krasové kanály; kontaminace; stopovací zkouška; transportní procesy; karst; karst channels; contamination; tracer test; transport processes Available in a digital repository NRGL
Šíření kontaminantů v krasovém prostředí a stopovací zkoušky v krasu u Turnova

Karst areas are an important source of drinking water but they are at significant risk of contamination. The theoretical part of the thesis focuses on different types of contaminants, their sources ...

Malechová, Kateřina; Slavík, Martin; Weiss, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí
Leštinová, Eliška; Sedláček, Ondřej; Uhlíková, Jitka
2024 - Czech
Ecoducts or wildlife overpasses are migration objects that are often built not only in the Czech Republic, but in Europe as well. They enable animals to safely cross an obstacle, for example a road or a railway. Furthermore, ecoducts enlarge the home ranges of species, ensure gene flow between populations, and influence interspecies interactions. Ecoducts built in the Czech Republic are often criticized, especially because of their high cost and low efficiency. Majority of the existing studies compare ecoducts with other types of migration objects, such as underpasses, and often focus on selected aspects of these structures, such as their dimensions or location. There are very few summarizing studies focusing solely on ecoducts and what influences their permeability for animals. In this paper, I summarize what species are using ecoducts in Europe and North America, and I discuss how is the use of an ecoduct by animals affected by anthropogenic disturbances, design of the ecoduct, and its location in the landscape. Lastly, I describe monitoring methods used when studying wildlife overpasses. In the end, I summarize gained knowledge and list gaps in the existing research. Ekodukty neboli zelené mosty jsou nejen v České republice, ale i v Evropě, často stavěným migračním objektem umožňujícím zvířatům bezpečné překonání překážky, například silnice či železnice. Dále ekodukty zvětšují areály výskytu druhů, zajišťují genový tok mezi populacemi a mají vliv na mezidruhové interakce. Ekodukty v České republice jsou často kritizované, a to obzvláště kvůli jejich vysoké ceně a nízké efektivitě. Většina dosavadních prací porovnává ekodukty s jinými typy migračních objektů, například podchody, a často se zaměřují jen na vybrané aspekty těchto staveb, například jejich rozměry nebo umístění. Shrnujících studií zaměřujících se pouze na ekodukty a co ovlivňuje jejich prostupnost je velmi málo. V této práci shrnuji, jaké druhy se na ekoduktech v Evropě a Severní Americe vyskytují, a rozebírám, jak je prostupnost ekoduktu pro zvířata ovlivněna antropogenními vlivy, konstrukcí ekoduktu a jeho umístěním v krajině. V neposlední řadě popisuji metody monitoringu využívané při studiu zelených mostů. V závěru shrnuji nabyté poznatky a uvádím mezery v dosavadním výzkumu. Keywords: ekodukt; zelený most; konektivita krajiny; bariérový efekt; ecoduct; wildlife overpass; landscape connectivity; barrier effect Available in a digital repository NRGL
Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí

Ecoducts or wildlife overpasses are migration objects that are often built not only in the Czech Republic, but in Europe as well. They enable animals to safely cross an obstacle, for example a road or ...

Leštinová, Eliška; Sedláček, Ondřej; Uhlíková, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Změna odtoku z vybraných ledovcových povodí v Alpách
Chytil, Jan; Jeníček, Michal; Nedělčev, Ondřej
2024 - Czech
Glaciers are crucial in alpine regions, especially during the summer months when they supply water to lower-lying regions. However, they are expected to melt more rapidly in the future and glacier water is expected to decline gradually. As a consequence, the seasonality of runoff from glacial catchments will change and the water deficit in the summer months will intensify. The goals of this thesis were (1) to assess the current state of knowledge on the hydrological regime of mountain glacier catchments and its changes, and (2) to evaluate the hydrological regimes of selected mountain glacier catchments in the Alps. Long time series from 5 glacier catchments in the Swiss Alps were used to find trends in monthly runoff. Trends were calculated using the Mann-Kendall trend test and quantified by the Sen's slope estimator. In general, the results indicated that summer flows increased the most in the catchments with the highest percentage of glaciation and also with the highest mean elevation. A decreasing trend in summer flows and an increasing trend in winter flows occurred at stations with low percent glaciation and large catchments area. Catchments with both low percent glaciation and the lowest average elevation were the least subject to trends in both average and extreme flows. Accelerating... Ledovce hrají zásadní roli v horských oblastech, a to hlavně v letních měsících, kdy zásobují vodou níže položené oblasti. Do budoucna se ale očekává jejich rychlejší tání a postupný úbytek ledovcové vody. V důsledku toho se bude měnit sezonalita odtoku z ledovcových povodí a bude se prohlubovat nedostatek vody v letních měsících. Cílem této práce bylo (1) zhodnotit současný stav poznatků na téma hydrologického režimu horských ledovcových toků a jeho změn, a (2) zhodnotit hydrologické režimy vybraných horských ledovcových toků v Alpách. K nalezení trendů měsíčních průtoků byly použity dlouhé časové řady z 5 ledovcových povodí ve Švýcarských Alpách. Trendy byly vypočítány za pomoci Mann-Kendall trend testu a kvantifikovány Senovou směrnicí přímky. Obecně výsledky naznačovaly, že letní průtoky se nejvíce zvyšovaly v povodích s největším procentem zalednění a zároveň s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou. Klesající trend letních průtoků a rostoucí trend zimních průtoků nastal u stanic s nízkým procentuálním zaledněním a velkou plochou povodí. Povodí s nízkým procentem zalednění a zároveň s nejnižší průměrnou nadmořskou výškou nejméně podléhala trendům jak průměrných, tak extrémních průtoků. Zrychlující úbytek ledovců naznačuje, že u toků s velkou plochou povodí a s nízkým procentem zalednění bude... Keywords: ledovcový režim toku; změna odtoku; ledovce; změna klimatu; glacier runoff regime; runoff changes; glaciers; climate changes Available in a digital repository NRGL
Změna odtoku z vybraných ledovcových povodí v Alpách

Glaciers are crucial in alpine regions, especially during the summer months when they supply water to lower-lying regions. However, they are expected to melt more rapidly in the future and glacier ...

Chytil, Jan; Jeníček, Michal; Nedělčev, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Role řízené tkáňově-specifcké produkce ISWI proteinu Smarca5/Snf2h v myší krvetvorbě.
Turková, Tereza; Stopka, Tomáš; Forejt, Jiří; Mráz, Marek
2024 - Czech
The process of cell differentiation is dependent on the chromatin-remodeling activity of the ISWI ATPase SMARCA5 (SNF2H) and its complexes. A series of mouse models have been used to study the functions of this ATPase, starting with a model with constitutive deletion of the Smarca5 gene and followed by models with tissue-specific deletion of Smarca5 gene (especially at different stages of hematopoiesis). The severity of phenotypic manifestations in mouse models varies from early embryonic lethality in the constitutive deletion model, through fetal lethality associated with erythropoiesis failure (Vav1iCre model - deletion in the definitive hematopoietic progenitor) to lymphopoiesis defects that do not limit animal survival (hCD2iCre model - deletion in T and B lymphocytes) in conditional deletion models. This work builds on the observations obtained in the study of deletion models of this Smarca5 gene, i.e. that deletion leads to arrest of cell proliferation and their entry into apoptosis. Defects were observed already at the stem cell and hematopoietic progenitor stages, which were unable to enter the differentiation process in the absence of the SMARCA5 protein. In these models, it was not possible to study the progression of differentiation because of this reason. Therefore, we decided to create... Proces diferenciace krvetvorných buněk je závislý na chromatin-remodelační aktivitě ISWI ATPázy SMARCA5 (SNF2H) a jejích komplexů. Pro studium funkcí této ATPázy jsme v naší laboratoři vyvinuli řadu myších modelů, počínaje modelem s konstitutivní delecí genu Smarca5 a na něj navazujícími modely s kondicionální delecí tohoto genu v závislosti na tkáňově specificky exprimované Cre rekombináze (zejména v různých stádiích krvetvorby). Závažnost fenotypových projevů u myších modelů se různí od brzké embryonální letality konstitutivního delečního modelu, přes fetální letalitu spojenou se selháním erytropoézy (Vav1iCre model - delece v definitivním hematopoetickém progenitoru) až po poruchy lymfopoézy neomezující přežití zvířat (hCD2iCre model - delece v T a B lymfocytech) u kondicionálně delečních modelů. Tato práce navazuje na pozorování získaná při studiu delečních modelů genu Smarca5, tedy že delece vede k zástavě dělení buněk a jejich vstupu do apoptózy. Defekty byly pozorovány už ve stádiu kmenových buněk a hematopoetických progenitorů, které nebyly schopné vstoupit do procesu diferenciace v nepřítomnosti SMARCA5 proteinu. V těchto modelech kvůli tomu nebylo možné studovat průběh diferenciace. Proto jsme se rozhodli vytvořit nový myší model s hypomorfní (exprimující nižší množství proteinu)... Keywords: chromatin; Snf2h; Smarca5; ATPáza; myší model; krvetvorba; kmenové buňky; multipotentní progenitory; chromatin; Snf2h; Smarca5; ATPase; mouse model; hematopoiesis; stem cells; multipotent progenitors Available in a digital repository NRGL
Role řízené tkáňově-specifcké produkce ISWI proteinu Smarca5/Snf2h v myší krvetvorbě.

The process of cell differentiation is dependent on the chromatin-remodeling activity of the ISWI ATPase SMARCA5 (SNF2H) and its complexes. A series of mouse models have been used to study the ...

Turková, Tereza; Stopka, Tomáš; Forejt, Jiří; Mráz, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Efektivita unimodální fyzioterapeutické intervence Running Gait Retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců - systematický přehled
Stehlíková, Alžběta; Pavlů, Dagmar; Reckziegelová, Petra
2024 - Czech
Title: Efficacy of the unimodal physiotherapy intervention Running Gait Retraining in the treatment of runners' iliotibial band syndrome - a systematic review Objectives: The aim of the thesis is to evaluate whether the unimodal physiotherapy intervention running gait retraining is an efficacious treatment of the iliotibial band syndrome in runners. Methods: The thesis was carried out in the form of a systematic review. Eligible studies were searched for in the following electronic databases from December 2023 to January 2024: PubMed, SCOPUS, SPORTDiscus, Web of Science. Selected studies which met the specified inclusion criteria were then analysed to answer the research question, i.e. whether it is efficacious to use running gait retraining only to treat runners with iliotibial band syndrome. Results: Only 1 study met the inclusion criteria (an experimental case study), the results of which suggest that running gait retraining used as a unimodal physiotherapy intervention in the treatment of the runners' iliotibial band syndrome might be an efficacious therapeutic approach. Considering the low-level evidence of the included study, however, the results cannot be generalized. In the future, the efficacy of this treatment approach needs to be evaluated on the basis of a larger scale research of a... Název: Efektivita unimodální fyzioterapeutické intervence Running Gait Retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců - systematický přehled Cíle: Cílem této práce je vyhodnotit, zda je unimodální fyzioterapeutická intervence running gait retraining efektivní v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců. Metody: Tato diplomová práce byla realizovaná formou systematického přehledu. Studie byly vyhledávány v období od prosince 2023 do ledna 2024 v následujících elektronických databázích: PubMed, SCOPUS, SPORTDiscus, Web of Science. Vyhledané studie splňující stanovená kritéria byly následně analyzovány za účelem zodpovězení výzkumné otázky, zda je možné využít running gait retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců jako samostatnou modalitu. Výsledky: Na základě stanovených kritérií byla k analýze zařazena 1 studie (experimentální případová studie), jejíž výsledky naznačují, že running gait retraining jako unimodální fyzioterapeutická intervence v léčbě syndromu iliotibiálního traktu může představovat efektivní terapeutický přístup. S ohledem na nízkou úroveň evidence zahrnuté studie však výsledky nelze generalizovat. Efektivitu tohoto přístupu je v budoucnu potřeba hodnotit na podkladě experimentálních studií většího rozsahu a vyšší metodologické kvality. Do té doby... Keywords: syndrom iliotibiálního traktu; běžecká zranění z přetížení; running gait retraining; fyzioterapie; biomechanika; iliotibial band syndrome; running gait retraining; running related injury; physiotherapy; biomechanics Available in a digital repository NRGL
Efektivita unimodální fyzioterapeutické intervence Running Gait Retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců - systematický přehled

Title: Efficacy of the unimodal physiotherapy intervention Running Gait Retraining in the treatment of runners' iliotibial band syndrome - a systematic review Objectives: The aim of the thesis is to ...

Stehlíková, Alžběta; Pavlů, Dagmar; Reckziegelová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Invazní druhy zooplanktonu v Evropě a faktory ovlivňující jejich výskyt
Klečková, Barbora; Sacherová, Veronika; Šorf, Michal
2024 - Czech
In Europe, there are at least 8 invasive species of freshwater zooplankton: rotifers Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) and Lecane decipiens (Murray, 1913), copepods Acanthocyclops americanus (Marsh, 1892), Boeckella triarticulata (Thomson, 1883) and Skistodiaptomus pallidus (Herrick,1879), and cladocerans Pleuroxus denticulatus Birge, 1879, Daphnia ambigua Scourfield, 1946 and Daphnia parvula Fordyce, 1901. These invasive species must face various combinations of factors in non-native environments, which can influence their occurrence,andtheir presence canhave negative impacts onnative communities in some cases. The most significant invasions seem to be those of species from North America. The first part of this work summarizes knowledge about these 8 species, mainly about the factors that appear to be limiting their occurrence. Among the best-studied invasive species in Europe are cladocerans Daphnia ambigua and Daphnia parvula, whose presence has been extensively studied in the Czech Republic at the turn of the 21st century. Therefore, the second part of this work also thoroughly examines the factors that may play a significant role in the colonization of waters by these species in Central Europe. Key words: European invasive zooplankton species, biotic factors, abiotic factors,... V Evropě se nachází přinejmenším 8 invazních druhů sladkovodního zooplanktonu: vířníci Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) a Lecane decipiens (Murray, 1913), klanonožci Acanthocyclops americanus (Marsh, 1892), Boeckella triarticulata (Thomson, 1883) a Skistodiaptomus pallidus (Herrick, 1879) a perloočky Pleuroxus denticulatus Birge, 1879, Daphnia ambigua Scourfield, 1946 a Daphnia parvula Fordyce, 1901. Tyto invazní druhy musejí v nepůvodním prostředí čelit různým kombinacím faktorů které mohou ovlivňovat jejich výskyt a jejich přítomnost má v některých případech negativní dopady na nativní společenstva. Pro Evropu se zdá nejvýznamnější invaze druhů ze Severní Ameriky. První část práce shrnuje poznatky o těchto 8 druzích a faktorech, které se zdají být limitující v jejich výskytu. Mezi nejlépe prozkoumané invazní druhy v Evropě se řadí Daphnia ambigua a Daphnia parvula, jejichž výskyt byl v České republice hojně zkoumánna přelomu21. století.Druhá část této práce proto také podrobně zkoumá poznatky o faktorech, které mohou hrát výraznou roli při osidlování vod těmito druhy ve střední Evropě. Klíčová slova: evropské invazní druhy zooplanktonu, biotické faktory, abiotické faktory, sladkovodní zooplankton, invaze Keywords: evropské invazní druhy zooplanktonu; biotické faktory; abiotické faktory; sladkovodní zooplankton; invaze; European invasive zooplankton species; biotic factors; abiotic factors; freshwater zooplankton; invasion Available in a digital repository NRGL
Invazní druhy zooplanktonu v Evropě a faktory ovlivňující jejich výskyt

In Europe, there are at least 8 invasive species of freshwater zooplankton: rotifers Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) and Lecane decipiens (Murray, 1913), copepods Acanthocyclops americanus ...

Klečková, Barbora; Sacherová, Veronika; Šorf, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Vliv mravenců na půdní chemismus napříč biomy
Kostečka, Luboš; Frouz, Jan; Jílková, Veronika
2024 - Czech
Ants are important ecosystem engineers. Their activity has direct and indirect influence on soil chemistry inside their nest through processes such as bioturbation or accumulation of organic matter and its decomposition by the microbial community. These processes depend on environmental conditions such as soil properties and climate. However, there has not yet been a comparison of this influence on soil chemistry across different biomes. The aim of this thesis is therefore (1) describe the processes through which ants influence soil chemistry (2) summarize the resulting influence on soil properties such as the concentration of nutrients and the pH level in the ant nests and the surrounding soil (3) find out whether there is a common trend to these influences across biomes, or if every biome has its own specific trend. The findings of this thesis point to the conclusion that while there is a common trend across biomes, it heavily depends on conditions such as nest structure, feeding strategy of a particular species and the climatic conditions of the given ecosystem. Key words: ants, soil, soil chemistry, biomes, nests, bioturbation, feeding strategy, macronutrients, pH, environmental conditions, climate Mravenci patří mezi významné ekosystémové inženýry. Jejich aktivita má přímý i nepřímý vliv na půdní chemismus uvnitř jejich hnízd skrze různé procesy, například bioturbaci nebo akumulaci potravy a její rozklad mikrobiální komunitou. Tyto procesy závisí na podmínkách prostředí, například na půdních vlastnostech nebo klimatu na daném stanovišti. Přesto zatím nebyl vliv mravenců porovnán mezi různými biomy. Cílem této práce je proto (1) popsat procesy, jimiž mravenci ovlivňují půdní chemismus, (2) shrnout výsledný vliv na chemické půdní vlastnosti jako koncentrace živin a úroveň pH v mraveništích a okolní půdě, (3) zjistit, zdali existuje trend společný všem biomům, či zdali se od sebe vlivy v různých biomech liší. Závěrem této práce je, že společný trend sice existuje, ale velmi závisí na podmínkách jako je struktura mraveniště, potravní strategie konkrétního druhu a klima daného ekosystému. Klíčová slova: mravenci, půda, půdní chemismus, biomy, hnízda, bioturbace, potravní strategie, makroprvky, pH, podmínky prostředí, klima Keywords: mravenci; půda; půdní chemismus; biomy; hnízda; bioturbace; potravní strategie; makroprvky; pH; podmínky prostředí; klima; ants; soil; soil chemistry; biomes; nests; bioturbation; feeding strategy; macronutrients; pH; environmental conditions; climate Available in a digital repository NRGL
Vliv mravenců na půdní chemismus napříč biomy

Ants are important ecosystem engineers. Their activity has direct and indirect influence on soil chemistry inside their nest through processes such as bioturbation or accumulation of organic matter ...

Kostečka, Luboš; Frouz, Jan; Jílková, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

3D modely skalního reliéfu z různých dat
Pecáková, Kateřina; Hartvich, Filip; Jelének, Jan
2024 - Czech
The use of digital elevation models is becoming increasingly used as a scientific method, thanks to the advancement of technologies and public accessibility, particularly in the fields of geomorphology and physical geography. The use of UAV significantly facilitates data collection and subsequent creation of a digital model through the structure from motion (SfM) process. Another data collection method employed in the research is the laser scanning using terrestrial laser scanner (TLS). The aim of the study is to create digital models using these methods and to compare them using the software environment of Agisoft Metashape and CloudCompare software. Additionally, it investigates the influence of georeferencing points on the quality and accuracy of the models. Furthermore, a comparison of the individual methods is conducted based on such parameters as time, costs, data flexibility, environmental impact, and others. The study also seeks to determine the influence of the digital model parameters on obtaining secondary information from the DEMs, such as slope azimuth and geometry of structural planes and joints, used for example in the research of the prevention of potential rockfalls. The results indicate that the use of UAVs is suitable, if not the best option, for geomorphological features in... Tvorba digitálních modelů terénu, respektive povrchu je metoda, která se stává díky rozvoji technologií a možnostem zpracování velkých objemů dat, čím dál častěji využívanou. Metodou, která výrazně usnadňuje sběr dat je UAV mapování a následná tvorba digitálního modelu metodou structure from motion (SfM). Druhou využívanou metodou je Laserové skenování pomocí pozemního LiDARu (TLS). Zmíněné metody nachází své uplatnění zejména v oblasti geomorfologie a fyzické geografie. Práce si klade za cíl vytvořit digitální modely z těchto metod, vzájemně je porovnat a zhodnotit. Zpracování probíhalo v prostředí programu Agisoft Metashape pro a CloudCompare. Dále byl zkoumán vliv využití georeferenčních bodů na kvalitu a přesnost modelů. Na závěr bylo provedeno porovnání jednotlivých metod z hlediska parametrů časových, cenových, flexibility dat, vlivu prostředí a další. Součástí práce bylo rovněž zkoumat možnosti podrobného digitálního modelu na získávání sekundárních informací, jako jsou sklony a směry strukturních ploch a puklin, využívané mimo jiné kvůli prevenci potenciálního skalního řícení. Výsledky práce naznačují, že využití UAV je pro geomorfologické úkazy vhodné, ne-li nejlepší možností s ohledem na rychlost, ekonomické hledisko a přesnost dat. Využití georeferenčních bodů sice zlepšuje výslednou... Keywords: 3D model; skalní reliéf; skalní řícení; SfM; UAV; pozemní LiDAR; 3D model; rock relief; rockfall; SfM; UAV; TLS Available in a digital repository NRGL
3D modely skalního reliéfu z různých dat

The use of digital elevation models is becoming increasingly used as a scientific method, thanks to the advancement of technologies and public accessibility, particularly in the fields of ...

Pecáková, Kateřina; Hartvich, Filip; Jelének, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj buněk neurální lišty u zebřičky Danio rerio
Psutková, Viktorie; Machoň, Ondřej; Fabian, Peter; Svoboda, Ondřej
2024 - Czech
The neural crest is a population of migrating cells found only in vertebrates. Neural crest cells migrate to the head, heart and trunk regions of the body where they transform into different cell types. The cranial neural crest cells differentiate into chondrocytes and tenocytes, among others. The chondrogenic property of the cranial neural crest has given the vertebrates an advantage during evolution. In this paper, we focus on specific functions of the cranial neural crest and its derivatives in zebrafish (Danio rerio). The migration streams of the cranial neural crest follow the antero-posterior axis which is set up by hox genes. The development of the neural crest is controlled by a vast gene regulatory network. Here, we focus on the meis genes within the craniofacial development of zebrafish. For analysis, we used knock out (KO) mutant lines for each paralog of the meis gene (meis1a, meis1b, meis2a, meis2b). Only the meis1b KO and double meis1a1b KO mutants exhibit malformatins of the cranial cartilages, derivatives of the neural crest. We identified changes during cartilage formation. However, the migration of the neural crest into the pharyngeal arches and subsequent chondrocyte condensation remained unchanged. The formation of the facial part of the skull, so-called viscerocranium, is the... Neurální lišta je populace volně migrujících buněk, kterou najdeme pouze u obratlovců. Buňky neurální lišty migrují do hlavové, srdeční a trupové oblasti těla, kde se přeměňují v různé buněčné typy. V případě hlavové neurální lišty se buňky diferencují mimo jiné i do chondrocytů a tenocytů. Právě tato unikátní vlastnost hlavové neurální lišty přinesla obratlovců evoluční novinku, lebku. V této práci se zaměřuje na vývoj hlavové neurální lišty a derivátů z ní odvozených u dánia pruhovaného (Danio rerio). Proudy hlavové neurální lišty se během migrace řídí antero-posteriorním nastavením těla daným hox geny. Samotný vývoj neurální lišty je řízen navzájem se ovlivňující sítí genů. Zde jsme se zaměřili na geny meis v rámci kraniofaciálního vývoje dánia. Ke studiu této problematiky jsme použili linie knock out (KO) mutantů pro každý paralog meis genu. Ze čtyř mutantů, meis1a, meis1b, meis2a, meis2b, pouze u meis1b KO a double meis1a1b KO mutantů dochází k deformaci hlavových chrupavek, derivátů neurální lišty. Tyto změny jsme identifikovali už během růstu chrupavek, avšak nikoliv na začátku vývoje během migrace neurální lišty do žaberních oblouků a následné kondenzace chondrocytů. Utváření obličejové části lebky tzv. viscerokrania je výsledkem provázanosti vývoje několika tkání. Jednou z těchto tkání... Keywords: buňky neurální lišty; CRISPR; Cas9; buněčná diferenciace; kraniofaciální vývoj; Danio rerio; neural crest cells; CRISPR; Cas9; cell differentiation; craniofacial development; Danio rerio Available in a digital repository NRGL
Vývoj buněk neurální lišty u zebřičky Danio rerio

The neural crest is a population of migrating cells found only in vertebrates. Neural crest cells migrate to the head, heart and trunk regions of the body where they transform into different cell ...

Psutková, Viktorie; Machoň, Ondřej; Fabian, Peter; Svoboda, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases