Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 545489
Published from to

Populismus jako diskurzivní strategie: analýza komunikace vybraných populistických aktérů na české politické scéně
Křovák, Jan; Charvát, Jakub; Just, Petr
2023 - Czech
This paper analyses the concept of populism as a discursive strategy. Therefore, it uses the view of populist discourse as discussed by Ernesto Laclau and other authors in their works. The author analyses the communication practices of four selected Czech political actors on social networks (Facebook and Twitter) in the period before the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in October 2021. For the analysis, the author chose representatives who are commonly labelled as populists, i.e. former Prime Minister Andrej Babiš, far-right populists, i.e. Tomio Okamura, and then two politicians representing mainstream parties - Markéta Pekarová Adamová from TOP 09 and Vít Rakušan from STAN. In the theoretical part, the author describes in depth the phenomenon of populism on the basis of expert literature, and in a comprehensive way points out the relationship between populism, social networks, media and political communication. In the practical part, the author conducted a so-called critical discursive analysis of posts of the politicians on the above-mentioned social media and then compared their dominant communication practices. The author then places the data and results of the research in context of the populist narrative described in the theoretical part of the thesis. Tato práce analyzuje koncept populismu jako diskurzivní strategie. Využívá proto pohled na populistický diskurz, jak o něm ve svých pracích hovoří Ernesto Laclau a další autoři. Autor analyzuje komunikační postupy čtyř vybraných českých politických aktérů na sociálních sítích (Facebooku a Twitteru) v období před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu roku 2021. Pro analýzu si autor vybral zástupce běžně označovaných populistů, tedy bývalého premiéra Andreje Babiše, krajně pravicových populistů, tedy Tomia Okamuru, a pak také dva politiky, kteří zastupují mainstreamové strany - Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09 a Víta Rakušana z hnutí STAN. V teoretické části autor popisuje na základě odborné literatury do hloubky fenomén populismu, uceleným způsobem pak poukazuje na vztah populismu, sociálních sítí, médií a politické komunikace. V praktické části provedl autor takzvanou kritickou diskurzivní analýzu příspěvků zmíněných autorů a následně porovnal jejich praktiky, které zasadil do kontextu populistického narativu popsaného v teoretické části práce. Keywords: populismus; politika; politická komunikace; sociální sítě; kritická diskurzivní analýza; Andrej Babiš; Tomio Okamura; Vít Rakušan; Markéta Pekarová Adamová; populism; politics; political communication; social media; critical discourse analysis; Andrej Babiš; Tomio Okamura; Vít Rakušan; Markéta Pekarová Adamová Available in a digital repository NRGL
Populismus jako diskurzivní strategie: analýza komunikace vybraných populistických aktérů na české politické scéně

This paper analyses the concept of populism as a discursive strategy. Therefore, it uses the view of populist discourse as discussed by Ernesto Laclau and other authors in their works. The author ...

Křovák, Jan; Charvát, Jakub; Just, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti
Hejtmánek, Vojtěch; Pomahač, Richard
2023 - Czech
The diploma thesis deals with institute of the unacceptability of cassation complaint as a filtering mechanism used by the Supreme Administrative Court for the selection of cassation complaints. The thesis briefly explains the theoretical base of the institute and its transformation due to the adoption of the amendment to the Code of Administrative Justice in 2021. The text continues with the critical assessment of the effectivity and rationality of the amendment from its theoretical and empirical perspective. The empiric evaluation is based on the author's own statistical research about ruling of cassation complaints. The author completes the thesis with presenting his ideas and suggestions to adjust the institute de lege ferenda. Diplomová práce pojednává o institutu neprijátelnosti kásácní stížnosti jáko o filtrácním mechánismu, který Nejvýssí správní soud výužívá pro selekci nápádu kásácních stížností. Práce se žámeruje ná teoreticke uchopení institutu neprijátelnosti á jeho promenu vlivem prijetí novelý soudního rádu správního v roce 2021. Autor následne kritický hodnotí efektivnost á rácionálnost promený institutu ž pohledu teoretickeho i empirickeho. Ten je žáložen ná vlástnorucním sbírání dát o rožhodování rížení o kásácních stížnostech. Záverem áutor predkládá sve mýslenký á návrhý ná uprávu neprijátelnosti de lege ferendá. Keywords: Nepřijatelnost; kasační stížnost; Nejvyšší správní soud; odmítnutí; odůvodnění; zákonodárce; stížnost; Unacceptability; Cassation Complaint; Supreme Administrative Court; rejection; reasoning; legislator; complaint Available in a digital repository NRGL
Rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti

The diploma thesis deals with institute of the unacceptability of cassation complaint as a filtering mechanism used by the Supreme Administrative Court for the selection of cassation complaints. The ...

Hejtmánek, Vojtěch; Pomahač, Richard
Univerzita Karlova, 2023

Interakce chalkonů s přechodnými kovy II.
Šulcová, Martina; Macáková, Kateřina; Mladěnka, Přemysl
2023 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Phramacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Martina Šulcová Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Title of the diploma thesis: Interaction of chalcones with transition metals II. Copper is one of the essencial elements in human body which is involved in the functioning of many enzymes and metabolic pathways. Although it appears in trace amounts in the body, its functions are irreplaceable. However, the ion level must be kept in balance by the various mechanisms of the body. If there is an excess or deficiency of copper in the body, this condition can lead to the development of health issues. Chalcones are substances belonging to the group of flavonoids. Their polyphenolic structure does not have a closed ring C. Studies describe their anticancer, anti-inflammatory, antiviral, antidiabetic, antibacterial, antioxidant, immunosuppressive and other properties. Chosen substances in the group of dihydrochalcones (naringin dihydrochalcone, neohesperidin dihydrochalcone, phloretin, phlorizin) and chalcones (isoliquiritigenin, licochalcone A) were tested for their chelation and reduction activity of the copper ions in this diploma thesis. The activity was measured at different pH environments (7.5; 6.8; 5.5 and 4.5) and... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Martina Šulcová Školitel: Doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce chalkonů s přechodnými kovy II. Měď patří mezi esenciální prvky lidského těla, který se podílí na fungování mnoha enzymů a metabolických drah. I když se v těle objevuje ve stopovém množství, jeho funkce je nezastupitelná. Hladina iontů však musí být udržována v rovnováze různými tělními mechanismy. Pokud je měď v těle v nadbytku či nedostatku, může tento stav vést k vývoji zdravotních problémů. Chalkony jsou látky patřící ke skupině flavonoidů. Jejich polyfenolická struktura nemá uzavřený kruh C. Studie popisují jejich protirakovinné, protizánětlivé, protivirové, antidiabetické, antibakteriální, antioxidační, imunosupresivní a jiné vlastnosti. V této diplomové práci byly testovány vybrané látky ze skupin dihydrochalkonů (naringin dihydrochalkon, neohesperidin dihydrochalkon, floretin, florizin) a chalkonů (isoliquiritigenin, likochalkon A) pro jejich schopnost chelatovat či redukovat ionty mědi. Aktivita byla měřena při různých pH prostředí (4,5; 5,5; 6,8 a 7,5) a v prostředí DMSO spektrofotometricky za použití indikátorů hematoxylinu a disodné soli kyseliny bathocuproindisulfonové. Na základě... Keywords: chalkon; měď; chelatace; redukce; chalcone; copper; chelation; reduction Available in a digital repository NRGL
Interakce chalkonů s přechodnými kovy II.

Charles University in Prague Faculty of Phramacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Martina Šulcová Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Title of the ...

Šulcová, Martina; Macáková, Kateřina; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2023

Alkaloidy rodu Narcissus: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita
Šimková, Hana; Cahlíková, Lucie; Opletal, Lubomír
2023 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany Author: Hana Šimková Supervisor: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Alkaloids of genus Narcissus: isolation, structural identification, biological activity Key words: Narcissus, alkaloids, biological activity, Alzheimer's disease, cytotoxic activity The aim of the diploma thesis was an isolation of alkaloids with a focus on minor fractions. These fractions were obtained from the summary alkaloid extract of Narcissus pseudonarcissus cv. Carlton. The method of preparative TLC was used for the isolation of alkaloids. Three substances of alkaloid origin marked as Fj 3-4/kr, F 7/2-1, F 7/2-3 were isolated from the assigned fractions. These substances were identified as alkaloids of homolycorine type lycorenine, homolycorine and hippeastrine by using GC-MS, NMR and optical rotation. The results were also compared with data in the literature. These three alkaloids were tested for their inhibitory activity against AChE, BuChE, POP and GSK-3β. The inhibitory activity against AChE and BuChE was compared with the reference substances galanthamine (IC50 AChE = 1,71 ± 0,07 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) and huperzine A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE> 1000 μM). The inhibitory... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky Řešitel: Hana Šimková Školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Alkaloidy rodu Narcissus: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita Klíčová slova: Narcissus, alkaloidy, biologická aktivita, Alzheimerova choroba, cytotoxická aktivita Předmětem této diplomové práce byla izolace alkaloidů se zaměřením na minoritní frakce, které byly získány ze sumárního alkaloidního extraktu Narcissus pseudonarcissus cv. Carlton. Pro účel izolace byla použita metoda preparativní TLC, pomocí které byly z přidělených frakcí izolovány tři látky alkaloidní povahy Fj 3-4/kr, F 7/2-1, F 7/2-3. Tyto látky byly za použití GC-MS, NMR analýzy, optické otáčivosti a následného porovnání s daty v odborné literatuře identifikovány jako alkaloidy homolykorinového typu lykorenin, homolykorin a hippeastrin. U těchto tří alkaloidů byla testována inhibiční aktivita vůči AChE, BuChE, POP a GSK-3β. Jejich inhibiční aktivity vůči AChE a BuChE byly porovnávány se standardy galanthaminem (IC50 AChE = 1,71 ± 0,07 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) a huperzinem A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE> 1000 μM). Jako standardy pro porovnání inhibiční aktivity vůči POP byly použity Z-Pro-prolinal (IC50 POP = 3,27 ±... Keywords: Amaryllidaceae; alkaloid; Narcissus; isolace; strukturní identifikace; biologická aktivita; Amaryllidaceae; alkaloid; isolation; structural identification; biological activity Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy rodu Narcissus: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany Author: Hana Šimková Supervisor: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Alkaloids of ...

Šimková, Hana; Cahlíková, Lucie; Opletal, Lubomír
Univerzita Karlova, 2023

Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání
Dosoudil, Jiří; Ryšková, Mireia; Heryán, Ladislav; Roskovec, Jan
2023 - Czech
The Eschatological Meaning of Jesus' Resurrection (PhD dissertation) Jiří Dosoudil Abstract: The dissertation examines the biblical concept of the resurrection of Jesus. In particular biblical texts, it examines its meaning and how it relates to the last things of man, the world and its history. It traces where the resurrection of Jesus is mentioned in the New Testament and subjects the prominent passages to detailed exegetical analysis. To be able to read the biblical discourse on the resurrection in the appropriate cultural-religious context, it also provides an overview beforehand of how it is anchored in Old Testament ideas about human post-mortem existence and the life-giving power of God. Related but distinct ideas of contemporary paganism are also explored. The work points out significant or recurring moments in the texts it interprets. In a final reflection, it assesses their significance, puts them in context, and shows that the concepts of the resurrection of Jesus and the resurrection of all believers are related to the Old Testament hope of redeeming God, working on behalf of man in all circumstances. It especially points to the motif of exercising his power, in which the study finds the basis for the eschatology of Jesus' resurrection. It shows that in the eschatological implications of Jesus'... Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání (disertační práce) Jiří Dosoudil Abstrakt: Disertační práce se zabývá biblickou koncepcí Ježíšova vzkříšení. Ve výchozích textech zkoumá její význam a to, jak se zde vztahuje k oblasti posledních věcí člověka, světa a jeho dějin. Mapuje, kde se v Novém zákoně hovoří o Ježíšově zmrtvýchvstání a význačná místa podrobuje detailní exegetické analýze. Aby bylo možné číst jednotlivé výpovědi o vzkříšení v odpovídajícím kulturně-náboženském kontextu, představuje předtím také přehledovým způsobem, jak jsou ukotveny ve starozákonních představách o posmrtné existenci člověka a životodárné Boží moci. Zkoumány jsou i související, ale odlišné představy dobového pohanství. Při výkladu biblických textů práce průběžně poukazuje na jejich význačné či opakující se momenty. V závěrečné reflexi hodnotí jejich význam, dává je do souvislosti a ukazuje, že koncepce Ježíšova vzkříšení, ale i vzkříšení všech věřících navazuje na starozákonní naději v Boha-spasitele jednajícím ve všech podmínkách ve prospěch člověka. Zvláště poukazuje na motiv působení jeho moci, v němž studie nachází základ pro eschatologii Ježíšova vzkříšení. Kriticky dokládá, že v eschatologických důsledcích Ježíšova zmrtvýchvstání se plně rozvíjí to, k čemu působení spásné a stvořitelské moci ve Starém zákoně teprve... Keywords: Zmrtvýchvstání; vzkříšení z mrtvých; všeobecné vzkříšení; eschatologie; Boží moc; Resurrection; raising from the dead; general resurrection; eschatology; the power of God Available in a digital repository NRGL
Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání

The Eschatological Meaning of Jesus' Resurrection (PhD dissertation) Jiří Dosoudil Abstract: The dissertation examines the biblical concept of the resurrection of Jesus. In particular biblical texts, ...

Dosoudil, Jiří; Ryšková, Mireia; Heryán, Ladislav; Roskovec, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby z ruční zbraně
Vokoun, Jaroslav; Pavelka, Radim; Hermel, Ivan
2023 - Czech
Title: Effect of physical load on handgun shooting accuracy. Objective: The aim of this work is to detect and compare the effects of physical activity (in the form of a shuttle run at the limit of 85% SF max.) on the shooting accuracy from a short firearm. Methods: This was an experimental study with an intra-subject design. Thirty randomly assigned police officers at age 35.9 years (SD = 4.5) made 5 shots from a Glock 17 pistol (gen. 3) within 5 seconds in a stable position without support before and after physical activity (shuttle run on length10 m in time until the completion of 85% SF max.) to a fixed target at a distance of 8 meters. Comparison of shooting accuracy from the middle point of impact between interventions (shooting before and after physical activity) was performed by using a paired T-test. The level of statistical significance was set at p ≥ 0.05. Cohen's d was used to determine the magnitude of the strength of the effects. Results: Based on the paired T-test, a statistically significant difference was found in the accuracy of shooting from the middle point of impact without and after physical activity (p = 0.007, d = 0.498). We also consider the deterioration of shooting accuracy after physical exertion by 9 mm from the middle point of impact, which is 21.78%, to be factually... Název: Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby z ruční zbraně. Cíle: Cílem této práce je zjistit a porovnat vliv fyzické zátěže (formou člunkového běhu na hranici 85 % SF max.) na přesnost střelby z krátké střelné zbraně. Metody: Jednalo se o experimentální studii s vnitro-subjektovým designem. Třicet randomizovaně rozdělených policistů ve věku 35,9 let (SD=4,5) provedlo 5 výstřelů z pistole Glock 17 (gen. 3) do 5 vteřin ve stabilním postoji bez opory před fyzickým zatížením a po fyzickém zatížení (člunkový běh na úseku 10 m v čase do dovršení 85 % SF max.) do pevně umístěného terče ve vzdálenosti 8 metrů. Porovnání přesnosti střelby od středního bodu zásahu mezi intervencemi (střelba před a po fyzickém zatížení) bylo provedeno pomocí párového T-testu. Hladina statistické významnosti byla stanovena na hodnotu p ≥ 0,05. K určení velikosti síly efektu bylo použito Cohenovo d. Výsledky: Na základě párového T-testu byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl v přesnosti střelby od středního bodu zásahu bez a po fyzickém zatížení (p = 0,007, d = 0,498). Za věcně významné považujeme také zhoršení přesnosti střelby po fyzické zátěži o 9 mm od středního bodu zásahu, což je 21,78 %. Klíčová slova: Glock, pistole, přesnost střelby, SF max., stres, střelecký postoj, terč Keywords: Glock; pistole; přesnost střelby; SFmax; stres; střelecký postoj; terč; Glock; pistol; shooting accuracy; SF max; stress; shooting attitude; target Available in a digital repository NRGL
Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby z ruční zbraně

Title: Effect of physical load on handgun shooting accuracy. Objective: The aim of this work is to detect and compare the effects of physical activity (in the form of a shuttle run at the limit of 85% ...

Vokoun, Jaroslav; Pavelka, Radim; Hermel, Ivan
Univerzita Karlova, 2023

Teritoriální spory 21. století v kontextu surovinové bezpečnosti
Machytka, Daniel; Karásek, Tomáš; Střítecký, Vít
2023 - Czech
Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. Abstract This thesis focuses on the comparison of four selected territorial disputes and on the analysis of their related realities with an emphasis on the strategic importance of these disputed areas. The chosen topics were the territorial dispute between Russia and Japan over the Kuril Islands, the dispute between Argentina and Great Britain over the Falkland Islands, and then two multilateral territorial disputes over the Paracel and Spratly Islands in the South China Sea. This work presents these researched disputes not only from their historical point of view but also with regard to valid international regulations, especially with regard to the rules based on the regulation of the law of the sea, which was adopted in 1982 by the UN Convention on the Law of the Sea. Last but not least, the development of such disputes was studied as close as possible to the present time, when the main time period of the presented research was the period from the beginning of the 21st century. The studied territorial disputes were first analyzed separately and then compared together in order to discover mutual macro-causal connections and key similarities. The biggest similarity is the potential for conflict, which is evident from the actions that national states use to dominate their area of... Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. 1 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na srovnání čtyř vybraných teritoriálních sporů a na rozbor jejich souvisejících reálií s důrazem na strategický význam těchto sporných oblastí. Vybranými tématy se stal spor mezi Ruskem a Japonskem o Kurilské ostrovy, dále spor mezi Argentinou a Velkou Británií o Falklandské ostrovy a poté dva multilaterální teritoriální spory o Paracelské a Spratlyho ostrovy v Jihočínském moři. Tyto zkoumané spory práce představuje nejen z jejich historického hlediska, ale tak s ohledem na platné mezinárodní úpravy, obzvláště pak s ohledem na pravidla vycházející z úpravy mořského práva, která byla přijata v roce 1982 Úmluvou OSN o mořském právu. V neposlední řadě byl studován jejich vývoj co možná nejblíže současnosti, kdy hlavní studovanou časovou periodou se stalo období od počátku 21. století. Zkoumané teritoriální spory byly nejprve analyzovány každý zvlášť a posléze byly komparovány dohromady a to za účelem objevení vzájemných makrokauzálních souvislostí a klíčových podobností. Největší podobností je zde konfliktní potenciál, který je patrný z jednání, jaké zainteresované strany využívají k ovládnutí oblasti svého zájmu. Další podobností je surovinový a dopravně strategický podtext, který na jedné straně umocňuje faktický význam těchto teritorií a na... Keywords: Územní spory; energetická a surovinová bezpečnost; Kurilské ostrovy; Spratlyho ostrovy; Paracelské ostrovy; Falklandské ostrovy; válka o zdroje; geopolitika a geografie; Territorial Disputes; Energy and Resource Security; Kuril Islands; Spratly Islands; Paracel Island; Falkland Islands; Rource War; Geopolitics and Geography Available in a digital repository NRGL
Teritoriální spory 21. století v kontextu surovinové bezpečnosti

Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. Abstract This thesis focuses on the comparison of four selected territorial disputes and on the analysis of their related realities with an emphasis on the strategic ...

Machytka, Daniel; Karásek, Tomáš; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2023

Překročení pravomocí prezidenta České republiky a jeho dopady v rámci systému dělby moci
Vartazaryan, Gor; Brunclík, Miloš; Mlejnek, Josef
2023 - Czech
This thesis analyzes the exceeding of selected presidential powers regarding appointments in the Czech Republic. Included in the analysis were the presidential appointment powers set out in the Constitution, including the appointment of professors and rectors. All controversial cases of appointments from 1993 to 2023 involving Václav Havel, Václav Klaus and Miloš Zeman. The aim of this thesis was to determine whether presidents have exceeded their powers of appointment and in what situations they may have done so. Based on detailed research and analysis, key cases that led to overstepping of powers were identified. The results of this thesis provide insights into how presidential appointment powers are interpreted and how theoretical interpretation intersects with the practice of individual presidents. Keywords President, Czech republic, appointment powers, exceeding the powers of appointment, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman. V této diplomové práci jsem se zabýval analýzou překročení vybraných prezidentských jmenovacích pravomocí v České republice. Do analýzy jsem zahrnul jmenovací pravomoci prezidenta stanovené v Ústavě, včetně jmenování profesorů a rektorů. Analyzoval jsem všechny kontroverzní případy jmenování z let 1993 až 2023, které zahrnovaly prezidentství Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Cílem této práce bylo zjistit, zda prezidenti překročili své pravomoci při jmenování a v jakých situacích se k tomu případně dostali. Na základě detailního průzkumu a analýzy byly identifikovány klíčové případy, které vedly k překročení pravomocí. Výsledky této práce přináší poznatky o tom, jak jsou prezidentské jmenovací pravomoci vykládány a jakým způsobem se střetává teoretický výklad s praxí jednotlivých prezidentů. Klíčová slova Prezident, Česká republika, jmenovací akty, překročení jmenovacích pravomocí, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman. Keywords: Prezident; Česká republika; jmenovací akty; překročení jmenovacích pravomocí; Václav Havel; Václav Klaus; Miloš Zeman; President; Czech republic; appointment powers; exceeding the powers of appointment; Václav Havel; Václav Klaus; Miloš Zeman Available in a digital repository NRGL
Překročení pravomocí prezidenta České republiky a jeho dopady v rámci systému dělby moci

This thesis analyzes the exceeding of selected presidential powers regarding appointments in the Czech Republic. Included in the analysis were the presidential appointment powers set out in the ...

Vartazaryan, Gor; Brunclík, Miloš; Mlejnek, Josef
Univerzita Karlova, 2023

Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému
Štryncl, Radim; Šifta, Petr; Šorfová, Monika; Cirkl, David
2023 - Czech
Name of the thesis: Biomechanical aspects of speed canoeing techniques in the context of asymmetric loading of the postural system Aim of the thesis: The main aim of the work was, based on theoretical knowledge and own empirical research, to analyze the biomechanical aspects of the technique of riding a C1 speed canoe in the context of asymmetric loading of the postural system . . Solution method: Based on the knowledge of functional anatomy and with the use of analyzes of the real riding of the top athletes (N = 12), the kinesiological aspects of riding the C1 speed canoe were investigated in the preliminary research. Biomechanical aspects of paddling were further investigated using 3D kinematic analysis (N = 9). Influence of long-term training efforts on differences in muscle cross-sections mm. iliopsoas a mm. quadratus lumborum on both sides of the body was examined by magnetic resonance imaging (N = 5). The muscle sections were performed in the transverse plane at the level of L 3, L 4. The studies were conceived as pilot due to their time, organizational and financial demands. Results: Riding a C1 speed canoe is a locomotively complex movement pattern during which the postural system is exposed to two types of asymmetric loads. Both are related to the geometry of motion. First of all, it is a... Název práce: Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo, na základě teoretických poznatků a vlastních empirických šetření, analyzovat biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi C1 v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému. Metoda řešení: Na základě poznatků z funkční anatomie a s využitím rozborů reálné jízdy vrcholových sportovců (N = 12) byly v rámci předvýzkumu zkoumány kineziologické aspekty jízdy na rychlostní kanoi C1. Biomechanické aspekty pádlování byly dále zkoumány s využitím 3D kinematické analýzy (N = 9). Vliv dlouhodobého tréninkového úsilí na odlišnost v příčných průřezech svalů mm. iliopsoas a mm. quadratus lumborum na obou stranách těla byl vyšetřen prostřednictvím magnetické rezonance (N = 5). Řezy svaly byly realizovány v transverzální rovině na úrovni L 3, L 4. Studie vzhledem ke své časové, organizační a finanční náročnosti byly pojaty jako pilotní. Výsledky: Jízda na rychlostní kanoi C1 je lokomočně složitý pohybový vzorec, během něhož je posturální systém vystaven dvěma typům asymetrického zatížení. Oba souvisí s geometrií pohybu. V první řadě je to asymetrie laterální, která vychází ze samotné podstaty jednostranného pádlování na tomto druhu... Keywords: Rychlostní kanoistika; asymetrické zatížení; posturální systém; biomechanické aspekty pádlování; Speed canoeing; asymmetric load; postural system; biomechanical aspects of paddling Available in a digital repository NRGL
Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému

Name of the thesis: Biomechanical aspects of speed canoeing techniques in the context of asymmetric loading of the postural system Aim of the thesis: The main aim of the work was, based on theoretical ...

Štryncl, Radim; Šifta, Petr; Šorfová, Monika; Cirkl, David
Univerzita Karlova, 2023

Kvantitativní analýza inhibitorů tyrozinkinázy metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
Maier, Jan; Pávek, Petr; Lochman, Lukáš
2023 - Czech
The submitted thesis is devoted to the quantitative analysis of tyrosine kinase inhibitors, specifically imatinib and nilotinib, by liquid chromatography-mass spectrometry method. The main purpose of developing this new method of analysis at the Department of Clinical Biochemistry and Diagnostics at the University Hospital in Hradec Králové was measuring and monitoring serum or plasma concentration levels of these drugs in patients with chronic myeloid leukemia, less often in patients with gastrointestinal stromal tumour. The main task during the elaboration of the thesis was to fully optimize and validate the method. Previously, this method for the analysis of tyrosine kinase inhibitors was routinely performed here by high-performance liquid chromatography with spectrophotometric (UV) detection. As part of the modernization of laboratory technology, they started to use high-performance liquid chromatography with mass spectrometry at the workplace. The analytes with their internal standards were obtained by a liquid-liquid extraction process. Then, samples were separated on a C18 reverse phase column using isocratic elution. Subsequently, both analytes were detected by a triple quadrupole tandem mass spectrometer with ESI ion source in a positive mode. As a part of the method validation was to... Předložená diplomová práce je věnována kvantitativnímu stanovení inhibitorů tyrozinkinázy, konkrétně imatinibu a nilotinibu, metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Za účelem sledování hladin těchto léčivých látek v séru či plazmě zejména pacientů s chronickou myeloidní leukémií, v menší míře pak pacientů s gatrointestinálním stromálním tumorem, byla na Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové vyvinuta nová metoda pro jejich stanovení a monitorování. Hlavním úkolem v souladu s vypracováváním diplomové práce bylo metodu plně optimalizovat a validovat. Tato metoda pro stanovení inhibitorů tyrozinkinázy byla na pracovišti nejdříve prováděná pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou (UV) detekcí. V rámci modernizace laboratorní technologie se postupem času přešlo na metodu prováděnou pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Analyty s jejich vnitřními standardy byly nejprve zpracovány extrakčním postupem kapalina-kapalina, poté byly isokraticky separovány na koloně C18 s reverzní fází. Následně byly oba analyty detekovány s využitím tandemové hmotnostní spektrometrie typu trojitého kvadrupólu s ESI iontovým zdrojem v pozitivním módu. V rámci validace metody byla ověřena její preciznost a správnost,... Keywords: analýza; tyrosin kinázové inhibitory; chromatografie; hmotnostní spectrometrie; analysis,tyrosine kinase inhibitor; liquid chromatography; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Kvantitativní analýza inhibitorů tyrozinkinázy metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

The submitted thesis is devoted to the quantitative analysis of tyrosine kinase inhibitors, specifically imatinib and nilotinib, by liquid chromatography-mass spectrometry method. The main purpose of ...

Maier, Jan; Pávek, Petr; Lochman, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases