Number of found documents: 271
Published from to

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ICOMPOSE - INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ SDRUŽENÉHO POHONU A DUÁLNÍHO ZDROJE ENERGIE U PLNĚ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL
Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
2014 - Czech
Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu iCOMPOSE financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Cílem projektu je vytvořit jednotný koncept kontrolního systému řízení spotřeby energie pro různé konfigurace pohonného systému (s jedním nebo více elektromotory a jedním či dvěma systémy skladování energie), což umožňuje zvýšit energetickou účinnost, jízdní vlastnosti, bezpečnost a pohodlí FEV. Projekt je řešen konsorciem partnerských společností a výzkumných institucí Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug ,Forschungsgesellschaft mbH; Univerzita v Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s., Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List GmbH, Infineon Technologies AG; Fraunhofer- Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V. This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple electric motors, 1 or 2 energy storage systems), which improves energy efficiency, driveability, safety and comfort of FEVs. This subject is currently investigated within the European Union (EU) funded Seventh Framework Programme (FP7) consortium iCOMPOSE, focused on the development and experimental testing of novel control strategies. Project is conducted by a consortium of public and private research institutions/companies Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug ,Forschungsgesellschaft mbH; University of Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s., Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List GmbH, Infineon Technologies AG; Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V. Keywords: fully electric vehicles; vehicle dynamics; power control consumption Fulltext is available at external website.
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ICOMPOSE - INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ SDRUŽENÉHO POHONU A DUÁLNÍHO ZDROJE ENERGIE U PLNĚ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL

Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu iCOMPOSE financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Cílem ...

Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Statistická analýza a průzkum vazeb v měřených dopravních datech
Brabec, M.; Konár, O.; Kasanický, I.; Pelikán, E.; Přikryl, Jan
2014 - Czech
Jedním z aktuálních problémů v dopravním výzkumu je problém dostupnosti obrovského množství nevyužitých dat, měřených telematickými systémy na dálnicích či městských komunikacích. Tato data obsahují mnohdy informace, jež – bez využití vhodných matematických nástrojů datové analýzy – zůstávají skryty a nevyužity při řízení dopravy. V rámci projektu Nové metody řízení dopravy v kongescích v intravilánu je naším cílem navrhnout nové algoritmy pro adaptivní řízení městské dopravní sítě. Současná verze algoritmů je založena na linearizovaném modelu vývoje délky fronty vozidel, čekajících na červenou, vycházejícím z klasického bilančního zákona zachování. Tento model je pro případy saturace doplněn alternativním modelem délky fronty jako funkce obsazenosti dopravního detektoru. Cílem práce, popsané v této zprávě, bylo prozkoumat možné další vazby a skryté stavy dopravního systému, ukryté v měřených datech a do této chvíle neuvažované v používaném dopravním modelu. One of the current problems in transport research is the problem of availability of huge amounts of unused data measured telematics systems on motorways and urban roads. This data often contain information that - without the use of appropriate mathematical tools for data analysis - remain hidden and unused for traffic control. Within the project, a new method of traffic congestion in the urban areas, our aim is to propose new algorithms for adaptive control of urban transport networks. The current version of the algorithm is based on a linearized model of the development length of the queue of vehicles waiting at the red light, based on the classic balance of conservation. This model is for cases saturation supplemented alternative model queue length as a function of traffic occupancy detector. The aim of the work described in this report was to investigate possible links and other hidden states of the transport system, hidden in the measured data, and until now not considered by the traffic model used. Keywords: traffic light; traffic management; Markov processes Fulltext is available at external website.
Statistická analýza a průzkum vazeb v měřených dopravních datech

Jedním z aktuálních problémů v dopravním výzkumu je problém dostupnosti obrovského množství nevyužitých dat, měřených telematickými systémy na dálnicích či městských komunikacích. Tato data obsahují ...

Brabec, M.; Konár, O.; Kasanický, I.; Pelikán, E.; Přikryl, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Model oblasti pro projekt NOMŘÍZ
Přikryl, Jan
2014 - Czech
Tento dokument popisuje základní stavový model oblasti, používaný v aktualizované verzi algoritmu řízení (HRŠD) pro projekt NOMŘÍZ. Dokument je zkrácenou a neredigovanou verzí interního neveřejného implementačního dokumentu určeného pro interní potřebu UTIA AV ČR a ELTODO a.s.. This document describes the basic state model of the area used in the updated version of the control algorithm for the project NOMŘÍZ. The document is a shortened version of the internal uncollated nonpublic implementation document for internal use ÚTIA and ELTODO as. Keywords: traffic light; traffic management; state model Fulltext is available at external website.
Model oblasti pro projekt NOMŘÍZ

Tento dokument popisuje základní stavový model oblasti, používaný v aktualizované verzi algoritmu řízení (HRŠD) pro projekt NOMŘÍZ. Dokument je zkrácenou a neredigovanou verzí interního neveřejného ...

Přikryl, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Validace deterministického jádra HAVAR-DET systému HARP a jeho aplikace v oblasti hodnocení radiologických následků nehod
Pecha, Petr; Pechová, E.
2013 - Czech
Validace deterministického jádra HAVAR-DET pro popis šíření radioaktivity životním prostředím. Ukázka aplikací pro různé typy scénářů úniku radioaktivity do atmosféry. Validation of deterministic kernel of the HAVAR-DET systém designed for description of the radioactivity propagation through the living environment. Illustration of applications for various scenarios of the discharges of radioactivity into the atmosphere. Keywords: Radioactivity; Assessment; Impact; applications Fulltext is available at external website.
Validace deterministického jádra HAVAR-DET systému HARP a jeho aplikace v oblasti hodnocení radiologických následků nehod

Validace deterministického jádra HAVAR-DET pro popis šíření radioaktivity životním prostředím. Ukázka aplikací pro různé typy scénářů úniku radioaktivity do atmosféry....

Pecha, Petr; Pechová, E.
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Pole LED v matici 8x8
Kuneš, Michal; Blažek, Jan
2013 - Czech
Dokument popisuje návrh a zhotovení pole LED (svítivých diod) s trojúhelníkovou maticí LED se stranou o délce 5 cm. Jednotlivé LED s co nejnižší šírkou pásma a s co největší homogenitou vyzařovaného světla pokrývají co největší pásmo vlnových délek (viditelného) světla od 350 do 1000nm, v celkové velikosti 8 x 8 LED. Navržené zařízení je určeno k multispektrálnímu snímání uměleckých obrazů. The reserach report describes design and implementation issues of LED field with triangular matrix of diodes. LEDs with the narrowest bandwidth and with the largest homogeneity of emitted light cover the widest wavelength bandwidth overall (350 - 1000nm). The proposed equipment is dedicated to multispectral acquisition of paintings. Keywords: LED matrix; multispectral data acquisition Fulltext is available at external website.
Pole LED v matici 8x8

Dokument popisuje návrh a zhotovení pole LED (svítivých diod) s trojúhelníkovou maticí LED se stranou o délce 5 cm. Jednotlivé LED s co nejnižší šírkou pásma a s co největší homogenitou vyzařovaného ...

Kuneš, Michal; Blažek, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Představení projektu E-Vectoorc
Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
2013 - Czech
Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu E-VECTOORC financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Projekt je zaměřen na řízení krouticího momentu jednotlivých kol elektromobilu za podmínek jízdy na a mimo pozemní komunikaci. Cílem projektu je vyvinout a integrovat různé asistenční vozidlové systémy, jako například ABS, ESP, řízení hnací síly a přenášeného krouticího momentu včetně pokročilých asistenčních systémů pro řidiče pro plně elektrická vozidla s různými koncepcemi umístění pohonných jednotek. Tříletý projekt je řešen konsorciem partnerských společností a výzkumných institucí Univerzita v Surrey, Technická univerzita v Ilmenau, Jaguár Land Rover, Flanders' Drive, Inverto, Fundacion CIDAUT, Instituto Tecnológico de Aragón, ŠKODA AUTO a.s., VIF a TRW This paper introduces the current state of research project related to yaw moment control, anti-lock braking and traction control through the employment of effective torque vectoring strategies for fully electric vehicles. In particular, the adoption of individually controlled electric powertrains with the aim of tuning the vehicle dynamic characteristics in steady-state and transient conditions is discussed. This subject is currently investigated within the European Union (EU) funded Seventh Framework Programme (FP7) consortium E-VECTOORC, focused on the development and experimental testing of novel control strategies. Triennial project is solved by consortium research public and private institutions/companies University of Surrey, Ilmenau University of Technology, Jaguar and Land Rover, Flanders' Drive, Inverto, Fundacion CIDAUT, Instituto Tecnológico de Aragón, ŠKODA AUTO a.s.,VIF Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft mbH and TRW Automotive Lucas Varity GmbH. Keywords: fully electric vehicles; vehicle dynamics; cost functions; stability Fulltext is available at external website.
Představení projektu E-Vectoorc

Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu E-VECTOORC financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Projekt je ...

Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Rozvoj deterministické verze systému HARP a její pravděpodobnostní rozšíření
Pecha, Petr; Hofman, Radek; Pechová, E.
2013 - Czech
Popisuje se rozvoj environmentálního modelu HARP pro analýzu šíření radioaktivity životním prostředím při mimořádných únicích aktivity. Development of environmental code HARP for analysis of radioactivity propagetion through the living environment. Assessment of health consequences of accidental discharges of activity. Keywords: Dispersion; Predictions; consequence; assessment Fulltext is available at external website.
Rozvoj deterministické verze systému HARP a její pravděpodobnostní rozšíření

Popisuje se rozvoj environmentálního modelu HARP pro analýzu šíření radioaktivity životním prostředím při mimořádných únicích aktivity....

Pecha, Petr; Hofman, Radek; Pechová, E.
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Modul pro převod vozidlových signálů na standard PS2
Plíhal, Jiří
2013 - Czech
Předmětem výzkumné úlohy je HW návrh a vytvoření modulu umožňujícího převod vozidlových signálů (programovatelné pole tlačítek, multifunkční volant Barrelkeys, multifunkční ovládací tlačítka) na standard PS2. Jedná se o ucelený návrh dekodéru včetně vytvoření funkčního vzorku. Technické řešení zahrnuje úlohy: maticové připojení mikrospínačů, připojení ovládacích prvků multifunkčního volantu „Barrelkeys“ pomocí datového přenosu Telenostra, integrace řídící jednotky klávesnicových prvků. The subject of the research task is aimed to proposal and development module for transmission vehicles signals (smart field of buttons, multifunction steering wheel Barrelkeys, multifunction control of buttons) to standard PS2. The whole proposal includes development functional sample of decoder. Technical solution comprises research tasks: interface for matrix micro switch, interface for control elements of multifunction steering wheel "Barelkeys" by means of data transmission Telenostra and integration keyboard control unit. Keywords: Human-Machine-Interface; Control Systems; Warning and Assistant Systems; Signal Processing Available at various institutes of the ASCR
Modul pro převod vozidlových signálů na standard PS2

Předmětem výzkumné úlohy je HW návrh a vytvoření modulu umožňujícího převod vozidlových signálů (programovatelné pole tlačítek, multifunkční volant Barrelkeys, multifunkční ovládací tlačítka) na ...

Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Stanovení vlivu asistenčních systémů na průběh stability jízdy v rámci projektu E-VECTOORC
Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
2013 - Czech
Předmětem příspěvku je stručné představení aktivit řešených v rámci výzkumného projektu E-VECTOORC financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Projekt je zaměřen na řízení krouticího momentu jednotlivých kol elektromobilu za podmínek jízdy na a mimo pozemní komunikaci. Tříletý projekt je řešen konsorciem partnerských společností a výzkumných institucí Univerzita v Surrey, Technická univerzita v Ilmenau, Jaguár Land Rover, Flanders' Drive, Inverto, Fundacion CIDAUT, Instituto Tecnológico de Aragón, ŠKODA AUTO a.s., VIF a TRW. Cílem projektu je vyvinout a integrovat různé asistenční vozidlové systémy, jako například ABS, ESP, řízení hnací síly a přenášeného krouticího momentu včetně pokročilých asistenčních systémů pro řidiče pro plně elektrická vozidla s různými koncepcemi umístění pohonných jednotek. The paper introduces the current state of research project related to yaw moment control, anti-lock braking and traction control through the employment of effective torque vectoring strategies for fully electric vehicles. In particular, the adoption of individually controlled electric powertrains with the aim of tuning the vehicle dynamic characteristics in steady-state and transient conditions is discussed. Keywords: vehicle dynamics; stability; fully electric vehicles; simulation; Huma Machine Interface Fulltext is available at external website.
Stanovení vlivu asistenčních systémů na průběh stability jízdy v rámci projektu E-VECTOORC

Předmětem příspěvku je stručné představení aktivit řešených v rámci výzkumného projektu E-VECTOORC financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za ...

Machan, J.; Nedoma, P.; Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu, část I: teoretická východiska a princip metody
Blažek, Jan; Hradilová, J.; Zitová, Barbara; Kamenický, Jan
2012 - Czech
Navrhujeme poloautomatické metody pro geometrické sesazení (dále jen registraci) a pro komparaci digitálních snímků uměleckých děl. Algoritmus registrace je založen na odhadu perspektivní transformace pomocí kontrolních bodů. Porovnání snímků je založeno na statistické analýze snímků, normalizaci jasu a absolutní odchylce. Vhodnost různých metod porovnání je demonstrována na příkladech. Výstupem algoritmů jsou srozumitelné rozdílové mapy. Navrhované metody jsou implementovány ve veřejně dostupné aplikaci Fresco. We propose semi-automatic methods for registration and comparison digital images of fine art. Registration algorithm is based on estimation of perspective transformation parameters according to control points. Image comparison is based on statistical analysis of images, normalization of brightness and absolute deviation. Suitability of comparing algorithms is demonstrated on examples. As an output of comparing algorithms are used intelligible differential maps. Keywords: Perspective transformation; perspective; image difference; graphical software Available at various institutes of the ASCR
Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu, část I: teoretická východiska a princip metody

Navrhujeme poloautomatické metody pro geometrické sesazení (dále jen registraci) a pro komparaci digitálních snímků uměleckých děl. Algoritmus registrace je založen na odhadu perspektivní transformace ...

Blažek, Jan; Hradilová, J.; Zitová, Barbara; Kamenický, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases